print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.slogaigm.rs

Datum podnošenja Informatora berzi21.12.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora23.04.2018.SIMBOL: SLNP1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAD SLOGA IGM POBRĐE
Pravni status izdavaocaAktivno društvo
AdresaPobrđe  bb
Novi Pazar
Srbija
Web adresawww.slogaigm.rs
Datum osnivanja01.08.1963.
Broj rešenja upisa u sudski registarFi.106/2
Matični broj07191448
PIB - poreski identifikacioni broj102013499
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Aik banka a.d. Niš105-42300-05
Komercijalna banka a.d.205-81624-44
Banca Intesa a.d.160-7229-20
Šifra delatnosti02332
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
Ime i prezime direktoraEnis Cetin
Ime i prezime osobe za kontaktEnis Cetin
Telefon020/361-668
Faks020/360-191
e-mailslogaigm1@beotel.net
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD DIL BROKER AD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA605.769534.863
Stalna imovina459.680423.044
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja00
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva451.486416.169
- Nekretnine postrojenja i oprema451.441416.124
- Investicione nekretnine00
- Biološka sredstva4545
- Dugoročni finansijski plasmani8.1946.875
- Učešća u kapitalu8.1946.875
- Ostali dugoročni finansijski plasmani00
Obrtna imovina146.089111.819
- Zalihe109.62593.870
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina36.46417.949
- Potraživanja13.50911.958
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak490
- Kratkoročni finansijski plasmani21.205894
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina7083.254
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja9931.843
- Odlozena poreska sredstva00
Poslovna imovina605.769534.863
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva00

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA605.769534.863
Kapital207.208229.629
- Osnovni kapital360.393360.393
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve00
- Revalorizacione rezerve00
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti48.28849.608
- Neraspoređen dobitak8423.474
- Gubitak104.981104.630
- Otkupljene sopstvene akcije00
Dugoročna rezervisanja i obaveze395.199301.109
- Dugoročna rezervisanja3.0723.072
- Dugoročne obaveze171.358104.465
- Dugoročni krediti169.149103.193
- Ostale dugoročne obaveze2.2091.272
- Kratkoročne obaveze220.769193.572
- Kratkoročne finansijske obaveze59.64663.232
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja113.41581.687
- Ostale kratkoročne obaveze31.94032.306
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 15.76816.347
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
Odložene poreske obaveze3.3624.125
Vanbilansna pasiva00

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI397.479397.611
- Prihodi od prodaje395.433392.546
- Prihodi do aktiviranja učinaka1130
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka16.95421.803
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka15.02116.738
- Ostali poslovni prihodi00
POSLOVNI RASHODI358.949373.466
- Nabavna vrednost prodate robe00
- Troškovi materijala184.379214.757
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi108.07491.608
- Troškovi amortizacije i rezervisanja38.47735.400
- Ostali poslovni rashodi28.01931.701
POSLOVNI DOBITAK38.53024.145
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi8.0107.258
Finansijski rashodi46.32520.619
Ostali prihodi11.27023.341
Ostali rashodi10.4109.804
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.07524.321
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja288166
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA78724.155
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashod perioda702763
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK8523.392
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada044
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA489.939431.066444.981440.128
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA392.149355.349341.970343.563
Nematerijalna imovina0000
Nekretnine , postrojenja i oprema384.749355.304341.925343.518
Biološka sredstva45454545
Dugoročni finansijki plasmani7.355000
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA1.120000
OBRTNA IMOVINA96.67075.717103.01196.565
Zalihe88.89769.63895.07881.303
Potraživanja po osnovu prodaje4.7533.2322.7164.571
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja515642592427
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani894444456
Gotovinski ekvivalent i gotovina702141.2781.873
Porez na dodatu vrednost326122.3707.792
Aktivna vremenska razgraničenja8771.535933543
VANBILANSNA AKTIVA0000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA489.939431.066444.981440.128
KAPITAL229.014192.915194.404153.504
Osnovni kapital360.393360.393360.393360.393
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve0000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata49.12422.73022.73022.730
Nerasporedjeni dobitak41901.7141.598
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak82.674144.748144.973185.757
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE86.59976.75149.04548.200
Dugoročna rezervisanja2.9142.9152.9152.785
Dugoročne obaveze83.68573.83646.13045.415
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE03.4483.4483.448
KRATKOROČNE OBAVEZE174.326157.952198.084234.976
Kratkoročne finansijske obaveze49.51836.27831.96784.150
Primljeni avansi, depoziti i kaucije58.83255.45372.48155.083
Obaveze iz poslovanja25.41331.42359.99159.550
Ostale kratkoročne obaveze27.74328.43521.93624.761
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost2.2811.5191.57916
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine9.7704.84410.13011.416
Pasivna vremenska razgraničenja769000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA0000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI354.504281.501297.836244.172
Prihodi od prodaje roba23008
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga354.481281.500297.835244.164
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi0110
POSLOVNI RASHODI353.601315.039290.443260.831
Nabavna vrednsot prodate robe23030
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga12.7507.1164.6090
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga022.7502.2903.431
Troškovi materijala43.44923.55729.28727.876
Troškovi goriva i energije173.803141.152134.800113.174
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi85.82186.92088.46476.472
Troškovi proizvodnih usluga8.8775.4574.6056.947
Troškovi amortizacije33.44729.73627.00122.336
Troškovi dugoročnih rezervisanja002560
Nematerijalni troškovi20.93112.5838.34610.595
POSLOVNI DOBITAK90307.3930
POSLOVNI GUBITAK033.538016.659
FINANSIJSKI PRIHODI5.3684.4475.6617.913
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi4.8203.6975.6003.960
Prihodi od kamata42038
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule544748613.915
FINANSIJSKI RASHODI19.45210.3109.1117.048
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi2842543723
Rashodi kamata9.5428.1725.9635.873
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule9.6261.8843.1111.152
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000865
GUBITAK IZ FINANSIRANJA14.0845.8633.4500
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA007400
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA09172.393605
OSTALI PRIHODI12.84714.8161.1513.828
OSTALI RASHODI4.49231.3901.72728.213
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA001.7140
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA4.82656.892040.784
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA001.7140
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA4.82656.892040.784
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda0000
Odloženi poreski rashodi perioda04.56700
Odloženi poreski prihodi perioda5.245000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK41901.7140
NETO GUBITAK061.459040.784
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji1000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
PJ StandardHercegovačka bb3.408-1252.434,54
PJ MladostJačima Ristovića bb4.20001523.0914
PJ BudućnostPobrđe bb9.71101692.770,578
PJ CPGHercegovačka bb2.44001604340
Stručne službePobrđe bb005042.434,59

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Zemljište pod objektomGrađevinsko zemljište5,62
Zemljište za eksplotacijuProizvodno zemljište1,57
Ostalo zemljišteOstalo zemljište18
Dugogodišnji zasadiŠume0,04
Proizvodni pogoniProizvodni prostor1,97
MagaciniSkladišni prostor0,01
Kancelarijski prostorPoslovni prostor0,01
Menze sa kuhinjomProizvodni prostor0
ToplanaProizvodni prostor0
Kućica bunarske pumpeProizvodni prostor0
Kućica bazena za voduProizvodni prostor0
Kućica za zidareProizvodni prostor0
OdlagališteProizvodni prostor0,04
RadionicaProizvodni prostor0,01
NadstrešnicaSkladišni prostor0,02
Mazutna stanicaProizvodni prostor0
PortirnicaProizvodni prostor0
Kućica za agregateProizvodni prostor0

12. Realni tereti na imovini

Hipoteka za kredit HALK BANKE na 500.000 EUR RJ "Budućnost", datum završetka 01.10.2022.godine. Upisana hipoteka nad RJ ,,Standard ", kao garancija za otplatu duga Poreskoj upravi u iznosu od 3.460.626,81 RSD.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija554.450
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na učešće u upravljanju, pravo na učešće u dobiti, pravo na deo likvidacione mase
ISIN brojRSSLNPE97908
Nominalna vrednost hartije650
Obračunska vrednost akcije276,86
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je izračunata tako što je kapital podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija izdavaoca. Obračunska vrednost akcija na osnovu finansijskih izveštaja na dan 31.12.2017. godine iznosi 276,86 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniNije bilo izdatih hartija u tekućoj godini.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeSve akcije su slobodne za trgovanje.
Način pokrića gubitka/
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluPrivredna banka a.d. Beograd u stečaju- 0.18105%
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu obavlja preduzeće "Finodit" doo Beograd, Imotska 1, Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje sa rezervom:"Prema našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenim u delu našeg izveštaja Osnove za mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje privrednog društva AD SLOGA IGM, NOVI PAZAR sa stanjem na dan 31.12.2017.godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. Osnove za mišljenje sa rezervom: U finansijskim izveštajima sastavljenim na dan 31.12.2017.godine Nekretnine, postrojenja i oprema su iskazani u neto iznosu od 343.518 hiljada dinara, od čega se na zemljište odnosi 52.668 hiljada dinara, na građevinske objekte 170.154 hiljada dinara, na postrojenja i opremu 103.290 hiljade dinara, na ostale nekretnine postrojenja i opremu 1.625 hiljada dinara, a na nekretnine postrojenja i opremu u pripremi 7.879 hiljada dinara i avansi za nekretnine postrojenja i opremu 7.902 hiljade dinara.U postupku revizije utvrdili smo da deo imovine koji je u upotrebi nema sadašnju vrednost, da avansi za osnovna sredstva potiču iz ranijih godina, da osnovna sredstva u pripremi u iznosu od 7.879 hiljada dinara nisu aktivirana duži vremenski period, kao i da postoje indikatori koji ukazuju da je vrednost dela imovine znatno ispod tržišne vrednosti. Smatramo da vrednosti stalne imovine ne odražava realnu vrednost imovine na dan sastavljanja finansijskih izveštaja za 2017.godinu, odnosno,smatramo da je potrebno izvršiti procenu vrednosti i utvrđivanje novog korisnog veka trajanja osnovnih sredstava. Nismo u mogućnosti da kvantifikujemo tačan efekt korekcija priloženih finansijskih izveštaja koje mogu proisteći iz prethodno navedenog i njihov uticaj na priložene finansijske izveštaje sastavljene na dan 31.12.2017.godine. U finansijskim izveštajima na dan 31.12.2017.godine Ostale kratkoročne obaveze su iskazane u iznosu od 24.761 hiljada dinara, od čega se na neto zarade odnosi 8.273 hiljada dinara, obaveze po osnovu poreza i doprinosa za socijalno osiguranje u iznosu od 1.803 hiljade dinara, obaveze po osnovu ugovorenih dospelih kamata u iznosu od 3.872 hiljada dinara, obaveze po osnovu dividendi u iznosu od 7.188 hiljada dinara, obaveze prema zaposlenim i članovima organa upravljanja u iznosu od 3.078 hiljada dinara i ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 548 hiljade dinara. U postupku revizije Društva nismo se uverili u osnov priznavanja i vrednovanja obaveza po osnovu dividendi u iznosu od 7.188 hiljada dinara. Takođe, dodatno ističemo da se obaveze prema članovima nadzornog i izvršnog odbora ne izmiruju redovno. S obzirom na to da Društvo svoje obaveze ne izmiruje o roku dospelosti, smatramo da postoji mogućnost da će odlivi sredstava prilikom njihovog izmirivanja biti veći od onoga što je iskazano u finansijskim izveštajima za 2017.godinu. Revizija nije u mogućnosti da se izjasni o mogućim efektima i uticajima potencijalnih korekcija koje mogu proizaći iz prethodno navedenog na finansijske izveštaje u 2017.godini. Društvo nije obračunalo i evidentiralo odložena poreska sredstva/obaveze u skladu sa MRS 12-Porez na dobitak.Iznos potencijalne korekcije po ovom osnovu nismo u mogućnosti da utvrdimo, niti njen uticaj na priložene finansijske izveštaje."
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru su iz revidiranih finansijskih izveštaja za 2017.godinu koji su predati Agenciji za privredne registre za statističke potrebe u propisanom zakonskom roku i biće usvojeni na redovnoj sednici Skupštine Društva.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD DIL BROKER AD BEOGRAD, Terazije 43/IV, 011/3347-757, 011/3345-862, office@dilbroker.co.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Enis Cetin


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Enis Cetin____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Enis Cetin
Potpis korporativnog agenta
BDD DIL BROKER AD