print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.sinteza.net

Datum podnošenja Informatora berzi11.04.2003.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora10.07.2018.SIMBOL: SJPT1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaSOJAPROTEIN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU SOJE BEČEJ
Pravni status izdavaocaJavno društvo
AdresaIndustrijska  1
Bečej
Republika Srbija
Web adresawww.sojaprotein.rs
Datum osnivanja03.01.1985.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 78680/2005
Matični broj08114072
PIB - poreski identifikacioni broj100741587
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka a.d. Beograd205-90-12
Addiko Bank a.d. Beograd165-242-95
Banca Intesa a.d. Beograd160-932270-67
Societe Generale Srbija a.d. Beograd275-220008794-72
AIK Banka a.d. Niš105-4055-86
Eurobank EFG Štedionica a.d. Beograd250-1450000415030-30
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd170-30005711000-71
Credit Agricol Banka Srbija a.d. Novi Sad330-4003735-06
Šifra delatnosti01041
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja ulja i masti
Ime i prezime direktoraMarko Abramović, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktPetar Dolinka
Telefon021/6915-311
Faks021/6914-271
e-mailoffice@sojaprotein.rs, petar.dolinka@victoriagroup.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeSojaprotein a.d. Bečej članica je grupe Victoria Group a.d. Beograd, a trgovanje akcijama Sojaprotein a.d. Bečej organizovano je na segmentu Open Market
Naziv korporativnog agentaBDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Senjačka 14/IV

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA20.838.00923.292.136
Stalna imovina9.495.49710.192.708
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja16.43713.668
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva8.646.6959.226.761
- Nekretnine postrojenja i oprema8.055.2318.793.828
- Investicione nekretnine588.698430.374
- Biološka sredstva2.7662.559
- Dugoročni finansijski plasmani832.365952.279
- Učešća u kapitalu831.179951.551
- Ostali dugoročni finansijski plasmani1.186728
Obrtna imovina11.342.51213.099.428
- Zalihe5.531.7143.996.827
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina5.810.7989.102.601
- Potraživanja3.877.5442.706.528
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak3.59173.705
- Kratkoročni finansijski plasmani1.784.9616.015.291
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina128.38996.083
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja16.313210.994
- Odlozena poreska sredstva00
Poslovna imovina20.838.00923.292.136
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva10.705.96519.349.934

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA20.838.00923.292.136
Kapital12.449.37210.628.253
- Osnovni kapital6.906.4806.906.480
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve1.428.7601.175.312
- Revalorizacione rezerve2.359.8642.358.356
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti23.81723.402
- Neraspoređen dobitak1.778.0851.744.133
- Gubitak01.151.293
- Otkupljene sopstvene akcije0381.333
Dugoročna rezervisanja i obaveze8.016.97812.255.214
- Dugoročna rezervisanja24.815136.090
- Dugoročne obaveze2.306.3160
- Dugoročni krediti2.306.3160
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze5.685.84712.119.124
- Kratkoročne finansijske obaveze4.498.5629.844.693
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja689.5782.225.134
- Ostale kratkoročne obaveze392.80238.304
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 104.90510.993
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
Odložene poreske obaveze371.659408.669
Vanbilansna pasiva10.705.96519.349.934

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI14.945.27011.399.407
- Prihodi od prodaje15.091.55710.657.341
- Prihodi do aktiviranja učinaka41.501210.180
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka0473.925
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka249.3790
- Ostali poslovni prihodi61.59157.961
POSLOVNI RASHODI13.056.08612.380.731
- Nabavna vrednost prodate robe1.823.015403.043
- Troškovi materijala9.732.8609.828.707
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi492.693574.599
- Troškovi amortizacije i rezervisanja206.562668.095
- Ostali poslovni rashodi800.956906.287
POSLOVNI DOBITAK1.889.1840
POSLOVNI GUBITAK0981.324
Finansijski prihodi725.327489.354
Finansijski rashodi1.462.865490.900
Ostali prihodi359.589202.136
Ostali rashodi745.245333.282
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA765.9900
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA01.114.016
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA765.9900
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA01.114.016
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda53.6030
Odloženi poreski rashod perioda23.38737.277
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK689.0000
NETO GUBITAK01.151.293
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA25.657.93624.122.97023.609.66316.194.963
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA9.980.66810.879.71210.503.8119.960.072
Nematerijalna imovina10.8308.3505.1272.332
Nekretnine , postrojenja i oprema9.106.67310.045.1209.673.0859.153.378
Biološka sredstva2.2641.9691.6731.378
Dugoročni finansijki plasmani860.901824.273823.926788.175
Dugoročna potraživanja00014.809
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA15.677.26813.243.25813.105.8526.234.891
Zalihe4.790.1751.614.2631.879.4032.761.523
Potraživanja po osnovu prodaje3.841.4264.756.7176.747.1943.284.666
Potraživanja iz specifičnih poslova8.598000
Druga potraživanja774.3491.338.2661.287.45121.838
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani6.133.0575.376.9932.766.5052.143
Gotovinski ekvivalent i gotovina94.721100.338216.23442.304
Porez na dodatu vrednost1.2822.346107.99142.101
Aktivna vremenska razgraničenja33.66054.335101.07480.316
VANBILANSNA AKTIVA20.898.77427.922.85126.484.24524.572.920

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA25.657.93624.122.97023.609.66316.194.963
KAPITAL10.865.11111.845.26011.460.8064.950.698
Osnovni kapital7.486.3867.432.3457.432.3457.432.345
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije408.834500.254500.254500.254
Rezerve587.912600.499656.834656.834
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme2.356.8812.353.2352.350.6802.338.762
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.4002.1722.4572.278
Nerasporedjeni dobitak845.1661.961.6071.906.7071.530.815
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak00383.0496.505.526
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE17.48320.40221.17516.341
Dugoročna rezervisanja17.48320.40221.17516.341
Dugoročne obaveze0000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE435.851462.504442.186444.580
KRATKOROČNE OBAVEZE14.339.49111.794.80411.685.49610.783.344
Kratkoročne finansijske obaveze11.461.2709.969.0259.776.9409.237.349
Primljeni avansi, depoziti i kaucije59.902356.28149.66894.455
Obaveze iz poslovanja2.732.3211.306.8811.591.173742.557
Ostale kratkoročne obaveze38.45249.692224.241693.034
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost6.0894.82200
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine8.37862.9151.5542.740
Pasivna vremenska razgraničenja33.07945.18841.92013.209
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA20.898.77427.922.85126.484.24524.572.920

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI11.594.35614.046.36420.867.44717.121.131
Prihodi od prodaje roba648.2631.924.1795.684.3732.234.256
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga10.903.73912.086.50515.144.66914.849.848
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi42.35435.68038.40537.027
POSLOVNI RASHODI10.827.35312.733.77120.351.89917.228.088
Nabavna vrednsot prodate robe625.1691.932.9125.762.4462.234.341
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe5.1072.2482.56229.321
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga02.318517.7630
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga381.08361055.166
Troškovi materijala7.336.0248.115.46712.008.15511.764.856
Troškovi goriva i energije584.824670.910760.572763.617
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi519.352505.454546.020541.396
Troškovi proizvodnih usluga674.418766.911892.581794.015
Troškovi amortizacije405.266442.790573.173596.794
Troškovi dugoročnih rezervisanja09.5841.0231.000
Nematerijalni troškovi306.324294.248328.254506.224
POSLOVNI DOBITAK767.0031.312.593515.5480
POSLOVNI GUBITAK000106.957
FINANSIJSKI PRIHODI830.178691.287256.135480.023
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi646.268587.376174.8737.744
Prihodi od kamata6.1512.17625.1961.912
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule177.759101.73556.066470.367
FINANSIJSKI RASHODI1.084.806767.883789.756930.971
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi50.767192.07783.406158.437
Rashodi kamata434.909435.566520.594599.952
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule599.130140.240185.756172.582
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA254.62876.596533.621450.948
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA359360032.846
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA237.1548.6337.6465.887.416
OSTALI PRIHODI55.41139.27736.658152.689
OSTALI RASHODI44.55349.670413.855241.929
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA286.4381.217.33100
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00402.9166.501.715
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000624
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA286.4381.217.33100
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00402.9166.502.339
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda7.26764.44400
Odloženi poreski rashodi perioda27.44127.29703.187
Odloženi poreski prihodi perioda0019.8670
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK251.7301.125.59000
NETO GUBITAK00383.0496.505.526
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji18000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Sojaprotein a.d.Bečej21.70216.9051.944-361
Organizaciona jedinica Bačka PalankaBačka Palanka6203.770220-0

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Proizvodni pogon sa podnim skladištemBečejProizvodnja i skladište32.1070
Silosi i silosi sačmeBečejSkladište sojinog zrna i sačme6.2580
Energetski objekti i infrastrukturaBečejEnergija i infrastruktura3.5500
Objekti i tehnički hodnik. upravna zgrada. kancelarijski prostorBečejAdministracija2.2000
Upravna zgrada. silos sa sušarom i dr. objektiBačka PalankaSkladište sojinog zrna - dato u zakup4.5600
Zgrada mešaonestočne hrane i magacinBačka Palanka-0
Cevovodi. gasovod. vodovod i električni vodoviBečej00
Soja shop. maloprodajaBečejProdaja1070
Poslovni prostor Master centarNovi SadDato u zakup592,170
Skladište gotovih proizvodaBečejSkladište6.500-
AdministracijaBeograd - Takovskadato u zakup229,28-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Bečej - zem. parcela 23750/1građevinsko zemljište24,84
Bečej - zem. parcela 23750/4građevinsko zemljište1,2
Bečej - zem parcela 23750/6građevinsko zemljište1,04
Bečej - zem parcela 23750/8građevinsko zemljište0,19
Bačka Palanka - zem. parcela 752/2građevinsko zemljište1,16
Bečej - zem.parcela 23750/10zemljište u građevinskom području11,99

12. Realni tereti na imovini

Instrumenti obezbeđenja po Ugovoru o dugoročnim kreditima od 25.03.2015. godine: 1. Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnostima: hipoteka na svim nepokretnostima u vlasništvu Sojaproteina upisanim u Listu nepokretnosti br. 2835, KO Bečej, List nepokretnosti br. 2714, KO Novi SadI, Listovima nepokretnosti br. 8502 KO Bačka Palanka- Grad i 7634, KO Bačka Palanka-Grad i Listu nepokretnosti br. 13939, KO Bečej. 2. Ugovor o zalozi pokretnih stvari (zalihe); 3. Ugovor o zalozi potraživanja (potraživanja iz kupoprodajnih i drugih ugovora); 4. Ugovor o zalozi pokretnih stvari.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija14.895.524
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na ostatak likvidacione odnosno stečajne mase.
ISIN brojRSSOJAE21837
Nominalna vrednost hartije-
Obračunska vrednost akcije332,36
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih podataka na dan 31.12.2017. godine, tako što je ukupan kapital u iznosu od 4,950.698 hiljada dinara podeljen sa ukupnim brojem akcija (14.895.524) i iznosi 332,36 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniDruštvo nije izdavalo akcije u tekućoj kao ni u prethodnoj godini.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeDeo akcija društva je pod zalogom prvog i viših redova, prema evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Način pokrića gubitkaDгuštvо роkгivа gubitak u iznosu od 6.505.525.985,98 RSD prema sledećem: - iz nerspoređene dobiti iz prethodnih godina 1.530.814.608,58 RSD, - iz rezervi društva 656.834.284,24 RSD, - iz sredstava emisione premije 525.864.884,09 RSD, - na teret osnovnog kapitala 3.792.012.209,07 RSD.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluVeterinarski zavod Subotica a.d. - 31,39529%; Inter soya Moskva - 85,00%.
Naziv ovlašćenog revizoraRevizor finansijskih izveštaja za 2017. godinu je Društvoza reviziju BDO D.O.O.Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajOsnova za negativno mišljenje Kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.4. uz finansijske izveštaje, rukovodstvo Društva smatra da je načelo stalnosti poslovanja odgovarajuće za sastavljanje priloženih finansijskih izveštaja. Društvo je u 2017. godini ostvarilo poslovni gubitak u iznosu od RSD 106,957 hiljada (2016. godine poslovni dobitak u iznosu od RSD 515,548 hiljada) i neto gubitak u iznosu od RSD 6,505,526 hiljada (2016. godine neto gubitak u iznosu od RSD 383,049 hiljada). Kratkoročne obaveze Društva na dan 31. decembra 2017. godine u iznosu od RSD 10,783,344 hiljada veće su od njene obrtne imovine koja iznosi RSD 6,234,891 hiljadu, za iznos od RSD 4,548,453 hiljade. Pored toga, Društvo je garant za kredite povučene od strane povezanih pravnih lica u okviru Victoria Grupacije u iznosu od RSD 22,316,260 hiljada. Na dan 31. decembra 2017. godine Matično društvo “Victoria Group” a.d. Beograd, koje poseduje 50.94% vlasničkih udela u Društvu kao i ostale članice Victoria Grupacije su prekršile pokazatelje u vezi sa finansijskim obavezama dok je Sporazum o mirovanju duga ćlanica Victoria Grupacije sa finansijskim poveriocima istekao na dan 31. decembra 2016. godine, što daje mogućnost finansijskim poveriocima da zahtevaju naplatu finansijskih obaveza od članica Victoria Grupacije na njihov zahtev. Pored toga, do datuma ovog izveštaja revizora, Matično društvo i ostale članice Victoria Grupacije nisu okončale pregovore sa poveriocima. Iz navedenih razloga, smatramo da primena načela stalnosti poslovanja u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja nije odgovarajuća. Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji trebalo bi da sadrže reklasifikacije određenih bilansnih pozicija, kao i korekcije kojima se vrednost imovine svodi na nadoknadivu vrednosti i kojima se predviđaju sve obaveze koje mogu da se pojave po ovom osnovu, a kako bi se odrazila činjenica da bi Društvo moralo da realizuje svoja sredstva i izmiri svoje obaveze na način koji odstupa od njegovog redovnog poslovanja. Smatramo da bi krajnji iznosi mogli da budu materijalno drugačiji od onih koji su prikazani u priloženim finansijskim izveštajima Društva, ali se ti iznosi ne mogu utvrditi sa razumnim nivoom tačnosti. Negativno mišljenje Po našem mišljenju, zbog značaja pitanja navedenog u pasusu Osnova za negativno mišljenje, priloženi finansijski izveštaji ne prikazuju istinito i objektivno , finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomeni 3. uz finansijske izveštaje. Ostala pitanja Finansijski izveštaji Društva za 2016. Godinu su bili predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom Izveštaju od 28. Aprila 2017. Godine izrazio mišljenje sa rezervom na ove finansijske izveštaje zbog ugrožavanja načela stalnosti poslovanja Društva.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. U skladu sa odlukom Skupštine akcionara od 30.06.2018. godine o smanjenju osnovnog kapitala Društva, osnovni kapital Društva smanjuje se radi pokrića dela gubitka Društva u iznosu od 3.792.012.209,07 dinara, jer Društvo ne raspolaže dovoljnim sredstvima iz neraspoređene dobiti i rezervi koje se mogu koristiti za te namene. Smanjenje kapitala Društva vrši se smanjenjem računovodstvene vrednosti akcija. Osnovni kapital Društva pre smanjenja iznosio je 6.906.479.571,16 RSD, podeljen na 14.895.524 običnih akcija sa pravom glasa bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom vrednošću od 463,661404 dinara. Ukupan osnovni kapital nakon smanjenja iznosi 3.114.467.362,09 RSD i podeljen je na 14.895.524 običnih akcija sa pravom glasa bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom vrednošću od 209,0874656098033 RSD. Ovo smanjenje osnovnog kapitala uticalo je na smanjenje obračunske vrednosti akcija koja je pre ovoga iznosila 737,82 RSD, a nakon izvršenog smanjenja 332,36 RSD. 2. Finansijski izveštaji Sojaprotein a.d. Bečej, za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2017. godine, su usvojeni na redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva, održanoj dana 30.06.2018. godine. 2. Na osnovu rešenja APR-a br.BD33380/2018 od 23.04.2018. godine izvršen je upis promene zakonskog zastupnika Drištva. 4. Finansijski izveštaji Sojaprotein a.d. Bečej, za statističke potrebe, za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2017. godine, su odobreni od strane Odbora direktora i isti su predati APR-u dana 28.02.2018. godine 5. Na osnovu Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti, usvojenih na Skupštini Društva dana 25.12.2012., 16.10.2013. i 22.01.2015. godine kao i na osnovu Odluke o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu koju je doneo Nadzorni Odbor „Sojaprotein“A.D.,dana 25.02.2014. godine, Društvo je steklo 1.078.925 komada sopstvenih akcije. Ukupno sa ranije stečenim akcijama Društvo poseduje 1.102.391 sopstvenu akciju, što iznosi 7,4008%% od ukupnog broja izdatih akcija.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Senjačka 14/IV Član Beogradske berze i klirinški član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Tel: 011/ 2099-500; 011/ 2099-575; Fax: 011/ 2099-550; e-mail: trading@sinteza.net; info@sinteza.net www.sinteza.net www.sinteza.net

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Marko Abramović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Marko Abramović, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Marko Abramović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Senjačka 14/IV