print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi11.04.2003.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora08.04.2019.SIMBOL: SJPT1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaSOJAPROTEIN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU SOJE BEČEJ
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaIndustrijska  1
Bečej
Republika Srbija
Web adresawww.sojaprotein.rs
Datum osnivanja03.01.1985.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 78680/2005
Matični broj08114072
PIB - poreski identifikacioni broj100741587
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka a.d. Beograd205-90-12
Addiko Bank a.d. Beograd165-242-95
Banca Intesa a.d. Beograd160-932270-67
Societe Generale Srbija a.d. Beograd275-220008794-72
AIK Banka a.d. Niš105-4055-86
Eurobank EFG Štedionica a.d. Beograd250-1450000415030-30
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd170-30005711000-71
Credit Agricol Banka Srbija a.d. Novi Sad330-4003735-06
Šifra delatnosti01041
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja ulja i masti
Ime i prezime direktoraMarko Abramović, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktPetar Dolinka
Telefon021/6915-311
Faks021/6914-271
e-mailoffice@sojaprotein.rs, petar.dolinka@victoriagroup.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeSojaprotein a.d. Bečej članica je grupe Victoria Group a.d. Beograd, a trgovanje akcijama Sojaprotein a.d. Bečej organizovano je na segmentu Open Market
Naziv korporativnog agentaBDD M&V Investments a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, Novi Beograd, tel.011/3530-900

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA20.838.00923.292.136
Stalna imovina9.495.49710.192.708
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja16.43713.668
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva8.646.6959.226.761
- Nekretnine postrojenja i oprema8.055.2318.793.828
- Investicione nekretnine588.698430.374
- Biološka sredstva2.7662.559
- Dugoročni finansijski plasmani832.365952.279
- Učešća u kapitalu831.179951.551
- Ostali dugoročni finansijski plasmani1.186728
Obrtna imovina11.342.51213.099.428
- Zalihe5.531.7143.996.827
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina5.810.7989.102.601
- Potraživanja3.877.5442.706.528
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak3.59173.705
- Kratkoročni finansijski plasmani1.784.9616.015.291
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina128.38996.083
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja16.313210.994
- Odlozena poreska sredstva00
Poslovna imovina20.838.00923.292.136
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva10.705.96519.349.934

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA20.838.00923.292.136
Kapital12.449.37210.628.253
- Osnovni kapital6.906.4806.906.480
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve1.428.7601.175.312
- Revalorizacione rezerve2.359.8642.358.356
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti23.81723.402
- Neraspoređen dobitak1.778.0851.744.133
- Gubitak01.151.293
- Otkupljene sopstvene akcije0381.333
Dugoročna rezervisanja i obaveze8.016.97812.255.214
- Dugoročna rezervisanja24.815136.090
- Dugoročne obaveze2.306.3160
- Dugoročni krediti2.306.3160
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze5.685.84712.119.124
- Kratkoročne finansijske obaveze4.498.5629.844.693
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja689.5782.225.134
- Ostale kratkoročne obaveze392.80238.304
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 104.90510.993
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
Odložene poreske obaveze371.659408.669
Vanbilansna pasiva10.705.96519.349.934

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI14.945.27011.399.407
- Prihodi od prodaje15.091.55710.657.341
- Prihodi do aktiviranja učinaka41.501210.180
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka0473.925
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka249.3790
- Ostali poslovni prihodi61.59157.961
POSLOVNI RASHODI13.056.08612.380.731
- Nabavna vrednost prodate robe1.823.015403.043
- Troškovi materijala9.732.8609.828.707
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi492.693574.599
- Troškovi amortizacije i rezervisanja206.562668.095
- Ostali poslovni rashodi800.956906.287
POSLOVNI DOBITAK1.889.1840
POSLOVNI GUBITAK0981.324
Finansijski prihodi725.327489.354
Finansijski rashodi1.462.865490.900
Ostali prihodi359.589202.136
Ostali rashodi745.245333.282
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA765.9900
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA01.114.016
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA765.9900
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA01.114.016
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda53.6030
Odloženi poreski rashod perioda23.38737.277
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK689.0000
NETO GUBITAK01.151.293
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA25.657.93624.122.97023.609.66316.194.96315.984.428
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA9.980.66810.879.71210.503.8119.960.0729.093.300
Nematerijalna imovina10.8308.3505.1272.3321.191
Nekretnine , postrojenja i oprema9.106.67310.045.1209.673.0859.153.3788.832.376
Biološka sredstva2.2641.9691.6731.3781.714
Dugoročni finansijki plasmani860.901824.273823.926788.175258.019
Dugoročna potraživanja00014.8090
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00000
OBRTNA IMOVINA15.677.26813.243.25813.105.8526.234.8916.891.128
Zalihe4.790.1751.614.2631.879.4032.761.5232.772.495
Potraživanja po osnovu prodaje3.841.4264.756.7176.747.1943.284.6663.490.584
Potraživanja iz specifičnih poslova8.5980000
Druga potraživanja774.3491.338.2661.287.45121.838433.950
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani6.133.0575.376.9932.766.5052.14354.002
Gotovinski ekvivalent i gotovina94.721100.338216.23442.30471.053
Porez na dodatu vrednost1.2822.346107.99142.1015.182
Aktivna vremenska razgraničenja33.66054.335101.07480.31663.862
VANBILANSNA AKTIVA20.898.77427.922.85126.484.24524.572.92019.520.374

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA25.657.93624.122.97023.609.66316.194.96315.984.428
KAPITAL10.865.11111.845.26011.460.8064.950.6982.386.726
Osnovni kapital7.486.3867.432.3457.432.3457.432.3453.114.467
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije408.834500.254500.254500.254500.254
Rezerve587.912600.499656.834656.8340
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme2.356.8812.353.2352.350.6802.338.7622.549.927
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.4002.1722.4572.2781.905
Nerasporedjeni dobitak845.1661.961.6071.906.7071.530.81513.882
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak00383.0496.505.5262.789.391
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE17.48320.40221.17516.3412.045.349
Dugoročna rezervisanja17.48320.40221.17516.34128.726
Dugoročne obaveze00002.016.623
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE435.851462.504442.186444.580473.991
KRATKOROČNE OBAVEZE14.339.49111.794.80411.685.49610.783.34411.078.362
Kratkoročne finansijske obaveze11.461.2709.969.0259.776.9409.237.3499.388.694
Primljeni avansi, depoziti i kaucije59.902356.28149.66894.455158.871
Obaveze iz poslovanja2.732.3211.306.8811.591.173742.557608.395
Ostale kratkoročne obaveze38.45249.692224.241693.034806.693
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost6.0894.8220040.016
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine8.37862.9151.5542.7401.378
Pasivna vremenska razgraničenja33.07945.18841.92013.20974.315
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA20.898.77427.922.85126.484.24524.572.92019.520.374

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI11.594.35614.046.36420.867.44717.121.13114.353.123
Prihodi od prodaje roba648.2631.924.1795.684.3732.234.2562.171.002
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga10.903.73912.086.50515.144.66914.849.84812.154.258
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi42.35435.68038.40537.02727.863
POSLOVNI RASHODI10.827.35312.733.77120.351.89917.228.08814.609.396
Nabavna vrednsot prodate robe625.1691.932.9125.762.4462.234.3412.223.560
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe5.1072.2482.56229.3211.688
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga02.318517.763041.002
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga381.08361055.1660
Troškovi materijala7.336.0248.115.46712.008.15511.764.8569.669.449
Troškovi goriva i energije584.824670.910760.572763.617651.264
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi519.352505.454546.020541.396527.173
Troškovi proizvodnih usluga674.418766.911892.581794.015713.442
Troškovi amortizacije405.266442.790573.173596.794604.967
Troškovi dugoročnih rezervisanja09.5841.0231.00017.334
Nematerijalni troškovi306.324294.248328.254506.224244.897
POSLOVNI DOBITAK767.0031.312.593515.54800
POSLOVNI GUBITAK000106.957256.273
FINANSIJSKI PRIHODI830.178691.287256.135480.02370.873
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi646.268587.376174.8737.7448.734
Prihodi od kamata6.1512.17625.1961.912618
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule177.759101.73556.066470.36761.521
FINANSIJSKI RASHODI1.084.806767.883789.756930.971936.762
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi50.767192.07783.406158.437105.612
Rashodi kamata434.909435.566520.594599.952783.080
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule599.130140.240185.756172.58248.070
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA254.62876.596533.621450.948865.889
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA359360032.84617.815
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA237.1548.6337.6465.887.4161.058.540
OSTALI PRIHODI55.41139.27736.658152.68955.802
OSTALI RASHODI44.55349.670413.855241.929699.614
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA286.4381.217.331000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00402.9166.501.7152.806.699
NETO DOBITAK POSLOVANJA00000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0006242.409
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA286.4381.217.331000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00402.9166.502.3392.809.108
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda7.26764.444000
Odloženi poreski rashodi perioda27.44127.29703.1870
Odloženi poreski prihodi perioda0019.867019.717
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK251.7301.125.590000
NETO GUBITAK00383.0496.505.5262.789.391
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji180000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Sojaprotein a.d.Bečej21.70216.9051.944-361
Organizaciona jedinica Bačka PalankaBačka Palanka6203.770220-0

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Proizvodni pogon sa podnim skladištemBečejProizvodnja i skladište32.1070
Silosi i silosi sačmeBečejSkladište sojinog zrna i sačme6.2580
Energetski objekti i infrastrukturaBečejEnergija i infrastruktura3.5500
Objekti i tehnički hodnik. upravna zgrada. kancelarijski prostorBečejAdministracija2.2000
Upravna zgrada. silos sa sušarom i dr. objektiBačka PalankaSkladište sojinog zrna - dato u zakup4.5600
Zgrada mešaonestočne hrane i magacinBačka Palanka-0
Cevovodi. gasovod. vodovod i električni vodoviBečej00
Soja shop. maloprodajaBečejProdaja1070
Poslovni prostor Master centarNovi SadDato u zakup592,170
Skladište gotovih proizvodaBečejSkladište6.500-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Bečej - zem. parcela 23750/1građevinsko zemljište24,84
Bečej - zem. parcela 23750/4građevinsko zemljište1,2
Bečej - zem parcela 23750/6građevinsko zemljište1,04
Bečej - zem parcela 23750/8građevinsko zemljište0,19
Bačka Palanka - zem. parcela 752/2građevinsko zemljište1,16
Bečej - zem.parcela 23750/10zemljište u građevinskom području11,99

12. Realni tereti na imovini

Instrumenti obezbeđenja po Ugovoru o dugoročnoj kreditnoj liniji Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnostima u vlasništvu Sojaproteina upisanim u Listove nepokretnosti br. 2835 KO Bečej i br. 13939, KO Bečej Instrumenti obezbeđenja iz Ugovora o dugoročnim kreditima od 25.03.2015. godine, u korist prijemnika ustupljenih potraživanja: 1. Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnostima: hipoteka na svim nepokretnostima u vlasništvu Sojaproteina upisanim List nepokretnosti br. 2714, KO Novi Sad I, Listovima nepokretnosti br. 8502 KO Bačka Palanka-Grad i 7634, KO Bačka Palanka-Grad. 1.Izvršna vansudska Hipoteka II reda na nepokretnostima u vlasništvu Sojaproteina upisanim u Listove nepokretnosti br. 2835 KO Bečej, i br. 13939 KO Bečej; 3. Ugovor o zalozi pokretnih stvari (zalihe); 4.Ugovor o zalozi potraživanja (potraživanja iz kupoprodajnih i drugih ugovora); 5. Ugovor o zalozi pokretnih stvari(oprema)

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija13.793.133
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na ostatak likvidacione odnosno stečajne mase.
ISIN brojRSSOJAE21837
Nominalna vrednost hartije-
Obračunska vrednost akcije173,04
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih podataka na dan 31.12.2018. godine, tako što je ukupan kapital u iznosu od 2.386.726 hiljada dinara podeljen sa ukupnim brojem akcija (13.793.133) i iznosi 173,04 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniDruštvo nije izdavalo akcije u tekućoj godini.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeDeo akcija društva je pod zalogom prvog i viših redova, prema evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Način pokrića gubitkaDгuštvо je роkгilo gubitak iz 2017.godine u iznosu od 6.505.525.985,98 RSD prema sledećem: - iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina 1.530.814.608,58 RSD, - iz rezervi društva 656.834.284,24 RSD, - iz sredstava emisione premije 525.864.884,09 RSD, - na teret osnovnog kapitala 3.792.012.209,07 RSD.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluVeterinarski zavod Subotica a.d. - 32,94692%; Inter soya Moskva - 85,00%.
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu je uradilo Društvo za reviziju BDO D.O.O. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31.decembra 2018.godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomeni 3.uz finansijske izveštaje. SKRETANJE PAŽNJE Bez kvalifikovanja našeg mišljenja, skrećemo pažnju na Napomenu 2.4. u kojoj se navodi da su finansijski izveštaji Društva sastavljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. U toku 2018.godine, sklopljeni su ugovori o ustupanju potraživanja između dotadašnjih zajmodavaca Victoria Grupe (kojoj pripada i Društvo), kao Ustupilaca i MK Group d.o.o. Beograd, kao Prijemnika, čime je MK Group d.o.o. Beograd preuzeo sva potraživanja zajmodavaca, (uključujući i sva sporedna prava) prema zajmodavcima - članicama Victoria Grupe pod istim uslovima koje su imali dotadašnji zajmodavci. Do datuma ovog izveštaja, nije izvršeno restruktruriranje preuzetih potraživanja. Ova situacija ukazuje na to da postoji materijalna neizvesnost koja može izazvati sumnju u mogućnost da Victoria Grupa nastavi sa polovanjem u predvidljivoj budućnosti, a samim tim i Društva kao dela grupe kojoj pripada. S druge strane, skrećemo pažnju na činjenicu da je MK Grupa (kojoj pripada i MK Group d.o.o. Beograd) u toku 2018.godine, sklopila niz ugovora o poslovnoj saradnji sa članicama Victoria Grupe, i bila značajan dobavljač za uljarice koje Društvo prerađuje. Društvo kupuje pomenute uljarice u najvećem broju slučajeva preko ostalih članica Victoria Grupe. Dodatno, Victoria Grupa je uspela da obezbedi finansiranje obrtnih sredstava i potrebne zalihe za proces proizvodnje u 2019.godini. U skladu sa navedenim aktivnostima i planovima, rukovodstvo Društva očekuje da će Društvo nastaviti da posluje u predvidljivoj budućnosti.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1.U skladu sa odlukom br. 16-1655 od 07.09.2018. godine o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva, uz primenu odredaba о zaštiti prava poverilaca, dana 21.12.2018. godine Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio je poništenje 1.102.391 kom. sopstvenih akcija. Nakon izvršenog poništenja, kapital Društva je podeljen na 13.793.133 akcija bez nominalne vrednosti. 2. U skladu sa odlukom Skupštine akcionara od 30.06.2018. godine o smanjenju osnovnog kapitala Društva, osnovni kapital Društva smanjen je radi pokrića dela gubitka Društva u iznosu od 3.792.012.209,07 dinara, jer Društvo ne raspolaže dovoljnim sredstvima iz neraspoređene dobiti i rezervi koje se mogu koristiti za te namene. Smanjenje kapitala Društva izrvšeno je smanjenjem računovodstvene vrednosti akcija. Osnovni kapital Društva pre smanjenja iznosio je 6.906.479.571,16 RSD, podeljen na 14.895.524 običnih akcija sa pravom glasa bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom vrednošću od 463,661404 dinara. Ukupan osnovni kapital nakon smanjenja iznosi 3.114.467.362,09 RSD i podeljen je na 14.895.524 običnih akcija sa pravom glasa bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom vrednošću od 209,087466 RSD. 3. Finansijski izveštaji Sojaprotein a.d. Bečej, za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2018. godine,za statističke svrhe predati su Agenciji za privredne registre u februaru 2019.godine. 4. Mišljenje revizora za 2018.godinu još uvek nije usvojeno od strane Skupštine akcionara.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V Investments a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, Novi Beograd Tel: 011/ 3530-911 Fax: 011/ 311-6974 e-mail:bg@mvi.rs www.mvi.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Marko Abramović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Marko Abramović, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Marko Abramović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V Investments a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e, Novi Beograd, tel.011/3530-900