print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi11.06.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora22.04.2019.SIMBOL: SJKS1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo fabrika šećera Šajkaška Žabalj
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaIndustrijska zona - Čuruški put  3
Žabalj
Srbija
Web adresawww.secerana-zabalj.co.rs
Datum osnivanja15.12.1975.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 30632
Matični broj08058075
PIB - poreski identifikacioni broj100142323
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa AD Beograd160-9619-28
AIK AD Beograd105-2215384-26
Vojvođanska banka AD Novi Sad355-1134796-52
Eurobank AD Beograd250-1260003105030-22
Societe Generale banka Srbija AD Beograd275-0010222430966-67
Societe Generale banka Srbija AD Beograd275-0010228429719-24
Šifra delatnosti01081
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja šećera
Ime i prezime direktoraPetros Gemintzis
Ime i prezime osobe za kontaktMirjana Kostić
Telefon021/831-462
Faks021/832-395
e-mailoffice@secerana-zabalj.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeIzdavalac je deo grupacije Hellenic Sugar Industry SA, Thessaloniki, Greece u vidu zavisnog društva obzirom da Hellenic Sugar Industry SA, Thessaloniki, Greece poseduje 92,67% učešća u kapitalu fabrike šećera Šajkaška AD Žabalj.
Naziv korporativnog agentaVojvođanska banka AD Novi Sad

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.199.5473.386.3643.448.7593.156.506
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA888.180854.9231.498.7151.523.911
Nematerijalna imovina1.785000
Nekretnine , postrojenja i oprema883.745854.3761.498.4191.523.615
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani2.650547296296
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA311.3672.531.4411.950.0441.632.595
Zalihe129.9751.080.094823.3211.010.866
Potraživanja po osnovu prodaje78.691769.778224.103227.664
Potraživanja iz specifičnih poslova68.944155.961132.76767.592
Druga potraživanja18.29811.91667.654103.012
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani23225.11000
Gotovinski ekvivalent i gotovina1.414473.475675.179216.877
Porez na dodatu vrednost10.269011.9000
Aktivna vremenska razgraničenja3.54415.10715.1206.584
VANBILANSNA AKTIVA88.0281.966.0051.665.9671.293.335

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA1.199.5473.386.3643.448.7593.156.506
KAPITAL541.2231.993.0932.183.1881.792.318
Osnovni kapital838.025838.025838.025838.025
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije58.17458.17458.17458.174
Rezerve59.47959.47959.47959.479
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak201.1861.653.0561.343.8581.343.859
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak499.293499.2930390.871
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE18.87719.52618.81820.390
Dugoročna rezervisanja15.94518.51817.83219.405
Dugoročne obaveze2.9321.008986985
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE64.65966.15276.29284.703
KRATKOROČNE OBAVEZE574.7881.307.5931.170.4611.259.095
Kratkoročne finansijske obaveze3.7232.51400
Primljeni avansi, depoziti i kaucije5.879249.0989.0256.564
Obaveze iz poslovanja367.362708.134907.528991.738
Ostale kratkoročne obaveze192.175205.154202.051200.640
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost029.36917.14438.255
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine37177.5354432.763
Pasivna vremenska razgraničenja5.27835.78934.27019.135
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA88.0281.966.0051.665.9671.293.335

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI2.441.7825.287.1244.800.1223.294.588
Prihodi od prodaje roba500.920383.380444.600434.953
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga1.938.7494.903.7444.346.2622.849.511
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.007190
Drugi poslovni prihodi2.11308.54110.124
POSLOVNI RASHODI2.926.7383.737.2994.519.6533.685.898
Nabavna vrednsot prodate robe486.999378.183423.295500.925
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe308319483133
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga05.131.1114.935.8043.814.588
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga1.466.6844.216.7045.172.8233.610.377
Troškovi materijala307.3092.897.4922.435.6231.840.439
Troškovi goriva i energije213.730618.198571.059643.692
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi200.610259.285337.944311.827
Troškovi proizvodnih usluga141.750397.574383.368415.054
Troškovi amortizacije59.42555.97761.02677.117
Troškovi dugoročnih rezervisanja02.82901.983
Nematerijalni troškovi50.53942.48770.80299.205
POSLOVNI DOBITAK01.549.825280.4690
POSLOVNI GUBITAK484.95600391.310
FINANSIJSKI PRIHODI71.6603.86412.0393.885
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi4.4294051.1571.296
Prihodi od kamata2141.510986611
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule67.0171.9499.8961.978
FINANSIJSKI RASHODI74.7104.85537.5829.422
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi4.9523572.4941.255
Rashodi kamata5.785759276.624
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule63.9733.73935.0611.543
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA3.05099125.5435.537
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0000
OSTALI PRIHODI41.88927.53620.69145.281
OSTALI RASHODI48.82745.80652.06630.895
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA01.530.564223.5510
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA494.94400382.461
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA01.530.564223.5510
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA494.94400382.461
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda077.20123.3150
Odloženi poreski rashodi perioda4.3491.49310.1408.410
Odloženi poreski prihodi perioda0000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK01.451.870190.0960
NETO GUBITAK499.29300390.871
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Fabrika šećera Šajkaška AD ŽabaljŽabalj, Industrijska zona - Čuruški put 326.25418.963950-110

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
KO Žabalj (Veliki rit, Martinci, Pustara)Taložna polja143,4
KO Žabalj (Martinci)Vodozahvat51,3
KO Žabalj (Stari kukuruzi)Prijem šećerne repe0,4
KO ČurugPrijem šećerne repe0,8
KO ŠajkašPrijem šećerne repe1,5
KO GospođinciPrijem šećerne repe1,3
KO VilovoPrijem šećerne repe0,9
KO GložanPrijem šećerne repe0,8

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija838.025
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; pravo na isplatu dividende; pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj; pravo preče kupovine i druga prava u skladu sa zakonom i aktima
ISIN brojRSSAJKE10101
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije2.138,74
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost dobijena je tako što se ukupan kapital, odnosno gubitak iznad visine kapitala ukoliko postoji, deli ukupnim brojem akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniIzdavalac nije emitovao finansijske instrumente u tekućoj godini.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraKPMG DOO Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru uneti su iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2018. godinu. Godišnji finansijski izveštaji za 2018. godinu i izveštaj ovlašćenog revizora će biti usvojeni i objavlljeni u zakonski predviđenom roku. Finansijski izveštaji sa stanjem na dan 31.12.2018. godine za statističke i druge potrebe predati su Agenciji za privredne registre dana 26.02.2019. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiO isplati dividendi se odlučuje jednom godišnje na Skupštini akcionara u zavisnosti od toga da li društvo ima potrebu da reinvestira profit ili kreira rezerve za buduće gubitke.
Podaci o korporativnom agentuVojvođanska banka a.d. Novi Sad Funkcija Brokerski poslovi i finansijsko savetovanje Tel.: 011/2251-380, Fax.: 011/2228-541 eMail: broker@voban.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Petros Gemintzis


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Mirjana Kostić____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Petros Gemintzis
Potpis korporativnog agenta
Vojvođanska banka AD Novi Sad