print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi23.11.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora25.04.2018.SIMBOL: RUMA1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaFabrika koža «Ruma» a.d. Ruma
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaVuka Karadžića  bb
Ruma
Srbija
Web adresawww.fabrikakoza.rs
Datum osnivanja01.01.1936.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 21036/2005
Matični broj08027382
PIB - poreski identifikacioni broj100780949
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka a.d. Beograd205-37231-42
Raiffeisenbank a.d. Beograd265-6210310003590-07
Banca Intesa a.d. Beograd160-925935-60
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad355-1008455-96
Srpska banka a.d. Beograd295-1214980-44
Banca Intesa a.d. Beograd160-248655-41
Aik banka a.d. Beograd105-31653-33
Šifra delatnosti01511
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaŠtavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna
Ime i prezime direktoraTomislav Milić
Ime i prezime osobe za kontaktTomislav Milić
Telefon022/ 431 425
Faks022/ 431 425
e-mailoffice@fabrikakoza.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD Jorgić Broker a.d.- Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA1.437.460984.987379.373
Stalna imovina253.087236.81012.653
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja000
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva247.262235.80511.648
- Nekretnine postrojenja i oprema247.262235.80511.648
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani5.8251.0051.005
- Učešća u kapitalu582535535
- Ostali dugoročni finansijski plasmani5.243470470
Obrtna imovina1.173.575748.177366.720
- Zalihe458.771321.190230.274
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja4.1214.1214.121
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina710.683422.866132.325
- Potraživanja449.218161.756105.091
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak14.41414.41414.414
- Kratkoročni finansijski plasmani225.621232.6360
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina13.99613.05612.820
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja7.4341.0040
- Odlozena poreska sredstva10.79800
Poslovna imovina1.437.460984.987379.373
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva1.674.1661.211.723788.707

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA1.437.460984.987379.373
Kapital910.083720.470177.920
- Osnovni kapital378.749373.977373.977
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve438.487438.487346.493
- Revalorizacione rezerve000
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti8000
- Neraspoređen dobitak92.92792.9270
- Gubitak0184.921542.550
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze527.377263.331201.453
- Dugoročna rezervisanja6888710
- Dugoročne obaveze22.28812.1110
- Dugoročni krediti22.28812.1110
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze504.401250.349201.453
- Kratkoročne finansijske obaveze101.40299.33969.097
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja371.673113.194104.099
- Ostale kratkoročne obaveze17.78525.17418.869
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 13.54112.6429.388
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze01.1860
Vanbilansna pasiva1.674.1661.211.723788.707

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI630.098469.775214.718
- Prihodi od prodaje595.292585.829280.512
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka464127.58471.331
- Ostali poslovni prihodi35.27011.5305.537
POSLOVNI RASHODI639.868664.850276.453
- Nabavna vrednost prodate robe2.094637531
- Troškovi materijala463.203484.815177.999
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi120.279123.88970.134
- Troškovi amortizacije i rezervisanja16.29817.2227.082
- Ostali poslovni rashodi37.99438.28720.707
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK9.770195.07561.735
Finansijski prihodi23.42048.176538
Finansijski rashodi12.91926.30812.847
Ostali prihodi2.6015.210264.755
Ostali rashodi1.9744.941731.050
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.35800
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0172.938540.339
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja98803.397
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA37000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0172.938543.736
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashod perioda011.9830
Odloženi poreski prihodi perioda1.00801.186
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK1.37800
NETO GUBITAK0184.921542.550
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA350.176237.564232.374173.767
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA12.12312.12312.12312.123
Nematerijalna imovina0000
Nekretnine , postrojenja i oprema11.64811.64811.64811.648
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani475475475475
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA338.053225.441220.251161.644
Zalihe207.04683.53682.47581.678
Potraživanja po osnovu prodaje105.481116.565113.15668.579
Potraživanja iz specifičnih poslova35632600
Druga potraživanja8.2218.0888.0153.519
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani0000
Gotovinski ekvivalent i gotovina10.30710.3079.9451.097
Porez na dodatu vrednost24142153
Aktivna vremenska razgraničenja6.6186.6186.6186.618
VANBILANSNA AKTIVA788.707788.707788.707788.707

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA350.176237.564232.374173.767
KAPITAL136.93433.70824.8240
Osnovni kapital373.977373.977373.976373.976
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve0000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak0000
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak237.043340.269349.152388.072
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE0000
Dugoročna rezervisanja0000
Dugoročne obaveze0000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000
KRATKOROČNE OBAVEZE213.242203.856207.550187.863
Kratkoročne finansijske obaveze72.87672.87675.66376.273
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1821621350
Obaveze iz poslovanja109.27099.880101.20380.990
Ostale kratkoročne obaveze11.91912.22512.50012.464
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost010000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine18.80118.61318.04918.136
Pasivna vremenska razgraničenja194000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00014.096
VANBILANSNA PASIVA788.707788.707788.707788.707

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI30.94421.1377750
Prihodi od prodaje roba5.8114900
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga25.07721.0887750
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi56000
POSLOVNI RASHODI48.308133.7165.7424.834
Nabavna vrednsot prodate robe5.8111.08100
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga25.708122.4719630
Troškovi materijala52500796
Troškovi goriva i energije1.13495000
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi8.6394.2494.1083.290
Troškovi proizvodnih usluga4.5764.073318310
Troškovi amortizacije0000
Troškovi dugoročnih rezervisanja0000
Nematerijalni troškovi1.915892353438
POSLOVNI DOBITAK0000
POSLOVNI GUBITAK17.364112.5794.9674.834
FINANSIJSKI PRIHODI6.187205.5379666.192
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0201.26000
Prihodi od kamata535000
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule5.6524.2779666.192
FINANSIJSKI RASHODI11.1315431.4112.615
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi011200
Rashodi kamata3.3090690
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule7.8224311.3422.615
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0204.99403.577
GUBITAK IZ FINANSIRANJA4.94404450
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.270000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA2.153208.2292.14946.449
OSTALI PRIHODI8.62112.58854617.537
OSTALI RASHODI74812828.759
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA15.318103.2277.29738.928
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA15.318103.2277.29738.928
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda0000
Odloženi poreski rashodi perioda0000
Odloženi poreski prihodi perioda0000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK0000
NETO GUBITAK15.318103.2277.29738.928
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Kancelarije-uzeto u zakupVuka Karadžića bb, RumaKancelarije13,52
Magacin-uzeto u zakupVuka Karadžića bb, RumaMagacin640

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
RumaGradsko građevinsko-pravo korišćenja3,14

12. Realni tereti na imovini

Na pokretnim stvarima postoje upisane zaloge u korist: - OTP banke Srbija ad Novi Sad u iznosu 1.300.000 EUR (zaloga je nad robom) - AOFI ad Beograd (zaloga je nad materijalom) - ELIT LUX doo-zaloga na koži-vrednost 4.000.000,00 RSD. *U vezi tereta koji su ranije bili upisani na imovini koju je Fabrika kože "Ruma" nekada posedovala, pogledati objašnjenje u tački 14.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija1.542.450
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeRedovne(obične) akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo na dividendu
ISIN brojRSRUMAE58063
Nominalna vrednost hartije60
Obračunska vrednost akcije-9,14
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrdjena je po metodologiji propisanoj pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2017.godine
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaGubitak nije pokriven
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraFinodit preduzeće za reviziju doo
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj"Osnove za uzdržavajuće mišljenje- Nismo prisustvovali popisu imovine i obaveza Društva sa stanjem na dan 31. decembra 2017. godine s obzirom na to da nismo bili obavešteni o mestu i rokovima vršenja istog. Nismo bili u mogućnosti da se alternativnim postupcima revizije uverimo u stanje i količine zaliha, niti da se primenom drugih revizorskih postupaka uverimo u iskazane količine i vrednosti zaliha i druge imovine i obaveza prezentiranih u finansijskim izveštajima. U bilansu stanja zalihe su prikazane u iznosu od 81.678 hiljada dinara i odnose se na materijal u iznosu od 36.079 hiljada dinara, gotove proizvode u iznosu od 28.882 hiljade dinara, robu u iznosu od 12.596 hiljada dinara i stalna sredstva namenjena prodaji u iznosu od 4.121 hiljadu dinara. Imajući u vidu da smo angažovani nakon datuma popisa, a alternativnim revizorskim postupcima nismo bili u mogućnosti da se uverimo u postojanje, količine i vrednost iskazanih zaliha, nismo u mogućnosti da se izjasnimo o iznosu korekcija po osnovu prethodno navedenog niti da utvrdimo uticaj na prezentirane finansijske izveštaje za 2017. godinu. Na dan 31. decembra 2017. godine kupci u zemlji iskazani su u iznosu od 6.616 hiljada dinara. U postupku revizije utvrdili smo da su iskazana potraživanja starija od godinu dana, kao i da Društvo nije dosledno primenilo politiku vrednovanja potraživanja koja su starija od 60 dana, osim za lica kojima se istovremeno i duguje. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo tačan iznos korekcija po navedenom osnovu na finansijske izveštaje za godinu koja se završava 31. decembra 2017. godine. Osnovni kapital u bilansu stanja iskazan je u iznosu od 373.976 hiljada dinara i nije usaglašen sa registrovanim u Agenciji za privredne registre, gde je iskazan upisani i uplaćeni novčani kapital u ukupnom iznosu od 6.354.862,98 EUR, dok u Centralnom Registru HOV registrovan akcijski kapital iznosi 92.547 hiljada dinara. Prirodu navedenih razlika nismo bili u mogućnosti da utvrdimo. Na dan 31. decembra 2017. godine vanbilansa evidencija iskazana je u iznosu od 788.707 hiljada dinara koja se odnosi na obaveze po osnovu datih jemstava po kreditima "Vulin - Comerc" doo Ruma iz prethodnih godina. U postpupku revizije nismo dobili dokumentaciju koja potkrepljuje iskazano stanje vanbilansne evidencije. Takođe, po osnovu navedenih datih jemstava blokiran je poslovni račun Društva. Tačan iznos korecija po navedenom osnovu kao ni njihov uticaj na prezentirane finansijske izveštaje nismo bili u mogućnosti da utvrdimo. Značajna neizvesnost u vezi sa stalnošću poslovanja Finansijski izveštaji sastavljeni su u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, tako da u tom smislu ističemo sledeće činjenice koje proizilaze iz finansijskih izveštaja koji su bili predmet ove revizije, a koji ne uključuju potencijalne korekcije koje mogu nastati iz ovog izveštaja. Kratkoročne obaveze iznose 187.863 hiljade dinara, dok obrtna imovina iznosi 161.644 hiljade dinara i manja je od dospelih obaveza za 26.219 hiljada dinara. Ukupan gubitak iskazan u bilansu stanja iznosi 388.072 hiljada dinara i za 14.096 hiljada dinara premašuje visinu iskazanog kapitala. Poslovni računi Društva su u neprekidnoj blokadi duže od tri godine, a na dan izdavanja ovog izveštaja visina blokade iznosi 1.020.088 hiljada dinara. Imajući u vidu sve prethodno navedeno smatramo da je neophodno da Društvo pribavi dodatna neto obrtna sredstva, kako bi neometano moglo da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom kontinuiteta poslovanja. "
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. *Blokada tekućih računa na dan 18.04.2017. godine iznosi 1.020.088.391,76 dinara.Detaljnije informacije o blokadi mogu se dobiti na sajtu Narodne banke Srbije - www.nbs.rs. **Struktura osnovnog kapitala u iznosu od 373.976.590,96 dinara čini: - akcijski kapital u iznosu od 92.547.000,00 dinara - ostali osnovni kapital u iznosu od 281.429.590,96 dinara. Na računu 038-Ostali dugoročni finansijski plasmani Društvo je imalo iskazan iznos od 4.772.451,51 dinara što je predstavljalo sredstva koja su izdvojena u ranijem periodu za solidarnu stambenu izgradnju i nekada su se vodila u klasi 8 - Vanposlovna evidencija. Prelaskom na MSFI, vanposlovna sredstva reklasifikovana su na odgovarajuće račune poslovnih sredstava u korist računa 309- Ostali kapital. S obzirom na promenu zakonske regulative preduzeće je procenilo da ne postoji objektivan razlog za dalje postojanje ovih sredstava i odlučilo da pomenuta sredstva isknjiže sa konta 038300 na teret osnovnog kapitala. Iz tog razloga, došlo je do smanjenja osnovnog kapitala Društva za iznos 4.772.451,51 dinara. *** Privredni sud u Sremskoj Mitrovici je u pravnoj stvari izvršnog poverioca „RAIFFEISEN BANKA“ ad Beograd protiv izvršnog dužnika FABRIKA KOŽA“RUMA“ ad, Pos.br.I-35/2012, radi izvršenja na osnovu izvršne isprave doneo dana 13.05.2013. godine Zaključak o predaji pokretnih stvari (navedenih u Zaključku i specifikaciji od 27.03.2012. godine) i dana 30.05.2013. godine Zaključak o predaji u svojinu nepokretnosti Kupcu „LUXORY TANNERY“ doo Beograd-Stari grad, Kosančićev venac, broj 20, MB20901934, PIB107941895. Kupac „LUXORY TANNERY“ doo Beograd-Stari grad, preuzeo je državinu i postao vlasnik i držalac svih pokretnih stvari koje su bile predmet izvršenja u navedenom izvršnom postupku i to danom dostavljanja Zaključka Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici Posl.br.I-35/2012 OD 13.05.2013. godine, dakle, na dan 13.05.2013. godine. Kupac „LUXORY TANNERY“ doo Beograd-Stari grad, je preuzeo u državinu sve nepokretnosti navedene u Zaključku Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici Posl.br.I-35/2012 od 30.05.2013. godine, dana 01.06.2013. godine ****Sporovi na teret preduzeća su: 1. tri izvršna postupka sa položajem izvršnog dužnika. *****Podaci u informatoru uneti su iz revidiranih finansijskih izveštaja za 2017. godinu. Finansijski izveštaji za 2017. godinu odobreni su od strane Odbora direktora i predati su Agenciji za privredne registre za statističke potrebe u zakonskom roku. Redovni finansijski izveštaji će biti predati APR nakon održavanja skupštine, u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuJorgic broker ad – Brokersko dilersko društvo Osoba za kontakt: Uglješa Lazarevic Bulevar M. Pupina 10-V- 1. 11070 Novi Beograd tel/fax 011/311-7835. 011/311-7836 e-mail: jorgic.broker@gmail.com. web: www.jorgicbroker.co.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milić Tomislav, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milić Tomislav, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Milić Tomislav, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD Jorgić Broker a.d.- Beograd