print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.wisebroker.rs

Datum podnošenja Informatora berzi20.04.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora28.04.2015.SIMBOL: RMBG1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaKOMPANIJA RATKO MITROVIĆ AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSNIVANJE, UPRAVLJANJE I STICANJE UČEŠĆA U KAPITALU ZAVISNIH PREDUZEĆA BEOGRAD
Pravni status izdavaocaOTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaJURIJA GAGARINA  177
BEOGRAD - NOVI BEOGRAD
SRBIJA
Web adresawww.rmkompanija.co.rs
Datum osnivanja10.07.1948.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 29893
Matični broj07043783
PIB - poreski identifikacioni broj100002670
Tekući računi i banke kod kojih se vode
VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD355-1013924-82
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD205-44290-11
DUNAV BANKA AD ZVEČAN360-1780-92
Šifra delatnosti06420
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaDelatnost holding kompanija
Ime i prezime direktoraVladimir Nikolić
Ime i prezime osobe za kontaktStanija Marković
Telefon011/2465-446
Faks-
e-mailoffice@rmkompanija.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD WISE BROKER A.D. BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA2.308.4591.061.076
Stalna imovina1.014.380775.623
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja00
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva700.120533.015
- Nekretnine postrojenja i oprema655.278487.928
- Investicione nekretnine44.84245.087
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani314.260242.608
- Učešća u kapitalu250.661178.297
- Ostali dugoročni finansijski plasmani63.59964.311
Obrtna imovina1.294.079285.453
- Zalihe147.93773.691
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja036.808
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.146.142174.954
- Potraživanja1.069.881166.620
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak8.1038.103
- Kratkoročni finansijski plasmani67.96752
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina176173
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja156
- Odlozena poreska sredstva00
Poslovna imovina2.308.4591.061.076
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva437.065672.804

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA2.308.4591.061.076
Kapital1.363.828580.942
- Osnovni kapital909.178909.178
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve140.000140.000
- Revalorizacione rezerve052.609
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
- Neraspoređen dobitak394.552394.552
- Gubitak79.902915.397
- Otkupljene sopstvene akcije00
Dugoročna rezervisanja i obaveze935.173441.369
- Dugoročna rezervisanja0100.000
- Dugoročne obaveze190
- Dugoročni krediti190
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze935.154341.369
- Kratkoročne finansijske obaveze08.974
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja703.29393.845
- Ostale kratkoročne obaveze57.81667.712
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 174.045170.838
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
Odložene poreske obaveze9.45838.765
Vanbilansna pasiva437.065672.804

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI115.12924.147
- Prihodi od prodaje276.21872.761
- Prihodi do aktiviranja učinaka00
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka00
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka187.53867.790
- Ostali poslovni prihodi26.44919.176
POSLOVNI RASHODI179.272183.767
- Nabavna vrednost prodate robe00
- Troškovi materijala1.2983.398
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi40.77334.155
- Troškovi amortizacije i rezervisanja23.105123.678
- Ostali poslovni rashodi114.09622.536
POSLOVNI DOBITAK00
POSLOVNI GUBITAK64.143159.620
Finansijski prihodi16.40927.494
Finansijski rashodi26.9529.124
Ostali prihodi148.631132.757
Ostali rashodi54.796797.978
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA19.1490
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0806.471
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0283
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja4.4320
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA14.7170
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0806.188
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashod perioda029.307
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK14.7170
NETO GUBITAK0835.495
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.056.9971.032.828
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00
STALNA IMOVINA775.623760.137
Nematerijalna imovina00
Nekretnine , postrojenja i oprema533.015520.030
Biološka sredstva00
Dugoročni finansijki plasmani242.608240.107
Dugoročna potraživanja00
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00
OBRTNA IMOVINA281.374272.691
Zalihe110.499110.499
Potraživanja po osnovu prodaje55.15346.445
Potraživanja iz specifičnih poslova00
Druga potraživanja115.491115.507
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00
Kratkoročni finansijki plasmani5262
Gotovinski ekvivalent i gotovina173173
Porez na dodatu vrednost65
Aktivna vremenska razgraničenja00
VANBILANSNA AKTIVA672.804559.143

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014.
UKUPNA PASIVA1.056.9971.032.828
KAPITAL603.788392.196
Osnovni kapital909.178909.178
Upisani a neuplaćeni kapital00
Otkupljene sopstevne akcije00
Rezerve140.0000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme52.60952.609
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00
Nerasporedjeni dobitak394.5520
Učešće bez prava kontrole00
Gubitak892.551569.591
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE100.000391.037
Dugoročna rezervisanja100.000391.037
Dugoročne obaveze00
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE11.84014.215
KRATKOROČNE OBAVEZE341.369235.380
Kratkoročne finansijske obaveze8.9748.974
Primljeni avansi, depoziti i kaucije22.72422.724
Obaveze iz poslovanja71.12178.250
Ostale kratkoročne obaveze67.71276.664
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost10.15511.357
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine158.68436.275
Pasivna vremenska razgraničenja1.9991.136
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00
VANBILANSNA PASIVA672.804559.143

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014.
POSLOVNI PRIHODI91.9378.608
Prihodi od prodaje roba00
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga72.7610
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00
Drugi poslovni prihodi19.1768.608
POSLOVNI RASHODI251.556202.622
Nabavna vrednsot prodate robe00
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe00
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga67.7900
Troškovi materijala910
Troškovi goriva i energije3.307902
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi34.15520.023
Troškovi proizvodnih usluga6.6652.599
Troškovi amortizacije23.67811.619
Troškovi dugoročnih rezervisanja100.000161.926
Nematerijalni troškovi15.8705.553
POSLOVNI DOBITAK00
POSLOVNI GUBITAK159.619194.014
FINANSIJSKI PRIHODI27.494435
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi22.7750
Prihodi od kamata720
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule4.647435
FINANSIJSKI RASHODI9.1253.077
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi3800
Rashodi kamata4.3753.077
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule4.3700
DOBITAK IZ FINANSIRANJA18.3690
GUBITAK IZ FINANSIRANJA02.642
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA01.596
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA716.99616.920
OSTALI PRIHODI132.7573.205
OSTALI RASHODI80.982440
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA806.471209.215
NETO DOBITAK POSLOVANJA2830
NETO GUBITAK POSLOVANJA00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA00
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA806.188209.215
POREZ NA DOBITAK - -
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashodi perioda29.3072.376
Odloženi poreski prihodi perioda00
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00
NETO DOBITAK00
NETO GUBITAK835.495211.591
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00
Zarada po akciji - -
Osnovna zarada po akciji00
Umanjena zarada po akciji00


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni objekatVoždovački kružni put 125 BeogradPoslovna10.7160
Objekat za smeštaj radnikaSlovačka 90 DobanovciPoslovna5.4630
OdmarališteZlatiborPoslovna3180
Poslovni objekatZelena pijaca 9 PožegaPoslovna1300
Poslovni objekatJurija Gagarina 177 BeogradPoslovna8050
Poslovni objekatDragiše Mišović 142, ČačakPoslovna1.181-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
DobanovciIzgradnja2,94
Voždovački kružni put 125 BeogradKorišćenje3,87
Zelena pijaca 9 PožegaKorišćenje5,64
ZlatiborSvojina0,12
Đorđa Tomaševića 87 ČačakKorišćenje8,89

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija644.807
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaRedovna prava iz običnih akcija
ISIN brojRSRATME03384
Nominalna vrednost hartije1.410
Obračunska vrednost akcije608,24
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2014. godinu i iznosi 608,24 dinara
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu1) RM "Kragujevac" doo - 30% 2) RM "Požega" doo - 100% 3) RM "Internacional" - 100% 4) RM "Dedinje" - 42,97% 5) RM "Inženjering plus" doo - 100% 6) RM "Standard" doo - 100% 7) RM "Mehanizacija" doo - 100% 8) RM "Ran-Bulevar" doo - 100% 9) "Ratko Mitrović-Konstruktor" doo - 100% 10) „ Ratko MitrovićCiglana“ d.o.o. -100% 11) “Ratko Mitrović-Bulevar Plus“ doo-75% 12) „Jugoslavijaput“-15,33% 13) RM "Invest" doo -100% 14) „Ratko Mitrović-Bulevar“ doo u stečaju-100% 15) „Ratko Mitrović-Elektroizgradnja“ doo u likvidaciji-20%
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru poticu iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2014. godinu. Revizija finansijskih izveštaja je u toku. Finansijski izveštaji za 2014. godinu odobreni su od strane Odbora direktora i predati su Agenciji za privredne registre za statističke potrebe u zakonskom roku. Redovni finansijski izveštaji će biti predati APR nakon održavanja skupštine, u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD WISE BROKER AD BEOGRAD Takovska 23-25 Beograd Tel. 011-333-0-500 E-mail: office@wisebroker.rs www.wisebroker.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Vladimir Nikolić,v.d. generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Stanija Marković____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Vladimir Nikolić,v.d. generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD WISE BROKER A.D. BEOGRAD