print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.icbbg.rs

Datum podnošenja Informatora berzi12.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora03.04.2018.SIMBOL: RDKN1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO AUTO KUĆA RADE KONČAR PREDUZEĆE ZA REMONT I TRGOVINU
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaZemunski put  3
Novi Beograd
Srbija
Web adresa/
Datum osnivanja08.08.1990.
Broj rešenja upisa u sudski registarUpisan u registar privrednih društava Agencije za privredne registre pod brojem BD 34259 dana 11.11.2005. godine.
Matični broj07418159
PIB - poreski identifikacioni broj100134871
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Societe Generale banka Srbija a.d.- Beograd275-220013969-67
Šifra delatnosti04520
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOdržavanje i popravka motornih vozila
Ime i prezime direktoraPavle Tuović, Generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktPavle Tuović, Generalni direktor
Telefon011/213-95-23
Faks011/214-55-23
e-mailakkoncar@gmail.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe/
Naziv korporativnog agentaBrokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA64.25473.849150.680
Stalna imovina43.82541.6497.311
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja000
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva43.61541.6497.311
- Nekretnine postrojenja i oprema22.89617.1987.311
- Investicione nekretnine20.71924.4510
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani21000
- Učešća u kapitalu21000
- Ostali dugoročni finansijski plasmani000
Obrtna imovina20.42932.200141.900
- Zalihe11.59211.3768.454
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina8.83720.824133.446
- Potraživanja7.48619.5653.956
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak000
- Kratkoročni finansijski plasmani1.2091.209127.209
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina113502.194
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja29087
- Odlozena poreska sredstva001.469
Poslovna imovina64.25473.849150.680
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva000

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA64.25473.849150.680
Kapital41.44442.002122.449
- Osnovni kapital7.7737.7737.773
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve4.8264.8264.826
- Revalorizacione rezerve2.8652.865720
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti246246246
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti275275275
- Neraspoređen dobitak26.00926.567109.159
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze22.55831.40128.231
- Dugoročna rezervisanja000
- Dugoročne obaveze000
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze22.55831.40128.231
- Kratkoročne finansijske obaveze7.8903.769358
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja11.1599.4661.493
- Ostale kratkoročne obaveze3.07816.2902.457
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 4311.876437
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak0023.486
Odložene poreske obaveze2524460
Vanbilansna pasiva000

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI67.26852.04639.196
- Prihodi od prodaje64.11441.70428.258
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka1.7022.882535
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka7.7301.7022.882
- Ostali poslovni prihodi9.1829.16213.285
POSLOVNI RASHODI85.48672.21862.130
- Nabavna vrednost prodate robe512411513
- Troškovi materijala30.59421.05714.055
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi42.44140.49137.300
- Troškovi amortizacije i rezervisanja2.2721.9631.865
- Ostali poslovni rashodi9.6678.2968.397
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK18.21820.17222.934
Finansijski prihodi3600
Finansijski rashodi1.6232.527703
Ostali prihodi20.84024.074155.246
Ostali rashodi4994822.938
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA536893128.671
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA536893128.671
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda519023.571
Odloženi poreski rashod perioda02450
Odloženi poreski prihodi perioda5101.915
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK536558107.015
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA150.68027.08227.10728.17927.521
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA7.3117.6107.0107.3477.007
Nematerijalna imovina00000
Nekretnine , postrojenja i oprema7.3117.1986.5986.9356.595
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani0412412412412
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA1.469136281307322
OBRTNA IMOVINA141.90019.33619.81620.52520.192
Zalihe8.4548.22412.04214.87415.366
Potraživanja po osnovu prodaje3.9564.2953.3302.3402.227
Potraživanja iz specifičnih poslova05000
Druga potraživanja00200
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani127.2096.2494.2491.2372.249
Gotovinski ekvivalent i gotovina2.1944771922.074350
Porez na dodatu vrednost8786100
Aktivna vremenska razgraničenja00000
VANBILANSNA AKTIVA00000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA150.68027.08227.10728.17927.521
KAPITAL122.44921.89122.18522.31422.430
Osnovni kapital7.7737.7737.7737.7737.773
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije00000
Rezerve4.8264.8264.8264.8264.826
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme720720720720720
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata246246246246246
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata275275275275275
Nerasporedjeni dobitak109.1598.6018.8959.0249.140
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak00000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE0400000
Dugoročna rezervisanja0400000
Dugoročne obaveze00000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE00000
KRATKOROČNE OBAVEZE28.2314.7914.9225.8655.091
Kratkoročne finansijske obaveze3580000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije00000
Obaveze iz poslovanja1.4939401.2681.5461.365
Ostale kratkoročne obaveze2.4573.1953.1093.1073.092
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost43721729750254
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine23.486439516462380
Pasivna vremenska razgraničenja00000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA00000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI41.54323.42921.59325.96725.151
Prihodi od prodaje roba58817360560
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga40.95516.65018.42118.08513.751
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi06.6063.1127.82611.400
POSLOVNI RASHODI64.47730.31023.97526.15525.185
Nabavna vrednsot prodate robe51314145430
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe00000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga5356843.3275.9956.811
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga2.8825356843.3275.995
Troškovi materijala10.9098.3878.9087.2215.569
Troškovi goriva i energije3.1461.8591.6581.9741.939
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi37.30013.83110.81412.21511.899
Troškovi proizvodnih usluga3.2932.3982.1134.6534.106
Troškovi amortizacije1.8651.111600531389
Troškovi dugoročnih rezervisanja0400000
Nematerijalni troškovi5.1042.3322.4802.1862.099
POSLOVNI DOBITAK00000
POSLOVNI GUBITAK22.9346.8812.38218834
FINANSIJSKI PRIHODI03.797194318
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi001310
Prihodi od kamata03.79719308
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule00000
FINANSIJSKI RASHODI7032211010
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi42211000
Rashodi kamata6990010
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule00000
DOBITAK IZ FINANSIRANJA03.77584308
GUBITAK IZ FINANSIRANJA7030000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA55284500
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1061914500
OSTALI PRIHODI155.2413.2362.470298212
OSTALI RASHODI2.832422223785
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA128.67145150103101
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0240000
NETO GUBITAK POSLOVANJA00000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA128.671285150103101
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda23.5710000
Odloženi poreski rashodi perioda00000
Odloženi poreski prihodi perioda1.9151361452615
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK107.015421295129116
NETO GUBITAK00000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
AD Auto kuća Rade Končar Novi BeogradStaro sajmište,Zemunski put broj 3, Novi BeogradPoslovni objekti1.75018

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Staro sajmište,Zemunski put broj 3, Novi BeogradGradsko građevinsko zemljište0,78

12. Realni tereti na imovini

Društvo nema realnog tereta na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija6.313
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeAkcije obične
Prava iz akcija1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva; 2. Pravo učešća u radu Skupštine Društva; 3. Pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 4. Pravo na isplatu dividendi. nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva. a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; 6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica; 7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom
ISIN brojRSRADKE21590
Nominalna vrednost hartije1.230
Obračunska vrednost akcije3.552,99
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija1. Obračunska vrednost akcija utvrdjena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2017. godine. 2. Obračunska vrednost je izračunata tako što je kapital na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini/
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje/
Način pokrića gubitkaPreduzeće nije poslovalo sa gubitkom
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu/
Naziv ovlašćenog revizoraRevizija finansijskog izvestaja za 2017. godinu ugovorena je sa Privredno društvo za reviziju PKF d.o.o. Novi Beograd, Palmira Toljatija 5/III Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. Podaci informatora za poslovnu godinu završenu 31.12.2017. godine uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Podaci o informatoru potiču iz finansijskih izveštaja predatih za statističke potrebe Agenciji za privredne registre dana 23.02.2018.godine 2. Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara društva održanoj 28.06.2017. godine donete su sledeće Odluke: 2.1. Usvaja se finansijski izveštaj sa izveštasjem o poslovanju AD AK Rade Končar, Novi Beograd, za period 01.01.2016.godine do 31.12.2016. godine kao i izveštaj nezavisnog revizora PKF doo, Beograd. 2.2. Neto dobit i iznosu RSD 129 hiljada dinara iskazana u finansijskim izveštajima za period 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine ostaje neraspodeljena.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi/
Podaci o korporativnom agentuBROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD, Sedište: Maksima Gorkog 52. Beograd Tel: 011/3083-100. 3087-862 Fax: 011/3083-150 e-mail: firma@icbbg.rs. www.icbbg.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Pavle Tuović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Pavle Tuović, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Pavle Tuović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd