print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.icbbg.rs

Datum podnošenja Informatora berzi12.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora28.03.2019.SIMBOL: RDKN1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO AUTO KUĆA RADE KONČAR PREDUZEĆE ZA REMONT I TRGOVINU
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaZemunski put  3
Novi Beograd
Srbija
Web adresa/
Datum osnivanja08.08.1990.
Broj rešenja upisa u sudski registarUpisan u registar privrednih društava Agencije za privredne registre pod brojem BD 34259 dana 11.11.2005. godine.
Matični broj07418159
PIB - poreski identifikacioni broj100134871
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Societe Generale banka Srbija a.d.- Beograd275-220013969-67
Šifra delatnosti04520
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOdržavanje i popravka motornih vozila
Ime i prezime direktoraPavle Tuović, Generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktPavle Tuović, Generalni direktor
Telefon011/213-95-23
Faks011/214-55-23
e-mailakkoncar@gmail.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe/
Naziv korporativnog agentaBrokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA64.25473.849150.680
Stalna imovina43.82541.6497.311
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja000
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva43.61541.6497.311
- Nekretnine postrojenja i oprema22.89617.1987.311
- Investicione nekretnine20.71924.4510
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani21000
- Učešća u kapitalu21000
- Ostali dugoročni finansijski plasmani000
Obrtna imovina20.42932.200141.900
- Zalihe11.59211.3768.454
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina8.83720.824133.446
- Potraživanja7.48619.5653.956
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak000
- Kratkoročni finansijski plasmani1.2091.209127.209
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina113502.194
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja29087
- Odlozena poreska sredstva001.469
Poslovna imovina64.25473.849150.680
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva000

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA64.25473.849150.680
Kapital41.44442.002122.449
- Osnovni kapital7.7737.7737.773
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve4.8264.8264.826
- Revalorizacione rezerve2.8652.865720
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti246246246
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti275275275
- Neraspoređen dobitak26.00926.567109.159
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze22.55831.40128.231
- Dugoročna rezervisanja000
- Dugoročne obaveze000
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze22.55831.40128.231
- Kratkoročne finansijske obaveze7.8903.769358
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja11.1599.4661.493
- Ostale kratkoročne obaveze3.07816.2902.457
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 4311.876437
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak0023.486
Odložene poreske obaveze2524460
Vanbilansna pasiva000

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI67.26852.04639.196
- Prihodi od prodaje64.11441.70428.258
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka1.7022.882535
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka7.7301.7022.882
- Ostali poslovni prihodi9.1829.16213.285
POSLOVNI RASHODI85.48672.21862.130
- Nabavna vrednost prodate robe512411513
- Troškovi materijala30.59421.05714.055
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi42.44140.49137.300
- Troškovi amortizacije i rezervisanja2.2721.9631.865
- Ostali poslovni rashodi9.6678.2968.397
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK18.21820.17222.934
Finansijski prihodi3600
Finansijski rashodi1.6232.527703
Ostali prihodi20.84024.074155.246
Ostali rashodi4994822.938
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA536893128.671
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA536893128.671
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda519023.571
Odloženi poreski rashod perioda02450
Odloženi poreski prihodi perioda5101.915
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK536558107.015
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA150.68027.08227.10728.17927.52127.645
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000000
STALNA IMOVINA7.3117.6107.0107.3477.0076.805
Nematerijalna imovina000000
Nekretnine , postrojenja i oprema7.3117.1986.5986.9356.5956.393
Biološka sredstva000000
Dugoročni finansijki plasmani0412412412412412
Dugoročna potraživanja000000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA1.469136281307322395
OBRTNA IMOVINA141.90019.33619.81620.52520.19220.445
Zalihe8.4548.22412.04214.87415.36611.284
Potraživanja po osnovu prodaje3.9564.2953.3302.3402.2275.828
Potraživanja iz specifičnih poslova050000
Druga potraživanja002000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000000
Kratkoročni finansijki plasmani127.2096.2494.2491.2372.2491.249
Gotovinski ekvivalent i gotovina2.1944771922.0743502.084
Porez na dodatu vrednost87861000
Aktivna vremenska razgraničenja000000
VANBILANSNA AKTIVA000000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA150.68027.08227.10728.17927.52127.645
KAPITAL122.44921.89122.18522.31422.43022.581
Osnovni kapital7.7737.7737.7737.7737.7737.773
Upisani a neuplaćeni kapital000000
Otkupljene sopstevne akcije000000
Rezerve4.8264.8264.8264.8264.8264.826
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme720720720720720720
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata246246246246246246
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata275275275275275275
Nerasporedjeni dobitak109.1598.6018.8959.0249.1409.291
Učešće bez prava kontrole000000
Gubitak000000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE04000000
Dugoročna rezervisanja04000000
Dugoročne obaveze000000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000000
KRATKOROČNE OBAVEZE28.2314.7914.9225.8655.0915.064
Kratkoročne finansijske obaveze35800000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije000000
Obaveze iz poslovanja1.4939401.2681.5461.3651.283
Ostale kratkoročne obaveze2.4573.1953.1093.1073.0923.092
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost43721729750254327
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine23.486439516462380362
Pasivna vremenska razgraničenja000000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000000
VANBILANSNA PASIVA000000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI41.54323.42921.59325.96725.15131.794
Prihodi od prodaje roba588173605600
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga40.95516.65018.42118.08513.75116.962
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000000
Drugi poslovni prihodi06.6063.1127.82611.40014.832
POSLOVNI RASHODI64.47730.31023.97526.15525.18532.986
Nabavna vrednsot prodate robe513141454300
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga5356843.3275.9956.8110
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga2.8825356843.3275.9953.830
Troškovi materijala10.9098.3878.9087.2215.5696.713
Troškovi goriva i energije3.1461.8591.6581.9741.9392.174
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi37.30013.83110.81412.21511.89912.317
Troškovi proizvodnih usluga3.2932.3982.1134.6534.1065.403
Troškovi amortizacije1.8651.111600531389406
Troškovi dugoročnih rezervisanja04000000
Nematerijalni troškovi5.1042.3322.4802.1862.0992.143
POSLOVNI DOBITAK000000
POSLOVNI GUBITAK22.9346.8812.382188341.192
FINANSIJSKI PRIHODI03.7971943182
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0013100
Prihodi od kamata03.797193082
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule000000
FINANSIJSKI RASHODI70322110107
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi422110000
Rashodi kamata69900107
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule000000
DOBITAK IZ FINANSIRANJA03.775843080
GUBITAK IZ FINANSIRANJA70300005
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA552845000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA10619145000
OSTALI PRIHODI155.2413.2362.4702982121.317
OSTALI RASHODI2.83242222378542
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA128.6714515010310178
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000000
NETO DOBITAK POSLOVANJA02400000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA128.67128515010310178
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000000
POREZ NA DOBITAK - - - - - -
Poreski rashod perioda23.57100000
Odloženi poreski rashodi perioda000000
Odloženi poreski prihodi perioda1.915136145261573
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000000
NETO DOBITAK107.015421295129116151
NETO GUBITAK000000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Zarada po akciji - - - - - -
Osnovna zarada po akciji000000
Umanjena zarada po akciji000000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
AD Auto kuća Rade Končar Novi BeogradStaro sajmište,Zemunski put broj 3, Novi BeogradPoslovni objekti1.75016

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Staro sajmište,Zemunski put broj 3, Novi BeogradGradsko građevinsko zemljište0,78

12. Realni tereti na imovini

Društvo nema realnog tereta na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija6.313
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeAkcije obične
Prava iz akcija1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva; 2. Pravo učešća u radu Skupštine Društva; 3. Pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 4. Pravo na isplatu dividendi. nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva. a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; 6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica; 7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom
ISIN brojRSRADKE21590
Nominalna vrednost hartije1.230
Obračunska vrednost akcije3.576,9
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija1. Obračunska vrednost akcija utvrdjena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2018. godine. 2. Obračunska vrednost je izračunata tako što je kapital na dan 31.12.2018. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini/
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje/
Način pokrića gubitkaPreduzeće nije poslovalo sa gubitkom
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu/
Naziv ovlašćenog revizoraRevizija finansijskog izvestaja za 2018. godinu ugovorena je sa Privredno društvo za reviziju PKF d.o.o. Novi Beograd, Palmira Toljatija 5/III Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. Podaci informatora za poslovnu godinu završenu 31.12.2018. godine uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Podaci o informatoru potiču iz finansijskih izveštaja predatih za statističke potrebe Agenciji za privredne registre dana 20.02.2019.godine 2. Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara društva održanoj 27.06.2018. godine donete su sledeće Odluke: 2.1. Usvaja se finansijski izveštaj sa izveštasjem o poslovanju AD AK Rade Končar, Novi Beograd, za period 01.01.2017.godine do 31.12.2017. godine kao i izveštaj nezavisnog revizora PKF doo, Beograd. 2.2. Neto dobit i iznosu RSD 116 hiljada dinara iskazana u finansijskim izveštajima za period 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine ostaje neraspodeljena.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi/
Podaci o korporativnom agentuBROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD, Sedište: Maksima Gorkog 52. Beograd Tel: 011/3083-100. 3087-862 Fax: 011/3083-150 e-mail: firma@icbbg.rs. www.icbbg.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Pavle Tuović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Pavle Tuović, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Pavle Tuović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd