print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.prudencecapital.rs

Datum podnošenja Informatora berzi15.05.2006.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora28.03.2018.SIMBOL: PDCL1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo „Podunavlje“ Čelarevo
Pravni status izdavaocaOtvoreno akcionarsko društvo
AdresaProleterska  1A
Čelarevo
Srbija
Web adresa-
Datum osnivanja31.12.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 54360/2005
Matični broj08684936
PIB - poreski identifikacioni broj100495915
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa AD Beograd160-84019-25
Banca Intesa AD Beograd160-240646-12
Erste Bank Novi Sad340-4636-87
Sberbank Srbija AD Beograd285-1001000000515-26
Komercijalna banka AD Beograd205-174570-81
AIK Banka AD Niš105-800110-61
Pireus banka AD Beograd125-1787180-40
Šifra delatnosti00124
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaGajenje jabučastog i koštičavog voća
Ime i prezime direktoraNikola Milićević
Ime i prezime osobe za kontaktDragica Kralj
Telefon021/761-814
Faks021/761-814
e-mail-
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaPRUDENCE CAPITAL A.D. Milentija Popovića 5A. Novi Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA2.915.2003.429.0403.656.219
Stalna imovina2.661.3853.138.9003.384.992
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja000
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva2.661.3853.138.9003.384.992
- Nekretnine postrojenja i oprema1.108.4541.252.3781.261.242
- Investicione nekretnine2.97900
- Biološka sredstva1.549.9521.886.5222.123.750
- Dugoročni finansijski plasmani000
- Učešća u kapitalu000
- Ostali dugoročni finansijski plasmani000
Obrtna imovina233.803270.128271.227
- Zalihe167.399192.600181.168
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina66.40477.52890.059
- Potraživanja9.0759.54828.484
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak1011010
- Kratkoročni finansijski plasmani000
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina5302.631336
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja56.69865.24861.239
- Odlozena poreska sredstva20.01220.0120
Poslovna imovina2.915.2003.429.0403.656.219
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva06.24657

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA2.915.2003.429.0403.656.219
Kapital1.180.7751.239.2241.282.611
- Osnovni kapital646.826646.826646.826
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve17.47217.47217.472
- Revalorizacione rezerve316.383298.308298.308
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak200.094276.618320.005
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze1.705.0332.139.5242.350.793
- Dugoročna rezervisanja1.9332.1902.372
- Dugoročne obaveze248.038613.139472.814
- Dugoročni krediti248.038613.139471.836
- Ostale dugoročne obaveze00978
- Kratkoročne obaveze1.455.0621.524.1951.875.607
- Kratkoročne finansijske obaveze254.809476.673766.949
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja927.525720.314737.886
- Ostale kratkoročne obaveze254.279312.508350.276
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 18.44914.70019.436
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak001.060
Odložene poreske obaveze29.39250.29222.815
Vanbilansna pasiva06.24657

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI389.150537.334590.875
- Prihodi od prodaje335.805510.255556.355
- Prihodi do aktiviranja učinaka3.5545.8985.953
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka29.1300309
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka4.0437.3885.564
- Ostali poslovni prihodi24.70428.56933.822
POSLOVNI RASHODI533.110490.648635.838
- Nabavna vrednost prodate robe44.09340.42621.103
- Troškovi materijala165.432185.954248.885
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi94.45987.268107.553
- Troškovi amortizacije i rezervisanja59.05672.54986.799
- Ostali poslovni rashodi170.070104.451171.498
POSLOVNI DOBITAK046.6860
POSLOVNI GUBITAK143.960044.963
Finansijski prihodi2.619165576
Finansijski rashodi136.413120.36677.028
Ostali prihodi397.035156.850160.121
Ostali rashodi1.4873.9861.623
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA117.79479.34937.083
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA117.79479.34937.083
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda001.160
Odloženi poreski rashod perioda1.3203.4640
Odloženi poreski prihodi perioda007.464
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK116.47475.88543.387
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada00201
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA4.053.1204.257.1915.162.797
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA3.802.0243.974.7184.839.844
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema1.342.9061.353.7042.240.589
Biološka sredstva2.459.1182.621.0142.599.255
Dugoročni finansijki plasmani000
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA251.096282.473322.953
Zalihe201.606253.124225.075
Potraživanja po osnovu prodaje21.0896.37253.559
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja3.8835.60926.208
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani000
Gotovinski ekvivalent i gotovina371526402
Porez na dodatu vrednost12.72311.84612.782
Aktivna vremenska razgraničenja11.4244.9964.927
VANBILANSNA AKTIVA24.67320.61959.652

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA4.053.1204.257.1915.162.797
KAPITAL1.286.1651.296.1502.012.394
Osnovni kapital664.298599.666599.666
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije64.6321.3331.333
Rezerve000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme296.766296.381992.608
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak389.733401.436421.453
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE267.52386.1452.929
Dugoročna rezervisanja21.5492.0552.065
Dugoročne obaveze245.97484.090864
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE28.53734.185160.463
KRATKOROČNE OBAVEZE2.470.8952.840.7112.987.011
Kratkoročne finansijske obaveze1.316.5981.561.7021.667.432
Primljeni avansi, depoziti i kaucije01690
Obaveze iz poslovanja682.881741.708723.898
Ostale kratkoročne obaveze466.771533.689593.330
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine3315277
Pasivna vremenska razgraničenja4.3143.3912.274
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA24.67320.61959.652

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI768.531757.864816.826
Prihodi od prodaje roba66.90147.01220.770
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga645.528684.707775.384
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.11.87513.0211.428
Drugi poslovni prihodi44.22713.12419.244
POSLOVNI RASHODI726.462673.641762.585
Nabavna vrednsot prodate robe58.24245.94120.461
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe27.97422.77518.629
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga042.5951.065
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga20.146044.883
Troškovi materijala239.841232.404239.627
Troškovi goriva i energije20.35416.47812.438
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi134.247141.320132.100
Troškovi proizvodnih usluga88.964126.719150.300
Troškovi amortizacije102.715106.755112.015
Troškovi dugoročnih rezervisanja19.540050
Nematerijalni troškovi70.38769.39470.405
POSLOVNI DOBITAK42.06984.22354.241
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI2.79011.079107.722
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi30413367.526
Prihodi od kamata343
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule2.48310.94240.193
FINANSIJSKI RASHODI108.131120.607101.520
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi68.23989.21462.016
Rashodi kamata35.28315.0405.789
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule4.60916.35333.715
DOBITAK IZ FINANSIRANJA006.202
GUBITAK IZ FINANSIRANJA105.341109.5280
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA4730
OSTALI PRIHODI110.06651.75417.533
OSTALI RASHODI8.3639.48154.868
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA38.38416.96523.108
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA38.38416.96523.108
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda8.0505.6483.130
Odloženi poreski prihodi perioda000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK30.33411.31719.978
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
FarmaGložan-Rit10.1491.578251060
Ratarska proizvodnjaČelarevo01.9871052.98316
Voćarska proizvodnjaKO Bačka Palanka--35-64
Dorada i pakovanjeČelarevo-1.10324246

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
K.O. Bačka Palanka. K.O. Čelarevo. K.O.Begeč. K.O. GložanPoljoprivredno zemljište1.234
K.O. ČelarevoGrađevinsko zemljište62,5

12. Realni tereti na imovini

Založno pravo na poljoprivrednom zemljištu upisanom u list nepokretnosti br. 2260 k.o. Bačka Palanka u ukupnoj površini 195ha 77a 95m2 i hipoteka na objektu br. 1 na kat. parceli br. 209/13 k.o. Čelarevo. Založno pravo na pokretnim stvarima: sistemu za navodnjavanje i zastitu od mraza inventarni broj 1223, broj osnovnog sredstva 375, betonski stubovi za voćnjak sa opremom I žicom inventarni broj 1345, broj osnovnog sredstva 527 i protivgradna mreža za voćnjak inventarni broj 1346, broj osnovnog sredstva 528.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija193.905
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaSa pravom glasa
ISIN brojRSPDCEE80995
Nominalna vrednost hartije3.000
Obračunska vrednost akcije10.378,25
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena tako što je kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija: 2.012.394.000/193.905 = 10.378,25 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini-
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitka-
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraKPMG d.o.o Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. *Finansijski izveštaji za 2017. godinu predati su Agenciji za privredne registre po odobrenju Odbora direktora društva 28.02.2018. godine i biće usvojeni na sednici Skupštine akcionara koja će se održati u Zakonom predviđenom roku. * 14.09.2016. godine izvršeno je smanjenje kapitala poništenjem 21.544 sopstvenih akcija
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuPRUDENCE CAPITAL A.D. Miletija Popovića 5a. Novi Beograd Tel: 011/6149-340 Fax: 011/6149-337

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Nikola Milićević. Generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dragica Kralj. saradnik za pravne poslove i Slobodanka Rakita finansijsko-računovodstveni referent____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Nikola Milićević. Generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
PRUDENCE CAPITAL A.D. Milentija Popovića 5A. Novi Beograd