print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.com

Datum podnošenja Informatora berzi19.07.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora17.04.2018.SIMBOL: LKLG1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaRTC LUKA LEGET AKCIONARSKO DRUŠTVO,SREMSKA MITROVICA
Pravni status izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaJARAČKI PUT  10
SREMSKA MITROVICA
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.portleget.com
Datum osnivanja09.05.1969.
Broj rešenja upisa u sudski registar3070/2005
Matični broj08039534
PIB - poreski identifikacioni broj100791711
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Sberbank AD285-1501000000461-16
Credit Agricole Srbija AD330-51000001-29
Komercijalna banka AD205-157477-47
Banka Intesa AD160-372974-49
Šifra delatnosti05040
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaPrevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
Ime i prezime direktoraZoran Nešić
Ime i prezime osobe za kontaktTamara Škundrić
Telefon022/621-593
Faks022/621-593
e-mailoffice@portleget.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaTESLA CAPITAL AD BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA1.023.517
Stalna imovina604.241
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Goodwill0
- Nematerijalna ulaganja156
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva601.181
- Nekretnine postrojenja i oprema601.181
- Investicione nekretnine0
- Biološka sredstva0
- Dugoročni finansijski plasmani2.904
- Učešća u kapitalu2.904
- Ostali dugoročni finansijski plasmani0
Obrtna imovina419.276
- Zalihe156.549
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja14.912
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina247.815
- Potraživanja195.444
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak4.733
- Kratkoročni finansijski plasmani9.227
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina3.895
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja34.516
- Odlozena poreska sredstva0
Poslovna imovina1.023.517
Gubitak iznad visine kapitala0
Vanbilansna aktiva212.172

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013.
UKUPNA PASIVA1.023.517
Kapital682.330
- Osnovni kapital383.185
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Rezerve0
- Revalorizacione rezerve0
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti0
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti10.325
- Neraspoređen dobitak309.470
- Gubitak0
- Otkupljene sopstvene akcije0
Dugoročna rezervisanja i obaveze341.187
- Dugoročna rezervisanja956
- Dugoročne obaveze194.352
- Dugoročni krediti135.868
- Ostale dugoročne obaveze58.484
- Kratkoročne obaveze145.879
- Kratkoročne finansijske obaveze2.305
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja0
- Obaveze iz poslovanja86.951
- Ostale kratkoročne obaveze14.856
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 40.754
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak1.013
Odložene poreske obaveze0
Vanbilansna pasiva212.172

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI331.480
- Prihodi od prodaje308.765
- Prihodi do aktiviranja učinaka0
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka4.504
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka0
- Ostali poslovni prihodi18.211
POSLOVNI RASHODI316.975
- Nabavna vrednost prodate robe22.805
- Troškovi materijala108.898
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi73.094
- Troškovi amortizacije i rezervisanja17.797
- Ostali poslovni rashodi94.381
POSLOVNI DOBITAK14.505
POSLOVNI GUBITAK0
Finansijski prihodi3.479
Finansijski rashodi21.751
Ostali prihodi14.698
Ostali rashodi2.540
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA8.391
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA8.391
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0
Porez na dobitak0
Poreski rashod perioda1.258
Odloženi poreski rashod perioda0
Odloženi poreski prihodi perioda0
Isplaćena licna primanja poslodavcu0
NETO DOBITAK7.133
NETO GUBITAK0
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica0
ZARADA PO AKCIJI-
Osnovna zarada0
Umanjena zarada po akciji0


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.023.5171.022.485977.708976.972969.836
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA639.688623.890604.852640.394687.755
Nematerijalna imovina156156156156156
Nekretnine , postrojenja i oprema602.181604.461592.313626.456671.331
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani2.9042.8912.9862.4682.561
Dugoročna potraživanja34.44716.3829.39711.31413.707
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00000
OBRTNA IMOVINA383.829398.595372.856336.578282.081
Zalihe171.459152.133154.812134.119123.987
Potraživanja po osnovu prodaje116.903161.104133.869126.54487.681
Potraživanja iz specifičnih poslova00000
Druga potraživanja48.82859.86675.37061.47955.448
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani9.227317317501.179
Gotovinski ekvivalent i gotovina3.895943310627293
Porez na dodatu vrednost404.9372000
Aktivna vremenska razgraničenja33.47719.2958.15813.75913.493
VANBILANSNA AKTIVA212.17219.30524.71911.77435.903

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA1.023.5171.022.485977.708976.972969.836
KAPITAL682.330675.850681.943686.013698.907
Osnovni kapital383.185383.185383.185383.185383.185
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije00000
Rezerve00000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme00000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata10.32510.33810.2431.4791.386
Nerasporedjeni dobitak309.470303.003309.001304.307317.108
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak00000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE199.139176.65179.24446.19426.247
Dugoročna rezervisanja9566783.3311.8871.236
Dugoročne obaveze198.183175.97375.91344.30725.011
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE00000
KRATKOROČNE OBAVEZE142.048169.984216.521244.765244.682
Kratkoročne finansijske obaveze1305.64951.55159.39563.963
Primljeni avansi, depoziti i kaucije11.46928.65235.41836.0815.561
Obaveze iz poslovanja73.82687.32567.02378.88697.423
Ostale kratkoročne obaveze14.85623.77824.65821.48922.693
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost1.004813.0332.9772.491
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine40.73724.45234.79243.98051.095
Pasivna vremenska razgraničenja2647461.9571.456
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA212.17219.30524.71911.77435.903

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI326.976342.322364.325346.972370.591
Prihodi od prodaje roba13.8652.3037.066602.637
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga294.901311.455324.330341.237322.230
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.14.36422.56432.92900
Drugi poslovni prihodi3.8466.00005.67545.724
POSLOVNI RASHODI312.471348.473338.329330.932357.440
Nabavna vrednsot prodate robe22.8058.90727.56910.5082.879
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000851
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga4.504017.61012.6040
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga029.903001.782
Troškovi materijala18.89929.99029.07731.54339.982
Troškovi goriva i energije89.999100.459101.696108.885102.238
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi73.09483.78380.09685.942100.876
Troškovi proizvodnih usluga61.45445.16357.61041.31944.784
Troškovi amortizacije17.79718.76214.35914.56924.237
Troškovi dugoročnih rezervisanja002.65300
Nematerijalni troškovi32.92731.50642.87950.77041.513
POSLOVNI DOBITAK14.505025.99616.04013.151
POSLOVNI GUBITAK06.151000
FINANSIJSKI PRIHODI3.47911.91925810.84711.139
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi1639.8042239.8126.481
Prihodi od kamata3.0971.91351.0182.394
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule21920230172.264
FINANSIJSKI RASHODI21.75144.97916.32015.30111.719
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi3108655924582
Rashodi kamata19.45721.21115.03413.12211.715
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule1.98422.9036941.7212
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA18.27233.06016.0624.454580
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA085000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA03714.05800
OSTALI PRIHODI14.69852.51823.3199.22013.388
OSTALI RASHODI2.5406.41810.97513.2949.600
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA8.3916.9378.2207.51216.359
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000045
NETO GUBITAK POSLOVANJA001.16360
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA8.3916.9377.0577.50616.404
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda1.2581.6491.0591.1262.461
Odloženi poreski rashodi perioda00000
Odloženi poreski prihodi perioda00000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK7.1335.2885.9986.38013.943
NETO GUBITAK00000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
RTC Luka Leget ADSremska Mitrovica (Industrijska zona)744.90618.000679-134

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Sremska MitrovicaObavljanje delatnosti53,91
Nepoljoprivredno zemljište-JarakObavljanje delatnosti18,38
Nepoljoprivredno zemljište-BosutObavljanje delatnosti2,19
Sremska MitrovicaSkladište otvoreno17,95
Sremska MitrovicaSkladište zatvoreno(radionica putevi ,industrijski koloseci i dr.)18

12. Realni tereti na imovini

NLB Banka – Kredit 127.000,00 eur, ugovor o kreditu br.KP2012/1082 od 06.04.2012. parcela 5917/1, br.zgrade 1, 179 m2 Komercijalna banka – Kredit 900.326,65 eur, ugovor o kreditu br. 00-410-0203264.1 od 17.06.2010. parcela 5917/1, br.zgrade 2, 2519 m2 Komercijalna banka – Kredit 468.749,99 eur, ugovor o kreditu br.00-410-3800060.6 od 17.06.2010., parcela 5917/1, br.zgrade 2, 2519 m2

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija220.221
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo upravljanja;Pravo na dividendu;Pravo na deo stečajne mase;Druga prava predviđena Zakonom ,Statautom ,i Aktom o osnivanju izdavaoca
ISIN brojRSLEGEE18191
Nominalna vrednost hartije1.740
Obračunska vrednost akcije3.173,66
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost po akciji iznosi 3.173,66 dinara. Vrednost je utvrđena po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze i utvrđuje se na osnovu finansijskih izveštaja za 2017. godinu.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaDruštvo nije iskazalo gubitak
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluParaćinka Paraćin AD 0,25377%; Vital Vrbas AD 0,02094%; Veterinarski zavod Subotica AD 0,00469%; Privredna banka Beograd u stečaju 0,01563%; LEGET CONTAINER TRANSPORT DOO 24,16%
Naziv ovlašćenog revizoraKLS-REVIZIJA doo, Kosovska 17/II, 11000 Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Godišnji finansijski izveštaji za 2017. godinu odobreni su od strane Odbora direktora društva i isti su dostavljeni Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuTesla Capital ad Beograd,Cvijićeva 129, Zira centar, 11000 Beograd,tel:011/3020-030;fax:011/3020-050; www.office@tesla-capital.com.

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Zoran Nešić,direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Zoran Nešić,direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Zoran Nešić,direktor
Potpis korporativnog agenta
TESLA CAPITAL AD BEOGRAD