print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.kombank.com/srp/tekst.asp?id=159

Datum podnošenja Informatora berzi07.08.2006.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora17.04.2019.SIMBOL: KMBN, KMBNPB1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaKOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaSvetog Save  14
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.kombank.com
Datum osnivanja23.12.1970.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 10156/2005
Matični broj07737068
PIB - poreski identifikacioni broj100001931
Tekući računi i banke kod kojih se vode
NARODNA BANKA SRBIJE908-20501-70
Šifra delatnosti06419
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstalo monetarno posredovanje
Ime i prezime direktoradr Vladimir Medan, predsednik Izvršnog odbora; dr Miroslav Perić, član Izvršnog odbora
Ime i prezime osobe za kontaktNina Kadija, Marina Branković
Telefon011/333-9057, 333-9140
Faks011/344-1335, 333-9157
e-mailposta@kombank.com, brokeri@kombank.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeGrupu KOMERCIJALNE BANKE AD Beograd čine: KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - matična banka; Komercijalna banka AD Podgorica – članica Grupe; Komercijalna banka AD Banja Luka – članica Grupe; Društvo za upravljanje investicionim fondovima KOMBANK INVEST AD Beograd – član Grupe.
Naziv korporativnog agentaKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Sektor HOV i finansijskih tržišta, Odeljenje za brokersko dilerske poslove

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA275.488.718324.187.773363.654.366
Gotovina i gotovinski ekvivalenti17.228.97040.514.18041.137.794
Opozivi depoziti i krediti55.260.71143.053.50253.395.120
Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja1.187.5731.547.3422.788.176
Dati krediti i depoziti155.719.207177.106.865184.004.121
Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)25.637.97241.347.71957.001.465
Udeli (učešća)5.823.5835.917.0336.054.110
Ostali plasmani2.187.5333.227.8962.929.218
Nematerijalna ulaganja555.415600.438537.445
Osnovna sredstva i investicione nekretnine7.530.2717.416.8468.386.224
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja101.04078.76371.630
Odložena poreska sredstva04.8960
Ostala sredstva4.256.4433.372.2937.349.063
Gubitak iznad visine kapitala000


3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA275.488.718324.187.773363.654.366
Transakcioni depoziti31.456.57540.336.77653.217.378
Ostali depoziti174.666.705195.183.968202.380.166
Primljeni krediti1.603.761637.2641.619.990
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti000
Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata205.079188.910255.888
Rezervisanja2.135.4362.331.760765.132
Obaveze za poreze39.73721.79921.616
Obaveze iz dobiti172.19785.114150.124
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
Odložene poreske obaveze17.036010.156
Ostale obaveze20.916.62625.535.62240.271.698
UKUPNE OBAVEZE231.213.152264.321.213298.692.148
Kapital28.462.55340.034.55040.034.550
Rezerve iz dobiti11.635.44014.785.44016.635.440
Revalorizacione rezerve689.620867.7741.791.268
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju63.9407.016187.011
Dobitak3.551.8934.185.8126.687.971
Gubitak do nivoa kapitala000
UKUPNO KAPITAL44.275.56659.866.56064.962.218
VANBILANSNE POZICIJE183.524.897204.642.280224.949.026
Poslovi u ime i za račun trećih lica4.332.7645.013.7215.402.256
Preuzete buduće obaveze36.215.84242.452.65830.829.366
Primljena jemstva za obaveze000
Derivati261.60200
Druge vanbilansne pozicije142.714.689157.175.901188.717.404

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
Prihodi od kamata18.036.32120.130.88022.034.807
Rashodi od kamata8.182.9539.220.5649.094.536
Dobitak po osnovu kamata9.853.36810.910.31612.940.271
Gubitak po osnovu kamata000
Prihodi od naknada i provizija5.051.4455.334.9145.493.211
Rashodi od naknada i provizija628.046780.448928.063
Dobitak po osnovu naknada i provizija4.423.3994.554.4664.565.148
Gubitak po osnovu naknada i provizija000
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha077616.340
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha19.11000
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju1.25483.9471.738
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju000
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća000
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća000
Neto dobitak po osnovu prodaje udela (učešća)000
Neto gubitak po osnovu prodaje udela (učešća)000
Neto dobitak po osnovu prodaje ostalih plasmana000
Neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana000
Neto prihodi od kursnih razlika000
Neto rashodi od kursnih razlika27.8288.041.381957.618
Prihod od dividendi i učešća7.9972.251391.724
Ostali poslovni prihodi191.207241.022337.919
Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja000
Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja1.335.4611.444.2992.866.578
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi3.925.0854.186.3464.258.109
Troškovi amortizacije672.099752.356792.648
Operativni i ostali poslovni rashodi4.420.9064.933.0055.519.630
Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza13.180.92517.989.4936.945.903
Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza13.305.5959.852.2226.216.085
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA3.952.0664.572.6624.588.375
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA000
Neto dobici poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubici poslovanja koje se obustavlja000
REZULTAT PERIODA – DOBITAK PRE OPOREZIVANJA3.952.0664.572.6624.588.375
REZULTAT PERIODA – GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobit426.027472.4480
Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza11.57832.88587.950
Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza23.93710.9530
DOBITAK3.513.6804.122.1464.676.325
GUBITAK000
Zarada po akciji (u dinarima bez para)000
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)399469468
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)257290242

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA406.261.524393.439.874400.017.469369.183.538
Gotovina i sredstva kod centralne banke68.547.38963.523.71555.153.20949.840.887
Založena finansijska sredstva0000
Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju121.634851.056242.9205.269.709
Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju95.481.249128.756.408136.123.853112.019.058
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća51.442000
Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija34.737.60516.844.00040.601.41329.543.789
Krediti i potraživanja od komitenata185.377.035162.742.565150.411.409153.897.367
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika0000
Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika0000
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate0000
Investicije u zavisna društva5.480.8885.480.8882.611.8592.611.859
Nematerijalna ulaganja405.774216.830362.507460.263
Nekretnine, postrojenja i oprema6.329.0776.139.5725.856.4585.655.248
Investicione nekretnine2.581.1442.744.0262.217.8161.988.608
Tekuća poreska sredstva73.83537.01700
Odložena poreska sredstva000857.096
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja84.22763.314183.170241.148
Ostala sredstva6.990.2256.040.4836.252.8556.798.506


6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA406.261.524393.439.874400.017.469369.183.538
Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju0007.845
Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika0000
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci23.743.01817.159.3177.834.9624.532.505
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima301.954.911300.005.903322.621.360292.471.640
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika0000
Izdate sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva0000
Subordinirane obaveze6.036.6806.077.9626.178.3900
Rezervisanja1.640.5952.109.0201.787.2941.368.051
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja0000
Tekuće poreske obaveze0000
Odložene poreske obaveze150.407329.25823.5920
Ostale obaveze3.189.1094.920.3686.147.5697.543.442
UKUPNE OBAVEZE336.714.720330.601.828344.593.167305.923.483
Akcijski kapital40.034.55040.034.55040.034.55040.034.550
Sopstvene akcije0000
Dobitak6.755.855179.550349.6988.137.249
Gubitak06.061.3588.063.1830
Rezerve22.756.39928.685.30423.103.23715.088.256
Nerealizovani gubici0000
Učešće bez prava kontrole0000
UKUPNO KAPITAL69.546.80462.838.04655.424.30263.260.055
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA0000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
Prihodi od kamata21.224.37919.094.58216.689.07514.052.436
Rashodi od kamata7.925.7935.326.5003.226.3411.606.239
Neto prihod po osnovu kamata13.298.58613.768.08213.462.73412.446.197
Neto rashod po osnovu kamata0000
Prihodi od naknada i provizija5.677.0406.004.1066.252.3706.700.216
Rashodi naknada i provizija959.2831.104.1591.435.0561.617.990
Neto prihod po osnovu naknada i provizija4.717.7574.899.9474.817.3145.082.226
Neto rashod po osnovu naknada i provizija0000
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju6.0763.18670.478103.798
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju0000
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika0000
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika0000
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju51.282069.06244.323
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju08.66400
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne kaluzule0000
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne kaluzule205.94313.4399.28256.358
Neto dobitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate005.143306
Neto gubitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate0000
Ostali poslovni prihodi569.191460.419573.235937.777
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki00017.883
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki2.725.38913.008.52614.907.5390
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD15.711.5606.101.0054.081.14518.576.152
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD0000
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi4.211.4894.121.5904.498.2124.520.197
Troškovi amortizacije844.632797.401666.025563.582
Ostali rashodi5.897.8507.357.8997.294.5446.305.123
DOBITAK PRE OPOREZIVANjA4.757.589007.187.250
GUBITAK PRE OPOREZIVANjA06.175.8858.377.6360
Porez na dobitak0000
Dobitak po osnovu odloženih poreza47.547114.554314.4531.335.828
Gubitak po osnovu odloženih poreza19.559270405.710
DOBITAK NAKON OPOREZIVANjA4.785.577008.117.368
GUBITAK NAKON OPOREZIVANjA06.061.3588.063.1830
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja0000
REZULTAT PERIODA – DOBITAK4.785.577008.117.368
REZULTAT PERIODA - GUBITAK06.061.3588.063.1830
Dobitak koji pripada matičnom entitetu0000
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole0000
Gubitak koji pripada matičnom entitetu0000
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)25300482
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)25300482

8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2018 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA401.165.980
Gotovina i sredstva kod centralne banke63.595.710
Založena finansijska sredstva0
Potraživanja po osnovu derivata4.070
Hartije od vrednosti133.177.598
Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija18.477.729
Krediti i potraživanja od komitenata167.545.674
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika0
Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika0
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate0
Investicije u zavisna društva2.611.859
Nematerijalna imovina557.051
Nekretnine, postrojenja i oprema5.619.078
Investicione nekretnine1.896.347
Tekuća poreska sredstva0
Odložena poreska sredstva840.967
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja227.630
Ostala sredstva6.612.267


9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2018 (u 000 dinara)

PASIVA31.12.2018.
UKUPNA PASIVA401.165.980
Obaveze po osnovu derivata0
Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci5.662.748
Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima317.229.084
Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika0
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika0
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti0
Subordinirane obaveze0
Rezervisanja1.653.663
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja0
Tekuće poreske obaveze0
Odložene poreske obaveze0
Ostale obaveze9.059.972
UKUPNE OBAVEZE333.605.467
Akcijski kapital40.034.550
Sopstvene akcije0
Dobitak9.047.691
Gubitak0
Rezerve18.478.272
Nerealizovani gubici0
Učešća bez prava kontrole0
UKUPNO KAPITAL67.560.513
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA0

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2018 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2018.
Prihodi od kamata13.744.908
Rashodi od kamata910.270
Neto prihod po osnovu kamata12.834.638
Neto rashod po osnovu kamata0
Prihodi od naknada i provizija7.207.872
Rashodi naknada i provizija1.997.723
Neto prihod po osnovu naknada i provizija5.210.149
Neto rashod po osnovu naknada i provizija0
Neto dobitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata44.076
Neto gubitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata0
Neto dobitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata0
Neto gubitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata0
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti230.194
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti0
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika0
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika 0
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule0
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule7.458
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha9.493
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti526.547
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti 0
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate0
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate0
Ostali poslovni prihodi155.969
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD19.003.608
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD0
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi4.442.799
Troškovi amortizacije551.988
Ostali prihodi280.229
Ostali rashodi6.167.977
DOBITAK PRE OPOREZIVANjA8.121.073
GUBITAK PRE OPOREZIVANjA0
Porez na dobitak0
Dobitak po osnovu odloženih poreza700.754
Gubitak po osnovu odloženih poreza676.645
DOBITAK NAKON OPOREZIVANjA8.145.182
GUBITAK NAKON OPOREZIVANjA0
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja0
REZULTAT PERIODA – DOBITAK8.145.182
REZULTAT PERIODA - GUBITAK0
Dobitak koji pripada matičnom entitetu0
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole0
Gubitak koji pripada matičnom entitetu0
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole0
ZARADA PO AKCIJI0
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)484
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)484

11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
------

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU BANKETeritorija R. Srbije - vlasništvo 63 objektaNEPOKRETNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVNIH AKTIVNOSTI51.746,220
NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU BANKETeritorija R. Crne Gore - 1 objekatSTANOVI KOJI ČINE POSLOVNU IMOVINU BANKE83,060
NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU BANKETeritorija R. Srbije - 12 objekata; Teritorija R. Crne Gore - 1 objektaINVESTICIONE NEKRETNINE77.993,820
NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU BANKETeritorija R. Srbije - 8 objekata; Teritorija R.Crne Gore - 2 objektaNEKRETNINE NAMENJENE PRODAJI4.080,110
NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU BANKETeritorija R. Srbije - 67 nepokretnosti; Teritorija R. Crne Gore - 6 nepokretnostiMATERIJALNE VREDNOSTI STEČENE NAPLATOM POTRAŽIVANJA993.343,430
NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU BANKETeritorija R.Srbije - 1 objekatNEKRETNINE SA SPORNIM STATUSOM183-
UKUPNO NEPOKRETNOSTI U SVOJINI:1.127.429,640

13. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
POSLOVNI CENTAR BEOGRAD I - SEDIŠTEMAKEDONSKA 2904
EKSPOZITURA 27. MARTA 727. MARTA 783,378
EKSPOZITURA AKADEMIJA NAUKAKNEZ MIHAJLOVA 3546,581
EKSPOZITURA ANDRE NIKOLIĆA 3ANDRE NIKOLIĆA 3745
EKSPOZITURA BANJICAPAUNOVA 916014
EKSPOZITURA BIRČANINOVABIRČANINOVA 34152,59
EKSPOZITURA BORČABRATSTVA I JEDINSTVA 105a17211
EKSPOZITURA BRANKOVABRANKOVA 341385
EKSPOZITURA CARA DUŠANACARA DUŠANA 62-64207,788
EKSPOZITURA CVIJIĆEVACVIJIĆEVA 93A704
EKSPOZITURA DESPOTA STEFANADESPOTA STEFANA 107203
EKSPOZITURA GROCKABULEVAR OSLOBOĐENJA 91507
EKSPOZITURA KNEZA MILOŠAKNEZA MILOŠA 83139,396
EKSPOZITURA KRALJA PETRAKRALJA PETRA 19-215.35811
EKSPOZITURA LEŠTANESMEDEREVSKI PUT 3G1308
EKSPOZITURA LJERMONTOVALJERMONTOVA 12A308
EKSPOZITURA MAKEDONSKAMAKEDONSKA 32709
EKSPOZITURA MAKENZIJEVAMAKENZIJEVA 43237,516
EKSPOZITURA MARIJANE GREGORANMARIJANE GREGORAN 5694,5414
EKSPOZITURA MIRIJEVORABLEOVA 19B1617
EKSPOZITURA RUZVELTOVARUZVELTOVA 41-45164,910
EKSPOZITURA SAVSKASAVSKA 35254
EKSPOZITURA SMEDEREVO IKARAĐORĐEVA 3086,1416
EKSPOZITURA SMEDEREVO IIKARAĐORĐEVA 37168,135
EKSPOZITURA SVETOG SAVESVETOG SAVE 149010
EKSPOZITURA SVETOGORSKASVETOGORSKA 42-4412012
EKSPOZITURA SVETOGORSKA IISVETOGORSKA 42-441005
EKSPOZITURA TRG NIKOLE PAŠIĆA I - IGUMANOVA PALATATRG NIKOLE PAŠIĆA 22579
EKSPOZITURA TRG NIKOLE PAŠIĆA IITRG NIKOLE PAŠIĆA 736317
EKSPOZITURA USTANIČKA IUSTANIČKA 194143,248
EKSPOZITURA USTANIČKA IIUSTANIČKA 6321917
EKSPOZITURA VATROSLAVA JAGIĆAVATROSLAVA JAGIĆA 132017
EKSPOZITURA VIP ŠALTER - TRG POLITIKA 1TRG POLITIKA 13003
EKSPOZITURA VOJISLAVA ILIĆAVOJISLAVA ILIĆA 3075,555
EKSPOZITURA VOJVODE STEPEVOJVODE STEPE 101347,8914
POSLOVNI CENTAR BEOGRAD IUKUPNO10.274,5310
POSLOVNI CENTAR BEOGRAD IIMAKEDONSKA 2905
EKSPOZITURA AERODROM BEOGRADAERODROM BEOGRAD8,93
EKSPOZITURA BARAJEVOSVETOSAVSKA 20189,6211
EKSPOZITURA BATAJNICAMAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA 25214512
EKSPOZITURA BEŽANIJSKA KOSA ILJUBINKE BOBIĆ 14503
EKSPOZITURA BEŽANIJSKA KOSA IIPARTIZANSKE AVIJACIJE 4a22017
EKSPOZITURA BLAGOJA PAROVIĆABLAGOJA PAROVIĆA 25A84,265
EKSPOZITURA BUL. MIHAJLA PUPINABUL. MIHAJLA PUPINA 165306
EKSPOZITURA BUL. MIHAJLA PUPINA 2/ SIV IBUL. MIHAJLA PUPINA 2/SIV I703
EKSPOZITURA BUL. ZORANA ĐINĐIĆA 104/SIV IIBUL. ZORANA ĐINĐIĆA 104/SIV II403
EKSPOZITURA BUL. ZORANA ĐINĐIĆABUL. ZORANA ĐINĐIĆA 45A256,0715
EKSPOZITURA BULEVAR MARŠALA TOLBUHINABUL. MARŠALA TOLBUHINA 36156,2811
EKSPOZITURA DELTA CITYJURIJA GAGARINA 16104,8515
EKSPOZITURA JURIJA GAGARINAJURIJA GAGARINA 3625715
EKSPOZITURA KNEZA VIŠESLAVAKNEZA VIŠESLAVA 118278,4915
EKSPOZITURA KOVAČICAJNA 50754
EKSPOZITURA KOVINJNA 26119,76
EKSPOZITURA KOZAČINSKOGKOZAČINSKOG 213311
EKSPOZITURA LAZAREVACDIMITRIJA TUCOVIĆA 1166,7713
EKSPOZITURA MILJAKOVACČELEBIĆKA 111106
EKSPOZITURA MLADENOVACKRALJA PETRA I 235-23923913
EKSPOZITURA OBRENOVACVOJVODE MIŠIĆA 201339,4313
EKSPOZITURA PANČEVOGENERALA PETRA ARAČIĆA 4-624213
EKSPOZITURA PETRA MARTINOVIĆAPETRA MARTINOVIĆA 371036
EKSPOZITURA SERDARA JANKA VUKOTIĆASERDARA JANKA VUKOTIĆA 1A1057
EKSPOZITURA SOPOTMILOSAVA VLAJIĆA 12007
EKSPOZITURA SREMČICABEOGRADSKA 157A1547
EKSPOZITURA STARA PAZOVASVETOSAVSKA 213011
EKSPOZITURA UMKA13.OKTOBAR 37604
EKSPOZITURA YU BIZNIS CENTARBUL. MIHAJLA PUPINA 10a13912
EKSPOZITURA ZEMUN IIIMILANA UZELCA 23A17011
EKSPOZITURA ZEMUN IVRAJAČIĆEVA 2650,7316
EKSPOZITURA ŽELEZNIKTITOVA 287,67
POSLOVNI CENTAR BEOGRAD IIUKUPNO5.114,7306
POSLOVNI CENTAR KRAGUJEVACSAVE KOVAČEVIĆA 305
EKSPOZITURA ARANĐELOVACKNJAZA MILOŠA 176159,7711
EKSPOZITURA ARANĐELOVAC IIKNEZA MIHAILA BB201
EKSPOZITURA BATOČINAKRALJA PETRA 64534
ESPOZITURA ĆUPRIJAKARAĐORĐEVA 671285
EKSPOZITURA DESPOTOVACKRALJA MILANA 111375
EKSPOZITURA GOLUBACGOLUBAČKI TRG 175,665
EKSPOZITURA JAGODINA ISKVER NARODNE OMLADINE BB22813
EKSPOZITURA KOSTOLACTRG BRATSTVA I JEDINSTVA 1128,284
EKSPOZITURA KRAGUJEVAC ITRG SLOBODE 3152
EKSPOZITURA KRAGUJEVAC IISAVE KOVAČEVIĆA 337216
EKSPOZITURA KRAGUJEVAC IIIKNEZA MILOŠA 3169,639
EKSPOZITURA KRALJEVO IVOJVODE PUTNIKA 3173
EKSPOZITURA KRALJEVO IIITRG SRPSKIH RATNIKA BB95621
EKSPOZITURA KUČEVOSVETOG SAVE 87143,764
EKSPOZITURA LAPOVONJEGOŠEVA 1591,55
EKSPOZITURA NOVI PAZAR IŠABANA KOČE 7173,938
EKSPOZITURA NOVI PAZAR IINJEGOŠEVA 146014
EKSPOZITURA PARAĆINTOME ŽIVANOVIĆA 51126
EKSPOZITURA PETROVAC NA MLAVISRPSKIH VLADARA 240174,927
EKSPOZITURA POŽAREVACMOŠE PIJADE 8385,3420
EKSPOZITURA RAŠKA IINEMANJINA 101028
EKSPOZITURA REKOVACKRALJA PETRA I 631994
EKSPOZITURA SJENICAKRALJA PETRA BB1305
EKSPOZITURA SMEDEREVSKA PALANKAPRVOG SRPSKOG USTANKA 572834
EKSPOZITURA SVILAJNACUSTANIČKA 11405
EKSPOZITURA TOPOLABULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 26111,26
EKSPOZITURA TUTINPEŠTERSKA 4130,325
EKSPOZITURA VELIKA PLANA IMILOŠA VELIKOG 771506
EKSPOZITURA VELIKO GRADIŠTEKNEZA LAZARA 47126,428
EKSPOZITURA VRNJAČKA BANJANEMANJINA 11147,676
EKSPOZITURA ŽAGUBICATRG JOVANA ŠERBANOVIĆA 1139,454
POSLOVNI CENTAR KRAGUJEVACUKUPNO5.559,75229
POSLOVNI CENTAR NIŠEPISKOPSKA 3205
EKSPOZITURA ALEKSANDROVAC29.NOVEMBRA 982006
EKSPOZITURA ALEKSINACDRAGČETA MILOVANOVIĆA 61337
EKSPOZITURA BLACEKARAĐORĐEVA 471003
EKSPOZITURA BOLJEVACKRALJA ALEKSANDRA 20/21934
EKSPOZITURA BOR IIZELENI BULEVAR 415010
EKSPOZITURA BOSILEGRADGEORGI DIMITROVA 741403
EKSPOZITURA BRUSKRALJA PETRA I BB140,157
EKSPOZITURA ĆIĆEVACKARAĐORĐEVA 96105,444
EKSPOZITURA BUJANOVAC IIKARAĐORĐEV TRG BB1306
EKSPOZITURA KLADOVO22. SEPTEMBRA 11160,388
EKSPOZITURA KNJAŽEVACTRG OSLOBOĐENJA 161899
EKSPOZITURA KRUŠEVACTRG FONTANA 12.958,7426
EKSPOZITURA KRUŠEVAC IGAZIMESTANSKA 3076,136
EKSPOZITURA KURŠUMLIJASVETE ANE 10605
EKSPOZITURA LEBANECARA DUŠANA 1264,095
EKSPOZITURA LESKOVAC IIBULEVAR OSLOBOĐENJA 10319311
EKSPOZITURA MAJDANPEK28. MARTA 21406
EKSPOZITURA MEDVEĐAJABLANIČKA 61130,223
EKSPOZITURA MEROŠINACARA LAZARA 2931,54
EKSPOZITURA NEGOTINTRG ĐORĐA STANOJEVIĆA 11/32098
EKSPOZITURA NIŠ INIKOLE PAŠIĆA 4123716
EKSPOZITURA NIŠ IINADE TOMIĆ 14122
EKSPOZITURA NIŠ IIITRG KRALJA ALEKSANDRA 21406
EKSPOZITURA NIŠ VEPISKOPSKA 32610,419
EKSPOZITURA PIROT IITRG OSLOBOĐENJA 15A1377
EKSPOZITURA PREŠEVOSAVE KOVAČEVIĆA 2609
EKSPOZITURA PROKUPLJERATKA PAVLOVIĆA 151557
EKSPOZITURA RAŽANJPARTIZANSKA 7973,765
EKSPOZITURA SOKOBANJAALEKSE MARKIŠIĆA 15767
EKSPOZITURA SURDULICA5.SEPTEMBAR BB122,156
EKSPOZITURA TRSTENIKVUKA KARADŽIĆA 46294,26
EKSPOZITURA VARVARINMARINA MARINOVIĆA BB675
EKSPOZITURA VLADIČIN HANSVETOSAVSKA 351906
EKSPOZITURA VLASOTINCETRG OSLOBOĐENJA 6474
EKSPOZITURA VRANJE IIKRALJA STEFANA PRVOVENČANOG 5830415
EKSPOZITURA ZAJEČARNIKOLE PAŠIĆA 25373,2717
EKSPOZITURA ŽITORAĐATOPLIČKIH HEROJA 5388,53
POSLOVNI CENTAR NIŠUKUPNO8.532,94276
POSLOVNI CENTAR NOVI SADBULEVAR OSLOBOĐENJA 8892,076
EKSPOZITURA APATINPETEFI ŠANDORA 21014
EKSPOZITURA BAČTRG Dr ZORANA ĐINĐIĆA 1105,57
EKSPOZITURA BAČKA PALANKA ITRG BRATSTVA I JEDINSTVA 30-32270,857
EKSPOZITURA BAČKA TOPOLAGLAVNA 9138,726
EKSPOZITURA NOVI SAD IKRALJA PETRA I 11255
EKSPOZITURA NOVI SAD IIILIJE OGNJANOVIĆA 24361,1916
EKSPOZITURA NOVI SAD IIIBUL.OSLOBOĐENJA 60259,5318
EKSPOZITURA NOVI SAD IVLOŽIONIČKA 10122,819
EKSPOZITURA BEČEJ IINOVOSADSKA 21123
EKSPOZITURA BELA CRKVA1. OKTOBRA 501556
EKSPOZITURA CRVENKAMOŠE PIJADE 611255
EKSPOZITURA FUTOGCARA LAZARA 7804
EKSPOZITURA INĐIJAVOJVODE STEPE 11161,399
EKSPOZITURA KANJIŽAGLAVNA ULICA 161056
EKSPOZITURA KIKINDABRAĆE TATIĆ 716511
EKSPOZITURA ODŽACIKNEZ MIHAJLOVA 371006
EKSPOZITURA RUMAPOSLOVNI CENTAR BB25810
EKSPOZITURA SENTAGLAVNI TRG 81005
EKSPOZITURA SOMBORKRALJA PETRA I BR.718912
EKSPOZITURA SREMSKA MITROVICAKRALJA PETRA I 5-7231,0813
EKSPOZITURA SUBOTICA ISEGEDINSKI PUT 45302
EKSPOZITURA SUBOTICA IIIKORZO 10644,7925
EKSPOZITURA ŠIDCARA DUŠANA 2181,137
EKSPOZITURA TEMERINNOVOSADSKA 3181054
EKSPOZITURA VRBAS IIMARŠALA TITA 49274,448
EKSPOZITURA VRŠACTRG SVETOG TEODORA VRŠAČKOG 222711
EKSPOZITURA ZRENJANIN IBEOGRADSKA BB182
EKSPOZITURA ZRENJANIN IITRG SLOBODE 5311,3514
EKSPOZITURA ŽITIŠTECARA DUŠANA 151403
EKSPOZITURA KULALENJINOVA 14101,45
POSLOVNI CENTAR NOVI SADUKUPNO5.291,25249
POSLOVNI CENTAR UŽICEPETRA ČELOVIĆA 405
EKSPOZITURA ARILJESVETOG AHILIJA 201236
EKSPOZITURA BAJINA BAŠTAMILENKA TOPALOVIĆA 31337
EKSPOZITURA BANJA KOVILJAČA IMARŠALA TITA BB65,183
EKSPOZITURA BOGATIĆMIKE MITROVIĆA 295,896
EKSPOZITURA ČAČAK IGRADSKO ŠETALIŠTE 10-1450019
EKSPOZITURA GORNJI MILANOVACKARAĐORĐEVA 52165
EKSPOZITURA GUČAREPUBLIKE 6595,76
EKSPOZITURA IVANJICAMILINKA KUŠIĆA 91096
EKSPOZITURA KOCELJEVANEMANJINA 951065
EKSPOZITURA KOSJERIĆKARAĐORĐEVA 41855
EKSPOZITURA KRUPANJMAČKOV KAMEN 1865
EKSPOZITURA LAJKOVACVOJVODE MIŠIĆA 8904
EKSPOZITURA LOZNICA IIGIMNAZIJSKA 1322,2316
EKSPOZITURA LUČANIBULEVAR JNA BB975
EKSPOZITURA LJIGVOJVODE MIŠIĆA BB134,553
EKSPOZITURA MALI ZVORNIKKRALJA PETRA I 3786,24
EKSPOZITURA NOVA VAROŠTRG OSLOBODILACA 1205,415
EKSPOZITURA OSEČINAKARAĐORĐEVA 1231084
EKSPOZITURA PRIBOJMEŠE SELIMOVIĆA 1246,88
EKSPOZITURA PRIJEPOLJEPOLIMSKA 211106
EKSPOZITURA UŽICE IDIMITRIJA TUCOVIĆA 16124014
EKSPOZITURA UŽICE IIIPETRA ČELOVIĆA 42516
EKSPOZITURA ZLATIBORT.C.OBJ BRVNARA556
EKSPOZITURA PRNJAVORDR. ARČIBALDA RAJSA1057,753
EKSPOZITURA POŽEGANIKOLE PAŠIĆA 2257,648
EKSPOZITURA ŠABACGOSPODAR JEVREMOVA 21.209,518
EKSPOZITURA UBKRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 21675
EKSPOZITURA VALJEVO IVUKA KARADŽIĆA 741420
EKSPOZITURA VLADIMIRCISVETOG SAVE BB75,114
POSLOVNI CENTAR UŽICEUKUPNO5.741,96217
POSLOVNI CENTAR NIŠ-EKSPOZITURA PREŠEVO15.NOVEMBRA 121420
FILIJALA KOSOVSKA MITROVICAČIKA JOVINA11010
EKSPOZITURA DRAGAŠDRAGAŠ37,53
EKSPOZITURA GRAČANICAGLAVNA BB1508
EKSPOZITURA KOSOVSKA MITROVICAČIKA JOVINA 112796
EKSPOZITURA LEPOSAVIĆ24.NOVEMBRA 42A52,63
EKSPOZITURA RANILUGRANILUG323
EKSPOZITURA ŠILOVOSELO ŠILOVO673
EKSPOZITURA ŠTRPCEŠTRPCE BB654
EKSPOZITURA ZUBIN POTOKVOJVODE RADA BB753
EKSPOZITURA ZVEČANKRALJA MILUTINA 52404
FILIJALA KOSOVSKA MITROVICAUKUPNO74846
--00
SEKTOR ZA RAD SA MALOM I SREDNJOM PRIVREDOM - BEOGRADSVETOGORSKA 42-44028
SEKTOR ZA RAD SA MALOM I SREDNJOM PRIVREDOM - VOJVODINABULEVAR OSLOBOĐENJA 88021
SEKTOR ZA RAD SA MALOM I SREDNJOM PRIVREDOM - CENTRALNA SRBIJASVETOGORSKA 42-44043
UKUPNO ZAPOSLENIH - Sektor za rad sa malom i srednjom privredom Beograd, Vojvodina i Centralna SrbijaUKUPNO092
UKUPNO ZAPOSLENIH U POSLOVNIM CENTRIMAUKUPNO01.587
UKUPNO ZAPOSLENIH U FILIJALI KiMUKUPNO046
UKUPNO ZAPOSLENIH U SEKTORIMAUKUPNO01.041
UKUPNO ZAPOSLENIH NA TERITORIJI R. SRBIJE NA DAN 31.12.2018.GODINEUKUPNO02.766

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Novi Pazar, Njegoševa 10,02

15. Realni tereti na imovini

Banka nije svoju imovinu dala u zalogu poveriocima u cilju obezbeđenja urednog servisiranja svojih obaveza.

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija16.817.956373.510
CFI kodESVUFREPNNAR
Vrsta i klasa hartijeREDOVNE AKCIJEPREFERENCIJALNE AKCIJE
Prava iz akcija1. pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Banke,2. pravo učešća u radu Skupštine Banke, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom,3. pravo glasa u Skupštini banke tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom, 4. pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu,5. pravo učešća u raspodeli likvidaciong viška po likivdaciji Banke, a nakon isplate poverilaca i akcionara preferencijalnih akcija,6. pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica,7. pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom,8. druga prava u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija.1. pravo na prioritetnu isplatu dividendi po godišnjim računima u skladu sa odlukama Skupštine Banke, s tim da dividenda ne može biti manja od kamate na štedne uloge oročene na 12 meseci; 2. pravo preče kupovine akcija iz sledećih emisija srazmerno učešću u ukupnoj vrednosti preferencijalnih akcija Banke; 3. pravo na deo likvidacione mase, odnosno stečajne mase Banke nakon isplate poverilaca u slučaju prestanka rada Banke; 4. druga prava utvrđena zakonskim propisima, Ugovorom o osnivanju i Statutom Banke.
ISIN brojRSKOBBE16946RSKOBBE19692
Nominalna vrednost hartije1.0001.000
Obračunska vrednost akcije3.929,893.929,89
Datum isplate dividende... ...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period--
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaUkupan kapital na dan 31.12.2018. iznosi 67.560.513.000,00 , podeljen je sa ukupnim brojem izdatih običnih i preferencijalnih akcija (16.817.956 + 373.510 = 17.191.466). Obračun je izrađen na osnovu revidiranih pojedinačnih finansijskih izveštaja Banke za 2018.godinu.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini-
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitka-
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluUČEŠĆE BANKE U KAPITALU DRUGIH BANAKA I PRAVNIH LICA (KOJA IMAJU NETO VREDNOST) U ZEMLJI NA DAN 31.12.2017.GODINE: 1. KOMBANK INVEST AD Beograd – 100,00%; 2. TRŽIŠTE NOVCA AD Beograd – 0,54%; 3. BEOGRADSKA BERZA AD Beograd – 0,48%; 4. POLITIKA AD Beograd – 1,23%; 5. KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE AD BEOGRAD – 0,62%. * Procenat učešća u akcijskom kapitalu Kompanije Dunav osiguranje ado iznosi 0,62%, a procenat učešća u ukupnom osnovnom kapitalu Kompanije Dunav osiguranje ado iznosi 0,30%. (Osnovni kapital Kompanije Dunav osiguranje ado čini akcijski kapital 48,14% i društveni kapital koji nije iskazan u akcijama 51,86%); ** Učešće u preduzeću Dobričevo doo Ćuprija iznosi 1,586%, stečeno je konverzijom potraživanja u kapital u aprilu 2017.godine i nema neto vrednost. UČEŠĆE BANKE U KAPITALU DRUGIH BANAKA I PRAVNIH LICA U INOSTRANSTVU NA DAN 31.12.2017.GODINE: 1. KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA – 100,00%; 2. KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA – 99,99%; 3. SWIFT BELGIJA - 0,01%.
Naziv ovlašćenog revizoraErnst & Young d.o.o. Beograd, Španskih boraca 3, 11070 Novi Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Po našem mišljenju, pojedinačni finansijski izveštaji prikazuju objektivno i istinito finansijsko stanje Banke na dan 31.decembra 2018.godine i rezultate njenog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. IZVEŠTAJ O DRUGIM PRAVNIM I ZAKONSKIM ZAHTEVIMA: Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke. Rukovodstvo Banke je odgovorno za pripremanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa propisima Republike Srbije. Naša odgovornost je da ocenimo da li je godišnji izveštaj o poslovanju usklađen sa godišnjim pojedinačnim finansijskim izveštajima za istu poslovnu godinu. Naše procedure u vezi godišnjeg izveštaja o poslovanju su bile ograničene na procenjivanje da li su računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju usklađene sa godišnjim pojedinačnim finansijskim izveštajima i nisu uključivale pregled ostalih informacija uključenih u godišnji izveštaj o poslovanju koje proističu iz nerevidiranih finansijskih ili drugih evidencija. Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su usklađene, po svim materijalno značajnim aspektima, sa pojedinačnim finansijskim izveštajima Banke za godinu koja se završila 31. decembra 2018.godine.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Revidirani pojedinačni finansijski izveštaji utvrđeni su od strane Izvršnog odbora Banke dana 12.03.2019.godine, i u zakonom predviđenom roku biće podneti na usvajanje Skupštini akcionara koja je zakazana dana 24.04.2019.godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiSkupština Komercijalne banke AD Beograd, na sednici održanoj dana 19.11.2014.godine, usvojila je Politiku dividendi. Politika dividendi objavljena je na sajtu Banke.
Podaci o korporativnom agentuKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Sektor HOV i finansijskih tržišta, Odeljenje za brokersko dilerske poslove, Trg Politika 1, Beograd; tel: 011/333-9057, 333-9140; fax: 011/333-9157; brokeri@kombank.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
dr Miroslav Perić, član Izvršnog odbora; dr Vladimir Medan, predsednik Izvršnog odbora


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Sanja Đeković, Izvršni direktor za finansije i računovodstvo (odg. za finansijske podatke)____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
dr Miroslav Perić, član Izvršnog odbora; dr Vladimir Medan, predsednik Izvršnog odbora
Potpis korporativnog agenta
KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Sektor HOV i finansijskih tržišta, Odeljenje za brokersko dilerske poslove