print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.jubmes.rs

Datum podnošenja Informatora berzi17.05.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora12.04.2019.SIMBOL: JMBN1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaJUBMES banka a.d. Beograd
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaBulevar Zorana Đinđića  121
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.jubmes.rs
Datum osnivanja05.06.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD.159618/2006
Matični broj07074433
PIB - poreski identifikacioni broj100001829
Tekući računi i banke kod kojih se vode
JUBMES banka a.d. Beograd908-19001-11
Šifra delatnosti06419
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstalo monetarno posredovanje
Ime i prezime direktoraMiloš Vujnović, predsednik Izvršnog odbora
Ime i prezime osobe za kontaktSlobodan Lečić
Telefon011/22-05-503
Faks011/311-02-17
e-mailjubmes@jubmes.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaJUBMES banka a.d. Beograd - Ovlašćena banka

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA9.575.41610.178.49514.780.694
Gotovina i gotovinski ekvivalenti835.888718.017970.807
Opozivi depoziti i krediti2.169.2003.153.6066.427.664
Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja35.65445.218233.182
Dati krediti i depoziti2.829.6342.747.9784.002.433
Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)1.302.8101.094.578658.573
Udeli (učešća)60.492141.551150.977
Ostali plasmani1.176.5011.228.791888.194
Nematerijalna ulaganja14.18812.68811.192
Osnovna sredstva i investicione nekretnine995.926978.1571.337.597
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja24.36824.36824.368
Odložena poreska sredstva000
Ostala sredstva130.75533.54375.707
Gubitak iznad visine kapitala000


3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA9.575.41610.178.49514.780.694
Transakcioni depoziti868.762746.4942.056.286
Ostali depoziti2.212.1643.619.9386.846.782
Primljeni krediti000
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti000
Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata3.2006322.715
Rezervisanja32.60757.94937.123
Obaveze za poreze2.8262.2213.167
Obaveze iz dobiti21.53921.12326.788
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
Odložene poreske obaveze38.49453.31489.707
Ostale obaveze1.096.118331.755158.751
UKUPNE OBAVEZE4.275.7104.833.4269.221.319
Kapital2.814.3562.905.1953.100.833
Rezerve iz dobiti1.654.3771.654.3771.654.377
Revalorizacione rezerve380.568337.244540.514
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju13.17416.42312.660
Dobitak463.579464.676276.311
Gubitak do nivoa kapitala000
UKUPNO KAPITAL5.299.7065.345.0695.559.375
VANBILANSNE POZICIJE15.592.94320.427.38127.466.935
Poslovi u ime i za račun trećih lica376.964269.590407.337
Preuzete buduće obaveze2.298.7674.035.2843.705.943
Primljena jemstva za obaveze07.10720.397.246
Derivati0230.2990
Druge vanbilansne pozicije12.917.21215.885.1012.956.409

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
Prihodi od kamata980.246870.751933.126
Rashodi od kamata141.344136.820189.802
Dobitak po osnovu kamata838.902733.931743.324
Gubitak po osnovu kamata000
Prihodi od naknada i provizija156.383172.801104.348
Rashodi od naknada i provizija13.70514.91320.263
Dobitak po osnovu naknada i provizija142.678157.88884.085
Gubitak po osnovu naknada i provizija000
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha626223202
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju3.81955.7570
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju00642
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća000
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća000
Neto dobitak po osnovu prodaje udela (učešća)000
Neto gubitak po osnovu prodaje udela (učešća)000
Neto dobitak po osnovu prodaje ostalih plasmana000
Neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana000
Neto prihodi od kursnih razlika25.618019.598
Neto rashodi od kursnih razlika023.7860
Prihod od dividendi i učešća22.3622.73013.655
Ostali poslovni prihodi16.46719.167133.409
Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja000
Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja92.719130.335360.076
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi373.182381.187339.336
Troškovi amortizacije47.26544.83741.356
Operativni i ostali poslovni rashodi285.098300.142247.590
Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza74.545138.68446.674
Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza75.09465.05345.731
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA251.659163.0406.216
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA000
Neto dobici poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubici poslovanja koje se obustavlja000
REZULTAT PERIODA – DOBITAK PRE OPOREZIVANJA251.659163.0406.216
REZULTAT PERIODA – GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobit11.0604.9180
Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza4971.286675
Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza000
DOBITAK241.096159.4086.891
GUBITAK000
Zarada po akciji (u dinarima bez para)87059124
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)000

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA14.773.96214.088.09310.416.1099.328.842
Gotovina i sredstva kod centralne banke5.523.8862.745.7232.687.0981.476.942
Založena finansijska sredstva0678.600102.0000
Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju0000
Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha21.89334.2798.75636
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju28.0831.2913077.359
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća518.663435.4481.077.335453.782
Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija2.965.0863.298.5172.061.488954.151
Krediti i potraživanja od komitenata4.115.5995.303.2742.928.7904.663.237
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika0000
Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika097200
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate82.63885.08299.9360
Investicije u zavisna društva11399114114
Nematerijalna ulaganja11.1927.7754.70210.423
Nekretnine, postrojenja i oprema1.337.5971.327.0341.305.7571.372.917
Investicione nekretnine016.68117.246226.641
Tekuća poreska sredstva7.52810.44310.44310.443
Odložena poreska sredstva0000
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja24.368000
Ostala sredstva137.316142.875112.137152.797


6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA14.773.96214.088.09310.416.1099.328.842
Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju0000
Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika01.6240327
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci504.787248.759103.62728.969
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima8.422.4858.530.4716.657.2425.479.554
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika0000
Izdate sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva0000
Subordinirane obaveze0000
Rezervisanja37.12365.433174.57059.014
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja0000
Tekuće poreske obaveze0000
Odložene poreske obaveze89.70790.25790.432125.641
Ostale obaveze160.485190.750219.069213.116
UKUPNE OBAVEZE9.214.5879.127.2947.244.9405.906.621
Akcijski kapital3.100.8333.100.8333.100.8333.100.833
Sopstvene akcije0000
Dobitak276.311276.311276.31163.530
Gubitak0599.3161.790.157458.783
Rezerve2.182.2312.182.9711.584.182716.641
Nerealizovani gubici0000
Učešće bez prava kontrole0000
UKUPNO KAPITAL5.559.3754.960.7993.171.1693.422.221
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA0000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
Prihodi od kamata933.126680.160542.582413.362
Rashodi od kamata189.802223.680112.59065.804
Neto prihod po osnovu kamata743.324456.480429.992347.558
Neto rashod po osnovu kamata0000
Prihodi od naknada i provizija104.348148.533124.762106.609
Rashodi naknada i provizija20.26314.78717.88915.505
Neto prihod po osnovu naknada i provizija84.085133.746106.87391.104
Neto rashod po osnovu naknada i provizija0000
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju0000
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju006300
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika0004.367
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika7266534.3920
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000113
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha5.1092.3902.8080
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju045900
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju64206320
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne kaluzule26.57954.91633.9516.220
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne kaluzule0000
Neto dobitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate0003.068
Neto gubitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate0000
Ostali poslovni prihodi146.84533.36737.783159.473
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki0000
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki368.134652.5911.786.45919.795
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD626.22223.3340592.108
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD001.186.3220
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi331.237335.689308.331260.769
Troškovi amortizacije41.35641.34639.54639.631
Ostali rashodi247.412245.196255.876228.063
DOBITAK PRE OPOREZIVANjA6.2170063.645
GUBITAK PRE OPOREZIVANjA0598.8971.790.0750
Porez na dobitak0000
Dobitak po osnovu odloženih poreza675000
Gubitak po osnovu odloženih poreza041982115
DOBITAK NAKON OPOREZIVANjA6.8920063.530
GUBITAK NAKON OPOREZIVANjA0599.3161.790.1570
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja0000
REZULTAT PERIODA – DOBITAK6.8920063.530
REZULTAT PERIODA - GUBITAK0599.3161.790.1570
Dobitak koji pripada matičnom entitetu0000
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole0000
Gubitak koji pripada matičnom entitetu0000
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)0000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)0000

8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2018 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA11.706.40415.623.162
Gotovina i sredstva kod centralne banke1.351.9021.911.464
Založena finansijska sredstva00
Potraživanja po osnovu derivata00
Hartije od vrednosti316.924496.698
Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija1.457.4222.066.504
Krediti i potraživanja od komitenata6.788.5799.432.859
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika00
Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika1.9820
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate00
Investicije u zavisna društva114114
Nematerijalna imovina7.04413.353
Nekretnine, postrojenja i oprema1.345.6061.320.238
Investicione nekretnine252.915253.176
Tekuća poreska sredstva10.44310.443
Odložena poreska sredstva00
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja24.16825.051
Ostala sredstva149.30593.262


9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2018 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA11.706.40415.623.162
Obaveze po osnovu derivata2.9040
Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci179.67183.766
Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima7.558.93011.281.932
Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika00
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika00
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti00
Subordinirane obaveze00
Rezervisanja36.07545.883
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
Tekuće poreske obaveze00
Odložene poreske obaveze125.075115.896
Ostale obaveze314.250201.417
UKUPNE OBAVEZE8.216.90511.728.894
Akcijski kapital3.100.8333.080.297
Sopstvene akcije00
Dobitak62.546485.815
Gubitak395.253396.284
Rezerve721.373724.440
Nerealizovani gubici00
Učešća bez prava kontrole00
UKUPNO KAPITAL3.489.4993.894.268
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA00

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2018 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2017. 31.12.2018.
Prihodi od kamata478.147688.066
Rashodi od kamata95.964132.648
Neto prihod po osnovu kamata382.183555.418
Neto rashod po osnovu kamata00
Prihodi od naknada i provizija95.672114.718
Rashodi naknada i provizija17.59016.750
Neto prihod po osnovu naknada i provizija78.08297.968
Neto rashod po osnovu naknada i provizija00
Neto dobitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata0264
Neto gubitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata00
Neto dobitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata00
Neto gubitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata00
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti00
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti00
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika7997.955
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika 00
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule025.561
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule7.8100
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha94.8722.696
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti1.4130
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti 00
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate09.944
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate00
Ostali poslovni prihodi28.65026.318
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD578.189726.124
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD00
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi250.184263.081
Troškovi amortizacije40.58030.471
Ostali prihodi7.567278.959
Ostali rashodi233.011255.431
DOBITAK PRE OPOREZIVANjA61.981456.100
GUBITAK PRE OPOREZIVANjA00
Porez na dobitak00
Dobitak po osnovu odloženih poreza5659.179
Gubitak po osnovu odloženih poreza00
DOBITAK NAKON OPOREZIVANjA62.546465.279
GUBITAK NAKON OPOREZIVANjA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
REZULTAT PERIODA – DOBITAK62.546465.279
REZULTAT PERIODA - GUBITAK00
Dobitak koji pripada matičnom entitetu00
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole00
Gubitak koji pripada matičnom entitetu00
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole00
ZARADA PO AKCIJI00
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)00
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)00

11. Fabrike

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovna zgradaNovi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121Obavljanje delatnosti4.918,47118
Istureni šalterBeograd, Danijelova 32Obavljanje delatnosti-1
Ekspozitura BankeLučani, Jugoslovenske armije 3Obavljanje delatnosti-3

13. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Centrala BankeNovi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 1214.918,47118
Istureni šalterBeograd, Danijelova 32-1
Ekspozitura BankeLučani, Jugoslovenske armije 3-3

14. Zemljišta

15. Realni tereti na imovini

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija288.330
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeOBIČNA AKCIJA
Prava iz akcijaPRAVO UPRAVLJANJA, PRAVO UČEŠĆA U RASPODELI DOBITI, PRAVO PREČE KUPOVINE I DRUGA PRAVA UTVRĐENA ZAKONOM, UGOVOROM O OSNIVANJU I STATUTOM BANKE.
ISIN brojRSJUBME48945
Nominalna vrednost hartije10.100
Obračunska vrednost akcije13.506,29
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaBilansne pozicije na dan 31. 12. 2018. godine: Ukupna aktiva umanjuje se za iznos ukupnih obaveza i tako dobijeni iznos je podeljen sa ukupnim brojem akcija: * 15.623.162.000 – 11.728.894.000 = 3.489.499.000; * 3.894.268.000 : (288.330) = 13.506,29 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeSVE AKCIJE SU SLOBODNE ZA TRGOVANJE.
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluTrajni ulog u akcijskom kapitalu "Dečije srce"-vlasnički odnos - 75,50%
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Izveštaj za statističke potrebe za 2018. godinu je predat nadležnom registru (APR).
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuJUBMES banka a.d. Beograd - Ovlašćena banka

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Miloš Vujnović, predsednik Izvršnog odbora


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Slobodan Lečić, direktor Sektora upravljanja rizicima____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Miloš Vujnović, predsednik Izvršnog odbora
Potpis korporativnog agenta
JUBMES banka a.d. Beograd - Ovlašćena banka