print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.jubmes.rs

Datum podnošenja Informatora berzi17.05.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora20.09.2018.SIMBOL: JMBN1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaJUBMES banka a.d. Beograd
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaBulevar Zorana Đinđića  121
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.jubmes.rs
Datum osnivanja05.06.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD.159618/2006
Matični broj07074433
PIB - poreski identifikacioni broj100001829
Tekući računi i banke kod kojih se vode
JUBMES banka a.d. Beograd908-19001-11
Šifra delatnosti06419
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstalo monetarno posredovanje
Ime i prezime direktoraMiloš Vujnović, predsednik Izvršnog odbora
Ime i prezime osobe za kontaktSlobodan Lečić
Telefon011/22-05-503
Faks011/311-02-17
e-mailjubmes@jubmes.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaJUBMES banka a.d. Beograd - Ovlašćena banka

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA9.575.41610.178.49514.780.694
Gotovina i gotovinski ekvivalenti835.888718.017970.807
Opozivi depoziti i krediti2.169.2003.153.6066.427.664
Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja35.65445.218233.182
Dati krediti i depoziti2.829.6342.747.9784.002.433
Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)1.302.8101.094.578658.573
Udeli (učešća)60.492141.551150.977
Ostali plasmani1.176.5011.228.791888.194
Nematerijalna ulaganja14.18812.68811.192
Osnovna sredstva i investicione nekretnine995.926978.1571.337.597
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja24.36824.36824.368
Odložena poreska sredstva000
Ostala sredstva130.75533.54375.707
Gubitak iznad visine kapitala000


3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA9.575.41610.178.49514.780.694
Transakcioni depoziti868.762746.4942.056.286
Ostali depoziti2.212.1643.619.9386.846.782
Primljeni krediti000
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti000
Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata3.2006322.715
Rezervisanja32.60757.94937.123
Obaveze za poreze2.8262.2213.167
Obaveze iz dobiti21.53921.12326.788
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
Odložene poreske obaveze38.49453.31489.707
Ostale obaveze1.096.118331.755158.751
UKUPNE OBAVEZE4.275.7104.833.4269.221.319
Kapital2.814.3562.905.1953.100.833
Rezerve iz dobiti1.654.3771.654.3771.654.377
Revalorizacione rezerve380.568337.244540.514
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju13.17416.42312.660
Dobitak463.579464.676276.311
Gubitak do nivoa kapitala000
UKUPNO KAPITAL5.299.7065.345.0695.559.375
VANBILANSNE POZICIJE15.592.94320.427.38127.466.935
Poslovi u ime i za račun trećih lica376.964269.590407.337
Preuzete buduće obaveze2.298.7674.035.2843.705.943
Primljena jemstva za obaveze07.10720.397.246
Derivati0230.2990
Druge vanbilansne pozicije12.917.21215.885.1012.956.409

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
Prihodi od kamata980.246870.751933.126
Rashodi od kamata141.344136.820189.802
Dobitak po osnovu kamata838.902733.931743.324
Gubitak po osnovu kamata000
Prihodi od naknada i provizija156.383172.801104.348
Rashodi od naknada i provizija13.70514.91320.263
Dobitak po osnovu naknada i provizija142.678157.88884.085
Gubitak po osnovu naknada i provizija000
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha626223202
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju3.81955.7570
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju00642
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća000
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća000
Neto dobitak po osnovu prodaje udela (učešća)000
Neto gubitak po osnovu prodaje udela (učešća)000
Neto dobitak po osnovu prodaje ostalih plasmana000
Neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana000
Neto prihodi od kursnih razlika25.618019.598
Neto rashodi od kursnih razlika023.7860
Prihod od dividendi i učešća22.3622.73013.655
Ostali poslovni prihodi16.46719.167133.409
Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja000
Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja92.719130.335360.076
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi373.182381.187339.336
Troškovi amortizacije47.26544.83741.356
Operativni i ostali poslovni rashodi285.098300.142247.590
Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza74.545138.68446.674
Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza75.09465.05345.731
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA251.659163.0406.216
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA000
Neto dobici poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubici poslovanja koje se obustavlja000
REZULTAT PERIODA – DOBITAK PRE OPOREZIVANJA251.659163.0406.216
REZULTAT PERIODA – GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobit11.0604.9180
Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza4971.286675
Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza000
DOBITAK241.096159.4086.891
GUBITAK000
Zarada po akciji (u dinarima bez para)87059124
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)000

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA14.773.96214.088.09310.416.1099.328.84211.706.404
Gotovina i sredstva kod centralne banke5.523.8862.745.7232.687.0981.476.9421.351.902
Založena finansijska sredstva0678.600102.00000
Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju00000
Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha21.89334.2798.7563636
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju28.0831.2913077.3593.664
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća518.663435.4481.077.335453.782313.224
Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija2.965.0863.298.5172.061.488954.1511.457.422
Krediti i potraživanja od komitenata4.115.5995.303.2742.928.7904.663.2376.788.579
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika00000
Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika0972001.982
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate82.63885.08299.93600
Investicije u zavisna društva11399114114114
Nematerijalna ulaganja11.1927.7754.70210.4237.044
Nekretnine, postrojenja i oprema1.337.5971.327.0341.305.7571.372.9171.345.606
Investicione nekretnine016.68117.246226.641252.915
Tekuća poreska sredstva7.52810.44310.44310.44310.443
Odložena poreska sredstva00000
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja24.36800024.168
Ostala sredstva137.316142.875112.137152.797149.305


6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA14.773.96214.088.09310.416.1099.328.84211.706.404
Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju00000
Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika01.62403272.904
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci504.787248.759103.62728.969179.671
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima8.422.4858.530.4716.657.2425.479.5547.558.930
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika00000
Izdate sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva00000
Subordinirane obaveze00000
Rezervisanja37.12365.433174.57059.01436.075
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00000
Tekuće poreske obaveze00000
Odložene poreske obaveze89.70790.25790.432125.641125.075
Ostale obaveze160.485190.750219.069213.116314.250
UKUPNE OBAVEZE9.214.5879.127.2947.244.9405.906.6218.216.905
Akcijski kapital3.100.8333.100.8333.100.8333.100.8333.100.833
Sopstvene akcije00000
Dobitak276.311276.311276.31163.53062.546
Gubitak0599.3161.790.157458.783395.253
Rezerve2.182.2312.182.9711.584.182716.641721.373
Nerealizovani gubici00000
Učešće bez prava kontrole00000
UKUPNO KAPITAL5.559.3754.960.7993.171.1693.422.2213.489.499
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA00000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
Prihodi od kamata933.126680.160542.582413.362467.375
Rashodi od kamata189.802223.680112.59065.80495.964
Neto prihod po osnovu kamata743.324456.480429.992347.558371.411
Neto rashod po osnovu kamata00000
Prihodi od naknada i provizija104.348148.533124.762106.609106.444
Rashodi naknada i provizija20.26314.78717.88915.50517.590
Neto prihod po osnovu naknada i provizija84.085133.746106.87391.10488.854
Neto rashod po osnovu naknada i provizija00000
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju00000
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju0063000
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika0004.367799
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika7266534.39200
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0001130
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha5.1092.3902.80800
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju0459000
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju642063200
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne kaluzule26.57954.91633.9516.2200
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne kaluzule00007.810
Neto dobitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate0003.0680
Neto gubitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate00000
Ostali poslovni prihodi146.84533.36737.783159.47337.630
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki000094.872
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki368.134652.5911.786.45919.7950
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD626.22223.3340592.108585.756
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD001.186.32200
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi331.237335.689308.331260.769250.184
Troškovi amortizacije41.35641.34639.54639.63140.580
Ostali rashodi247.412245.196255.876228.063233.011
DOBITAK PRE OPOREZIVANjA6.2170063.64561.981
GUBITAK PRE OPOREZIVANjA0598.8971.790.07500
Porez na dobitak00000
Dobitak po osnovu odloženih poreza675000565
Gubitak po osnovu odloženih poreza0419821150
DOBITAK NAKON OPOREZIVANjA6.8920063.53062.546
GUBITAK NAKON OPOREZIVANjA0599.3161.790.15700
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00000
REZULTAT PERIODA – DOBITAK6.8920063.53062.546
REZULTAT PERIODA - GUBITAK0599.3161.790.15700
Dobitak koji pripada matičnom entitetu00000
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole00000
Gubitak koji pripada matičnom entitetu00000
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)00000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)00000

8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovna zgradaNovi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121Obavljanje delatnosti4.918,47120
Istureni šalterBeograd, Danijelova 32Obavljanje delatnosti-1
Ekspozitura BankeLučani, Jugoslovenske armije 3Obavljanje delatnosti-3

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Centrala BankeNovi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 1214.918,47120
Istureni šalterBeograd, Danijelova 32-1
Ekspozitura BankeLučani, Jugoslovenske armije 3-3

11. Zemljišta

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija288.330
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeOBIČNA AKCIJA
Prava iz akcijaPRAVO UPRAVLJANJA, PRAVO UČEŠĆA U RASPODELI DOBITI, PRAVO PREČE KUPOVINE I DRUGA PRAVA UTVRĐENA ZAKONOM, UGOVOROM O OSNIVANJU I STATUTOM BANKE.
ISIN brojRSJUBME48945
Nominalna vrednost hartije10.100
Obračunska vrednost akcije12.102,45
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaBilansne pozicije na dan 31. 12. 2017. godine: Ukupna aktiva umanjuje se za iznos ukupnih obaveza i tako dobijeni iznos je podeljen sa ukupnim brojem akcija: * 11.706.404.000 – 8.216.905.000 = 3.489.499.000; * 3.489.499.000 : (288.330) = 12.102,45 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeSVE AKCIJE SU SLOBODNE ZA TRGOVANJE.
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluTrajni ulog u akcijskom kapitalu "Dečije srce"-vlasnički odnos - 75,50%
Naziv ovlašćenog revizoraMOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajPo našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje "Jubmes banke" a.d., Beograd na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za poslednju godinu završenu na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Finansijski izveštaji za 2017. godinu predati su nadležnom registru (APR) i usvojeni na redovnoj sednici Skupštine Banke.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuJUBMES banka a.d. Beograd - Ovlašćena banka

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Miloš Vujnović, predsednik Izvršnog odbora


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Slobodan Lečić, direktor Sektora upravljanja rizicima____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Miloš Vujnović, predsednik Izvršnog odbora
Potpis korporativnog agenta
JUBMES banka a.d. Beograd - Ovlašćena banka