print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi19.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora23.03.2018.SIMBOL: JGPK1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo za saobraćaj, popravku i održavanje motornih vozila Jugoprevoz Kruševac, Kruševac
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaJug Bogdanova  45
Kruševac
Srbija
Web adresawww.jugoprevozks.rs
Datum osnivanja11.12.1945.
Broj rešenja upisa u sudski registar26919/2005
Matični broj07292660
PIB - poreski identifikacioni broj100477562
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka ad Beograd205-1754-64
AIK banka ad Beograd105-70190-46
Šifra delatnosti04931
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaGradski i prigradski kopneni prevoz putnika
Ime i prezime direktoraŽivota Cvetković
Ime i prezime osobe za kontaktGordana Savić
Telefon037 / 421 - 555
Faks037 / 421 - 121
e-mailksprevoz@tehnicom.net, adjugoprevozks@gmail.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Odeljenje za brokersko dilerske poslove

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA404.765
Stalna imovina212.754
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Goodwill0
- Nematerijalna ulaganja10.468
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva201.561
- Nekretnine postrojenja i oprema195.418
- Investicione nekretnine6.143
- Biološka sredstva0
- Dugoročni finansijski plasmani725
- Učešća u kapitalu723
- Ostali dugoročni finansijski plasmani2
Obrtna imovina187.080
- Zalihe42.138
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja0
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina144.942
- Potraživanja91.144
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak0
- Kratkoročni finansijski plasmani0
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina41.960
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja11.838
- Odlozena poreska sredstva4.931
Poslovna imovina404.765
Gubitak iznad visine kapitala0
Vanbilansna aktiva0

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013.
UKUPNA PASIVA404.765
Kapital198.066
- Osnovni kapital76.138
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Rezerve611
- Revalorizacione rezerve0
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti0
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti1.160
- Neraspoređen dobitak122.477
- Gubitak0
- Otkupljene sopstvene akcije0
Dugoročna rezervisanja i obaveze206.699
- Dugoročna rezervisanja0
- Dugoročne obaveze72.666
- Dugoročni krediti71.374
- Ostale dugoročne obaveze1.292
- Kratkoročne obaveze134.033
- Kratkoročne finansijske obaveze46.098
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja0
- Obaveze iz poslovanja52.948
- Ostale kratkoročne obaveze31.154
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 3.553
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak280
Odložene poreske obaveze0
Vanbilansna pasiva0

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI1.018.333
- Prihodi od prodaje1.008.307
- Prihodi do aktiviranja učinaka0
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka0
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka0
- Ostali poslovni prihodi10.026
POSLOVNI RASHODI973.131
- Nabavna vrednost prodate robe1.373
- Troškovi materijala452.277
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi373.514
- Troškovi amortizacije i rezervisanja60.183
- Ostali poslovni rashodi85.784
POSLOVNI DOBITAK45.202
POSLOVNI GUBITAK0
Finansijski prihodi609
Finansijski rashodi12.661
Ostali prihodi26.821
Ostali rashodi50.698
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA9.273
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja148
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA9.125
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0
Porez na dobitak0
Poreski rashod perioda2.527
Odloženi poreski rashod perioda0
Odloženi poreski prihodi perioda3.338
Isplaćena licna primanja poslodavcu0
NETO DOBITAK9.936
NETO GUBITAK0
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica0
ZARADA PO AKCIJI-
Osnovna zarada0
Umanjena zarada po akciji0


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA400.686435.512441.171448.705
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA195.271195.405201.788207.665
Nematerijalna imovina000140
Nekretnine , postrojenja i oprema194.212194.291200.046206.279
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani1.0591.1141.1691.246
Dugoročna potraživanja005730
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA8.62010.57911.92313.191
OBRTNA IMOVINA196.795229.528227.460227.849
Zalihe38.63937.76542.32040.295
Potraživanja po osnovu prodaje101.84571.72068.41549.620
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja1.6127.6525099.526
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani0000
Gotovinski ekvivalent i gotovina44.42099.99987.13188.049
Porez na dodatu vrednost9042.35617.34827.692
Aktivna vremenska razgraničenja9.37510.03611.73712.667
VANBILANSNA AKTIVA0000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA400.686435.512441.171448.705
KAPITAL202.187248.951314.138349.619
Osnovni kapital76.13876.13876.13876.138
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve611611611611
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata827772716638
Nerasporedjeni dobitak126.265172.974238.105273.508
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE60.97255.58232.38315.237
Dugoročna rezervisanja0000
Dugoročne obaveze60.97255.58232.38315.237
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000
KRATKOROČNE OBAVEZE137.527130.97994.65083.849
Kratkoročne finansijske obaveze45.93838.61624.04315.292
Primljeni avansi, depoziti i kaucije26592146181
Obaveze iz poslovanja54.64154.03832.89431.381
Ostale kratkoročne obaveze33.05332.29035.25535.617
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost2.4401.1591.117230
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine9422.765925857
Pasivna vremenska razgraničenja2482.019270291
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA0000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI1.006.8781.036.1621.035.8651.031.347
Prihodi od prodaje roba8443.5282.162407
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga989.6081.005.6271.012.7841.003.684
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.15.53826.16320.20426.550
Drugi poslovni prihodi888844715706
POSLOVNI RASHODI991.966965.363970.9771.011.532
Nabavna vrednsot prodate robe8683.5272.372407
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Troškovi materijala98.015103.606100.091105.408
Troškovi goriva i energije355.293337.036323.995348.019
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi390.012382.900402.488415.584
Troškovi proizvodnih usluga55.13455.22456.82357.064
Troškovi amortizacije62.90450.65452.63052.451
Troškovi dugoročnih rezervisanja0000
Nematerijalni troškovi29.74032.41632.57832.599
POSLOVNI DOBITAK14.91270.79964.88819.815
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI3528575182.299
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0000
Prihodi od kamata33461833353
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule182391852.246
FINANSIJSKI RASHODI17.0595.9664.4782.266
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi0009
Rashodi kamata5.8085.2453.1011.740
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule11.2517211.377517
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00033
GUBITAK IZ FINANSIRANJA16.7075.1093.9600
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA39.7194.86210.8518.223
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA31.72531.9380573
OSTALI PRIHODI12.30920.4448.34012.393
OSTALI RASHODI9.7035.2421.9503.428
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA8.80553.81678.16936.463
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA3765.7224072
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA9.18159.53878.57636.465
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda05.8315.8311.988
Odloženi poreski rashodi perioda3.745000
Odloženi poreski prihodi perioda3.7641.9591.3441.268
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK9.20055.66674.08935.745
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Autobuska stanica, servis i prateći objektiKruševac3.1136758000438
Autobuska stanica i prateći objektiAleksandrovac1580221016
Autobuska stanica i prateći objektiBrus1480446016
Autobuska stanicaĆićevac0025806
Autobuska stanica i prateći objektiVarvarin150024605
Autobuska stanicaBlace00216014
Autobuska stanicaTrstenik3250195030
UKUPNO:3.8946752.5980525

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
---

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
KruševacGrađevinsko2,59
ĆićevacGrađevinsko0,4
VarvarinGrađevinsko0,6
BrusGrađevinsko0,39
BlaceGrađevinsko1,14
AleksandrovacGrađevinsko0,37
TrstenikGrađevinsko0,57

12. Realni tereti na imovini

Hipoteka I reda na objektima: Zgrada poslovnih usluga površine 546 m2, Zgrada autobuske stanice površine 2950 m2, na parceli KP 2880 KO Aleksandrovac, Zgrada autobuske stanice površine 793 m2 i Zgrada tehničkih usluga površine 197 m2 na parceli KP 1/58 KO Varvarin uspostavljena je u korist KOMERCIJALNE BANKE AD Beograd radi obezbeđenja obaveza u iznosu dinarske protivvrednosti 195.000 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 0041072000046 od 01.10.2012.godine - KREDIT JE ISPLAĆEN, ALI POSTOJEĆA HIPOTEKA JOŠ NIJE SKINUTA. Kao instrument obezbeđenja urednog izmirenja obaveza po Ugovorima o dugoročnom kreditu upisano je založno pravo na opremi - kupljenim autobusima: 1. Zl.br. 11262/2013 u korist AIK banke ad Niš na iznos potraživanja 200.000 EUR po ugovoru broj 105070458002607620 od 09.05.2013.godine. sa danom dospelosti 09.05.2018.godine; 2. Zl.br. 8388/2014 u korist Komercijalne banke AD Beograd na iznos potraživanja od 250.000 EUR po ugovoru 0041072000186 od 10.06.2014.godine. sa danom dospelosti 01.06.2019.godine; 3. Zl.br. 12756/2015 u korist Komercijalne banke AD Beograd na iznos potraživanja 275.000 EUR po ugovoru broj 00-418-0000905.5 od 25.06.2015.god. sa danom dospelosti 20.11.2020.godine.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija76.138
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeRedovne (obične) akcije
Prava iz akcija1. Pravo na upravljanje; 2. Pravo na dividendu; 3. Pravo na deo likvidacione mase; 4. Druga prava predviđena Zakonom
ISIN brojRSJUGPE72293
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije4.591,91
Datum isplate dividende21.12.2017.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period100
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija izračunata je tako što je kapital (349.619.000,00) podeljen sa ukupnim brojem akcija (76.138). Obračunska vrednost akcija po finansijskim izveštajima za 2017. godinu za statističke potrebe, na dan 31.12.2017. godine iznosi 4.591,91 dinar.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini-
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitka-
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd 0,00285% Agrobanka AD Beograd - u stečaju 0,00862%
Naziv ovlašćenog revizora"Prva revizija" doo Beograd, Save Maškovića 3/10
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajOSNOVE ZA IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA SA REZERVOM Kao što je obelodanjeno u napomeni br.12 uz finansijske izveštaje, Društvo nije izvršilo aktuarski obračun kako bi se utvrdila sadašnja vrednost akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine i jubilarne nagrade, kako se to zahteva po MRS 19 „Naknade zaposlenima“. Kao rezultat toga, nije izvršeno rezervisanje po ovom osnovu u finansijskim izveštajima Društva za 2017.godinu. Saglasno tome, nismo mogli da se uverimo u potencijalne efekte rezervisanja po navedenim osnovama u finansijskim izveštajima Društva za 2017.godinu. MIŠLJENJE SA REZERVOM Po našem mišljenju, osim za eventualne efekte pitanja iznetih u okviru pasusa „Osnove za izražavanje mišljenja sa rezervom“ finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. Decembra 2017.godine, kao i rezultate poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. SKRETANJE PAŽNJE Kao što je obelodanjeno u napomenama br. 6 i 13 uz finansijske izveštaje, kao sredstvo obezbeđenja urednog izmirenja obaveza po Ugovorima o kreditu zaključenim sa AIK bankom ad Beograd i Komercijalnom bankom ad Beograd uspostavljena je zaloga na opremi – 15 autobusa registrovanim u registru založnog prava pri Agenciji za privredne registre, pod zl. br. 11262/2013, 8388/2014 i 12756/2015, čija sadašnja vrednost na dan 31. decembar 2017.godine iznosi 40.310 hiljada dinara. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju. OSTALA PITANJA Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2016.godinu je vršio drugi revizor koji je u svom izveštaju od 18.aprila 2017.godine izrazio mišljenje sa rezervom. Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 62/2013 i 31/2011). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2017.godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanu sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije. Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju, usklađene su sa finansijskim izveštajima Društva za 2017.godinu.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u Informatoru su iz finansijskog izveštaja za 2017.godinu za statističke potrebe koji je odobren je od strane Nadzornog odbora društva dana 27.02.2018. godine odlukom broj 1398/18. Finansijski izveštaj za 2017.godinu za statističke potrebe dostavljen je APR-u 27.02.2018.godine i zaveden pod brojem FIN 121237/2018.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiNa osnovu privremenih finansijskih izveštaja za period od 01.01. do 31.10.2017.godine Nadzorni odbor je doneo Odluku o isplati međudividende broj 1- 2373/2017 od 30.11.2017. u bruto iznosu od 117,65 dinara po akciji (odnosno u neto iznosu 100,00 dinara po akciji). Pravo na isplatu međudividende imali su vlasnici akcija čije su akcije registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti na dan 30.11.2017.godine. Isplata međudividende je izvršena 21.12.2017.godine.
Podaci o korporativnom agentuKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd- Odeljenje za brokersko dilerske poslove Trg Politika 1, Beograd; Tel: 011/333-9057, 333-9140, faks: 011/333-9157; brokeri@kombank.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Života Cvetković, Generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Gordana Savić , Sekretar društva____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Života Cvetković , Generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Odeljenje za brokersko dilerske poslove