print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.mvi.rs

Datum podnošenja Informatora berzi01.07.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora11.03.2014.SIMBOL: JGHM1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaTRGOVINSKO I PROIZVODNO PREDUZEĆE JUGOHEMIJA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaResavska  31
Beograd
Srbija
Web adresawww.jugohemija.com
Datum osnivanja01.09.1952.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 12066/2005
Matični broj07006195
PIB - poreski identifikacioni broj100001845
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka a.d. Beograd205-87984-73
Banca Intesa ad Beograd160-108751-34
AIK Banka ad Niš105-500074-09
KBC Banka ad Beograd115-24241-91
Alpha bank Srbija ad Beograd180-1001210012038-23
Šifra delatnosti04646
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaTrgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
Ime i prezime direktoraNiko Mišina
Ime i prezime osobe za kontaktNiko Mišina
Telefon065/3720-622
Faks011/3237-095
e-mailnmisina@jugohemija.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD "M&V INVESTMENTS" A.D. NOVI SAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA3.516.2374.645.1304.066.558
Stalna imovina2.166.8522.371.6562.319.533
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja13.7415.9870
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.799.2482.011.4881.970.036
- Nekretnine postrojenja i oprema572.759524.688486.145
- Investicione nekretnine1.226.4891.486.8001.483.891
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani353.863354.181349.497
- Učešća u kapitalu345.668345.668343.499
- Ostali dugoročni finansijski plasmani8.1958.5135.998
Obrtna imovina1.349.3852.273.4741.747.025
- Zalihe167.233190.33946.233
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.182.1522.083.1351.700.792
- Potraživanja247.962651.704460.782
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak6.22805.768
- Kratkoročni finansijski plasmani708.7241.196.4061.231.218
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina58.09091665
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja161.148234.1092.959
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina3.516.2374.645.1304.066.558
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva1.287.436735.538478.096

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA3.516.2374.645.1304.066.558
Kapital1.560.7741.572.813979.468
- Osnovni kapital790.606790.606790.606
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve1.9161.9161.916
- Revalorizacione rezerve455.226455.226455.226
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak313.026325.065325.065
- Gubitak00593.345
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze1.908.0313.001.3263.084.914
- Dugoročna rezervisanja01.5971.597
- Dugoročne obaveze992.7491.120.326261.357
- Dugoročni krediti972.4581.117.758261.357
- Ostale dugoročne obaveze20.2912.5680
- Kratkoročne obaveze915.2821.879.4032.821.960
- Kratkoročne finansijske obaveze568.9011.166.0232.089.654
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja287.330636.791519.281
- Ostale kratkoročne obaveze40.16852.202193.195
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja18.88324.19819.830
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak01890
Odložene poreske obaveze47.43270.9912.176
Vanbilansna pasiva1.287.436735.538478.096

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI549.7771.353.753721.144
- Prihodi od prodaje468.4911.103.030605.534
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi81.286250.723115.610
POSLOVNI RASHODI461.3991.321.379846.573
- Nabavna vrednost prodate robe104.3791.004.022654.159
- Troškovi materijala18.60932.49518.596
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi161.788143.29587.640
- Troškovi amortizacije i rezervisanja33.92133.26526.448
- Ostali poslovni rashodi142.702108.30259.730
POSLOVNI DOBITAK88.37832.3740
POSLOVNI GUBITAK00125.429
Finansijski prihodi124.579138.19063.460
Finansijski rashodi257.948361.092486.979
Ostali prihodi257.176304.32612.405
Ostali rashodi174.99169.318125.617
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA37.19444.4800
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00662.160
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA37.19444.4800
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00662.160
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda7.7198.8820
Odloženi poreski rashod perioda4.16823.5590
Odloženi poreski prihodi perioda0068.815
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK25.30712.0390
NETO GUBITAK00593.345
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Fabrike

Naziv fabrikeLokacijaPovršina proizvodnja m2Povrsina skladište m2Površina kancelarije m2Površina ostale namene m2Broj zaposlenih

6. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamenaPovršina m2Broj zaposlenih
Resavska 29BeogradPoslovni prostor1.511,250
Resavska 31BeogradPoslovni prostor3.411,2551
BelvilNovi BeogradPoslovni prostor41,520
Beogradska 39BeogradPoslovni prostor4600
Objekat u KrnjačiKrnjačaMagacinski i kancelarijski prostor6.32821
Objekat u ZemunuZemunMagacinski i kancelarijski prostor5.1970

7. Predstavništva

FilijalaLokacijaPovršina m2Broj zaposlenih

8. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
KrnjačaGradsko građevinsko zemljište1,97
ZemunGradsko građevinsko zemljište0,4

9. Realni tereti na imovini

Hipoteka na gradjevinskom objektu Resavska br. 29, upisanom u List nepokretnosti 2912 KO Vračar u korist Komercijalne banke ad Beograd; Hipoteka na gradjevinskom objektu Resavska br. 31 upisanom u List nepokretnosti 2913 KO Vračar u korist Komercijalne banke ad Beograd; Hipoteka na gradjevinskom objektu Beogradska 39 upisanom u List nepokretnosti 2883 KO Vračar u korist Komercijalne banke ad Beograd; Hipoteka na gradjevinskom objektu Cara Dušana 130 Zemun, upisanom u ZKUL br. 7910 KO LP 1731 u korist Komercijalne banke ad Beograd i hipoteka na gradjevinskom objektu Pančevački put 87 upisanom u KP br. 1022/1 1022/2, LP 1348, KO Krnjača u korist Piraeus banke ad Beograd.

10. Podaci o hartijama od vrednosti

10.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija232.531
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje. dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSJUHEE53303
Nominalna vrednost hartije3.400
Obračunska vrednost akcije4.212,2
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividende po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

10.2. Podaci o dužničkim hartijama:

Broj izdatih hartija
Oznaka emisija serija
Vrsta i klasa hartije
Datum početka primarnog trgovanja
Datum završetka primarnog trgovanja
Datum knjiženja na vlasničke račune
Rok dospeća u danima
Datum dospeća
CFI kod
ISIN broj
Nominalna vrednost hartije
Ukupna vrednost emisije
Kamatna stopa
Način obračuna kamate
Cena iz primarne prodaje
Ostale karakteristike serije

10.3. Podaci o varantima:

Broj izdatih hartija
Oznaka emisija serija
Vrsta i klasa hartije
Hartija na koju se odnosi varant
Paritet
Cena izvršenja
Saldiranje
Tip derivata
Tip izvršenja
Datum knjiženja na vlasničke račune
Datum dospeća
CFI kod
ISIN broj
Cena iz primarne prodaje
Ostale karakteristike varanta

11. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaTrajni kapital iz bilansa stanja na 31.12.2013. godine je podeljen sa ukupnim brojem akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu1. Jugohemija Farmacija-u stečaju doo, 100%
2. Jugohemija Hemija doo, 100%
3. Jugohemija FSA Grafopak doo, 100%
4. Jugohemija Vetagra doo, 100%
5. Zdravstvena Ustanova Apotekarska ustanova Celsius, 100%
6. Panonija Medica doo, 100%
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2013. godine vršiće revizorska kuća ,,Institut za ekonomiku i finansije" d.o.o. Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Godišnji finansijski izveštaji za 2013. godinu dostavljeni su Agenciji za privredne registre do kraja februara 2014.godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD "M&V Investments" a.d. Novi Sad
Novi Sad, Stražilovska 4a, tel/fax: /021-6612-788
Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e/7, tel: 011/3530-900; fax: 011/311-6972
e-mail: bg@mvi.rs


Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


__________________________________
Generalni direktor Niko Mišina


__________________________________
Generalni direktor Niko Mišina____________________________________________________________________
Generalni direktor Niko MišinaBDD "M&V INVESTMENTS" A.D. NOVI SAD