print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi05.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora20.03.2018.SIMBOL: ITSP1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaInteršped-Subotica a.d. Subotica
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBose Milićević 4  15
Subotica
Srbija
Web adresawww.intersped.co.rs
Datum osnivanja21.03.1988.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD. 78075/2005
Matični broj08220255
PIB - poreski identifikacioni broj100837300
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Erste banka a.d. Novi Sad340-29858-81
Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd275-220033402-65
AIK Banka a.d. Niš105-9378-25
Komercijalna Banka a.d. Beograd205-2354-10
Credit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad330-2000090-45
NLB Banka a.d. Beograd310-211266-19
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad325-9500700000653-79
Addiko Bank A.D. Beograd165-8761-49
Sberbank Srbija A.D. Beograd285-1001000001620-09
Vojvođanska banka A.D. Novi Sad355-0000001003537-09
Šifra delatnosti07022
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaKonsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Ime i prezime direktoraZorica Rašković
Ime i prezime osobe za kontaktZorica Rašković
Telefon024/556-111
Faks024/555-933
e-mailoffice@intersped.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBrokersko-dilersko društvo "SBD Broker" a.d. Subotica

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA211.367210.039
Stalna imovina114.01583.732
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja1.7009.324
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva21.20520.047
- Nekretnine postrojenja i oprema21.20520.047
- Investicione nekretnine00
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani91.11054.361
- Učešća u kapitalu47.82313.594
- Ostali dugoročni finansijski plasmani43.28740.767
Obrtna imovina97.352126.307
- Zalihe1655
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina97.336126.252
- Potraživanja70.38487.008
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak00
- Kratkoročni finansijski plasmani18.54836.702
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina8.2152.408
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja189134
- Odlozena poreska sredstva00
Poslovna imovina211.367210.039
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva00

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA211.367210.039
Kapital208.811204.531
- Osnovni kapital203.179203.179
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve5.062170
- Revalorizacione rezerve00
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti4242
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
- Neraspoređen dobitak5281.140
- Gubitak00
- Otkupljene sopstvene akcije00
Dugoročna rezervisanja i obaveze2.5565.508
- Dugoročna rezervisanja00
- Dugoročne obaveze00
- Dugoročni krediti00
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze2.5565.508
- Kratkoročne finansijske obaveze00
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja1.1341.363
- Ostale kratkoročne obaveze1.3614.028
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 61117
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
Odložene poreske obaveze00
Vanbilansna pasiva00

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI10.05010.117
- Prihodi od prodaje1.8961.750
- Prihodi do aktiviranja učinaka00
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka00
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka00
- Ostali poslovni prihodi8.1548.367
POSLOVNI RASHODI11.68313.191
- Nabavna vrednost prodate robe00
- Troškovi materijala1.7831.652
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi5.0355.986
- Troškovi amortizacije i rezervisanja8211.197
- Ostali poslovni rashodi4.0444.356
POSLOVNI DOBITAK00
POSLOVNI GUBITAK1.6333.074
Finansijski prihodi2.7827.282
Finansijski rashodi1.07668
Ostali prihodi1.3192.209
Ostali rashodi8645.209
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA5281.140
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA5281.140
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashod perioda00
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK5281.140
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA210.039215.692269.216227.239206.949
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA83.732157.436121.868151.63083.019
Nematerijalna imovina9.32413.53912.57111.1879.803
Nekretnine , postrojenja i oprema20.04719.00517.99771.90954.316
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani54.361124.89291.30059.5349.900
Dugoročna potraživanja0009.0009.000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA142012120
OBRTNA IMOVINA126.29358.236147.33675.597123.930
Zalihe555682.86171753
Potraživanja po osnovu prodaje9.5755.3625.3917.34434.345
Potraživanja iz specifičnih poslova00000
Druga potraživanja77.43311.42315.45418.9227.972
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani36.70238.96938.51542.76077.311
Gotovinski ekvivalent i gotovina2.4082.3182.2306.4262.347
Porez na dodatu vrednost002.79301.147
Aktivna vremenska razgraničenja120108927455
VANBILANSNA AKTIVA00000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA210.039215.692269.216227.239206.949
KAPITAL204.531211.800212.415204.628199.709
Osnovni kapital203.179203.179203.179205.087205.087
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije00010.25310.253
Rezerve1701708.5798.5798.579
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme00000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata4242424242
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerasporedjeni dobitak1.1408.4096151.1731.173
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak00004.919
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE00000
Dugoročna rezervisanja00000
Dugoročne obaveze00000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE00000
KRATKOROČNE OBAVEZE5.5083.89256.80122.6117.240
Kratkoročne finansijske obaveze045000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije8312382230230
Obaveze iz poslovanja1.2801.20655.89621.5456.202
Ostale kratkoročne obaveze4.0282.170819807807
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost1133460280
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine42411
Pasivna vremenska razgraničenja00000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA00000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI10.1179.71210.43244.88817.407
Prihodi od prodaje roba00033.8306.983
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga1.75043324557541
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.058000
Drugi poslovni prihodi8.3679.22110.18710.48310.383
POSLOVNI RASHODI13.19111.84814.42448.64022.289
Nabavna vrednsot prodate robe00032.3006.667
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe00000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Troškovi materijala280142629
Troškovi goriva i energije1.6241.4271.9402.2591.689
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi5.9865.0135.6867.0676.963
Troškovi proizvodnih usluga1.4701.1322.1501.6051.840
Troškovi amortizacije1.1971.0922.2842.7462.829
Troškovi dugoročnih rezervisanja00000
Nematerijalni troškovi2.8863.1842.2222.6572.272
POSLOVNI DOBITAK00000
POSLOVNI GUBITAK3.0742.1363.9923.7524.882
FINANSIJSKI PRIHODI7.28210.9235.0924.67113
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi7.24110.8062.35981813
Prihodi od kamata012.7063.8200
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule4111627330
FINANSIJSKI RASHODI68420294
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi00002
Rashodi kamata14223
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule67018089
DOBITAK IZ FINANSIRANJA7.21410.9195.0724.6690
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000081
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA00000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA00000
OSTALI PRIHODI2.2091013211123.909
OSTALI RASHODI5.20947578337023.796
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.1408.4096185580
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00004.850
NETO DOBITAK POSLOVANJA00000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000069
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA1.1408.4096185580
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00004.919
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda00300
Odloženi poreski rashodi perioda00000
Odloženi poreski prihodi perioda00000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK1.1408.4096155580
NETO GUBITAK00004.919
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovna zgradaGranični prelaz KelebijaPoslovne prostorije1977

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Granični prelaz KelebijaGrađevinsko zemljište0,02

12. Realni tereti na imovini

Nema realnih tereta na imovini.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija205.291
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje; Pravo na dividendu; Pravo na deo likvidacione mase.
ISIN brojRSITSPE03362
Nominalna vrednost hartije860
Obračunska vrednost akcije845,31
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcije izračunata je tako što je podeljen srazmerni deo vrednosti kapitala po bilansu za 2017. godinu koji pripada akcijskom kapitalu sa brojem uknjiženih akcija u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti. (199.709.000,00 x 86,89382 %)/ 205.291 = 845,31 dinara
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini-
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje13,10618% kapitala izdavaoca je društveni kapital, nije iskazan u akcijama i u Centralnom registru je upisan kao nenominovani kapital koji će se nakon prodaje akcija iz portfelja Akcionarskog fonda RS preneti zaposlenima i bivšim zaposlenima bez naknade.
Način pokrića gubitka-
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluU preduzeću Interšped Špedicija DOO, Subotica, 42,57 % učešća u ukupnom kapitalu; U preduzeću Interšped Skladište DOO, Subotica, 18,44 % učešća u ukupnom kapitalu; U preduzeću "Poljoprivredna stručna služba Subotica" a.d. Subotica, 0,79286 % učešće u ukupnom kapitalu. U preduzeću SBD Broker a.d. Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica, 4,33% učešća u ukupnom kapitalu.
Naziv ovlašćenog revizoraPAN REVIZIJA PLUS d.o.o. Novi Sad
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajPo našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji prikazuju objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, finansijsku poziciju "Interšped-Subotica" a.d. Subotica, na dan 31.12.2017. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci informatora za poslovnu 2017. godinu potiču iz revidiranih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaji za 2017. godinu odobreni su od strane Odbora direktora 20.02.2017. godine i predati su za statističke potrebe 22.02.2017. godine Agenciji za privredne registre.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBrokersko dilersko društvo “SBD Broker” a.d. Subotica Subotica. Trg Cara Jovana Nenada 15 Tel: 024/554-003, 558-275. 520-809 Fax: 024/554-003 e-mail: office@sbdbroker.co.rs http://www.sbdbroker.co.rs osoba za kontakt: Ksenija Damjanov

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Zorica Rašković, izvršni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Zorica Rašković, izvršni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Zorica Rašković, izvršni direktor
Potpis korporativnog agenta
Brokersko-dilersko društvo "SBD Broker" a.d. Subotica