print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi30.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora25.04.2018.SIMBOL: IKRB1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo "IKARBUS" - FABRIKA AUTOBUSA I SPECIJALNIH VOZILA BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAktivno društvo
AdresaAutoput  24
Beograd, Zemun
Srbija
Web adresawww.ikarbus.rs
Datum osnivanja17.07.1991.
Broj rešenja upisa u sudski registar7997/2005 od 01.07.2005. godine
Matični broj07739494
PIB - poreski identifikacioni broj100001628
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa a.d. Beograd160-8847-16
Šifra delatnosti02910
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja motornih vozila
Ime i prezime direktoraAleksandar Vićentiić, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktAleksandar Vićentiić, generalni direktor
Telefon011/3109-641
Faks011/314-90-94
e-mailpravnasluzba.ikarbus@gmail.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaA.D. EURO FINEKS BROKER, Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA2.431.4612.020.6222.051.569
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA1.358.4781.332.3841.292.962
Nematerijalna imovina22.67628.65524.496
Nekretnine , postrojenja i oprema1.304.9231.273.7171.243.980
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani30.87930.01224.486
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA1.072.983688.238758.607
Zalihe831.625543.772658.689
Potraživanja po osnovu prodaje62.49947.65337.655
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja57.03149.57915.335
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani000
Gotovinski ekvivalent i gotovina39.6828.12413.583
Porez na dodatu vrednost46.48100
Aktivna vremenska razgraničenja35.66539.11033.345
VANBILANSNA AKTIVA286.159622.359315.759

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA2.431.4612.020.6222.051.569
KAPITAL000
Osnovni kapital240.732240.732240.732
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve71.12871.12871.128
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme229.697229.697229.697
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata4.9795.12635
Nerasporedjeni dobitak570.806570.806570.806
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak3.378.1243.742.0513.888.332
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE62.344126.01964.333
Dugoročna rezervisanja13.80213.80213.802
Dugoročne obaveze48.542112.21750.531
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE174.946174.946174.946
KRATKOROČNE OBAVEZE4.464.9114.354.4714.588.294
Kratkoročne finansijske obaveze2.096.2341.890.3582.029.849
Primljeni avansi, depoziti i kaucije366.188284.424247.720
Obaveze iz poslovanja745.471765.567777.554
Ostale kratkoročne obaveze1.116.3801.237.7401.309.735
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost01.9213.687
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine111.898162.221212.521
Pasivna vremenska razgraničenja28.74012.2407.228
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA2.270.7402.634.8142.776.004
VANBILANSNA PASIVA286.1592.020.622315.759

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI1.304.6731.226.0211.423.368
Prihodi od prodaje roba000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga1.299.8681.220.9861.421.124
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi4.8055.0352.244
POSLOVNI RASHODI1.518.7351.400.4961.536.658
Nabavna vrednsot prodate robe582590341
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00104.919
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga15.8676.5100
Troškovi materijala1.090.738997.7721.223.057
Troškovi goriva i energije28.34525.28128.228
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi243.726240.873238.833
Troškovi proizvodnih usluga55.07041.94871.163
Troškovi amortizacije34.40135.14732.207
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi50.00652.37547.748
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK214.062174.475113.290
FINANSIJSKI PRIHODI22.2666.984143.640
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi1859958
Prihodi od kamata333275
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule22.2156.058143.577
FINANSIJSKI RASHODI140.064178.889157.410
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi6.16321.97227.597
Rashodi kamata101.235110.581114.616
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule32.66646.33615.197
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA117.798171.90513.770
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA12.1087.7933.625
OSTALI PRIHODI116.54516.4264.619
OSTALI RASHODI20.97026.18020.215
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA248.393363.927146.281
NETO DOBITAK POSLOVANJA3.70600
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA244.687363.927146.281
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK244.687363.927146.281
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnostZemun, Autoput br. 24Magacin8380
Zgrada poslovnih uslugaZemun, Autoput br. 24Hala za proizvodnju autobusa25.492263
Zgrada poslovnih uslugaZemun, Autoput br. 24Stolarska radionica3410
Zgrada poslovnih uslugaZemun, Autoput br. 24Portirnica sa kolsko pešačkom stazom670
Pomoćna zgradaZemun, Autoput br. 24Pomoćna zgrada33-
Pomoćna zgradaZemun, Autoput br. 24Pomoćna zgrada12-
Pomoćna zgrada-deoZemun, Autoput br. 24Pomoćna zgrada55-
Deo zgradeZemun, Autoput br. 24Pomoćna zgrada119-
Deo zgradeZemun, Autoput br. 24Pomoćna zgrada6-
TrafostanicaZemun, Autoput br. 24Trafostanica6-
Pomoćna zgradaZemun, Autoput br. 24Pomoćna zgrada19-
Pomoćna zgradaZemun, Autoput br. 24Kotlarnica sa opremom i regulacionom stanicom492-
Pomoćna zgradaZemun, Autoput br. 24Mazutara-skladište534-
Zgrada ambulanteZemun, Autoput br. 24Ambulanta344,85-
SaobraćajniceZemun, Autoput br. 24Saobraćajnice11.180-
Ruska kućaZemun, Autoput br. 24Ruska kuća87,25-
PasarelaZemun, Autoput br. 24Pasarela za prelazak sa autoputa--
RestoranZemun, Autoput br. 24, Suvlasništvo IKARUS FAORestoran društvene ishrane - suvlasništvo sa IKARBUS FAO doo Zemun5250
Objekat u izgradnjiZemun, Autoput br. 24Skladište boja i lakova215-
OgradeZemun, Autoput br. 24Ograde1.025-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Zemun, Autoput 24Proizvodnja autobusa5,7

12. Realni tereti na imovini

1. Fabrička hala za proizvodnju autobusa (objekat br.2), Zemun, Autoput br.24, katastaska parcela 1184/11, površina objekta 25492m2, uspostavljena je hipoteka u korist: a) Banca Intesa ad Beograd, sa rokom trajanja do 24.03.2012. godine, na iznos od 4.271.078,46 EUR; b) Univerzal bank ad Beograd, sa rokom trajanja do 15.02.2010. godine, na iznos od 103.102.147,18 RSD; c) Hypo Alpe Adria Bank ad Beograd, sa rokom trajanja do 31.07.2010. godine, na iznos od 1.000.000,00 EUR; d) Banca Intesa ad Beograd, sa rokom trajanja do 25.03.2009. godine, na iznos od 3.000.000,00 EUR; e) Prvi Faktor-Faktoring d.o.o. Beograd, sa rokom trajanja do 15.10.2009. godine, na iznos od 550.133,00 EUR; f) Prvi Faktor-Faktoring d.o.o. Beograd, sa rokom trajanja do 07.09.2009. godine-brisanje hipoteke u toku, na iznos od 220.164,29 EUR; g) Univerzal bank ad Beograd, sa rokom trajanja do 20.06.2009. godine, na iznos od 51.000.000,00 RSD; h) Banca Intesa ad Beograd, sa rokom trajanja do 28.07.2009. godine, na iznos od 135.000,00 EUR; i) Kemo impex ad Beograd, datum upisa 11.09.2012. godine, na iznos od 6.929.108,93 RSD; j) BMR TRADE d.o.o. Beograd, datum upisa 01.09.2016. godine, na iznos od 3.446.109,93 RSD i na iznos od 723.436,29RSD; 2. Objekat u izgradnji-Skladište boja i lakova, Zemun, Autoput br.24, katastaska parcela 1184/11, površina objekta 215m2, uspostavljena je hipoteka u korist: a) Univerzal bank ad Beograd, sa rokom trajanja do 15.02.2010. godine, na iznos od 103.102.147,18 RSD; b) Univerzal bank ad Beograd, sa rokom trajanja do 20.06.2009. godine, na iznos od 51.000.000,00 RSD; 3. Zgrada poslovnih usluga-stolarska radionica (objekat 3.), Zemun, Autoput br.24, katastaska parcela 1184/11, površina objekta 341m2, uspostavljena je hipoteka u korist: a) Prvi Faktor-Faktoring doo Beograd, sa rokom trajanja do 15.10.2009. godine, na iznos od 550.133,00 EUR; b) Prvi Faktor-Faktoring doo Beograd, sa rokom trajanja do 07.09.2019. godine-brisanje hipoteke u toku, na iznos od 220.164,29 EUR; c) Kemo impex ad Beograd, datum upisa 11.09.2012. godine, na iznos od 6.929.108,93 RSD; d) BMR TRADE d.o.o. Beograd, datum upisa 01.09.2016. godine, na iznos od 3.446.109,93 RSD i na iznos od 723.436,29RSD; 4. Zgrada poslovnih usluga-Portirnica sa kolsko pešačkom stazom (objekat br.4), Zemun, Autoput br.24, parcela 1184/11, površine 67m2, uspostavljena je hipoteka u korist: a) Prvi Faktor-Faktoring doo Beograd, sa rokom trajanja do 15.10.2009. godine, na iznos od 550.133,00 EUR; b) Prvi Faktor-Faktoring doo Beograd, sa rokom trajanja do 07.09.2019. godine-brisanje hipoteke u toku, na iznos od 220.164,29 EUR; c) Kemo impex ad Beograd, datum upisa 11.09.2012. godine, na iznos od 6.929.108,93 RSD; d) BMR TRADE d.o.o. Beograd, datum upisa 01.09.2016. godine, na iznos od 3.446.109,93 RSD i na iznos od 723.436,29RSD; 5. Pomoćna zgrada-kotlarnica sa opremom i i regulacionom podstanicom (objekat br.1) Zemun, Autoput br.24, parcela 1184/18, površine 492m2, uspostavljena je hipoteka u korist: a) Prvi Faktor-Faktoring doo Beograd, sa rokom trajanja do 15.10.2009. godine, na iznos od 550.133,00 EUR; b) Prvi Faktor-Faktoring doo Beograd, sa rokom trajanja do 07.09.2009. godine-brisanje zaloge u toku, na iznos od 220.164,29 EUR; c) Kemo impex ad Beograd, datum upisa 11.09.2012. godine, na iznos od 6.929.108,93 RSD; d) Podnet zahtev promene br. 952-02-15-9/2014, zabeležba 19.02.2014. godine; 6. Pomoćna zgrada-mazutara skladište (objekat br.2), Zemun, Autoput br.24, parcela 1184/18, površine 534m2, uspostavljena je hipoteka u korist: a) Prvi Faktor-Faktoring doo Beograd, sa rokom trajanja do 15.10.2009. godine, na iznos od 550.133,00 EUR; b) Prvi Faktor-Faktoring doo Beograd, sa rokom trajanja do 07.09.2009. godine-brisanje hipoteke u toku, na iznos od 220.164,29 EUR; c) Kemo impex ad Beograd, datum upisa 11.09.2012. godine, na iznos od 6.929.108,93 RSD; d) Podnet zahtev promene br. 952-02-15-9/2014, zabeležba 19.02.2014. godine.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija381.512
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije na ime
Prava iz akcijaJedna akcija jedan glas
ISIN brojRSIKARE93713
Nominalna vrednost hartije600
Obračunska vrednost akcije-7.276
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcije utvrđena je na taj način što je gubitak iznad visine kapitala koji je iskazan po bilansu za 2017. godinu i podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaGubitak iz 2017. godine i gubitak iz ranijih godina nije pokriven.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraKRESTON MDM Revizija d.o.o., Beograd, Ul. Dečanska br. 12
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje sa rezervom Po našem mišljenju, osim za efekte opisane u pasusu osnov za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije. Osnov za mišljenje sa rezervom Društvo je na dan 31.12.2017. godine iskazalo gubitak od 146.281 hiljadu dinara. Kratkoročne obaveze iznose 4.588.294 hiljade dinara i za 3.829.686 hiljads dinara su veće od obrtnih sredstava. Gubitak iznad visine kapitala iskazan je u iznosu od 2.766.004 hiljade dinara. Imajući u vidu napred navedeno smatramo da postoje značajne neizvesnosti da će Društvo biti u mogućnosti da svoje poslovanje nastavi u skladu sa načelom kontinuiteta poslovanja (Going Concern princip). Društvo je izradilo Unapred pripremljeni plan reorganizacije, koji je usvojen od strane poverilaca, ali do dana izdavanja ovog izveštaja nije nastupila pravosnažnost. Ostala pitanja Društvo je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije broj 31/2011). Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2017. godinu. U vezi sa tim, naši postupci su sprovedeni u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 – »Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije«, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima. Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci iz ovog informatora za prethodnu izveštajnu godinu dati su iz revidiranih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaji za 2017. godinu predati su Agenciji za privredne registre u propisanom roku i usvojiće se na sednici Skupštine akcionara koja će se održati u zakonom predviđenom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuA.D. EURO FINEKS BROKER, Beograd, Imotska br. 1, Tel/fax: +381 11 30-98-180; 30-98-184; E-mail: office@eurofineks.rs i fineks@eunet. rs Web site: www.eurofineks.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Aleksandar Vićentiić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Aleksandar Vićentiić, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Aleksandar Vićentiić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
A.D. EURO FINEKS BROKER, Beograd