print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.galenikabroker.co.rs

Datum podnošenja Informatora berzi23.10.2009.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora07.03.2018.SIMBOL: HAJD1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPoljoprivredno akcionarsko društvo HAJDUČICA Hajdučica, Valentova 1
Pravni status izdavaocaotvoreno akcionarsko društvo
AdresaValentova  1
Hajdučica
Republika Srbija
Web adresa-
Datum osnivanja29.11.1987.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 45913/2009
Matični broj08121893
PIB - poreski identifikacioni broj100415973
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa AD Beograd160-115514-18
Vojvođanska banka AD Novi Sad355-1028316-71
Šifra delatnosti01110
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaGajenje žita (osim pirinča) leguminoza i uljarica
Ime i prezime direktoraJefta Radulović
Ime i prezime osobe za kontaktValentina Vidić
Telefon013/864-130
Faks013/864-135
e-mailadhajducica2@3dnet.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBrokersko-dilersko društvo "GALENIKA BROKER" AD Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA665.616611.701563.552
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA351.530417.267423.286
Nematerijalna imovina939393
Nekretnine , postrojenja i oprema276.013341.750347.769
Biološka sredstva37.20537.20537.205
Dugoročni finansijki plasmani38.21938.21938.219
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA314.086194.434140.266
Zalihe116.744124.95997.819
Potraživanja po osnovu prodaje169.88036.67118.197
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja95260524
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani2.9563.00018
Gotovinski ekvivalent i gotovina3472981.558
Porez na dodatu vrednost1.3025.380533
Aktivna vremenska razgraničenja21.90524.06621.617
VANBILANSNA AKTIVA1.0141.014562.628

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA665.616611.701563.552
KAPITAL347.712375.257380.555
Osnovni kapital308.488308.488308.488
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije008.059
Rezerve10.46510.46510.465
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak28.75956.30469.661
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE16.44138.65927.308
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze16.44138.65927.308
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE301.463197.785155.689
Kratkoročne finansijske obaveze119.04527.13885.404
Primljeni avansi, depoziti i kaucije29900
Obaveze iz poslovanja177.987166.80062.236
Ostale kratkoročne obaveze3.4653.7073.480
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine01354.546
Pasivna vremenska razgraničenja667523
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA1.0141.014562.628

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI576.896527.651577.351
Prihodi od prodaje roba78.56376.49656.222
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga498.137449.776520.905
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.22314100
Drugi poslovni prihodi1741.065124
POSLOVNI RASHODI572.197514.210564.141
Nabavna vrednsot prodate robe77.57378.61959.079
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe3.5321.5802.394
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga15.97610.20314.868
Troškovi materijala271.508254.275276.053
Troškovi goriva i energije50.83349.42849.468
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi52.15145.96347.158
Troškovi proizvodnih usluga69.31039.00577.842
Troškovi amortizacije22.57726.21731.944
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi15.80112.08010.123
POSLOVNI DOBITAK4.69913.44113.210
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI2101113.305
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi3400
Prihodi od kamata2000
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule1561113.305
FINANSIJSKI RASHODI8.0584.6081.885
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi425440
Rashodi kamata6.3253.0441.707
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule1.3081.520178
DOBITAK IZ FINANSIRANJA001.420
GUBITAK IZ FINANSIRANJA7.8484.4970
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA002.463
OSTALI PRIHODI5.81720.5298.758
OSTALI RASHODI4591.9287.568
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA2.20927.54513.357
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA2.20927.54513.357
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK2.20927.54513.357
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Garažerska radionica sa magacinimaHajdučica2538--0
Stara radionicaHajdučica427---8
Magacin rezervnih delovaHajdučica-32026-1
Glavna radionica sa kancelarijomHajdučica800-1004323
Novi hangarHajdučica-1.811---
SilosHajdučica140169,56---
Zgrada vage i vaga os 50 tonaHajdučica--110-1
Zgrada magacina - bivša kudeljara571----
Benzinska pumpa sa aparatimaHajdučica--20-1
SušaraHajdučica180---3
Veliki kaštelHajdučica--1.132-9
Hangar otvoreni SlobodaHajdučica-658---
Hangar zatvoreni SlobodaHajdučica-658---
Objekti na farmi i upravna zgradaHajdučica13.107-280-8
Pomoćna zgrada na farmi, trafo stanica, plinska stanica i hidraforHajdučica---142-
SilosHajdučica140282,6---

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Šupe uz radionicuHajdučicaParkiranje traktora i prikolica740-
Bivša upravna zgradaHajdučicaNije u funkciji152-
Zgrada feroperaHajdučicaČuvanje aparata za pranje vozila9-
Pretovarna rampaHajdučicaPretovar mašina i traktora iz kamiona93-
Hidrant SlobodaHajdučicaNije u funkciji9-
Pista kod kaštelaHajdučicaParking prostor700-
Visoko naponska mreža u kruguHajdučicaDovod struje do svih objekata u firmi--
Vodovodna instalacijaHajdučicaDovod vode do svih objekata u krugu firme--
Stambena zgrada u parkuHajdučicaNije u funkciji217-
BazenHajdučicaNije u funkciji2.396-
Zgrada na bazenuHajdučicaNije u funkciji67-
Stari svinjac na farmiHajdučicaNije u funkciji649-
Zgrada PlanteksaHajdučicaNije u funkciji313-
Mali kaštel SlobodaHajdučicaNije u funkciji213-
Trafo stanicaHajdučicaPrenos električne energije23-
Radionica SlobodaHajdučicaNije u funkciji815-
Šupe SlobodaHajdučicaNije u funkciji6-
PortirnicaHajdučicaZgrada za obezbedjenje200
Zgrada GateraHajdučicaSečenje trupaca1220
Protivpožarna stanica sa cisternomHajdučicaObezbedjenje sušare od požara74-
Radionica kudeljareHajdučicaNije u funkciji44-
Bivša klanicaHajdučicaNije u funkciji81-
Šupa sa fiokama - KudeljaraHajdučicaNije u funkciji233-
Zgrada bivšeg mlina sa garažomHajdučicaParkiranje putničkih vozila164-
Zgrada za sezonceHajdučicaNije u funkciji726-
Bunar na farmi sa potapajućom pumpomHajdučicaObezbedjenje vode za brojlere - piliće--
Put do farmeHajdučicaAsvaltni prilaz za prevoz vode--
Put - Željeznička ulica - kapija, oko vage i kapija kaštelaHajdučicaAsvaltni prilaz firmi i objektima2.780-
Pista ispred radionceHajdučicaZa grubu popravku kvarova, parkiranje teških traktora1.800-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
HajdučicaPoljoprivredno zemljište (njiva)13,51
HajdučicaŠume i pašnjaci67,82
HajdučicaGrađevinsko zemljište39,9

12. Realni tereti na imovini

Hipoteka u korist Komercijalne banke poljoprivredno zemljište površine 13 ha 88 a 15 m2 u vlasništvu zavisnog pravnog lica ‘’Green Power Hajdučica’’ DOO, 27 ha 76 a 06 m2 u vlasništvu DOO ‘’Agrokop Hajdučica’’, 12 ha 00 a 01 m2 u vlasništvu DOO ‘’Agro Hajdučica’’, 10 ha 64 a 49 m2 u vlasništvu DOO ‘’Orci’’, 10 ha 24 a 16 m2 u vlasništvu DOO ‘’Žofija’’

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija308.488
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaJedna akcija daje pravo na jedan glas. pravo na dividendu i druga prava u skladu sa Osnivačkim aktom Društva i Zakonom.
ISIN brojRSHAJDE41229
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije1.233,61
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost izdatih akcija Izdavaoca utvrđena je na osnovu podataka iz Finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine po metodi utvrđenoj Pravilima poslovanja Beogradske berze na sledeći način: Trajni kapita (380.555.000,00) / ukupan broj izdatih akcija (308.488) = 1.233,61 dinara
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluDOO Agrokop Hajdučica - 100% učešća u kapitalu DOO Orci Hajdučica -100% učešća u kapitalu DOO Žofija Hajdučica -100% učešća u kapitalu DOO Agro Hajdučica Hajdučica -100% učešća u kapitalu DOO Green Power Hajdučica -100% učešća u kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraROSH AUDIT DOO BEOGRAD, Maksima Gorkog 73, Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Informator izdavaoca urađen na osnovu nerevidiranog finansijskog izveštaja za 2017. godinu. Finansijski izveštaj za 2017.godinu odobrio generalni direktor i dostavljen je Agenciji za privredne registre za statističke potrebe. Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara odražanoj 24.11.2017.godine doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija. Na dan 25.12.2017. godine, po završetku ponude, Društvo je steklo 8.059 običnih akcija odnosno 2,61% od ukupnog broja izdatih akcija.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBrokersko-dilersko društvo «GALENIKA BROKER» AD Beograd, Zemun, Masarikov trg br.8 Tel./fax: 011/ 316-16-66; 011/2196-572 E-mail: company@galenikabroker.co.rs; web site: www.galenikabroker.co.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Jefta Radulović


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Jefta Radulović____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Jefta Radulović
Potpis korporativnog agenta
Brokersko-dilersko društvo "GALENIKA BROKER" AD Beograd