print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi15.01.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora20.03.2018.SIMBOL: GMON1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I MONTAŽU OPREME I OBJEKATA GOŠA MONTAŽA BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBulevar Arsenija Čarnojevića  140
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.gosamontaza.rs
Datum osnivanja29.01.1999.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 125271/2006
Matični broj07264399
PIB - poreski identifikacioni broj101974895
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banka Intesa ad Beograd160-1333-54
Komercijalna banka ad Beograd205-14762-34
Šifra delatnosti02511
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
Ime i prezime direktoraBranko Šljivar
Ime i prezime osobe za kontaktStevan Popović
Telefon026/317-126;319-127;515-959; 011/32-34-902
Faks026/310-476; 515-959; 011/32-34-902
e-mailmontaza@gosamontaza.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA1.832.4241.626.7921.607.218
Stalna imovina344.871342.034317.111
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja2.0251.509975
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva332.115329.706305.545
- Nekretnine postrojenja i oprema332.115329.706305.545
- Investicione nekretnine000
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani10.73110.81910.591
- Učešća u kapitalu4.3884.0294.029
- Ostali dugoročni finansijski plasmani6.3436.7906.562
Obrtna imovina1.487.5531.284.7581.290.107
- Zalihe136.92899.539105.045
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.350.6251.185.2191.185.062
- Potraživanja129.593170.290316.690
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak9.10200
- Kratkoročni finansijski plasmani840.165887.927768.856
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina369.311124.15096.648
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja2.4542.8522.868
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina1.832.4241.626.7921.607.218
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva573.038428.323730.592

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA1.832.4241.626.7921.607.218
Kapital844.2751.055.5161.200.918
- Osnovni kapital349.250349.250349.250
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve215.582164.280156.363
- Revalorizacione rezerve000
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak279.910565.325722.112
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije46723.33926.807
Dugoročna rezervisanja i obaveze986.071567.247404.150
- Dugoročna rezervisanja000
- Dugoročne obaveze283810
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze283810
- Kratkoročne obaveze985.788567.166404.150
- Kratkoročne finansijske obaveze83.71368.2310
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja738.533398.422305.027
- Ostale kratkoročne obaveze110.26052.88552.325
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 53.28225.40530.820
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak022.22315.978
Odložene poreske obaveze2.0784.0292.150
Vanbilansna pasiva573.038428.323730.592

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI2.482.9172.479.1371.579.226
- Prihodi od prodaje2.425.7432.466.7501.568.391
- Prihodi do aktiviranja učinaka50.87103.713
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi6.30312.3877.122
POSLOVNI RASHODI2.286.8372.126.0071.381.126
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala479.187396.326272.138
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi847.334939.190571.324
- Troškovi amortizacije i rezervisanja23.95228.69428.452
- Ostali poslovni rashodi936.364761.797509.212
POSLOVNI DOBITAK196.080353.130198.100
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi59.132158.92548.815
Finansijski rashodi32.77051.58214.094
Ostali prihodi16.37813.80423.542
Ostali rashodi38.68860.6686.910
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA200.132413.609249.453
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA200.132413.609249.453
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda11.15140.86938.425
Odloženi poreski rashod perioda9631.9520
Odloženi poreski prihodi perioda001.879
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK188.018370.788212.907
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.701.4291.786.1731.638.4591.669.834
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA295.463269.263317.973340.096
Nematerijalna imovina1.00947860.04959.943
Nekretnine , postrojenja i oprema283.324258.515247.821270.220
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani4.6273.9243.9243.924
Dugoročna potraživanja6.5036.3466.1796.009
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA1.9211.9731.328788
OBRTNA IMOVINA1.404.0451.514.9371.319.1581.328.950
Zalihe82.155146.02177.41985.067
Potraživanja po osnovu prodaje249.418410.347301.692358.591
Potraživanja iz specifičnih poslova0621.1671.085
Druga potraživanja5.77911.2139.4317.737
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani908.112839.220777.875710.836
Gotovinski ekvivalent i gotovina151.69593.294141.44590.648
Porez na dodatu vrednost1.3591.5175.7621.301
Aktivna vremenska razgraničenja5.52713.2634.36773.685
VANBILANSNA AKTIVA563.819428.977427.351333.093

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA1.701.4291.786.1731.638.4591.669.834
KAPITAL1.178.7901.149.8421.109.9591.085.219
Osnovni kapital349.250349.250349.250337.784
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije34.80136.03636.03624.570
Rezerve138.117135.298135.298135.298
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak726.224701.330661.447636.707
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE12.810244.24712.441214.826
Dugoročna rezervisanja12.81013.15712.44111.445
Dugoročne obaveze0231.0900203.381
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE1.79890000
KRATKOROČNE OBAVEZE508.031391.184516.059369.789
Kratkoročne finansijske obaveze200.0000209.9030
Primljeni avansi, depoziti i kaucije91.118116.42295.73897.860
Obaveze iz poslovanja130.590210.338159.235212.660
Ostale kratkoročne obaveze63.98747.84448.17553.883
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost20.80216.2652.5774.860
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine1.53469213526
Pasivna vremenska razgraničenja02462180
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA563.819428.977427.351333.093

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI1.266.6581.410.1501.621.8061.221.207
Prihodi od prodaje roba0000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga1.261.3661.400.7391.619.7951.220.066
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi5.2929.4112.0111.141
POSLOVNI RASHODI1.249.1051.384.4911.617.7651.144.626
Nabavna vrednsot prodate robe0000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe2.1411.64902.475
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga027.1042.5280
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0027.1042.528
Troškovi materijala228.187227.308264.649174.805
Troškovi goriva i energije50.52241.74651.82139.619
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi628.655553.070606.560585.491
Troškovi proizvodnih usluga281.377531.643598.739294.214
Troškovi amortizacije27.44127.06726.80327.308
Troškovi dugoročnih rezervisanja2.6319440452
Nematerijalni troškovi32.43331.46644.61722.684
POSLOVNI DOBITAK17.55325.6594.04176.581
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI90.87232.42521.90717.190
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0000
Prihodi od kamata38.60715.5326.4214.650
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule52.26516.89315.48612.540
FINANSIJSKI RASHODI9.79515.8558.66743.201
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi47200
Rashodi kamata5.0635.6342.9992.140
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule4.72810.1495.66841.061
DOBITAK IZ FINANSIRANJA81.07716.57013.2400
GUBITAK IZ FINANSIRANJA00026.011
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA025.8761.64065.270
OSTALI PRIHODI10.6802.9305.99033.134
OSTALI RASHODI24.13211.11114.07214.952
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA85.1788.1727.5593.482
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA85.1788.1727.5593.482
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda14.3502.4392.3631.146
Odloženi poreski rashodi perioda000540
Odloženi poreski prihodi perioda4419502540
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK71.2696.6835.4501.796
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Upravna zgrada "Montaža"Smederevska Palankaposlovni prostor750493
Hala radionice sa nastrešnicomVelika Planaproizvodni pogon (vlasnički status - vanknjižno)1.646-
Zgrada magacinaVelika Planamagacinski prostor (vlasn. status - vanknjižno)1.046-
Poslovna zgradaVelika Planaposlovni prostor366-
Poslovna zgradaVelika Planakancelarijski prostor150-
PortirnicaVelika Plana(vlasnički status - vanknjižno)56-
Baraka magacinVelika Planamagacinski prostor (vlasn. status - vanknjižno)179-
Poslovna zgradaVelika PlanaPoslovni prostor762,06-
Proizvodna hala sa galerijomSmederevska Palankaproizvodni pogon9.087,94-
Mašinska radionicaSmederevska Palankaproizvodni pogon853,89-
BetonjerkaSmederevska Palankaproizvodni pogon34-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
KO Staro Selo 10/1ekonomsko dvorište i njiva Ulice1,69
KO Staro Selo 10/2voćnjak Ulice0,2
KO Staro Selo 9/4njiva Ulice0,34
KO Staro Selo 1259/3vinograd Grabovački potok0,08
KO Staro Selo 1256/8njiva Grabovački potok0,15
KO Staro Selo 1258/1ekonomsko dvorište i njiva Grabovački potok0,45
KO Staro Selo 1258/2ekonomsko dvorište0,12
KO Staro Selo 1258/3ekonomsko dvorište0,07
KO Staro Selo 8/3ekonomsko dvorište0,53
KO Staro Selo 9/5voćnjak Ulice0,08
KO Palanka 5947/13dvorište0,03
KO Velika Plana 3316/1dvorište0,27
KO S.Palanka I, KP br. 6497/14livada1,81
KP br. 6497/17 Smederevska Palanka Ilivada0,42
KO Staro Selo kp 9/2vinograd0,05
KO Staro Selo kp 9/3njiva druge klase0,29
KO Staro Selo kp 9/6vinograd treće klase0,03
KO Staro Selo kp 9/7vinograd treće klase0,04
KO Staro Selo kp 11/1njiva1,12
KO Staro Selo kp 121,12
KO Staro Selo kp 11/2ostalo neplodno zemljište1,01

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija245.708
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na dividendu,pravo na deo likvidacione mase
ISIN brojRSGMONE48287
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije4.416,7
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena podelom ukupnog kapitala iskazanog u Bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- Goša Stan doo Smederevska Palanka - učešće u kapitalu u iznosu od 15,07%;
Naziv ovlašćenog revizoraPreduzeće za reviziju i konsalting Stanišić audit d.o.o. Beograd vrši reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Finansijski izveštaji za 2017. godinu za statističke potrebe su predati APR-u u zakonom predviđenom roku, po odobrenju generalnog direktora. Finansijski izveštaji za 2017. godinu nisu revidirani.; (2) Redovna skupština akcionara je održana dana 10.06.2017. godine i na njoj su usvojeni: finansijski izveštaj sa izveštajem nezavisnog revizora za 2016. godinu, godišnji izveštaj za 2016. godinu i odluka o raspodeli dobiti. U skladu sa odlukom o raspodeli dobiti, ostvarena dobit za 2016. godinu i neraspoređena dobit iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 661.447.000,00 dinara se raspoređuje na sledeći način: (1) za isplatu dividende u visini od 26.537.000,00 dinara odnosno 120,00 dinara bruto po akciji i (2) preostali deo u iznosu od 634.910.000,00 dinara se zadržava kao neraspoređena dobit. Pravo na dividendu imaju akcionari društva koji su to svojstvo imali na dan 31.05.2017. godine, a isplata dividende će se izvršiti najkasnije do 31.12.2017. godine.; (3) Nadzorni odbor društva je dana 07.07.2017. godine doneo Odluku o poništavanju 11.466 sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala. Centralni registar HoV je dana 08.08.2017 godine sproveo poništenje 11.466 sopstvenih akcija čime je ukupan broj akcija smanjen sa 257.174 akcija na 245.708 akcija. Smanjenje osnovnog kapitala kod Agencije za privredne registre je registrovano dana 15.08.2017. godine.; (4) Sudski sporovi u toku gde se "Goša Montaža" ad javlja kao Tužilac/poverilac - vrednost sporova je 69.327.399,00. , od toga pravosnažno okončani sporovi i u izvršnom postupku u vrednosti od 32.685.511,00. Sudski sporovi u kojim se "Goša Montaža" ad javlja kao stečajni ili likvidacioni poverilac -vrednost prijavljenih potraživanja je 8.952.564,41. ''Goša Montaža''AD nema aktivnih sudskih sporova u kojima se javlja kao tuženik.;
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentu- BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD; - Bulevar Mihajla Pupina 115e/V, Novi Beograd; tel: 011/3530-900, fax:011/311-6974; e-mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Branko Šljivar, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Branko Šljivar, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Branko Šljivar, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD