print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi30.06.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora09.03.2018.SIMBOL: GLOS, GLOSK2, GLOSK51. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo za osiguranje "GLOBOS OSIGURANJE" a.d.o. Beograd
Pravni status izdavaocaJavno društvo
AdresaFrancuska  13
Beograd
Srbija
Web adresawww.globos.co.rs
Datum osnivanja06.01.1994.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 10393 od 27.05.godine
Matični broj06936253
PIB - poreski identifikacioni broj100001079
Tekući računi i banke kod kojih se vode
JUBMES BANKA190-11350-81
Šifra delatnosti06512
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaNeživotno osiguranje
Ime i prezime direktoraMilovan Đurović
Ime i prezime osobe za kontaktMiroslava Živojinović
Telefon011/2020-415 2020-431
Faks011/2620-198
e-mailm.zivojinovic@globos.co.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD Tesla Capital a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA1.035.1051.039.720993.081
STALNA IMOVINA – ULAGANJA687.370688.864670.692
NEUPLACENI UPISANI KAPITAL000
NEMATERIJALNA ULAGANJA ( IMOVINA )378590502
GUDVIL (GOODWILL)000
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA379.285403.907402.859
Nekretnine, postrojenja i oprema koji služe za obavljanje delatnosti372.185396.969378.952
Biološka sredstva000
Investicione nekretnine7.1006.93823.907
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI307.707284.367267.331
Učešća u kapitalu304.262281.090264.228
Zavisnih pravnih lica000
Ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica000
Ostalih pravnih lica304.262281.090264.228
Ostali dugoročni finansijski plasmani3.4453.2773.103
U povezana pravna lica - matična i zavisna000
U ostala povezana pravna lica000
Ostali dugoročni finansijski plasmani3.4453.2773.103
OBRTNA IMOVINA – POTRAŽIVANJA347.735350.856322.389
ZALIHE263279289
STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA22.3728.7910
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA325.100341.786322.100
Potraživanja135.166138.702112.137
Potraživanja za više placen porez na dobitak4.6594.2522.907
Kratkoročni finansijski plasmani001.003
U povezana pravna lica – maticna i zavisna000
U ostala povezana pravna lica000
Ostali kratkoročni finansijski plasmani001.003
Gotovinski ekvivalenti i gotovina182.100195.277203.900
Porez na dodatu vrednost000
Aktivna vremenska razgraničenja686317126
Unapred placeni troškovi pribave osiguranja000
Prenosna premija osiguranja i saosiguranja koja pada na teret saosiguravaoca i reosiguravaoca 2.4893.2382.027
Rezervisane stete osiguranja i saosiguranja koje padaju na teret saosiguravaoca i reosiguravaoca 000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
POSLOVNA IMOVINA1.035.1051.039.720993.081
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA AKTIVA000

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA1.035.1051.039.720993.081
KAPITAL I REZERVE710.865695.867691.316
OSNOVNI I OSTALI KAPITAL900.4831.099.4311.099.431
Akcijski kapital900.4831.099.4311.099.431
Državni i društveni kapital000
Ulozi društva za uzajamno osiguranje000
Udeli i ostali kapital000
NEUPLACENI UPISANI KAPITAL000
REZERVE4.5284.5284.528
REVALORIZACIONE REZERVE220.454199.801199.801
NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU000
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU893.854892.074749.693
NERASPOREĐENA DOBIT479.254284.181284.181
Neraspoređena dobit ranijih godina433.784278.200284.181
Neraspoređena dobit tekuće godine45.4705.9810
GUBITAK DO VISINE KAPITALA00146.932
OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE000
REZERVISANJA I OBAVEZE324.240343.853301.765
DUGOROČNA REZERVISANJA61.45768.47046.308
Matematička rezerva životnih osiguranja000
Rezervisanja za učešće u dobiti000
Rezervisanja za izravnanje rizika58.07263.97642.065
Rezervisanja za bonuse i popuste000
Druga dugoročna rezervisanja3.3854.4944.243
DUGOROČNE OBAVEZE7.2475.1833.744
Prema matičnim i zavisnim pravnim licima000
Prema ostalim povezanim pravnim licima000
Ostale dugoročne obaveze7.2475.1833.744
KRATKOROČNE OBAVEZE18.77630.92023.548
Kratkoročne finansijske obaveze01.2941.385
Prema matičnim i zavisnim pravnim licima000
Prema ostalim povezanim pravnim licima000
Ostale kratkoročne finansijske obaveze01.2941.385
Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa000
Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze18.77629.62622.163
Obaveze za porez iz rezultata000
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA216.340208.760196.872
Prenosne premije180.695169.188151.556
Životnih osiguranja000
Neživotnih osiguranja177.615169.140151.556
Saosiguranja, reosiguranja i retrocesija3.080480
Rezervisane štete35.60439.07143.804
Životnih osiguranja000
Neživotnih osiguranja35.60439.07143.804
Udeli u štetama saosiguranja, reosiguranja i retrocesija000
Druga pasivna vremenska razgraničenja415011.512
Odložene poreske obaveze20.42030.52031.293
Vanbilansna pasiva000

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) PRIHODI361.698398.899387.320
Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja341.812380.138371.197
Obračunata premija životnih osiguranja i saosiguranja000
Obračunata premija neživotnih osiguranja i saosiguranja365.843376.970358.690
Premija preneta u saosiguranje - pasivna000
Premija preneta u reosiguranje8.8558.3395.125
Povećanje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja30.0265.3508.393
Smanjenje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja14.85016.85726.025
Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija000
Obračunata premija reosiguranja i retrocesija000
Provizije iz poslova reosiguranja i retrocesija000
Premija preneta retrocesijom reosiguranja i retrocesija000
Povećanje prenosnih premija reosiguranja i retrocesija000
Smanjenje prenosnih premija reosiguranja i retrocesija000
Povećanje prenosnih premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija za neistekle rizike 000
Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja91111.159
Prihodi od deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi osiguranja, reosiguranja i retrocesija 19.45218.59714.814
Ostali poslovni prihodi343153150
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) RASHODI139.103160.862178.208
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose14.71419.49613.779
Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja000
Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja000
Doprinos za preventivu3.6583.7703.587
Vatrogasni doprinos1.2671.0320
Doprinos Garantnom fondu000
Rezervisanja za izravnanje rizika9.78914.69410.192
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose000
Rashodi naknada šteta i ugovorenih iznosa140.788140.989179.955
Likvidirane štete i ugovoreni iznosi životnih osiguranja000
Likvidirane štete neživotnih osiguranja133.262151.411170.135
Likvidirane štete – udeli u štetama saosiguranja11282191
Likvidirane štete – udeli u štetama reosiguranja i retrocesija000
Rashodi izviđaja, procene, likvidacije i isplate naknada šteta i ugovorenih iznosa7.5159.2139.684
Prihodi od učešća saosiguranja u naknadi šteta000
Prihodi od učešća reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta019.91755
Rezervisane štete – povećanje03.4674.733
Rezervisane štete – smanjenje11.73000
Rezervisane štete životnih osiguranja000
Rezervisane štete životnih osiguranja000
Rezervisane štete neživotnih osiguranja11.9445.70611.084
Rezervisane štete neživotnih osiguranja23.6742.2396.351
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija000
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija000
Povećanje rezervisanih šteta – udela saosiguravaoca, reosiguravaoca i retrocesionara u štetama000
Smanjenje rezervisanih šteta – udela reosiguranja, odnosno retrocesionara u štetama000
Regres – prihodi po osnovu regresa20.13115.72111.085
Povećanje ostalih tehničkih rezervi - neto000
Smanjenje ostalih tehničkih rezervi - neto6.5258.78932.103
Rashodi za bonuse i popuste18.44917.68219.442
Rashodi po osnovu deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi3.5383.7383.487
Ostali poslovni rashodi000
DOBIT – BRUTO POSLOVNI REZULTAT222.595238.037209.112
GUBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT000
TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA166.438188.278178.525
Troškovi pribave46.67460.72972.366
Provizije1.7491.7783.897
Ostali troškovi pribave44.92558.95168.469
Promena razgraničenih troškova pribave - povećanje000
Promena razgraničenih troškova pribave - smanjenje000
Troškovi uprave83.95986.381103.664
Amortizacija5.2055.2195.257
Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi15.43413.1628.648
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi56.99760.21959.143
Ostali troškovi uprave6.3237.78130.616
Ostali troškovi sprovođenja osiguranja37.57642.8363.517
Provizije od reosiguranja i retrocesija1.7711.6681.022
POSLOVNA DOBIT – NETO POSLOVNI REZULTAT56.15749.75930.587
POSLOVNI GUBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT000
FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVI 7.64311.3479.449
FINANSIJSKI RASHODI, OSIM FINANSIJSKIH RASHODA PO OSNOVU SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVI 4.7464.2191.774
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I OSTALI PRIHODI21.92228.68333.791
RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA IMOVINE I OSTALI RASHODI36.81483.610212.364
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA44.1621.9600
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00140.311
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA781.3174.503
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA44.0846430
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00144.814
POREZ NA DOBITAK
Porez na dobitak2.7414071.345
Dobitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza4.1271.6540
Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava iz prethodnih godina i kreiranja odloženih poreskih obaveza 00773
NETO DOBITAK45.4701.8900
NETO GUBITAK00146.932
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA000
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA000
ZARADA PO AKCIJI000
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)4110
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)4020


5. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA993.081965.307894.505866.044907.344
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL00000
STALNA IMOVINA670.692664.689367.612356.902365.263
NEMATERIJALNA ULAGANJA (IMOVINA)376992.93131693
GUDVIL00000
SOFTVER I OSTALA PRAVA4655314484.9364.416
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA402.859350.000339.687351.650360.754
Nekretnine, postrojenja i oprema koji služe za obavljanje delatnosti378.952326.239316.013328.502231.972
Investicione nekretnine23.90723.76123.67423.148128.782
BIOLOŠKA SREDSTVA00000
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI267.331313.45924.54600
Učešća u kapitalu264.228310.56824.54600
a) zavisnih pravnih lica00000
b) pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima00000
v) ostalih pravnih lica264.228310.56824.54600
Ostali dugoročni finansijski plasmani3.1032.891000
Investicije koje se drže do dospeća00000
Dužničke hartije od vrednosti sa fiksnim prinosom00000
Ostale hartije od vrednosti i investicije koje se drže do dospeća00000
Depoziti kod banaka00000
Ostali nepomenuti dugoročni finansijski plasmani3.1032.891000
OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00000
OBRTNA IMOVINA322.389300.618526.893509.142542.081
ZALIHE2899991.976339505
STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA00000
POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA319.947296.639523.277507.154531.796
Potraživanja112.13797.93980.70785.42593.603
Potraživanja za premiju osiguranja, saosiguranja i reosiguranja110.12086.59971.20378.54984.691
Potraživanja od reosiguravača i retrocesionara00001.057
Potraživanja za regrese238943002.173
Ostala potraživanja1.77910.3979.5046.8765.682
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak2.9072.3272.3272.3262.326
Finansijski plasmani1.0030381.810401.854371.249
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju0006.0146.574
a) Dužničke hartije od vrednosti raspoložive za prodaju00000
b) Vlasničke hartije od vrednosti raspoložive za prodaju00000
v) Ostale hartije od vrednosti i finansijska sredstva raspoloživa za prodaju0006.0146.574
Finansijska sredstva koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Dužničke hartije od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Vlasničke hartije od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Ostale hartije od vrednosti i finansijska sredstva koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni depoziti kod banaka1.0030208.199149.003116.705
Ostali kratkoročni finansijski plasmani00173.611246.837247.970
Gotovinski ekvivalenti i gotovina203.900196.37358.43317.54964.618
POREZ NA DODATU VREDNOST00000
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA126111225117245
Razgraničeni troškovi pribave osiguranja00000
Druga aktivna vremenska razgraničenja126111225117245
TEHNIČKE REZERVE KOJE PADAJU NA TERET SAOSIGURAVAČA, REOSIGURAVAČA I RETROCESIONARA2.0272.8691.4151.5329.535
Rezerve za prenosne premije koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara2.0272.8691.4151.5325.604
Rezervisane štete koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara00003.931
Ostale tehničke rezerve koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara00000
VANBILANSNA AKTIVA00000

6. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA993.081965.307894.505866.044907.344
KAPITAL691.316698.856649.308630.002547.024
OSNOVNI I OSTALI KAPITAL1.099.4311.099.4311.099.430515.919515.919
Akcijski kapital1.099.4311.099.4311.099.430515.919515.919
Državni i društveni kapital00000
Ulozi društva za uzajamno osiguranje00000
Ostali kapital00000
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL00000
REZERVE4.5284.5284.52800
Emisiona premija00000
Zakonske, statutarne i druge rezerve4.5284.5284.52800
REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME199.801160.405160.405160.405165.520
NEREALIZOVANI DOBICI00000
NEREALIZOVANI GUBICI749.693703.35327.01826.62326.063
NERASPOREĐENI DOBITAK284.181137.845137.84500
Neraspoređeni dobitak ranijih godina284.181137.249137.84500
Neraspoređeni dobitak tekuće godine0596000
GUBITAK DO VISINE KAPITALA146.9320725.88219.699108.352
Gubitak iz ranijih godina000019.699
Gubitak tekuće godine146.9320725.88219.69988.653
OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE00000
UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE00000
REZERVISANJA I OBAVEZE301.765266.451245.197236.042360.320
DUGOROČNA REZERVISANJA46.30836.9012.3791.258485
Matematička rezerva00000
Rezerve za osiguranja kod kojih su osiguranici prihvatili da učestvuju u investicionom riziku00000
Rezerve za izravnanje rizika42.06534.963000
Rezerve za bonuse i popuste001.991967194
Druge tehničke rezerve osiguranja00000
Druga dugoročna rezervisanja4.2431.938388291291
DUGOROČNE OBAVEZE3.7443.5733932131.112
a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima00000
b) prema ostalim povezanim pravnim licima00000
v) ostale dugoročne obaveze3.7443.5733932131.112
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE31.29323.98623.53423.38423.934
KRATKOROČNE OBAVEZE23.54816.42715.8477.91315.777
Kratkoročne finansijske obaveze1.3851.9311.656186669
a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima00000
b) prema ostalim povezanim pravnim licima00000
v) ostale kratkoročne finansijske obaveze1.3851.9311.656186669
Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00000
Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa00000
Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze22.16314.49614.1917.72715.108
Obaveze za porez iz rezultata00000
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA153.068123.032129.965132.178210.052
Rezerve za prenosne premije151.556123.03299.409105.091159.194
a) životnih osiguranja i saosiguranja00000
b) neživotnih osiguranja i saosiguranja151.556123.03299.409105.091159.194
v) reosiguranja i retrocesija00000
2. Rezerve za neistekle rizike0030.39627.08750.858
Druga pasivna vremenska razgraničenja1.512016000
a) odloženi prihodi po osnovu regresnih potraživanja00000
b) ostala nepomenuta pasivna vremenska razgraničenja1.512016000
REZERVISANE ŠTETE43.80462.53273.07971.096108.960
a) životnih osiguranja i saosiguranja00000
b) neživotnih osiguranja i saosiguranja43.80462.53273.07971.096108.960
v) udeli u štetama reosiguranja i retrocesija00000
DRUGE TEHNIČKE REZERVE OSIGURANJA - DO GODINU DANA00000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA00000

7. Bilans uspeha (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


POSLOVNI PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) PRIHODI372.464306.933254.453219.995247.582
Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja371.197306.692251.356219.496247.194
Obračunata premija životnih osiguranja i saosiguranja00000
Obračunata premija neživotnih osiguranja i saosiguranja358.690284.083233.340229.054309.524
Premija preneta u saosiguranje - pasivna0000187
Premija preneta u reosiguranje5.1255.9165.6073.8768.041
Povećanje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike osiguranja i saosiguranja8.3935.5751.6059.23357.991
Smanjenje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike osiguranja i saosiguranja26.02534.10025.2283.5513.889
Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija00000
Obračunata premija reosiguranja i retrocesija00000
Premija preneta retrocesijom reosiguranja i retrocesija00000
Povećanje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike reosiguranja i retrocesija00000
Smanjenje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike reosiguranja i retrocesija00000
Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja1.1591001.32300
Ostali poslovni prihodi1081411.774499388
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) RASHODI174.721188.938178.065123.713198.680
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose13.77910.2514.3252.3452.843
Matematička rezerva životnih osiguranja - povećanje00000
Matematička rezerva neživotnih osiguranja - povećanje00000
Doprinos za preventivu3.5872.8412.3342.2892.843
Doprinosi propisani posebnim zakonima00000
Doprinos Garantnom fondu00000
Rezervisanja za izravnanje rizika10.1927.410000
Rezervisanja za osiguranja kod kojih su osiguranici prihvatili da učestvuju i investicionom riziku, rezervisanja za bonuse i popuste i povećanja drugih tehničkih rezervi001.991560
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose00000
Rashodi naknada šteta i ugovorenih iznosa179.955173.426177.918138.354158.556
Likvidirane štete i ugovoreni iznosi životnih osiguranja00000
Likvidirane štete neživotnih osiguranja170.135164.327163.551128.165147.321
Likvidirane štete - udeli u štetama saosiguranja1917602.4772.8174.303
Likvidirane štete - udeli u štetama reosiguranja i retrocesija00000
Rashodi izviđaja, procene, likvidacije i isplate naknada šteta i ugovorenih iznosa9.6848.35611.8909.3258.735
Prihodi od učešća saosiguranja u naknadi šteta0000217
Prihodi od učešća reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta551701.9531.586
Rezervisane štete - povećanje4.73318.72810.546033.934
Rezervisane štete - smanjenje0001.9840
Rezervisane štete životnih osiguranja - povećanje00000
Rezervisane štete životnih osiguranja - smanjenje00000
Rezervisane štete neživotnih osiguranja - povećanje11.08429.90514.76113.95648.653
Rezervisane štete neživotnih osiguranja - smanjenje6.35111.1774.21515.94010.788
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija - povećanje00000
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija - smanjenje00003.931
Povećanje rezervisanih šteta - udela saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara u štetama00000
Smanjenje rezervisanih šteta - udela reosiguravača, odnosno retrocesionara u štetama00000
Prihodi po osnovu regresa i prodaje osiguranih oštećenih stvari11.08514.22221.99717.19626.456
Povećanje ostalih tehničkih rezervi - neto0030.3975.57130.926
Smanjenje ostalih tehničkih rezervi - neto32.10315.33534.96211.2378.601
Rashodi za bonuse i popuste19.44216.09011.8387.8607.478
Ostali poslovni rashodi00000
DOBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT197.743117.99576.38896.28248.902
GUBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT00000
PRIHODI I RASHODI PO OSNOVU INVESTICIONE AKTIVNOSTI - - - - -
PRIHODI OD INVESTIRANJA SREDSTAVA OSIGURANJA14.85712.51113.79211.76115.682
Prihodi od zavisnih i pridruženih pravnih lica i od zajedničkih poduhvata00000
Prihodi od ulaganja u nepokretnosti4368055476
Prihodi od zakupnina investicionih nekretnina4368055476
Prihodi od usklađivanja vrednosti investicionih nekretnina00000
Prihodi od prodaje nepokretnosti (dezinvestiranja)00000
Prihodi od kamata14.8148.9387.1409.79714.634
Prihodi od usklađivanja vrednosti finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha001600
Dobici od prodaje hartija od vrednosti004.56300
Pozitivne kursne razlike iz aktivnosti investiranja03.5052.0731.909572
Ostali prihodi po osnovu investicione aktivnosti00000
RASHODI PO OSNOVU INVESTIRANJA SREDSTAVA OSIGURANJA00681.9271.0636.407
Rashodi iz odnosa sa zavisnim i pridruženim pravnim licima i iz zajedničkih poduhvata00000
Rashodi po osnovu ulaganja u nepokretnosti00000
Rashodi po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina00000
Gubici pri prodaji nepokretnosti (dezinvestiranju)00000
Rashodi po osnovu usklađivanja vrednosti finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00674.35200
Gubici pri prodaji hartija od vrednosti006.5088910
Negativne kursne razlike iz aktivnosti investiranja001.0671726.407
Ostali rashodi po osnovu investicione aktivnosti00000
DOBITAK IZ INVESTICIONE AKTIVNOSTI14.85712.511010.6989.275
GUBITAK IZ INVESTICIONE AKTIVNOSTI00668.13500
TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA182.013149.477144.866136.973143.006
Troškovi pribave72.36658.91360.52353.92863.586
Provizije3.8973.8285.3439.47722.842
Ostali troškovi pribave68.46955.08555.18044.45140.744
Promena razgraničenih troškova pribave - povećanje00000
Promena razgraničenih troškova pribave - smanjenje00000
Troškovi uprave107.15291.31685.05083.36280.857
Amortizacija5.2575.8395.2125.5246.161
Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi12.13615.74712.5507.5858.208
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi59.14346.96143.84346.62942.370
Ostali troškovi uprave30.61622.76923.44523.62424.118
Ostali troškovi sprovođenja osiguranja3.517432414432432
Provizija od reosiguranja i retrocesija1.0221.1841.1217491.869
POSLOVNI DOBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT30.5870000
POSLOVNI GUBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT018.971736.61329.99384.829
FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU INVESTICIONE AKTIVNOSTI9.4493.7097.6641.537932
FINANSIJSKI RASHODI, OSIM FINANSIJSKIH RASHODA PO OSNOVU INVESTICIONE AKTIVNOSTI1.774652287110344
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA I DRUGE IMOVINE KOJA SLUŽI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI33.60646.74233.10828.37426.372
RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA POTRAŽIVANJA I DRUGE IMOVINE KOJA SLUŽI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI211.61932.66528.83018.36926.522
OSTALI PRIHODI1853.6132.039405630
OSTALI RASHODI7453016913411.390
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA01.475000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA140.3110723.61018.49785.151
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, POZITIVNI EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA00000
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, NEGATIVNI EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA4.5036522.7241.3523.855
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA0823000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA144.8140726.33419.84989.006
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Porez na dobitak1.345581000
Dobitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza0354452150353
Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava iz prethodnih godina i kreiranja odloženih poreskih obaveza7730000
NETO DOBITAK0596000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku00000
NETO GUBITAK146.9320725.88219.69988.653
Neto gubitak koji se pripisuje manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji se pripisuje većinskom vlasniku00000
ZARADA PO AKCIJI00000
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)00000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)00000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostorBeograd, Knez Mihailova 11-15Poslovni prostor196,135
Poslovni prostorBeograd, stan 4, Francuska 13Arhiva29,10
StanBeograd, Đure Daničića 5Poslovni prostor390
Poslovni prostorNovi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6Poslovni prostor28620
GaražaNovi Sad, Gundulićeva 18Garaža14,10
GaražaNovi Sad, Rumenačka 127Garaža200
Poslovni prostorBeograd, Stan 1, Francuska 13Poslovni prostor994
Poslovni prostorDobrota,KotorInvesticiona nekretnina530
Poslovni prostorBeograd,Stan2, Francuska 13Poslovni prostor1136
Poslovni prostorBeograd,Stan3,Francuska 13Poslovni prostor1134

10. Predstavništva

11. Zemljišta

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija1.369.2376.52252.073
CFI kodESVUFREPNRCREPNRCR
Vrsta i klasa hartijeObične klase APreferencijalne IIBPreferencijalne IIA
Prava iz akcijaPravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima društva, pravo učešća u radu Skupštine, pravo glasa u Skupštini tako što jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas, pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije, u punom iznosu, pravo na učešće u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate poverilaca I akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija, pravo prečeg sticanja iz novih emisija i zamenljivih obveznica, pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.Prednost pri isplati dividende po fiksnoj stopi od 5% od nominalne vrednosti akcija, prvenstvo naplate kod likvidacije društva, pravo pristupa i učešća u raspravi u Skupštini akcionara, pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama u posedu Društva, pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju preferencijalne akcije iste klasePrednost pri isplati dividende po fiksnoj stopi od 2% od nominalne vrednosti akcija, prvenstvo naplate kod likvidacije društva, pravo pristupa i učešća u raspravi u Skupštini akcionara, pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama u posedu Društva, pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju preferencijalne akcije iste klase
ISIN brojRSGLOSE63444RSGLOSE48676RSGLOSE12037
Nominalna vrednost hartije361,33361,33361,33
Obračunska vrednost akcije383,12383,12383,12
Datum isplate dividende... 07.12.2012. 07.12.2012.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period---
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je izračunata na bazi podataka iz bilansa stanja za 2017. godinu i predstavlja ukupnu aktivu umanjenu za rezervisanja i obaveze podeljeno sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaDruštvo je 25.04.2016. godine donelo Odluku o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrednosti akcija sa 770,00 dinara po akciji na 361,33 dinara. Prema finansijskim izveštajima za 2015. godinu, iskazan je ukupan gubitak u iznosu od 725.882.593,00 dinara. Pokriće gubitka je, donošenjem ove Odluke, izvršeno na sledeći način: -Na teret nerasporedjenog dobitka iz ranijih godina u iznosu od 137.845.045,00 dinara, -Na teret rezervi u iznosu od 4.527.610.00 dinaara, -Na teret osnovnog kapitala u iznosu od 583.509.938,00 dinara.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluKOMERCIJALNA BANKA 0,02057% (RSKOBBE16946).
Naziv ovlašćenog revizoraMOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO Studentski trg 4/V 11000 Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Godišnji finansijski izveštaji za 2017. godinu za statističke potrebe odobreni su od strane Nadzornog odbora društva i isti su dostavljeni Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. Dana 25.04.2016. godine, Skupština akcionara Društva je donela Odluku o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrednosti akcija sa 770,00 dinara po akciji na 361,33 dinara. Nakon izvršenog smanjenja kapitala osnovni kapital društva iznosi 515.918.536,56 rsd. Dana 25.05.2016. godine izvršena je, takodje, izmena CFI koda preferencijalnih akcija izdavaoca EPNXCR u ERNRCR radi prilagodjavanja sa internim aktima društva , bez izmene prava akcionara.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD Tesla Capital a.d. Beograd, Cvijićeva 129/I; tel-011/3020-030,fax-011/3020-050; email:office@tesla-capital.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milovan Đurović,generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Miroslava Živojinović,direktor sektora za finansije i knjigovodstvo____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Milovan Đurović,generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD Tesla Capital a.d. Beograd