print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi28.06.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora15.06.2018.SIMBOL: FITO1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaoca“GALENIKA-FITOFARMACIJA“ AD za proizvodnju hemikalija za poljoprivredu Beograd - Zemun
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaBatajnički drum  b.b.
Zemun
Republika Srbija
Web adresawww.fitofarmacija.rs
Datum osnivanja21.09.1999.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD. 307/2005 od 27.01.2005. - Agencija za privredne registre
Matični broj07725531
PIB - poreski identifikacioni broj100001046
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Societe Generale bank Beograd275-0000220010540-72
Vojvođanska banka. Novi Sad355-0000001003226-69
Šifra delatnosti02020
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
Ime i prezime direktoraDragan Nenadović
Ime i prezime osobe za kontaktLidija Nikolić
Telefon011/3072-314
Faks011/3072-310
e-mailnikolic@fitofarmacija.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD Momentum Securities ad Novi Sad

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA6.329.6486.865.9367.351.821
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA2.143.5812.065.2171.962.520
Nematerijalna imovina2.7681.6241.001
Nekretnine , postrojenja i oprema1.878.8441.857.8161.839.658
Biološka sredstva988877
Dugoročni finansijki plasmani261.871205.689121.784
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA25.48625.48026.783
OBRTNA IMOVINA4.160.5814.775.2395.362.518
Zalihe1.558.6011.820.4291.962.824
Potraživanja po osnovu prodaje480.441361.091505.127
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja4.7935.68133.837
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani1.779.5622.248.7192.185.935
Gotovinski ekvivalent i gotovina278.684259.139488.204
Porez na dodatu vrednost54.72576.486180.464
Aktivna vremenska razgraničenja3.7753.6946.127
VANBILANSNA AKTIVA413.092184.10271.103

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA6.329.6486.865.9367.351.821
KAPITAL5.818.2626.507.9387.031.061
Osnovni kapital3.511.2003.511.2003.511.200
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve833.560876.757921.801
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme25.72225.09225.022
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata322
Nerasporedjeni dobitak1.447.7832.094.8912.573.040
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE000
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE511.386357.998320.760
Kratkoročne finansijske obaveze000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije4.3525.4418.619
Obaveze iz poslovanja373.939228.621204.106
Ostale kratkoročne obaveze96.267107.380103.039
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost449553363
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine18.90413.147440
Pasivna vremenska razgraničenja17.4752.8564.193
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA413.092184.10271.103

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI3.833.6603.957.9554.000.848
Prihodi od prodaje roba493.834537.432510.665
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga3.310.9603.374.5473.464.120
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.2.17518.84340
Drugi poslovni prihodi26.69127.13326.023
POSLOVNI RASHODI2.953.3632.945.1822.990.730
Nabavna vrednsot prodate robe426.906451.506436.109
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe6.3434.7559.544
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga168.77276.84033.864
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga21.70221.58914.837
Troškovi materijala1.750.0301.632.6501.608.923
Troškovi goriva i energije31.79233.47535.775
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi392.627417.642425.174
Troškovi proizvodnih usluga351.103311.968336.053
Troškovi amortizacije73.94981.11381.966
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi80.36976.83495.301
POSLOVNI DOBITAK880.2971.012.7731.010.118
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI108.658101.83849.177
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi151940
Prihodi od kamata59.14535.72822.175
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule49.36266.01627.002
FINANSIJSKI RASHODI47.17829.914236.309
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi09.4870
Rashodi kamata9.1437190
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule38.03520.420236.119
DOBITAK IZ FINANSIRANJA61.48071.9240
GUBITAK IZ FINANSIRANJA00187.132
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA458.534467.903494.346
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA438.303555.872450.416
OSTALI PRIHODI19.53317.78815.446
OSTALI RASHODI21.22811.8475.551
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA960.3131.002.669876.811
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA960.3131.002.669876.811
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda97.205101.787122.709
Odloženi poreski rashodi perioda060
Odloženi poreski prihodi perioda84201.303
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK863.950900.876755.405
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji100
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Pogon FitofarmacijeZemun. Batajnički drum bb5.5495.3620051
Hladnjača za zamrznuto voćeArilje569012903

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaZemun. Batajnički drum bbadministrativni poslovi1.356103
Poslovno trgovinski centarZemun. Masarikov trg 8aadministrativni prostor7600
Poslovni prostorRuma. Industrijska zonaskladištenje, administrativni prostor5.4041
Poslovni prostorSremska Mitrovica. Stari radinački putskladištenje, administrativni prostor1.5805
Poslovni prostorNovi Sad. Narodnog fronta 73administrativni prostor1294

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Zemun. Batajnički drum bbGrađevinsko zemljište3,7
Sremska Mitrovica. Stari radinački putPoljoprivredno zemljište4,36
AriljePoljoprivredno zemljište0,22
Zemun. Masarikov trg 8aGrađevinsko zemljište0,05
Sremska Mitrovica. Stari radinački putGrađevinsko zemljište0,62
AriljeGrađevinsko zemljište0,95
Ruma. Industrijska zonaGrađevinsko zemljište7,65
UgrinovciPoljoprivredno zemljište386,07
BečmenPoljoprivredno zemljište269,34
VrbasPoljoprivredno zemljište339,65

12. Realni tereti na imovini

Nema realnih tereta na imovinu

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija2.640.000
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeobične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na ostatak likvidacione odnosno stečajne mase
ISIN brojRSFITOE21521
Nominalna vrednost hartije1.330
Obračunska vrednost akcije2.663,3
Datum isplate dividende04.09.2017.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period73
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je izračunata u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd - ukupan kapital se deli ukupnim brojem akcija izdavaoca:7.031.061.000 / 2.640.000 = 2.663,30 dinara
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluENVI PACK DOO, Beograd-Zemun - 100%; GALENIKA BROKER AD. Beograd-Zemun - 32.16%; GALENIKA - FITOFARMACIJA zastupanje i trgovina d.o.o. Ljubljana - 100%. HOLDING GALENIKA d.o.o., Beograd-Zemun - 100%
Naziv ovlašćenog revizoraUHY REVIZIJA d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajPo našem mišljenju priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Privrednog društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u Informatoru su iz revidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaji za 2017. godinu će biti predati Agenciji za privredne registre u propisanom roku. Revidirani finansijski izveštaji se razlikuju od ranije objavljenih izveštaja za statističke potrebe (Informator objavljen 26.03.2018. godine).
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiMožete pronaći na internet stranici: www.fitofarmacija.rs u delu Za investitore / Korporativno upravljanje / Opšta akta Društva
Podaci o korporativnom agentuBDD Momentum Securities ad Novi Sad; Futoška 1a, 21000 Novi Sad; Tel: 021/6728-700; Fax: 021/46728-700; mail: office@momentum.rs; www.momentum.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Slavica Peković. Izvršni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Lidija Nikolić. Sekretar Društva____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Slavica Peković. Izvršni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD Momentum Securities ad Novi Sad