print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi28.06.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora23.04.2019.SIMBOL: FITO1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO GALENIKA-FITOFARMACIJA ZA PROIZVODNJU HEMIKALIJA ZA POLJOPRIVREDU, BEOGRAD (ZEMUN)
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaBatajnički drum  b.b.
Zemun
Republika Srbija
Web adresawww.fitofarmacija.rs
Datum osnivanja21.09.1999.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD. 307/2005 od 27.01.2005. - Agencija za privredne registre
Matični broj07725531
PIB - poreski identifikacioni broj100001046
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Societe Generale bank Beograd275-0000220010540-72
Banca Intesa ad Beograd160-0000000932154-27
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd200-2714600101033-55
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad330-0000004013474-83
Šifra delatnosti02020
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
Ime i prezime direktoraDragan Nenadović
Ime i prezime osobe za kontaktLidija Nikolić
Telefon011/3072-314
Faks011/3072-310
e-mailnikolic@fitofarmacija.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaMOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA6.865.9367.351.8217.953.075
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA2.065.2171.962.5202.158.533
Nematerijalna imovina1.6241.0015.409
Nekretnine , postrojenja i oprema1.857.8161.839.6581.875.124
Biološka sredstva887767
Dugoročni finansijki plasmani205.689121.784277.933
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA25.48026.78326.653
OBRTNA IMOVINA4.775.2395.362.5185.767.889
Zalihe1.820.4291.962.8242.221.081
Potraživanja po osnovu prodaje361.091505.127685.560
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja5.68133.83726.371
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani2.248.7192.185.9352.361.042
Gotovinski ekvivalent i gotovina259.139488.204323.297
Porez na dodatu vrednost76.486180.464121.855
Aktivna vremenska razgraničenja3.6946.12728.683
VANBILANSNA AKTIVA184.10271.103155.299

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA6.865.9367.351.8217.953.075
KAPITAL6.507.9387.031.0617.571.570
Osnovni kapital3.511.2003.511.2003.511.200
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve876.757921.801959.572
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme25.09225.02223.406
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata222
Nerasporedjeni dobitak2.094.8912.573.0403.077.394
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE000
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE357.998320.760381.505
Kratkoročne finansijske obaveze000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije5.4418.6197.234
Obaveze iz poslovanja228.621204.106254.371
Ostale kratkoročne obaveze107.380103.039108.727
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost5533630
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine13.1474405.920
Pasivna vremenska razgraničenja2.8564.1935.253
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA184.10271.103155.299

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI3.957.9554.000.8484.153.493
Prihodi od prodaje roba537.432510.665558.190
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga3.374.5473.464.1203.569.193
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.18.8434080
Drugi poslovni prihodi27.13326.02326.030
POSLOVNI RASHODI2.945.1822.990.7303.212.230
Nabavna vrednsot prodate robe451.506436.109474.222
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe4.7559.5449.900
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga76.84033.864141.811
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga21.58914.8370
Troškovi materijala1.632.6501.608.9231.815.153
Troškovi goriva i energije33.47535.77542.514
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi417.642425.174460.675
Troškovi proizvodnih usluga311.968336.053372.606
Troškovi amortizacije81.11381.96679.403
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi76.83495.301119.368
POSLOVNI DOBITAK1.012.7731.010.118941.263
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI101.83849.17773.884
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi940155
Prihodi od kamata35.72822.17548.957
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule66.01627.00224.772
FINANSIJSKI RASHODI29.914236.30940.844
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi9.48700
Rashodi kamata71901.386
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule20.420236.11939.458
DOBITAK IZ FINANSIRANJA71.924033.040
GUBITAK IZ FINANSIRANJA0187.1320
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA467.903494.346443.799
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA555.872450.416544.030
OSTALI PRIHODI17.78815.44623.691
OSTALI RASHODI11.8475.55117.957
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.002.669876.811879.806
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA1.002.669876.811879.806
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda101.787122.709133.529
Odloženi poreski rashodi perioda60130
Odloženi poreski prihodi perioda01.3030
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK900.876755.405746.147
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Pogon FitofarmacijeZemun. Batajnički drum bb5.5495.3620051
Hladnjača za zamrznuto voćeArilje569012903

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Upravna zgradaZemun. Batajnički drum bbadministrativni poslovi1.356104
Poslovno trgovinski centarZemun. Masarikov trg 8aadministrativni prostor875,70
Poslovni prostorRuma. Industrijska zonaskladištenje, administrativni prostor5.4047
Poslovni prostorSremska Mitrovica. Stari radinački putskladištenje, administrativni prostor1.5800
Poslovni prostorNovi Sad. Narodnog fronta 73administrativni prostor1296

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Zemun. Batajnički drum bbGrađevinsko zemljište3,7
Sremska Mitrovica. Stari radinački putPoljoprivredno zemljište4,36
AriljePoljoprivredno zemljište0,22
Zemun. Masarikov trg 8aGrađevinsko zemljište0,05
Sremska Mitrovica. Stari radinački putGrađevinsko zemljište0,62
AriljeGrađevinsko zemljište0,95
Ruma. Industrijska zonaGrađevinsko zemljište7,65
UgrinovciPoljoprivredno zemljište386,07
BečmenPoljoprivredno zemljište269,34
VrbasPoljoprivredno zemljište339,65

12. Realni tereti na imovini

Nema realnih tereta na imovinu

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija2.640.000
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeobične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na ostatak likvidacione odnosno stečajne mase i druga prava u skladu sa Statutom i Zakonom
ISIN brojRSFITOE21521
Nominalna vrednost hartije1.330
Obračunska vrednost akcije2.868,02
Datum isplate dividende03.09.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period68
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je izračunata u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd - ukupan kapital iz bilansa stanja na dan 31.12.2018. godine se deli ukupnim brojem akcija izdavaoca: RSD 7.571.570.000 / 2.640.000 = RSD 2.868,02
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluENVIPACK DOO, Beograd-Zemun - 100%; GALENIKA - FITOFARMACIJA zastupanje i trgovina d.o.o. Ljubljana - 100%. HOLDING GALENIKA d.o.o., Beograd-Zemun - 100%
Naziv ovlašćenog revizoraPKF DOO BEOGRAD
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima prikazuju finansijsku poziciju društva "GALENIKA - FITOFARMACIJA" ad Beograd na dan 31.decembar 2018. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. Beograd, 12.april 2019. godine
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u Informatoru za poslednju izveštajnu godinu su iz revidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaji za 2018. godinu su predati Agenciji za privredne registre u propisanom roku za statističke i druge potrebe. Revidirani finansijski izveštaji za 2018. godinu biće dostavljeni Skupštini Društva na usvajanje u zakonskom roku i predati Agneciji za privredne registre.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiMožete pronaći na internet stranici: www.fitofarmacija.rs u delu Za investitore / Korporativno upravljanje / Opšta akta Društva
Podaci o korporativnom agentuMomentum Securities ad Novi Sad; Futoška 1A, 21000 Novi Sad; Tel/Fax: 021/6728-700; mail: office@momentum.rs; www.momentum.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Slavica Peković. Izvršni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Lidija Nikolić. Sekretar Društva____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Slavica Peković. Izvršni direktor
Potpis korporativnog agenta
MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD