print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi13.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora19.11.2018.SIMBOL: EPEN1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaENERGOPROJEKT ENTEL AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSLATING I INŽENJERING U OBLASTIMA ENERGETIKE, VODOPRIVREDE, TELEKOMUNIKACIJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBulevar Mihaila Pupina  12
Beograd
Srbija
Web adresawww.ep-entel.com
Datum osnivanja23.11.1989.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 8049/2005 od 30.03.2005. godine
Matični broj07470975
PIB - poreski identifikacioni broj100389086
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Erste bank a.d. Beograd340-000001100311476
Šifra delatnosti07112
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaInženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Ime i prezime direktoraMladen Simović, Direktor
Ime i prezime osobe za kontaktGordana Lisov
Telefon011/310-12-11
Faks011/311-24-47
e-mailoffice@ep-entel.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA858.180850.170936.899
Stalna imovina274.726290.257473.912
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja3.5282.133839
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva225.299242.875286.541
- Nekretnine postrojenja i oprema214.739242.875284.617
- Investicione nekretnine10.56001.924
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani45.89945.249186.532
- Učešća u kapitalu44.21543.48943.478
- Ostali dugoročni finansijski plasmani1.6841.760143.054
Obrtna imovina583.454559.913462.987
- Zalihe2.5032.1353.091
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina580.951557.778459.896
- Potraživanja533.491478.060351.308
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak1.6299.5050
- Kratkoročni finansijski plasmani4.09922.33127.397
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina41.40647.07348.492
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja32680932.699
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina858.180850.170936.899
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva981.455291.638157.031

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA858.180850.170936.899
Kapital697.094732.573780.103
- Osnovni kapital175.504173.166173.166
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve22.74422.74422.744
- Revalorizacione rezerve101.824111.905120.913
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak397.022424.758463.280
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze153.105105.316142.430
- Dugoročna rezervisanja13.15012.97213.059
- Dugoročne obaveze000
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze139.95592.344129.371
- Kratkoročne finansijske obaveze000
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja81.90328.99358.411
- Ostale kratkoročne obaveze52.36063.05335.357
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 5.69229830.199
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak005.404
Odložene poreske obaveze7.98112.28114.366
Vanbilansna pasiva981.455291.638157.031

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI537.707513.442616.937
- Prihodi od prodaje537.600513.353616.843
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi1078994
POSLOVNI RASHODI500.174499.717529.577
- Nabavna vrednost prodate robe7426133.890
- Troškovi materijala19.23217.34617.175
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi290.518294.651296.288
- Troškovi amortizacije i rezervisanja15.19215.32912.503
- Ostali poslovni rashodi174.490171.778199.721
POSLOVNI DOBITAK37.53313.72587.360
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi169.145209.951160.536
Finansijski rashodi25.57226.76113.137
Ostali prihodi4.0771.210946
Ostali rashodi2.6571.8164.890
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA182.526196.309230.815
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA182.526196.309230.815
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda3.140076.780
Odloženi poreski rashod perioda1524.446529
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK179.234191.863153.506
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada424454701
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.265.1061.255.6741.259.7461.328.742
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA768.596752.882701.409648.525
Nematerijalna imovina1.1335.3004.2672.258
Nekretnine , postrojenja i oprema604.047603.621582.086585.680
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani163.416143.961115.05660.587
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA496.510502.792558.337680.217
Zalihe3.5503.7896305.028
Potraživanja po osnovu prodaje73.81359.624136.179254.448
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja354.191364.344354.676350.868
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani34.09735.99039.97535.273
Gotovinski ekvivalent i gotovina24.49635.67821.10927.441
Porez na dodatu vrednost5.8552.95800
Aktivna vremenska razgraničenja5084095.7687.159
VANBILANSNA AKTIVA1.554.95660.80583.094216.905

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA1.265.1061.255.6741.259.7461.328.742
KAPITAL1.100.8091.077.8831.063.0981.056.855
Osnovni kapital173.223173.223173.223173.223
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve22.74422.74422.74422.744
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme340.595346.334333.044333.044
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak564.247535.582534.087527.844
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE5.9806.0788.43360.926
Dugoročna rezervisanja5.9806.0786.09659.784
Dugoročne obaveze002.3371.142
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE62.96663.49561.24361.120
KRATKOROČNE OBAVEZE95.351108.218126.972149.841
Kratkoročne finansijske obaveze000762
Primljeni avansi, depoziti i kaucije4.0403.3334.15121.432
Obaveze iz poslovanja19.58436.96830.93258.708
Ostale kratkoročne obaveze35.95137.39143.74543.772
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost002.45815.139
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine5.2863615.19610.028
Pasivna vremenska razgraničenja30.49030.49030.4900
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA1.554.95660.80583.094216.905

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI568.155571.285555.608666.989
Prihodi od prodaje roba1.0098459701.061
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga567.047570.343554.630665.928
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi999780
POSLOVNI RASHODI543.293571.021541.322629.855
Nabavna vrednsot prodate robe1.0098459701.061
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Troškovi materijala10.9266.5209.1828.335
Troškovi goriva i energije8.74610.2009.1529.505
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi297.135312.966319.264352.414
Troškovi proizvodnih usluga94.747112.03879.73086.342
Troškovi amortizacije9.80113.05715.81817.081
Troškovi dugoročnih rezervisanja033738454.866
Nematerijalni troškovi120.929115.058106.822100.251
POSLOVNI DOBITAK24.86226414.28637.134
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI368.579347.230334.206315.918
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi362.305339.628332.149315.534
Prihodi od kamata47066316168
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule5.8047.5361.741216
FINANSIJSKI RASHODI16.70315.0848.88635.224
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi4.31812.5692.97530.473
Rashodi kamata2.6132163.830115
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule9.7722.2992.0814.636
DOBITAK IZ FINANSIRANJA351.876332.146325.320280.694
GUBITAK IZ FINANSIRANJA0000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0000
OSTALI PRIHODI51.3762426.69630.526
OSTALI RASHODI7.3429.1176.4527.649
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA420.772323.535339.850340.705
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA981000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0800
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA421.753323.527339.850340.705
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda26.24526.78027.59634.423
Odloženi poreski rashodi perioda0529930
Odloženi poreski prihodi perioda2.00100122
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK397.509296.218312.161306.404
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji841701739725
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Poslovni prostor – deo poslovne zgradeBeograd. Bul. Mihaila Pupina 12004.7150200

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
SOLARNA ELEKTRANANovi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 12Proizvodnja električne energije790200

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Slobodana Bajića 1, ZemunGrađevinsko zemljište u pripremi0,77

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija422.495
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaJedna akcija daje pravo na jedan glas, pravo na dividendu i druga prava u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom Društva
ISIN brojRSEPENE41315
Nominalna vrednost hartije410
Obračunska vrednost akcije2.501,46
Datum isplate dividende14.11.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period1.007,25
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost je izračunata tako što je ukupni kapital na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- Kompanija QATAR- QATAR, učešće u kapitalu 100%; - Kompanija LLS-OMAN, učešće u kapitalu 100%; - Kompanija ENERGO CONSALT –ABU DHABI, učešće u kapitalu 100%; - ENERGOPLAST d.o.o., učešće u kapitalu 20%; - ENERGOPROJEKT ENTEL BAHREIN, učešće u kapitalu 100%;
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu izvršila je revizorska kuća MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje "Energoprojekt Entel" a.d., Beograd na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republicie Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Finansijski izveštaji za 2017. godinu za statističke svrhe su po odobrenju Odbora direktora, predati APR-u u zakonskom roku.; (2) Na ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06.2018. godine usvojene su sledeće Odluke: Odluka o usvajanju pojedinačnog i konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2017. godinu, Odluka o usvajanju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja i izveštaja nezavisnog revizora za 2017. godinu, kao i Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti.; (3) Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti, dobit ostvarena u 2017. godini u iznosu od 306.403.547,81 RSD i neraspoređena dobit prethodnih godina u iznosu od 221.440.316,71 RSD (ukupno 527.843.864,52 RSD) raspodeljuje na sledeći način: - za isplatu dividendi u bruto iznosu do 1.185,00 RSD po akciji akcionarima Društva odnosno u ukupnom izosu od 500.656.575,00 RSD I - iznos od 27.187.289,52 RSD ostaje neraspoređen. Pravo na isplatu dividende imaju svi akcionari Društva koji su to svojstvo imali na dan 2. jun 2018. godine. Isplata dividende za 2017. godinu u odgovarajućem neto iznosu je preko Centralnog registra hartija od vrednosti izvršena 14.11.2018. godine.;
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi(1) Društvo je 28.06.2018. godine usvojilo Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31.12.2017. godine putem isplate dividende akcionarima u bruto iznosu od 1.185 RSD po akciji. Odlukom Odbora direktora utvrđen je 14.11.2018. godine kao dan isplate dividende za 2017. godinu.; (2) Dividenda po finansijskim izveštajima za 2016. godinu u iznosu od 740,00 dinara bruto po akciji je isplaćena 14.11.2017. godine.;
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD; Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115 e/5; tel. 011/3530-900, fax. 011/311-6974; e mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Mladen Simović, direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Gordana Lisov, direktor za finansije____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Mladen Simović, direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD