print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi13.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora14.03.2019.SIMBOL: EPEN1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaENERGOPROJEKT ENTEL AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, KONSLATING I INŽENJERING U OBLASTIMA ENERGETIKE, VODOPRIVREDE, TELEKOMUNIKACIJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBulevar Mihaila Pupina  12
Beograd
Srbija
Web adresawww.ep-entel.com
Datum osnivanja23.11.1989.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 8049/2005 od 30.03.2005. godine
Matični broj07470975
PIB - poreski identifikacioni broj100389086
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Erste bank a.d. Beograd340-000001100311476
Šifra delatnosti07112
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaInženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Ime i prezime direktoraMladen Simović, direktor
Ime i prezime osobe za kontaktGordana Lisov, direktor za finansije i računovodstvo
Telefon011/310-12-11
Faks011/311-24-47
e-mailoffice@ep-entel.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA858.180850.170936.899
Stalna imovina274.726290.257473.912
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja3.5282.133839
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva225.299242.875286.541
- Nekretnine postrojenja i oprema214.739242.875284.617
- Investicione nekretnine10.56001.924
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani45.89945.249186.532
- Učešća u kapitalu44.21543.48943.478
- Ostali dugoročni finansijski plasmani1.6841.760143.054
Obrtna imovina583.454559.913462.987
- Zalihe2.5032.1353.091
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina580.951557.778459.896
- Potraživanja533.491478.060351.308
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak1.6299.5050
- Kratkoročni finansijski plasmani4.09922.33127.397
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina41.40647.07348.492
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja32680932.699
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina858.180850.170936.899
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva981.455291.638157.031

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA858.180850.170936.899
Kapital697.094732.573780.103
- Osnovni kapital175.504173.166173.166
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve22.74422.74422.744
- Revalorizacione rezerve101.824111.905120.913
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak397.022424.758463.280
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze153.105105.316142.430
- Dugoročna rezervisanja13.15012.97213.059
- Dugoročne obaveze000
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze139.95592.344129.371
- Kratkoročne finansijske obaveze000
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja81.90328.99358.411
- Ostale kratkoročne obaveze52.36063.05335.357
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 5.69229830.199
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak005.404
Odložene poreske obaveze7.98112.28114.366
Vanbilansna pasiva981.455291.638157.031

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI537.707513.442616.937
- Prihodi od prodaje537.600513.353616.843
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi1078994
POSLOVNI RASHODI500.174499.717529.577
- Nabavna vrednost prodate robe7426133.890
- Troškovi materijala19.23217.34617.175
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi290.518294.651296.288
- Troškovi amortizacije i rezervisanja15.19215.32912.503
- Ostali poslovni rashodi174.490171.778199.721
POSLOVNI DOBITAK37.53313.72587.360
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi169.145209.951160.536
Finansijski rashodi25.57226.76113.137
Ostali prihodi4.0771.210946
Ostali rashodi2.6571.8164.890
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA182.526196.309230.815
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA182.526196.309230.815
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda3.140076.780
Odloženi poreski rashod perioda1524.446529
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK179.234191.863153.506
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada424454701
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.265.1061.255.6741.259.7461.328.7421.186.136
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA768.596752.882701.409648.525611.698
Nematerijalna imovina1.1335.3004.2672.2582.204
Nekretnine , postrojenja i oprema604.047603.621582.086585.680586.520
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani163.416143.961115.05660.58722.974
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00000
OBRTNA IMOVINA496.510502.792558.337680.217574.438
Zalihe3.5503.7896305.0284.678
Potraživanja po osnovu prodaje73.81359.624136.179254.448213.202
Potraživanja iz specifičnih poslova00000
Druga potraživanja354.191364.344354.676350.868174.778
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani34.09735.99039.97535.27348.720
Gotovinski ekvivalent i gotovina24.49635.67821.10927.44110.829
Porez na dodatu vrednost5.8552.95800136
Aktivna vremenska razgraničenja5084095.7687.159122.095
VANBILANSNA AKTIVA1.554.95660.80583.094216.905346.836

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA1.265.1061.255.6741.259.7461.328.7421.186.136
KAPITAL1.100.8091.077.8831.063.0981.056.855813.565
Osnovni kapital173.223173.223173.223173.223173.223
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije00000
Rezerve22.74422.74422.74422.74422.744
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme340.595346.334333.044333.044333.126
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerasporedjeni dobitak564.247535.582534.087527.844284.472
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak00000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE5.9806.0788.43360.92661.554
Dugoročna rezervisanja5.9806.0786.09659.78461.173
Dugoročne obaveze002.3371.142381
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE62.96663.49561.24361.12060.547
KRATKOROČNE OBAVEZE95.351108.218126.972149.841250.470
Kratkoročne finansijske obaveze000762762
Primljeni avansi, depoziti i kaucije4.0403.3334.15121.43262.304
Obaveze iz poslovanja19.58436.96830.93258.708105.989
Ostale kratkoročne obaveze35.95137.39143.74543.77251.457
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost002.45815.1399.859
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine5.2863615.19610.02819.783
Pasivna vremenska razgraničenja30.49030.49030.4900316
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA1.554.95660.80583.094216.905346.836

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI568.155571.285555.608666.989792.692
Prihodi od prodaje roba1.0098459701.061421
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga567.047570.343554.630665.928792.271
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi9997800
POSLOVNI RASHODI543.293571.021541.322629.855736.743
Nabavna vrednsot prodate robe1.0098459701.061421
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe00000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Troškovi materijala10.9266.5209.1828.33510.214
Troškovi goriva i energije8.74610.2009.1529.50510.652
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi297.135312.966319.264352.414414.068
Troškovi proizvodnih usluga94.747112.03879.73086.342195.930
Troškovi amortizacije9.80113.05715.81817.08119.870
Troškovi dugoročnih rezervisanja033738454.8664.855
Nematerijalni troškovi120.929115.058106.822100.25180.733
POSLOVNI DOBITAK24.86226414.28637.13455.949
POSLOVNI GUBITAK00000
FINANSIJSKI PRIHODI368.579347.230334.206315.918255.947
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi362.305339.628332.149315.534244.568
Prihodi od kamata470663161688.241
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule5.8047.5361.7412163.138
FINANSIJSKI RASHODI16.70315.0848.88635.2242.355
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi4.31812.5692.97530.473361
Rashodi kamata2.6132163.83011514
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule9.7722.2992.0814.6361.980
DOBITAK IZ FINANSIRANJA351.876332.146325.320280.694253.592
GUBITAK IZ FINANSIRANJA00000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA00000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA00000
OSTALI PRIHODI51.3762426.69630.5261.238
OSTALI RASHODI7.3429.1176.4527.6497.711
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA420.772323.535339.850340.705303.068
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
NETO DOBITAK POSLOVANJA9810000
NETO GUBITAK POSLOVANJA08000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA421.753323.527339.850340.705303.068
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda26.24526.78027.59634.42347.390
Odloženi poreski rashodi perioda05299300
Odloženi poreski prihodi perioda2.00100122741
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK397.509296.218312.161306.404256.419
NETO GUBITAK00000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji841701739725607
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Poslovni prostor – deo poslovne zgradeBeograd. Bul. Mihaila Pupina 12004.7150214

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
SOLARNA ELEKTRANANovi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 12Proizvodnja električne energije7900

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Slobodana Bajića 1, ZemunGrađevinsko zemljište u pripremi0,77

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija422.495
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaJedna akcija daje pravo na jedan glas, pravo na dividendu i druga prava u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom Društva
ISIN brojRSEPENE41315
Nominalna vrednost hartije410
Obračunska vrednost akcije1.925,62
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost je izračunata tako što je ukupni kapital na dan 31.12.2018. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- Kompanija QATAR- QATAR, učešće u kapitalu 100%; - Kompanija LLS-OMAN, učešće u kapitalu 100%; - Kompanija ENERGO CONSALT –ABU DHABI, učešće u kapitalu 100%; - ENERGOPLAST d.o.o., učešće u kapitalu 20%; - ENERGOPROJEKT ENTEL BAHREIN, učešće u kapitalu 100%;
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu vrši revizorska kuća MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Finansijski izveštaji za 2018. godinu za statističke svrhe su po odobrenju Odbora direktora, predati APR-u u zakonskom roku.; (2) Finansijski izveštaji za 2018. godinu nisu revidirani.; (3) Na ponovljenoj redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06.2018. godine usvojene su sledeće Odluke: Odluka o usvajanju pojedinačnog i konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2017. godinu, Odluka o usvajanju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja i izveštaja nezavisnog revizora za 2017. godinu, kao i Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti.; (3) Odlukom o raspodeli neraspoređene dobiti, dobit ostvarena u 2017. godini u iznosu od 306.403.547,81 RSD i neraspoređena dobit prethodnih godina u iznosu od 221.440.316,71 RSD (ukupno 527.843.864,52 RSD) raspodeljuje na sledeći način: - za isplatu dividendi u bruto iznosu do 1.185,00 RSD po akciji akcionarima Društva odnosno u ukupnom izosu od 500.656.575,00 RSD I - iznos od 27.187.289,52 RSD ostaje neraspoređen. Pravo na isplatu dividende imaju svi akcionari Društva koji su to svojstvo imali na dan 2. jun 2018. godine. Isplata dividende za 2017. godinu u odgovarajućem neto iznosu je preko Centralnog registra hartija od vrednosti izvršena 14.11.2018. godine.;
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi(1) Društvo je 28.06.2018. godine usvojilo Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31.12.2017. godine putem isplate dividende akcionarima u bruto iznosu od 1.185 RSD po akciji. Dana 14.11.2018. godine je izvršena isplata dividende za 2017. godinu preko Centralnog registra hartija od vrednosti.; (2) Dividenda po finansijskim izveštajima za 2016. godinu u iznosu od 740,00 dinara bruto po akciji je isplaćena 14.11.2017. godine.;
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD; Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115 e/5; tel. 011/3530-900, fax. 011/311-6974; e mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Mladen Simović, direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Gordana Lisov, direktor za finansije i računovodstvo____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Mladen Simović, direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD