print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.eurofineks.rs

Datum podnošenja Informatora berzi05.07.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora17.04.2018.SIMBOL: DNVG1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPrivredno društvo za proizvodnju sintetičkih teksturiranih filamenata, efektnih i kombinovanih prediva i konca DUNAV a.d.
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBulevar revolucije  15
Grocka
Srbija
Web adresawww.dunavgrocka.rs
Datum osnivanja08.12.1960.
Broj rešenja upisa u sudski registar1-2178-00
Matični broj07030550
PIB - poreski identifikacioni broj102011962
Tekući računi i banke kod kojih se vode
AIK banka a.d. Niš105-4841-56
Šifra delatnosti01310
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaPriprema i predenje tekstilnih vlakana
Ime i prezime direktoraPetar Stojanović
Ime i prezime osobe za kontaktManuela Milev
Telefon011/ 8501-052
Faks011/ 8500-988
e-mailp.stojanovic@dunavgrocka.rs; m.milev@dunavgrocka.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaA.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA771.748773.791720.031
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA522.957509.557495.971
Nematerijalna imovina581871804
Nekretnine , postrojenja i oprema522.300508.610495.091
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani767676
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA248.791264.234224.060
Zalihe218.096218.767184.818
Potraživanja po osnovu prodaje27.81342.44919.797
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja294223163
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani247226238
Gotovinski ekvivalent i gotovina23822616.426
Porez na dodatu vrednost308717380
Aktivna vremenska razgraničenja1.7951.6262.238
VANBILANSNA AKTIVA7.0007.00016.063

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA771.748773.791720.031
KAPITAL408.053409.041408.702
Osnovni kapital386.796386.796386.796
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme28.74028.66828.668
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.0041.3252.020
Nerasporedjeni dobitak20.495381356
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak25.9745.4795.098
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE156.353160.397125.539
Dugoročna rezervisanja5.4754.9395.861
Dugoročne obaveze150.878155.458119.678
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE38.13839.34240.518
KRATKOROČNE OBAVEZE169.204165.011145.272
Kratkoročne finansijske obaveze66.30039.97930.932
Primljeni avansi, depoziti i kaucije4904.28712.115
Obaveze iz poslovanja97.205115.15094.190
Ostale kratkoročne obaveze5.1545.3687.446
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost3120421
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine52107168
Pasivna vremenska razgraničenja000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA7.0007.00016.063

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI322.390368.965414.168
Prihodi od prodaje roba13.59111.50810.778
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga308.316356.898402.865
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.01400
Drugi poslovni prihodi483419525
POSLOVNI RASHODI321.272356.941412.880
Nabavna vrednsot prodate robe1.7755.8042.257
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe269216205
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga30.00100
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga015.00312.308
Troškovi materijala180.602184.453232.213
Troškovi goriva i energije39.93038.76546.374
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi66.87860.98664.375
Troškovi proizvodnih usluga16.52212.56216.223
Troškovi amortizacije24.20322.59223.301
Troškovi dugoročnih rezervisanja273143227
Nematerijalni troškovi21.35916.84915.807
POSLOVNI DOBITAK1.11812.0241.288
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI3.9809739.969
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi6214342
Prihodi od kamata1.056402263
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule2.8624289.664
FINANSIJSKI RASHODI16.14115.05310.501
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata11.35411.0318.421
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule4.7874.0222.080
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA12.16114.080532
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.97200
OSTALI PRIHODI41.6004.3791.884
OSTALI RASHODI4.5697371.109
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA24.0161.5861.531
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA24.0161.5861.531
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda3.5211.2051.175
Odloženi poreski prihodi perioda000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK20.495381356
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Fabrika za proizvodnju sintetičkih predivaProizvodnja sintetičkih prediva10.48788
Magacin gotove robeProdaja i skladištenje gotovih proizvoda2.1413

10. Predstavništva

11. Zemljišta

12. Realni tereti na imovini

Nad imovinom Društva uspostavljene su hipoteke i to od strane: 1. AIK Banka ad, Niš po Ugovoru o dugoročnom namenskom kreditu br. 105050845802928591 od 09.09.2015. godine upisana je izvršna vansudska hipoteka Rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Grocka po Rešenju 952-02¬12-103/2015 od 27.10.2015. godine na iznos duga od 1.100.000 EUR. 2. Ugovor o kreditu za finansiranje trajnih obrtnih sredstava br 105050845506318111 od 09.05.2016 u korist AIK BANKE A.D. BEOGRAD. Broj rešenja 952-02-12-55/2016od 07.06.2016.godine. 3. Komercijalna banka ad Beograd, Ugovor o dugoročnom kreditu, Kreditna linija br. 00-410-0206570.1 od 02.09.2016. godine upisana je izvršna vansudska hipoteka Rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Grocka br. 952-02-12-106/2016 od 13.09.2016. godine na iznos od 140.000 EUR.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija859.547
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObicne akcije na ime
Prava iz akcijaUpravljacka
ISIN brojRSDUNVE59461
Nominalna vrednost hartije450
Obračunska vrednost akcije475
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2017. godine. Obračunska vrednost je izračunata tako što je ukupan kapital na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaU poslovanju je ostvarena dobit.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2017. godinu izvršilo je Preduzece za reviziju "Finodit" d.o.o. Beograd, ul Imotska br. 1.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva DUNAV AD GROCKA (U daljem tekstu "Društvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2017. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje. Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj društva DUNAV AD GROCKA na dan 31. decembar 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Osnove za mišljenje Izvršili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa ovim standardima detaljnije su opisane u sekciji ovog izveštaja pod nazivom: Odgovornost revizora u reviziji finansijskih izveštaja. Nezavisni smo od Društva u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe (IESBA kodeks) zajedno sa etičkim zahtevima koji se odnose na reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući, kao i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše mišljenje. Ključna revizijska pitanja Ključna revizijska pitanja jesu ona pitanja koja su, po našoj profesionalnoj proceni, od najveće važnosti u našoj reviziji finansijskih izveštaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih izveštaja kao celine i pri formiranju našeg mišljenja o njima, ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima. Privatizacija Društvo u strukturi svog osnovnog kapitala ima 24,57% akcija Akcijskog fonda koje zastupa Ministarstvo privrede, što će u narednom periodu biti privatizovano. Ministarstvo privrede donelo je u 2017. godini Odluku o prodaji kapitala metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem. U toku izveštajnog perioda objavljena su tri javna poziva za prikupljanja Ponuda za prodaju radi prodaje dela kapitala koji je vlasništvu Akcionarskog Fonda AD Beograd. Do dana izdavanja ovog izveštaja pokušana su tri postupka prodaje i sva tri su završena neuspešno, jer nije bilo zainteresovanih kupaca. Upravni spor sa Komisijom za HOV oko poništenja emisija akcija Društvo je u prethodnom periodu pokrenulo pred Upravnim sudom u Beogradu, spor radi poništenja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 6/0-40-953/44-13 od 06.11.2015. godine. Dana 08.12.2016. godine Upravni Sud je doneo presudu u korist Društva i poništilo navedeno Rešenje i predmet vratilo nadležnom organu na ponovno odlučivanje. Do dana izdavanja ovog izveštaja Komisija nije postupila po donesenoj presudi. Ukoliko bi se navedeno Rešenje Komisije poništilo kapital Društva bi se povećao, a obaveze smanjile. Prethodno navedene činjenice su diskutovane sa licima zaduženim za upravljanje koja su izrazila uverenje da je celokupna procedura konverzije obaveza u kapital sprovedena u skladu sa zakonskim odredbama, kao i da će Komisija u budućem periodu postupiti u skladu sa donesenom presudom. Skretanje pažnje Nad imovinom Društva uspostavljene su hipoteke od strane AIK Banka AD, Niš i Komercijalna banka AD Beograd. Po osnovu Ugovora o dugoročnom namenskom kreditu broj 105050845802928591 od 09.09.2015. godine upisana je izvršna vansudska hipoteka Rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Grocka broj 952-02-12-103/2015 od 27.10.2015. godine na inicijalni iznos duga od 1.100.000 EUR. Takođe AIK Banka AD Niš, po Ugovoru o dozvoljenom prekoračenju br. 105-050845506318111 od 09.05.2016. godine upisala je izvršnu vansudsku hipoteku Rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Grocka br. 952-02-12-55/2016 od 07.06.2016. godine na inicijalni iznos duga od 8.000.000 RSD. Komercijalna banka AD Beograd, je po Ugovoru o dugoročnom kreditu, Kreditna linija br. 00-410-0206570.1 od 02.09.2016. godine upisala izvršnu vansudsku hipoteku Rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Grocka br. 952-02-12-106/2016 od 13.09.2016. godine na inicijalni iznos duga od 140.000 EUR. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenim pitanjima. Odgovornost rukovodstva i lica zaduženih za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. U sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa obelodanjivanjem, gde je to primenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izveštavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da poslovanje nastavi. . Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja su odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih izveštaja i za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva. Odgovornost revizora u reviziji finansiiskih izveštaia Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uverenje o tome da li finansijski izveštaji u celini ne sadrže materijalno značajnu grešku, nastalu usled kriminalne radnje ili greške i da izdamo izveštaj revizije koji sadrži naše mišljenje. Razumna osnova za uverenje pruža značajan nivo sigurnosti, ali ne garantuje da revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može uvek da pronađe materijalno značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko, pojedinačno ili ukupno, mogu da utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose zasnovano na informacijama sadržanim u finansijskim izveštaj ima. Kao deo revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno rasuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam kroz proces revizije. Mi takođe: Identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno značajne greške u finansijskim izveštajima, nastale usled kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni da obezbede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neidentifikovanja materijalno značajne greške usled kriminalne radnje je veći nego usled greške, jer kriminalna radnja može da uključuje falsifikovanje, namerne propuste, pogrešna tumačenja i zaobilaženje internih kontrola. Stičemo razumevanje internih kontrola značajnih za reviziju kako bi pripremili revizijske procedure prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih kontrola društva. Procenjujemo adekvatnost usvojenih računovodstvenih politika i ispravnost računovodstvenih procena od strane rukovodstva i sa njima povezanih obelodanjivanja. Izvodimo zaključak o prikladnosti računovodstvenog sistema vođenog u skladu sa principom stalnosti poslovanja od strane rukovodstva. Takođe, na osnovu pribavljenih dokaza izvodimo zaključke o očuvanju načela stalnosti poslovanja i da li postoji njegova ugroženost. Ukoliko utvrdimo da postoji materijalno značajna nesigurnost u pogledu očuvanja ovog načela, obavezni smo da istaknemo u našem izveštaju pripadajuća obelodanjivanja u finansijskim izveštajima, ili, ako takva obelodanjivanja nisu prikladna, modifikujemo naše mišljenje po tom osnovu. Naši zaključci se temelje na pribavljenim revizijskim dokazima do datuma našeg izveštaja, ali budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati nemogućnost Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti. Ocenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i pripadajuća obelodanjivanja, kao i da li finansijski izveštaji predstavljaju nastale transakcije i događaje na način koji ispunjava fer prezentacju. Komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, o planiranom obimu i vremenu vršenja revizije, kao i o značajnim nalazima revizije, uključujući značajne propuste u sistemu interne kontrole koje utvrdimo u toku revizije. Takođe obezbeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali odgovarajućih etičkih zahteva u pogledu nezavisnosti, i sa njima komuniciramo sve odnose i činjenice koje bi mogle ugroziti našu nezavisnost, i gde je potrebno, potrebne mere obezbeđenja nezavisnost. IZVEŠTAJ O DRUGIM ZAKONSKIM I REGULA TORNIM ZAHTEVIMA Rukovodstvo je odgovorno za obelodanjivanje ostalih informacija. Ostale informacije se odnose na informacije obelodanjene u Godišnjem izveštaju o poslovanju sastavljenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije br. 31/2011, 112/2015 i 108/2017). Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i mi ne izražavamo bilo kakvo uveravanje po tom pitanju. U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31. decembra 2017. godine, naša odgovornost je da sagledamo ostale informacije i da u tom procesu razmotrimo da li su ostale informacije materijalno nekonzistentne sa priloženim finansijskim izveštajima, ili našim saznanjima stečenim u postupku revizije, ili su na drugi način prikazane kao materijalno pogrešne. Ako, na osnovu revizije koju smo izvršili, zaključimo da ima materijalno značajnih pogrešnih iskaza u vezi sa informacijama obelodanjenim u Godišnjem izveštaju o poslovanju, o toj činjenici ćemo izvestiti. U vezi sa prethodno navedenim nemamo ništa da izvestimo.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Finanansijski izveštaji za 2017. godinu predati su Agenciji za privredne registre u propisanom roku i biće usvojeni na redovnoj sednici skupštine akcionara. Ministrarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je dana 19.10.2007. godine. donelo Rešenje broj 160-023-02-01203/2004-07. kojim se verifikuje struktura ukupnog osnovnog kapitala „Dunav“ a.d. Grocka u toku otplate akcija u drugom krugu svojinske transformacije sprovedenog po Zakonu o svojinskoj transformaciji sa stanjem na dan 31.08.2004. godine. Dana 16.09.2008. godine, Ministrarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je rešenjem broj 300-023-02-633/2008-08 verifikovalo strukturu osnovnog kapitala „Dunav“ a.d Grocka nakon konacne otplate akcija u drugom krugu svojinske transformacije. Društvo poseduje 859.547 obicnih akcija nominalne vrednosti od 450,00 dinara po akciji.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuA.D. “EURO FINEKS BROKER”. Beograd. Imotska br.1 Tel/fax +381 11 3098-180; 30-98-184; E-mail: office@eurofineks.rs Web site: www.eurofineks.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Petar Stojanović


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Lepomirka Mratinković____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Petar Stojanović
Potpis korporativnog agenta
A.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd