print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi04.08.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora06.07.2018.SIMBOL: DJMN1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaDIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaTemišvarski drum  14
Zrenjanin
Republika Srbija
Web adresawww.dijamant.rs
Datum osnivanja01.07.1997.
Broj rešenja upisa u sudski registarFI-743/97
Matični broj08000344
PIB - poreski identifikacioni broj100655247
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Raiffeisen bank Srbija ad Beograd265-2010310001070-49
Sberbank Srbija ad Beograd285-1001000000300-89
Šifra delatnosti01041
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja ulja i masti
Ime i prezime direktoraVladimir Milović
Ime i prezime osobe za kontaktAnastasia Cvetković Čučulis
Telefon023/551-050
Faks023/551-272
e-mailvladimir.milovic@dijamant.rs; anastasia.cvetkovic@dijamant.rs;
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA17.426.18920.634.62623.080.130
Stalna imovina6.536.7037.413.2446.980.514
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja79.09175.45271.606
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva4.198.7983.922.6013.948.259
- Nekretnine postrojenja i oprema4.089.3953.758.0203.787.694
- Investicione nekretnine109.403164.581160.565
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani2.258.8143.415.1912.960.649
- Učešća u kapitalu2.191.6192.225.8162.871.497
- Ostali dugoročni finansijski plasmani67.1951.189.37589.152
Obrtna imovina10.823.27713.155.17315.836.224
- Zalihe7.108.9227.394.4675.759.023
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00665
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina3.714.3555.760.70610.076.536
- Potraživanja2.742.2492.429.6814.612.523
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak000
- Kratkoročni finansijski plasmani879.8933.215.9865.253.770
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina32.75851.390114.378
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja59.45563.64995.865
- Odlozena poreska sredstva66.20966.209263.392
Poslovna imovina17.426.18920.634.62623.080.130
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva9.084.4816.077.2829.666.220

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA17.426.18920.634.62623.080.130
Kapital7.837.9549.360.7738.850.761
- Osnovni kapital2.757.5482.757.5482.757.548
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve46.73536.81818.949
- Revalorizacione rezerve16.1988.233401
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak5.017.4736.563.2446.688.582
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije05.070614.719
Dugoročna rezervisanja i obaveze9.588.23511.273.85314.229.369
- Dugoročna rezervisanja18.94919.78620.406
- Dugoročne obaveze326.7502.413.0130
- Dugoročni krediti326.750138.6470
- Ostale dugoročne obaveze02.274.3660
- Kratkoročne obaveze9.242.5368.841.05414.208.963
- Kratkoročne finansijske obaveze7.171.7356.412.60812.218.396
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja1.758.2502.152.3811.589.784
- Ostale kratkoročne obaveze187.401163.591291.215
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 91.95371.645101.866
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak33.19740.8297.702
Odložene poreske obaveze000
Vanbilansna pasiva9.084.4816.077.2829.666.220

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI13.961.24516.411.17713.185.704
- Prihodi od prodaje13.154.54815.996.25815.053.613
- Prihodi do aktiviranja učinaka5.1611.7161.850
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka788.946396.7520
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka001.886.434
- Ostali poslovni prihodi12.59016.45116.675
POSLOVNI RASHODI12.628.45013.943.20311.733.800
- Nabavna vrednost prodate robe724.550508.174726.194
- Troškovi materijala9.838.06411.128.2638.829.513
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi792.554856.106868.770
- Troškovi amortizacije i rezervisanja321.576330.834302.410
- Ostali poslovni rashodi951.7061.119.8261.006.913
POSLOVNI DOBITAK1.332.7952.467.9741.451.904
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi501.097712.152512.888
Finansijski rashodi967.2071.509.092836.729
Ostali prihodi194.257238.161199.422
Ostali rashodi113.376279.62698.709
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA947.5661.629.5691.228.776
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA947.5661.629.5691.228.776
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda55.56591.763133.877
Odloženi poreski rashod perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda00197.184
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK892.0011.537.8061.292.083
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada366
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA20.740.70223.156.96920.197.19818.810.813
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA6.812.0464.216.4943.903.7984.027.889
Nematerijalna imovina70.59466.48665.11664.550
Nekretnine , postrojenja i oprema3.708.4463.571.5513.317.4063.073.686
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani2.964.334519.106507.412863.798
Dugoročna potraživanja68.67259.35113.86425.855
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA250.171173.862127.787103.073
OBRTNA IMOVINA13.678.48518.766.61316.165.61314.679.851
Zalihe4.994.2797.662.4642.400.8742.882.560
Potraživanja po osnovu prodaje2.443.6173.406.2174.768.7332.515.097
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja361.790312.179782.0231.173.765
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani5.616.3997.011.3027.782.4397.915.285
Gotovinski ekvivalent i gotovina191.555271.380316.79992.046
Porez na dodatu vrednost018.54605.646
Aktivna vremenska razgraničenja70.84584.525114.74595.452
VANBILANSNA AKTIVA10.454.5995.799.5409.893.6042.493.240

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA20.740.70223.156.96920.197.19818.810.813
KAPITAL9.691.18111.209.32111.876.66911.390.487
Osnovni kapital2.757.5482.773.9312.758.9112.757.548
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije624.2625.42410.44463.321
Rezerve18.94918.94918.94918.949
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme201100
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata003890
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0570989
Nerasporedjeni dobitak7.538.7458.732.6719.108.8648.907.706
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0310.7500229.406
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE20.49922.03923.932110.167
Dugoročna rezervisanja20.49922.03923.93227.236
Dugoročne obaveze00082.931
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000
KRATKOROČNE OBAVEZE11.029.02211.925.6098.296.5977.310.159
Kratkoročne finansijske obaveze8.367.1188.378.2544.198.8683.973.263
Primljeni avansi, depoziti i kaucije195.404467.516564.042757.154
Obaveze iz poslovanja2.233.8992.821.5753.107.0712.479.030
Ostale kratkoročne obaveze154.863154.28618.92678.557
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost50.9550355.9160
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.80572.33716.7312.517
Pasivna vremenska razgraničenja23.97831.64135.04319.638
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA10.454.5995.799.5409.893.6042.493.240

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI12.468.81013.795.34120.639.64514.579.919
Prihodi od prodaje roba793.2641.126.3293.284.6331.842.401
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga11.658.90412.642.65417.317.59212.705.946
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi16.64226.35837.42031.572
POSLOVNI RASHODI11.036.42312.225.85419.681.71613.824.959
Nabavna vrednsot prodate robe691.769980.6073.010.6621.624.358
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe4.0239.84016.62211.718
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga295.0721.231.6200213.824
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga004.466.5420
Troškovi materijala8.104.2499.767.2549.233.9909.643.103
Troškovi goriva i energije422.806423.489399.982354.849
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi875.954897.923955.7891.006.711
Troškovi proizvodnih usluga733.669871.651999.382822.538
Troškovi amortizacije293.184301.287282.003266.499
Troškovi dugoročnih rezervisanja931.4722.5351.821
Nematerijalni troškovi213.794223.631347.453330.622
POSLOVNI DOBITAK1.432.3871.569.487957.929754.960
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI805.056555.921585.778591.933
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi723.292453.614555.102409.345
Prihodi od kamata10.59326.1016.62111.583
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule71.17176.20624.055171.005
FINANSIJSKI RASHODI1.231.635659.246603.214756.946
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi153.280142.546194.123402.199
Rashodi kamata579.998409.161309.613311.975
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule498.357107.53999.47842.772
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA426.579103.32517.436165.013
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA25.3022.1364.8671.273
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA52.44443.498114.126187.776
OSTALI PRIHODI133.475212.521127.66364.425
OSTALI RASHODI124.5941.740.375122.060672.317
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA987.5470836.8370
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0103.0540204.448
NETO DOBITAK POSLOVANJA035.28100
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA987.5470836.8370
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA067.7730204.448
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda105.213166.658103.89924.958
Odloženi poreski rashodi perioda13.22176.31945.9960
Odloženi poreski prihodi perioda0000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK869.1130686.9420
NETO GUBITAK0310.7500229.406
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji4030
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Dijamant a.d.Zrenjanin43.27131.7456.1352.907544
Dijamant a.d.Odžaci5.6411.209514-0
Dijamant a.d.Ostalo015.638531340

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Distributivni centarBeograd, zakupljen prostor-52
Distributivni centarNiš, zakupljen prostor-19
Distributivni centarČačak, zakupljen prostor-22
Distributivni centarVrbas, zakupljen prostor-21

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
ZrenjaninIndustrijsko proizvodni kompleks23,89

12. Realni tereti na imovini

-Hipoteka na Podnom skladištu u korist Sberbank banka Slovenija.; -Hipoteka na Odžacima u korist VTB banke AD Beograd.; -Zaloga na opremi u Podnom skladištu u korist Sberbank banka Slovenija.; -Zaloga na robi u korist Agrokor dd i u korist dobavljača.;

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija272.485
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSDIJME46577
Nominalna vrednost hartije10.120
Obračunska vrednost akcije41.802,25
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaUkupni kapital iz bilansa stanja na dan 31.12.2017. godine je podeljen sa ukupnim brojem akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini/
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeU trenutku ažuriranja informatora, DIJAMANT AD ZRENJANIN poseduje ukupno 8.691 sopstvenih akcije koje su stečene od nesaglasnih akcionara što čini 3,18953 % ukupno emitovanih akcija. Akcionar Agrokor d.d. Zagreb na osnovu rešenja Privrednog suda u Beogradu i Privrednog suda u Zrenjaninu ima zabranu otuđenja i opterećenja 261.987 akcija Dijamant ad Zrenjanin (što čini 96,14731% ukupnog broja akcija Društva), kao i zabranu prava glasa na tim akcijama.
Način pokrića gubitkaU skladu sa Odlukom, gubitak ostvaren u 2017.godini pokriva se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu-Kikindski mlin a.d. Kikinda - 72,28 %; -DP Drenica Skenderaj Srbica - u likvidaciji - 67.53%;
Naziv ovlašćenog revizoraPreduzeće za reviziju, računovodstvo, finansijske i konsalting usluge, PRICEWATERHOUSECOOPERS doo Beograd izvršilo je reviziju finansijskih izveštaja Društva sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajOSNOV ZA MIŠLJENJE SA REZERVOM Društvo je u prethodnom periodu izvršilo prodaju suncokretovog semena kupcu po ceni od RSD 3.982.439 hiljade, a 2017. godine od pomenutog kupca Društvo je izvršilo otkup istog suncokretovog semena. Prema našem mišljenju, prihod se priznaje samo onda kada su svi uslovi za priznavanje prihoda od prodaje ispunjeni u skladu sa MRS 18 - "Prihodi“. Shodno tome, prema prikazanim uporednim podacima prihod po osnovu prodaje i nabavna vrednost prodate robe precenjeni su za RSD 3.982.439 hiljade, odnosno RSD 3.851.054 hiljade, respektivno dok su zalihe i primljeni avansi potcenjeni za RSD 3.851.054 hiljade i RSD 3.982.439 hiljade, respektivno. Neraspoređena dobit na 31. decembar 2016.godine je precenjena, a profit na 31. decembar 2017. godine je potcenjen za RSD 131.385 hiljada. Na dan 31. decembra 2017. godine, saldo potraživanja od kreditnih poslova od društava u sastavu Agrokor d.d. grupe iznosio je RSD 8.945.846 hiljada. Rukovodstvo nije izvršilo pregled nenaplaćenih potraživanja od kreditnih poslova od društva u sastavu Agrokor d.d. grupe, u skladu sa MRS 39,„Finansijski instrumenti – priznavanje i merenje“ kako bi procenilo da li postoji objektivan dokaz o tome da je došlo do umanjenja vrednosti. U nedostatku informacija od rukovodstva kojima bismo ocenili mogućnost naplate ovih potraživanja od kreditnih poslova, nismo bili u mogućnosti da se drugim revizorskim postupcima uverimo u knjigovodstvene vrednosti nenaplaćenih potraživanja od kreditnih poslova od društva u sastavu Agrokor d.d. grupe MIŠLJENJE SA REZERVOM Prema našem mišljenju, izuzev za efekte i moguće efekte činjenica navedenih u paragrafu Osnova za mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski izveštaji, u svim materijalno značajnim aspektima, prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Društva sa stanjem na dan 31. decembra 2017. godine, rezultate poslovanja i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. SKRETANJE PAŽNJE Bez daljeg kvalifikovanja našeg mišljenja, skrećemo pažnju na Napomenu 2.1.1. u kojoj se navodi činjenica da su finansijski izveštaji Društva sastavljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. U decembru 2017. godine Privredni sud u Beogradu je privremeno zabranio pravo glasa na akcije Agrokoru d.d, što može da znači da Društvo može da ima poteškoća da, ukoliko bude neophodno, obezbedi dodatno finansiranje. Ova situacija, zajedno sa činjenicom da je Agrokor d.d. u procesu restrukturiranja prema specijalnom zakonu, navodi da postoji materijalna neizvesnost koja može izazvati sumnju u mogućnost da grupa obuhvaćena restruktuiranjem nastavi sa poslovanjem u predvidljivoj budućnosti, a samim tim i Društvo kao deo grupe kojoj pripada.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Na ponovljenoj redovnoj Skupštini akcionara održanoj 29.06.2018. godine usvojene su, između ostalih, sledeće odluke: Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017.godinu, Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu, Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2017.godinu, Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2017. godinu, Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora po osnovu obavljene revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu, Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora po osnovu obavljene revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017.godinu i Odluka o pokriću gubitka za 2017.godinu. U skladu sa Odlukom o pokriću gubitka, gubitak ostvaren u 2017. godini u iznosu od 229.406.412,81 dinara pokriva se iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.; (2) Društvo poseduje 8.691 sopstvenih akcija stečenih po osnovu otkupa akcija od akcionara koji su se izjasnili kao nesaglasni povodom usvajanja odluka o raspolaganju imovine velike vrednosti na skupštinama akcionara koje su održane tokom 2016. i 2017. godine.;
Podaci o osnovnom prospektu/
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje/
Politika dividendi/
Podaci o korporativnom agentu- BDD M&V Investments a.d. Beograd; Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e; tel: 011/3530-900; fax: 011/311-6974; e-mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Vladimir Milović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Anastasia Cvetković Čučulis____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Vladimir Milović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD