print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi26.08.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora07.03.2018.SIMBOL: CRFS1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaCrvenka fabrika šećera akcionarsko društvo, Crvenka
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaMasarikova  7
Crvenka
Srbija
Web adresawww.secerana-crvenka.rs
Datum osnivanja21.09.1989.
Broj rešenja upisa u sudski registar1-527
Matični broj08004617
PIB - poreski identifikacioni broj100261360
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa AD Beograd160-9510-64
Vojvođanska banka AD Novi Sad355-1021062-8
AIK banka AD Beograd105-83460-06
AIK Banka AD Beograd105-2223345-05
Banca Intesa AD Beograd160-346476-03
Addiko bank AD Beograd165-7004771561-05
UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD170-30011510000-21
Societe Generale banka Srbija AD Beograd275-10221789052-68
Eurobank AD Beograd250-1260003115030-92
Šifra delatnosti01081
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja šećera
Ime i prezime direktoraPetros Gemintzis
Ime i prezime osobe za kontaktDušanka Tunguz
Telefon025/5731-122
Faks025/5731-710
e-mailinfo@secerana-crvenka.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeIzdavalac je deo grupacije Hellenic Sugar Industry SA, Thessaloniki, Greece u vidu zavisnog društva obzirom da Hellenic Sugar Industry SA, Thessaloniki, Greece poseduje 87,54% učešća u kapitalu Fabrike šećera Crvenka AD Crvenka.
Naziv korporativnog agentaVojvođanska banka AD Novi Sad

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA5.065.2546.695.5696.045.114
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA1.752.0791.806.0032.012.336
Nematerijalna imovina01.233945
Nekretnine , postrojenja i oprema1.735.8681.792.4222.001.268
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani10.8838.1297.281
Dugoročna potraživanja5.3284.2192.842
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA3.313.1754.889.5664.032.778
Zalihe1.376.5831.680.8222.028.802
Potraživanja po osnovu prodaje1.551.0352.243.2631.406.794
Potraživanja iz specifičnih poslova183.846201.74137.250
Druga potraživanja31.99018.71197.492
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani58.66143.8852.617
Gotovinski ekvivalent i gotovina107.616671.802385.224
Porez na dodatu vrednost023.84665.054
Aktivna vremenska razgraničenja3.4445.4969.545
VANBILANSNA AKTIVA2.063.9501.956.7551.877.815

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA5.065.2546.695.5696.045.114
KAPITAL2.264.3693.649.5814.273.000
Osnovni kapital1.682.3431.556.8491.556.849
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije305.038179.544179.544
Rezerve764.755764.755764.755
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata2.1552.1552.155
Nerasporedjeni dobitak124.4641.509.6762.133.095
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE86.32358.37121.370
Dugoročna rezervisanja72.76752.46017.021
Dugoročne obaveze13.5565.9114.349
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE33.93341.80462.711
KRATKOROČNE OBAVEZE2.680.6292.945.8131.688.033
Kratkoročne finansijske obaveze130.2331.8500
Primljeni avansi, depoziti i kaucije162.755447.09215.359
Obaveze iz poslovanja740.641778.402903.555
Ostale kratkoročne obaveze1.570.5061.540.487712.069
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost29.11300
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine46.759151.56421.524
Pasivna vremenska razgraničenja62226.41835.526
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA2.063.9501.956.7551.877.815

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI7.680.9877.271.2657.248.727
Prihodi od prodaje roba317.946495.453994.899
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga7.347.0256.775.1366.250.718
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi16.0166763.110
POSLOVNI RASHODI7.539.2765.786.8066.551.417
Nabavna vrednsot prodate robe302.461463.306936.367
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe882461.176
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0388.801375.210
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga2.121.62600
Troškovi materijala2.593.1443.588.2873.813.375
Troškovi goriva i energije1.150.272986.612999.108
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi452.472444.055438.539
Troškovi proizvodnih usluga592.726405.048443.530
Troškovi amortizacije209.321178.604194.803
Troškovi dugoročnih rezervisanja17.0581300
Nematerijalni troškovi100.284109.811102.081
POSLOVNI DOBITAK141.7111.484.459697.310
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI74.72844.35652.912
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi27.45535.00910.972
Prihodi od kamata27.7171.51331.046
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule19.5567.83410.894
FINANSIJSKI RASHODI85.72336.75381.845
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi20.13115.09855.429
Rashodi kamata32.1309.7454.972
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule33.46211.91021.444
DOBITAK IZ FINANSIRANJA07.6030
GUBITAK IZ FINANSIRANJA10.995028.933
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA042.9095.482
OSTALI PRIHODI71.002142.364157.618
OSTALI RASHODI66.95786.226106.824
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA134.7611.505.291713.689
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA134.7611.505.291713.689
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda0112.20869.362
Odloženi poreski rashodi perioda10.2977.87120.907
Odloženi poreski prihodi perioda000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK124.4641.385.212623.420
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Fabrika šećera CRVENKA AD CrvenkaMasarikova 7, Crvenka87.47772.93210.9770166

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Fabrički krug i zgradeMasarikova 7, Crvenka456.6980
Ostalo522.9230
OdmarališteTrpanj2200

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
-

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija629.124
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; pravo na isplatu dividende; pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj; pravo preče kupovine i druga prava u skladu sa zakonom i aktima
ISIN brojRSCRVEE59583
Nominalna vrednost hartije2.400
Obračunska vrednost akcije6.791,98
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost dobijena je tako što se ukupan kapital, odnosno gubitak iznad visine kapitala ukoliko postoji, deli ukupnim brojem akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniIzdavalac nije emitovao finansijske instrumente u tekućoj godini.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu1.) OTP Banka Srbija AD Novi Sad - 42 akcije odnosno 0,03281% učešća; 2.) Pan Alko Promet DOO Kula - 4,82% udela u kapitalu društva.
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1) Podaci u informatoru uneti su iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2017. godinu. Godišnji finansijski izveštaji za 2017. godinu i izveštaj ovlašćenog revizora će biti usvojeni i objavljeni u zakonski predviđenom roku. Finansijski izveštaji sa stanjem na dan 31.12.2017. godine su predati Agenciji za privredne registre dana 27.02.2018. godine. 2) Društvo je u skladu sa Odlukom Odbora direktora Društva broj 331/3 od 22.01.2016. godine o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija, u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti izvršilo dana 24.06.2016. godine, poništenje 52.289 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSCRVEE59583, nominalne vrednosti 2400,00 dinara po akciji. Poništenjem sopstvenih akcija smanjen je osnovni kapital akcionarskog Društva za nominalni iznos poništenih akcija u iznosu od 125.493.600,00 dinara. Ukupan broj akcija Društva nakon sprovedenog poništenja sopstvenih akcija i smanjenja kapitala iznosi 629.124 akcija, a akcijski kapital nakon smanjenja iznosi 1.509.897.600,00 dinara, što je prikazano u finansijskim izveštajima za 2016. godinu.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiO isplati dividendi se odlučuje jednom godišnje na Skupštini akcionara u zavisnosti od toga da li društvo ima potrebu da reinvestira profit ili kreira rezerve za buduće gubitke.
Podaci o korporativnom agentuVojvođanska banka AD Novi Sad Funkcija Brokerski poslovi i finansijsko savetovanje Bulevar Mihajla Pupina 111, Novi Beograd Tel: 011/2251-380; Fax: 011/2228-541 eMail: broker@voban.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Petros Gemintzis, direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Petros Gemintzis, direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Petros Gemintzis, direktor
Potpis korporativnog agenta
Vojvođanska banka AD Novi Sad