print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi16.04.2008.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora18.04.2018.SIMBOL: BASB1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaBAS - BEOGRADSKA AUTOBUSKA STANICA A.D. BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaŽeleznička  4
Beograd
Srbija
Web adresawww.bas.rs
Datum osnivanja26.11.1965.
Broj rešenja upisa u sudski registarFI 2535/65 od 09.12.1965
Matični broj07037929
PIB - poreski identifikacioni broj100000694
Tekući računi i banke kod kojih se vode
KBM banka a.d.150-22610-14
MTS banka a.d.360-0000000005529-97
Unicredit bank Srbija a.d.170-0030025963000-21
Šifra delatnosti05221
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaUslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
Ime i prezime direktoraAnđelko Mučibabić
Ime i prezime osobe za kontaktMilorad Ilić
Telefon011/ 7621-457
Faks011/ 7621-457
e-mailbas@bas.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaEURO FINEKS BROKER A.D., Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA737.258722.148783.947
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA630.744621.001664.308
Nematerijalna imovina5.7315.6795.312
Nekretnine , postrojenja i oprema584.691579.502626.016
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani40.32235.82032.980
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA1.3821.7701.505
OBRTNA IMOVINA105.13299.377118.134
Zalihe22.28218.83830.048
Potraživanja po osnovu prodaje18.99631.80713.492
Potraživanja iz specifičnih poslova5795571.163
Druga potraživanja3.8023.2864.789
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani2001.8151.699
Gotovinski ekvivalent i gotovina44.52035.93663.422
Porez na dodatu vrednost8961.0531.000
Aktivna vremenska razgraničenja13.8576.0852.521
VANBILANSNA AKTIVA3.0413.0872.962

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA737.258722.148783.947
KAPITAL465.897466.902467.924
Osnovni kapital349.431349.431349.431
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve106.757106.757106.757
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata103103103
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak9.60610.61111.633
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE000
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE271.361255.246316.023
Kratkoročne finansijske obaveze34.57412.33627.047
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.056256239
Obaveze iz poslovanja17.63312.52616.722
Ostale kratkoročne obaveze204.159214.145254.557
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost12.68614.50012.474
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine3519121.169
Pasivna vremenska razgraničenja9025713.815
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA3.0413.0872.962

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI1.154.4281.111.1491.210.675
Prihodi od prodaje roba141.318132.682143.263
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga982.802952.8991.044.137
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi30.30825.56823.275
POSLOVNI RASHODI1.164.3021.102.0251.171.328
Nabavna vrednsot prodate robe125.376117.923128.951
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala48.26338.95855.178
Troškovi goriva i energije31.69832.61532.312
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi835.609792.673832.399
Troškovi proizvodnih usluga45.75143.31145.944
Troškovi amortizacije23.96024.00223.743
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi53.64552.54352.801
POSLOVNI DOBITAK09.12439.347
POSLOVNI GUBITAK9.87400
FINANSIJSKI PRIHODI10311282
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi000
Prihodi od kamata396576
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule64476
FINANSIJSKI RASHODI4.7282.5131.413
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata4.6832.4991.396
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule451417
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA4.6252.4011.331
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA588489824
OSTALI PRIHODI29.3267.4953.307
OSTALI RASHODI9.9999.26334.789
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA4.2404.4665.710
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA01221
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA4.2404.4785.731
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda3.4793.8624.444
Odloženi poreski rashodi perioda00265
Odloženi poreski prihodi perioda2173890
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK9781.0051.022
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Objekat BAS-1 sa pomoćnim objektima-kiosci i nadstrešnicom peronskog prostoraŽeleznička br.4administrativni saobraćajni.ugostiteljski.trgovinski.turistički4.849,85431
Objekat BAS-2 sa nadstrešniom peronskog prostoraŽeleznička br.4administrativni saobraćajni ugostiteljski trgovinski1.624,9139
Objekat- Servis autobusaŽeleznička br.4saobraćajna391,3532
Magacin trgovine i ugostiteljstvaŽeleznička br.4magacin275,659
Benzinska pumpaŽeleznička br.4pumpa20,680
Kontrolno-informacioni punktHadži Nikole Živkovićasaobraćajni ugostiteljski trgovinski115,5811
Dolazni peron-nadstrešnicasaobraćajni425,680
Restoran GOLFKneza Višeslava br.23ugostiteljska1.441,6321
Poslovnica Bazar-SremskaMaršala Birjuzova 2-turistička719
Restoran SusretHadži Nikole Živkovićaugostiteljska116,0912

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Železnička 4 Beograd K.p.462/2Parking0,04
Železnička 4 Beograd K.p. 1508/1 i 462/2Polazni peron0,36
Železnička 4 Beograd K.p. 1508/2 i 1508/3Parking autobusa1,14
Hadži Nikole Živkovića K.p.473/1Dolazni peron0,03
Bašta restorana "GOLF" Kneza Višeslava 23. Beograd. K.p.3532/1Letnja bašta0,08

12. Realni tereti na imovini

Rešenjem br.952-02-12-274/2017 Republičkog geodetskog zavoda od 30.06.2017. izvršen je upis založnog prava-hipoteke na zgradi br.1-zgradi poslovnih usluga - restorana Golf na katastarskoj parceli br.1616/1 u Beogradu,Kneza Višeslava br.23 upisanoj u List nepokretnosti br.1616 KO Čukarica.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija311.187
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije na ime
Prava iz akcijaJedna akcija jedan glas
ISIN brojRSBASBE19264
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije1.504
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2017. godine. Obračunska vrednost je izračunata tako što je ukupan kapital na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaU prethodnim godinama nije bilo gubitaka u poslovanju.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraRSM Serbla d.o.o. Beograd Bul. Mihajla Pupina 10b/l 11070 Novi Beograd. Srbija
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Skretanje pažnje Obelodanjeno je u Napomeni broj 1.8. uz finansijske izveštaje za 2017. godinu Društvo je sa Gradom Beogradom zaključilo Ugovor o zajedničkoj izgradnji 01 br. 2455 (G br. 4011-4227) od 04. jula 2017. godine. Predmet ovog ugovora je zajednička izgradnja objekta autobuske stanice u Bloku 42, te su u skladu sa tim ovim ugovorom bliže definisani uslovi, rokovi, prava i obaveze ugovornih strana. Projekat izmeštanja postojeće i izgradnja nove autobuske stanice uslovilo je da su tokom poslovne 2017. izvršena značajna ulaganja u investicione programe izrade tehničke, tehnološke i projektne dokumentacije u cilju dobijanja potrebnih dozvola za početak izgradnje nove autobuske stanice. Dana 23. februara 2018. godine od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove izdata je Gradu Beogradu kao investitoru i Društvu kao finansijeru građevinska dozvola za izgradnju staničnog platoa nove autobuske stanice u Bloku 42. Tokom 2018. godine očekuje se početak izvođenja radova na izgradnji staničnog platoa sa pripadajućom infrastrukturom, dolaznim i odlaznim peronima, parking prostorom i pešačkom komunikacijom. U narednom periodu očekuje se izdavanje dozvola i za ostale prateće objekte. Dinamika izgradnje nove autobuske stanice u ovom trenutku ne može biti precizirana, ali delatnost otpreme autobusa i putnika vršiće se na postojećoj lokaciji dokle god se ne steknu uslovi obavljanja delatnosti na novoj lokaciji. U skladu sa izgradnjom nove autobuske stanice i značajnim investicionim ulaganjima Društvo sagledava i prati sve finansijske pokazatelje poslovanja kako ne bi bio ugrožen princip stalnost poslovanja. Poreski zakoni Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenja poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja Rukovodstva Društva. Kao rezultat iznetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kamata i kazni. Period zastarelosti poreskih obaveza je pet godina, što znači da poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od pet godina od kada je obaveza nastala. Po navedenim pitanjima nije izražena rezerva u našem mišljenju. Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 62/2013 i 31/2011). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2017. godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije. Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembar 2017. godine.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci iz ovog informatora za prethodnu izveštajnu godinu dati su iz revidiranih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu. Finansijski izveštaji za 2017. godinu predati su Agenciji za privredne registre u propisanom roku i biće usvojeni na redovnoj sednici skupštine akcionara koja će se održati u zakonom predviđenom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuEURO FINEKS BROKER A.D., Beograd, Imotska br. 1, Tel/fax: +381 11 30-98-180; 30-98-184 E-mail: office@eurofineks.rs Web site: www.eurofineks.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Anđelko Mučibabić


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milorad Ilić____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Anđelko Mučibabić
Potpis korporativnog agenta
EURO FINEKS BROKER A.D., Beograd