print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi10.11.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora21.03.2018.SIMBOL: ALFA1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje
Pravni status izdavaocaOtvoreno akcionarsko društvo
AdresaRadnička  1
Vranje
Republika Srbija
Web adresawww.alfaplam.rs
Datum osnivanja16.11.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 14264/2005
Matični broj07137923
PIB - poreski identifikacioni broj100402750
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa160-7007-07
Šifra delatnosti02752
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
Ime i prezime direktoraGoran Kostić
Ime i prezime osobe za kontaktBranislav Popović
Telefon017-427-056
Faks017/421-552
e-mailfinansije@alfaplam.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD Tesla Capital ad Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA6.181.946
Stalna imovina1.905.696
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Goodwill0
- Nematerijalna ulaganja4.232
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.785.439
- Nekretnine postrojenja i oprema1.784.422
- Investicione nekretnine1.017
- Biološka sredstva0
- Dugoročni finansijski plasmani116.025
- Učešća u kapitalu115.660
- Ostali dugoročni finansijski plasmani365
Obrtna imovina4.248.360
- Zalihe1.444.282
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja0
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina2.804.078
- Potraživanja696.022
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak0
- Kratkoročni finansijski plasmani2.039.931
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina25.285
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja42.840
- Odlozena poreska sredstva27.890
Poslovna imovina6.181.946
Gubitak iznad visine kapitala0
Vanbilansna aktiva798.677

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013.
UKUPNA PASIVA6.181.946
Kapital5.393.530
- Osnovni kapital1.217.288
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Rezerve680.903
- Revalorizacione rezerve0
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti21.511
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti36
- Neraspoređen dobitak3.587.630
- Gubitak0
- Otkupljene sopstvene akcije113.766
Dugoročna rezervisanja i obaveze788.416
- Dugoročna rezervisanja89.206
- Dugoročne obaveze0
- Dugoročni krediti0
- Ostale dugoročne obaveze0
- Kratkoročne obaveze699.210
- Kratkoročne finansijske obaveze132.925
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja0
- Obaveze iz poslovanja489.956
- Ostale kratkoročne obaveze56.938
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 19.391
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak0
Odložene poreske obaveze0
Vanbilansna pasiva798.677

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI4.027.005
- Prihodi od prodaje3.994.585
- Prihodi do aktiviranja učinaka824
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka30.617
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka0
- Ostali poslovni prihodi979
POSLOVNI RASHODI3.614.698
- Nabavna vrednost prodate robe27.300
- Troškovi materijala2.348.193
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi724.722
- Troškovi amortizacije i rezervisanja169.483
- Ostali poslovni rashodi345.000
POSLOVNI DOBITAK412.307
POSLOVNI GUBITAK0
Finansijski prihodi185.317
Finansijski rashodi75.496
Ostali prihodi20.826
Ostali rashodi148.887
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA394.067
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA394.067
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0
Porez na dobitak0
Poreski rashod perioda0
Odloženi poreski rashod perioda1.850
Odloženi poreski prihodi perioda0
Isplaćena licna primanja poslodavcu0
NETO DOBITAK392.217
NETO GUBITAK0
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica0
ZARADA PO AKCIJI-
Osnovna zarada2
Umanjena zarada po akciji0


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA6.181.9466.898.6847.845.4978.456.1889.081.677
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA1.905.6962.702.7843.820.2844.065.1064.520.306
Nematerijalna imovina4.23215.632607.033521.794434.492
Nekretnine , postrojenja i oprema1.785.4391.992.6442.332.4972.880.9522.903.104
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani116.025694.508880.754662.3601.182.710
Dugoročna potraživanja00000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA27.89031.04721.62327.10146.544
OBRTNA IMOVINA4.248.3604.164.8534.003.5904.363.9814.514.827
Zalihe1.444.2821.530.5711.776.7792.187.9042.615.866
Potraživanja po osnovu prodaje687.131669.654604.662625.004534.750
Potraživanja iz specifičnih poslova00000
Druga potraživanja8.8915.9087.1195.5105.108
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani2.039.9311.850.4331.526.2551.421.0821.231.435
Gotovinski ekvivalent i gotovina25.28518.48320.03335.66516.793
Porez na dodatu vrednost18.20258.06940.97424.85770.613
Aktivna vremenska razgraničenja24.63831.73527.76863.95940.262
VANBILANSNA AKTIVA798.677886.467739.677615.535743.566

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA6.181.9466.898.6847.845.4978.456.1889.081.677
KAPITAL5.393.5305.902.8136.529.0717.165.7887.863.850
Osnovni kapital1.217.2881.217.2881.217.2881.217.2881.217.288
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije113.766117.116117.116117.116117.116
Rezerve680.903677.528677.528677.528677.528
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme00000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata21.5110005.133
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata3650.47828.12730.7720
Nerasporedjeni dobitak3.587.6304.175.5914.779.4985.418.8606.081.017
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak00000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE89.20664.649137.15267.86575.998
Dugoročna rezervisanja89.20664.649137.15267.86575.998
Dugoročne obaveze00000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE00000
KRATKOROČNE OBAVEZE699.210931.2221.179.2741.222.5351.141.829
Kratkoročne finansijske obaveze132.9251.2441.6226351.183
Primljeni avansi, depoziti i kaucije6.38269.29945.711163.60273.244
Obaveze iz poslovanja483.574732.934966.244891.709884.809
Ostale kratkoročne obaveze56.93886.468102.71795.52288.729
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost00000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine19.39141.12062.67870.76593.562
Pasivna vremenska razgraničenja0157302302302
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA798.677886.467739.677615.535743.566

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI3.995.5644.637.0685.263.6885.775.7276.315.955
Prihodi od prodaje roba34.34632.02844.59453.99452.350
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga3.960.2394.600.9875.210.3555.711.9636.252.961
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.2740000
Drugi poslovni prihodi7054.0538.7399.77010.644
POSLOVNI RASHODI3.583.2573.953.8584.628.5895.213.8585.638.695
Nabavna vrednsot prodate robe27.30025.23842.86944.80541.101
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe82442.40719.61834.67426.769
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga30.617149.30977.858339.973202.963
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Troškovi materijala2.244.6852.681.8652.923.7813.575.9933.816.759
Troškovi goriva i energije103.508110.020116.163134.030131.255
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi724.722788.772904.194965.309920.678
Troškovi proizvodnih usluga182.086214.330306.244349.811415.149
Troškovi amortizacije152.721142.157166.909292.424328.834
Troškovi dugoročnih rezervisanja16.76322.49083.81547.82737.622
Nematerijalni troškovi162.913160.702182.090178.306177.029
POSLOVNI DOBITAK412.307683.210635.099561.869677.260
POSLOVNI GUBITAK00000
FINANSIJSKI PRIHODI185.317221.458129.13981.55180.148
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi12.9629.12227.7246.8668.042
Prihodi od kamata85.63464.96543.90424.66932.017
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule86.721147.37157.51150.01640.089
FINANSIJSKI RASHODI75.49628.68038.08716.582111.371
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi593910917020.715
Rashodi kamata8.0297763.392223108
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule67.40827.86534.58616.18990.548
DOBITAK IZ FINANSIRANJA109.821192.77891.05264.9690
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000031.223
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA024.67336.236107.7012.594
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA92.348130.539000
OSTALI PRIHODI20.82632.90630.948135.915223.723
OSTALI RASHODI56.53940.87422.67379.23872.307
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA394.067762.154770.662791.216800.047
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
NETO DOBITAK POSLOVANJA00000
NETO GUBITAK POSLOVANJA00000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA394.067762.154770.662791.216800.047
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda00000
Odloženi poreski rashodi perioda1.85009.42300
Odloženi poreski prihodi perioda03.15705.47819.442
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK392.217765.311761.239796.694819.489
NETO GUBITAK00000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji24450
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Alfa Plam adRadnička br.126.2407.8961.0690646

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostorNišprostor860
Poslovni prostorNovi Sadprostor700
MagacinNovi Sadmagacin2.6200
ServisNišservis-prostor723
ProdavnicaVranjeprodavnice-prostor3543
Magacin-KoštanaVranjemagacin10.0402
MagacinNovi Sadmagacin2.9273
Poslovni prostorBorprostor1580
Poslovni prostorZemunprostor555
Poslovni prostorSuboticaprostor3950
Poslovni prostorSurdulicaprostor1900
Poslovni prostorNišprostor2020
Poslovni prostorŠabacprostor3170
Poslovni prostorNišprostor860

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Radnička 1, VranjeGradjevinsko zemljište34,7
Bulevar AVNOJ-a 4, VranjeGrađevinsko zemljište, saobraćajnice11,85

12. Realni tereti na imovini

Nema tereta na imovini preduzeća

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija174.812
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeRedovne (obične) akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na dividendu, pravo na deo likvidacione mase
ISIN brojRSALFAE34014
Nominalna vrednost hartije6.700
Obračunska vrednost akcije44.984,61
Datum isplate dividende20.06.2017.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period850
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, podelom trajnog kapitala iskazanog u Bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine sa ukupnim brojem akcija. Na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2017.godine iznosi 44.984,61 dinara
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaNije bilo gubitaka u prethodne tri godine
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- JUBMES banka. 4,99948%, - Komercijalna banka, 0,00036%, - Univerzal banka-u stečaju, 4,9843%, - Gumoplastika Bujanovac, 0,0195%, - VEEDA Vranje, 9,09%, - RK Nikšićanka, 0,1274% - FOS doo Surdulica 100%
Naziv ovlašćenog revizoraDruštvo za reviziju BDO doo Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru poticu iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2017. godinu. Revizija finansijskih izveštaja je u toku. Finansijski izveštaji za 2017. godinu odobreni su od strane Odbora direktora i predati su Agenciji za privredne registre za statističke potrebe u zakonskom roku. Redovni finansijski izveštaji će biti predati APR nakon održavanja skupštine, u zakonskom roku. Akcije izdavaoca bile su uključenje na Standard Listing-u od 05.11.2008. godine, rešenjem broj 3349/08. Odbor direktora društva je, dana 15.05.2017. godine, doneo odluku o isključenju akcija sa Listinga i uključenju na Open Market te je Beogradskoj berzi podnet zahtev za realizaciju navedene odluke dana 31.05.2017. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuTesla Capital ad - brokersko dilersko društvo Adresa: Cvijićeva 129, 11000 Beograd, tel/fax 011/3020-030, 011/3020-050 e-mail: office@tesla-capital.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Goran Kostić


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Branislav Popović____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Goran Kostić
Potpis korporativnog agenta
BDD Tesla Capital ad Beograd