print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi01.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora13.03.2018.SIMBOL: AGBC1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU AGROBAČKA AD, BAČKA TOPOLA
Pravni status izdavaocaAKTIVAN
AdresaMaršala Tita  8
Bačka topola
Srbija
Web adresawww.agrobacka.net
Datum osnivanja01.01.1969.
Broj rešenja upisa u sudski registarFI-2922/99
Matični broj08056749
PIB - poreski identifikacioni broj101443807
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Vojvođanska banka ad Novi Sad355-1009747-03
Komercijalna banka ad Beograd205-114300-83
Poštanska štedionica ad Beograd200-2387510101912-38
Šifra delatnosti00111
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružagajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Ime i prezime direktoraRadoslav Bošković
Ime i prezime osobe za kontaktRadmila Uzelac
Telefon024/715-844
Faks024/715-700
e-mailagrobac@eunet.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaTEZORO BROKER AD Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA729.363853.513
Stalna imovina411.651397.222
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja00
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva392.101377.920
- Nekretnine postrojenja i oprema392.101377.920
- Investicione nekretnine00
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani19.55019.302
- Učešća u kapitalu19.14019.096
- Ostali dugoročni finansijski plasmani410206
Obrtna imovina317.712456.291
- Zalihe124.535203.781
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina193.177252.510
- Potraživanja114.735214.840
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak00
- Kratkoročni finansijski plasmani70.0000
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina7.61834.986
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja8242.684
- Odlozena poreska sredstva00
Poslovna imovina729.363853.513
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva00

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA729.363853.513
Kapital692.423699.032
- Osnovni kapital461.135461.135
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve00
- Revalorizacione rezerve229.558229.541
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
- Neraspoređen dobitak8.5738.356
- Gubitak6.8430
- Otkupljene sopstvene akcije00
Dugoročna rezervisanja i obaveze32.137149.903
- Dugoročna rezervisanja6.5845.946
- Dugoročne obaveze6.7126.712
- Dugoročni krediti00
- Ostale dugoročne obaveze6.7126.712
- Kratkoročne obaveze18.841137.245
- Kratkoročne finansijske obaveze00
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja12.633131.865
- Ostale kratkoročne obaveze5.2715.058
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 937322
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
Odložene poreske obaveze4.8034.578
Vanbilansna pasiva00

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI432.026401.878
- Prihodi od prodaje414.235405.593
- Prihodi do aktiviranja učinaka5234
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka14.5040
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka07.785
- Ostali poslovni prihodi3.2354.036
POSLOVNI RASHODI424.106411.709
- Nabavna vrednost prodate robe93.245125.083
- Troškovi materijala214.132169.637
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi62.40466.036
- Troškovi amortizacije i rezervisanja16.12015.114
- Ostali poslovni rashodi38.20535.839
POSLOVNI DOBITAK7.9200
POSLOVNI GUBITAK09.831
Finansijski prihodi7.0745.851
Finansijski rashodi1.136720
Ostali prihodi8.36917.410
Ostali rashodi12.4466.326
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA9.7816.384
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA9.7816.384
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashod perioda1.2670
Odloženi poreski prihodi perioda0225
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK8.5146.609
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA743.727632.438614.523528.522
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA381.581368.405346.107332.453
Nematerijalna imovina0000
Nekretnine , postrojenja i oprema364.062352.309339.595325.941
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani17.51916.0966.5126.512
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA362.146264.033268.416196.069
Zalihe191.376204.097153.353112.191
Potraživanja po osnovu prodaje154.40046.79355.97722.115
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja8239351.041750
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani10.0000040.000
Gotovinski ekvivalent i gotovina4.9149.31657.33320.301
Porez na dodatu vrednost02.22200
Aktivna vremenska razgraničenja633670712712
VANBILANSNA AKTIVA0000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA743.727632.438614.523528.522
KAPITAL661.875580.962564.084496.627
Osnovni kapital461.135461.135461.135461.135
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve0000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme229.517228.685228.670228.494
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata375146299639
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak8.38083315175
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak37.532109.837126.035193.816
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE3.9454.7504.7753.692
Dugoročna rezervisanja3.9454.7504.7753.692
Dugoročne obaveze0000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE4.3644.0603.8793.660
KRATKOROČNE OBAVEZE73.54342.66641.78524.543
Kratkoročne finansijske obaveze0000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije74182242241
Obaveze iz poslovanja66.29837.68234.08921.682
Ostale kratkoročne obaveze4.6664.4464.5132.016
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost2.166000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine18182.54919
Pasivna vremenska razgraničenja321338392585
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA0000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI364.224175.665175.047114.947
Prihodi od prodaje roba179.887111.77076.73943.757
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga180.27850.88084.18052.260
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi4.05913.01514.12818.930
POSLOVNI RASHODI393.959226.955228.681180.669
Nabavna vrednsot prodate robe172.610103.80577.44441.504
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe1920270
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga33.6426.16200
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0026.68224.607
Troškovi materijala131.06125.15926.36521.353
Troškovi goriva i energije6.3027.4527.1315.836
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi66.59265.78860.53160.803
Troškovi proizvodnih usluga31.32311.38610.9517.594
Troškovi amortizacije13.89213.72913.59713.654
Troškovi dugoročnih rezervisanja69738558290
Nematerijalni troškovi5.7715.0805.4495.028
POSLOVNI DOBITAK0000
POSLOVNI GUBITAK29.73551.29053.63465.722
FINANSIJSKI PRIHODI3.8451.2593761.511
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi9596121104
Prihodi od kamata1.701450871.225
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule2.049713168182
FINANSIJSKI RASHODI8661.819246217
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi0000
Rashodi kamata01.293120
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule866526234217
DOBITAK IZ FINANSIRANJA2.97901301.294
GUBITAK IZ FINANSIRANJA056000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA7.5996.43828.2511.182
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA18.10420.5223.412422
OSTALI PRIHODI13.5363.01919.6651.261
OSTALI RASHODI14.02018.0735.4645.608
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA37.74580.98814.46468.015
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA002170
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA37.74580.98814.68168.015
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda002.5310
Odloženi poreski rashodi perioda0000
Odloženi poreski prihodi perioda213303181219
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK0000
NETO GUBITAK37.53280.68517.03167.796
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Centar za doradu semenaBačka Topola1.7502.91620023221
Servis automobilaBačka Topola2.527004682
Servis poljoprivredne mehanizacijeBačka Topola1.3089861832500
Magacin VPBačka Topola02.482002
Prodavnica MP-2Bačka Topola0414002
Prodavniva MP-3Mali Iđoš0254000
Upravne zgrade 1 i 2Bačka Topola002.5239018

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
StanBačka Topola630

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Bačka Topolagrađevinsko3

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija80.799
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje; pravo na dividendu; pravo na deo stečajne mase, likvidacione mase, i druga prava u skladu sa zakonom
ISIN brojRSAGBCE49975
Nominalna vrednost hartije5.600
Obračunska vrednost akcije6.146,45
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je tako što je trajni kapital po bilansima sa stanjem na dan 31.12.2017. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaOdlukom o raspodeli dobiti i pokriću gubitka od 29.06.2016. godine izvršeno je pokriće gubitka iz ranijih godina, koji iznosi 832.875.79 dinara. Odlukom o raspodeli dobiti i pokriću gubitka od 28.06.2017.godine izvršeno je pokriće gubitka iz ranijih godina, koji iznosi 14.844,00 dinara. Nepokriveni gubitak ranijih godina sa 31.12.2016. godine iznosi 126.020.727,22 dinara.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluSemenarstvo doo Novi Sad - 5,19%; Hibrid doo Beograd - 0,71%; Zastava automobili ad Kragujevac u stečaju - 0,00212%; IMT ad Beograd u stečaju - 0,04937%; AIK Bačka Topola doo - 0,95%.
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u ovom informatoru za prethodnu izveštajnu godinu su dati iz izveštaja sastavljenih za statističke potrebe koji su odobreni od strane generalnog direktora, i u propisanom roku dostavljeni Agenciji za privredne registre. Na Skupštini akcionara koja je održana dana dana 29.06.2016. godine doneta je Odluka o pokriću gubitka iz ranijih godina u iznosu od 832.875,79 dinara. Odlukom o raspodeli dobiti i pokriću gubitka od 28.06.2017.godine izvršeno je pokriće gubitka iz ranijih godina, koji iznosi 14.844,00 dinara. Nepokriveni gubitak ranijih godina sa 31.12.2016. godine iznosi 126.020.727,22 dinara.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuTEZORO BROKER AD Beograd Beograd, Strahinjića bana 26 tel. 011/263-23-46, 263-20-57, e-mail: office@tezorobroker.co.rs web site: www.tezorobroker.co.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
direktor Radoslav Bošković


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
direktor Radoslav Bošković____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
direktor Radoslav Bošković
Potpis korporativnog agenta
TEZORO BROKER AD Beograd