16.05.2007.
Izjava o šestomesečnom planu poslovanja - Metalac a.d. Gornji Milanovac

Na osnovu odredbi člana 67. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. Glasnik RS” br. 47/2006) i odredbi člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obavešavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl. Glasnik RS” br. 100/2006 i 116/2006), Upravni odbor holding kompanije METALAC a.d. iz Gornjeg Milanovca objavljuje sledećuI Z J A V U

O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA

METALCA A.D. ZA PRVO POLUGODIŠTE 2007. GODINE

1) Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva:

METALAC akcionarsko društvo, Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra 212, matični broj: 07177984, PIB: 100887751.2) Web site i e-mail adresa:

www.metalac.com metalac@metalac.com3) Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:

BD 5372/2005 od 04.05.2005. godine4) Delatnost (šifra i opis)

74150 – Holding poslovi5) Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:

Dragoljub Vukadinović, predsednik Upravnog odbora, Prof. dr Dragan Đuričin, Radmila Todosijević, Prof. dr Goran Petković, Nikola Pavičić, Vladimir Čupić, mr Đorđe Milosavljević, članovi Upravnog odbora6) Osnovni podaci o šestomesečnom planu poslovanja za tekuću poslovnu godinu, sa podacima o bitnim materijalnim događajima i transakcijama ostvarenim do datuma objavljivanja, a koji imaju značajni uticaj na finansijski položaj, uspeh i novčane tokove društva:

Biznis planom holdinga METALAC za prvo polugodište 2007. godine predviđen je ukupan konsolidovani prihod u iznosu od 19.762.242 EUR i konsolidovana bruto dobit u iznosu od 1.613.105 EUR. Do datuma objavljivanja ove izjave društvo je poslovalo u granicama planiranih poslovnih ciljeva i nije bilo materijalnih događaja i transakcija koje bi imale značajan uticaj na poslovanje društva.Primerak ove Izjave akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva i čini ga dostupnim na svom web site.PREDSEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.

Vrednost914,45
Promena0,12
% 0,01%
29.05.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2771
USD/RSD109,2169
Izvor NBS, 29.05.2023.
Tržišna kapitalizacija - 29.05.2023.
444.862.535.402 RSD
3.793.260.026 EUR
Vesti sa Berze
03.05.2023.
BELEXsentiment za maj 2023. godine
03.05.2023.
BELEX Monthly Report - April 2023.
12.04.2023.
Odluka o Informatoru o izdavaocu
Poslednje vesti
29.05.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
29.05.2023.
Ažurirani informatori - 29.05.2023
29.05.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
29.05.2023.
Izveštaj sa održane četvrte vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.05.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš