28.03.2007.
Sazivanje Skupštine akcionara - Metalac a.d. Gornji Milanovac

Na osnovu člana 276., člana 313. stav 1. tačka 4. i člana 281. stav 4. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 125/04), člana 31. Osnivačkog akta i člana 16. i 35. stav 1. tačka 4. Statuta METALCA a.d. iz Gornjeg Milanovca, Upravni odbor na osnovu odluke donete na sednici održanoj dana 23. februara 2007. godineO B A V E Š T A V A

Akcionare kompanije METALAC a.d. iz Gornjeg MilanovcaO SAZIVANJU

GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Godišnja sednica Skupštine akcionara održaće se dana 05. aprila 2007. godine, u sedištu kompanije u Gornjem Milanovcu ul. Kneza Aleksandra 212, u amfiteatru Poslovnog centra sa početkom u 14:00 časova.Za navedenu godišnju sednicu Skupštine akcionara, a nakon imenovanja zapisničara, overača zapisnika i članova komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine, kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, predlaže se sledećiDNEVNI RED1. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru iz delokruga ovog organa, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o:

1.1. Izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2006. godinu;

1.2. Izvršenoj reviziji konsolidovanih finanansijskih izveštaja za 2006. godinu;2. Usvajanje izveštaja Upravog odbora, godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju "Metalca" a.d. i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2006. godinu, sa donošenjem odluka o:

2.1. Raspodeli dobiti;

2.2. Produženju mandata članovima Upravnog odbora shodno članu 32. stav 2. Statuta;

2.3. Produženju mandata članovima Nadzornog odbora shodno članu 47. stav 3. Statuta3. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2007. godinu;4. Predlozi i pitanja.

Pravo ličnog učešća u radu skupštine shodno odredbama Statuta imaju akcionari koji raspolažu sa najmanje 12.000 glasova, odnosno punomoćnici akcionara koji na osnovu datih punomoćja akcionara zastupaju najmanje 12.000 glasova.Lista akcionara sa pravom učešća u radu godišnje Skupštine utvrđuje se na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara "Metalca" a.d. izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 26. februar 2007. godine, kao dan objavljivanja sazivanja godišnje skupštine.Društvo će akcionarima obezbediti kopiju potrebnog materijala za rad na sednici u sedištu kompanije u službi za pravne poslove, u redovno radno vreme od 8 -16 časova.

PREDSEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.s.r.

Vrednost914,45
Promena0,12
% 0,01%
29.05.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2771
USD/RSD109,2169
Izvor NBS, 29.05.2023.
Tržišna kapitalizacija - 29.05.2023.
444.862.535.402 RSD
3.793.260.026 EUR
Vesti sa Berze
03.05.2023.
BELEXsentiment za maj 2023. godine
03.05.2023.
BELEX Monthly Report - April 2023.
12.04.2023.
Odluka o Informatoru o izdavaocu
Poslednje vesti
29.05.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Duga a.d. , Beograd
29.05.2023.
Ažurirani informatori - 29.05.2023
29.05.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Fasma a.d. , Beograd
29.05.2023.
Izveštaj sa održane četvrte vanredne Skupštine akcionara - Zmaj a.d. , Zemun
29.05.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš