verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.dunavstockbroker.com

Datum podnošenja Informatora berzi26.08.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora23.07.2018.SIMBOL: ZISR1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo''Žitosrem'' Inđija
Pravni status izdavaocaaktivno privredno društvo
AdresaVojvode Putnika  2
Inđija
Srbija
Web adresawww.zitosrem.rs
Datum osnivanja07.07.1956.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD.89959
Matični broj08014566
PIB - poreski identifikacioni broj100698556
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Raiffeisenbank a.d. Beograd265-2010310001353-
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad355-1002144-17
Banca Intesa a.d. Beograd160-181790-40
Komercijalna banka a.d.205-60010-90
--
Šifra delatnosti01061
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja mlinskih proizvoda
Ime i prezime direktoraVučetić Živan
Ime i prezime osobe za kontaktBranka Dušanić
Telefon022/557-671. 022/557-672
Faks022/551-215
e-mailinfo@zitosrem.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD Dunav Stockbroker a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA1.029.3341.005.078
Stalna imovina501.487487.231
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja00
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva497.077483.557
- Nekretnine postrojenja i oprema359.307344.303
- Investicione nekretnine137.770139.254
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani4.4103.674
- Učešća u kapitalu1.9161.916
- Ostali dugoročni finansijski plasmani2.4941.758
Obrtna imovina523.032511.948
- Zalihe262.662357.558
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja2860
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina260.084154.390
- Potraživanja131.090122.653
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak2.3046.619
- Kratkoročni finansijski plasmani113.41117.315
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina10.5574.777
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja2.7223.026
- Odlozena poreska sredstva4.8155.899
Poslovna imovina1.029.3341.005.078
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva410.660355.833

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA1.029.3341.005.078
Kapital698.796700.645
- Osnovni kapital212.031212.031
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve126.287126.287
- Revalorizacione rezerve163.135163.135
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
- Neraspoređen dobitak197.343199.192
- Gubitak00
- Otkupljene sopstvene akcije00
Dugoročna rezervisanja i obaveze330.538304.433
- Dugoročna rezervisanja00
- Dugoročne obaveze00
- Dugoročni krediti00
- Ostale dugoročne obaveze00
- Kratkoročne obaveze330.538304.433
- Kratkoročne finansijske obaveze200.000141.512
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja53.96367.223
- Ostale kratkoročne obaveze58.60079.687
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 17.27015.408
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak705603
Odložene poreske obaveze00
Vanbilansna pasiva410.660355.833

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI1.725.4151.382.632
- Prihodi od prodaje1.568.8921.196.568
- Prihodi do aktiviranja učinaka149.863164.040
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka01.771
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka10.8440
- Ostali poslovni prihodi17.50420.253
POSLOVNI RASHODI1.659.8171.320.446
- Nabavna vrednost prodate robe920.992579.424
- Troškovi materijala500.427530.164
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi151.149137.603
- Troškovi amortizacije i rezervisanja26.70228.550
- Ostali poslovni rashodi60.54744.705
POSLOVNI DOBITAK65.59862.186
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi11.2344.469
Finansijski rashodi28.67524.187
Ostali prihodi85.31929.780
Ostali rashodi19.99913.163
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA113.47759.085
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA113.47759.085
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda7.8119.444
Odloženi poreski rashod perioda00
Odloženi poreski prihodi perioda5911.084
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK106.25750.725
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada21
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.005.0781.107.0071.066.5821.083.9291.139.900
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA487.231581.806611.911604.939673.694
Nematerijalna imovina00000
Nekretnine , postrojenja i oprema483.557579.018609.799602.967671.908
Biološka sredstva00000
Dugoročni finansijki plasmani1.9162.2812.1121.9721.786
Dugoročna potraživanja1.758507000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA5.8997.0837.5868.3189.199
OBRTNA IMOVINA511.948518.118447.085470.672457.007
Zalihe357.558333.764308.747297.938294.058
Potraživanja po osnovu prodaje102.25965.51861.84788.99776.419
Potraživanja iz specifičnih poslova16.58038.87852.87556.14657.853
Druga potraživanja10.4344.0003.6009.7194.239
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani17.31516.2598.4235.5824.211
Gotovinski ekvivalent i gotovina4.77757.70810.59411.88615.819
Porez na dodatu vrednost824469001.746
Aktivna vremenska razgraničenja2.2011.5229994042.662
VANBILANSNA AKTIVA355.833349.697348.616343.706334.240

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA1.005.0781.107.0071.066.5821.083.9291.139.900
KAPITAL700.645724.654778.910784.212775.407
Osnovni kapital212.122212.122212.122212.122212.122
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije00000
Rezerve126.196126.196126.196126.196126.196
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme163.135151.040157.987157.987157.987
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerasporedjeni dobitak199.192235.296282.605287.907279.102
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak00000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE04.8134.8134.75246.884
Dugoročna rezervisanja04.8134.8134.7524.397
Dugoročne obaveze000042.487
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE00000
KRATKOROČNE OBAVEZE304.433377.540282.859294.965317.609
Kratkoročne finansijske obaveze141.512250.000164.195142.261203.346
Primljeni avansi, depoziti i kaucije10.6534.1131.8413.568172
Obaveze iz poslovanja56.57030.12831.39063.89079.422
Ostale kratkoročne obaveze79.68768.27363.77064.84515.090
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost03113842.7270
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine7273.50696140121
Pasivna vremenska razgraničenja15.28421.20921.18317.53419.458
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA355.833349.697348.616343.706334.240

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI1.216.8211.227.7881.235.2281.185.0991.039.050
Prihodi od prodaje roba636.678727.379600.580595.671431.282
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga559.890480.883609.454558.429579.879
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000
Drugi poslovni prihodi20.25319.52625.19430.99927.889
POSLOVNI RASHODI1.155.3771.215.7391.233.6161.196.9081.074.611
Nabavna vrednsot prodate robe579.424657.751564.824553.322400.428
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe164.040147.294135.369123.771104.951
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga1.7717.5026.9514041.087
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Troškovi materijala483.612434.700535.220496.202526.617
Troškovi goriva i energije46.55153.96449.54546.87340.354
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi137.603153.062160.399155.284145.201
Troškovi proizvodnih usluga21.12518.50915.75519.51720.482
Troškovi amortizacije28.55026.17427.35028.44428.861
Troškovi dugoročnih rezervisanja7421.5970173135
Nematerijalni troškovi23.58124.77822.84321.26818.571
POSLOVNI DOBITAK61.44412.0491.61200
POSLOVNI GUBITAK00011.80935.561
FINANSIJSKI PRIHODI4.4697.7827.5304.1938.959
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi2001.09160
Prihodi od kamata1.5815.4405.4671.1703.699
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule2.8682.3429723.0175.260
FINANSIJSKI RASHODI24.18711.42910.0468.1128.637
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi4861.0311.0041.0041.723
Rashodi kamata18.1368.7096.7434.6614.302
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule5.5651.6892.2992.4472.612
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000322
GUBITAK IZ FINANSIRANJA19.7183.6472.5163.9190
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.73310.20456.13913.2249.204
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA10.85577.96913.7874.3487.931
OSTALI PRIHODI28.046140.33630.74126.78340.788
OSTALI RASHODI2.3078.3883.3769204.553
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA58.34372.58568.81319.0112.269
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
NETO DOBITAK POSLOVANJA00000
NETO GUBITAK POSLOVANJA00000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA58.34372.58568.81319.0112.269
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda9.44413.42311.5313.7351.249
Odloženi poreski rashodi perioda00000
Odloženi poreski prihodi perioda1.0841.183503733881
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK49.98360.34557.78516.0091.901
NETO GUBITAK00000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji11100
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
MlinInđija3.62089230-25
Pekara i keksaraInđija2.26230045-42
Mešaona stočne hraneLjukovo218137645910

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
SilosInđijaskladištenje žitarica-12
Poslovni prostorNišposlovni prostor194-
Tehničke službeInđijaradionica. garaža. labaratorija51829
Upravna zgradaInđijastručne službe31017
Ostali objektiInđijaostalo1.77321
SkladištaStari Slankamenskladištenje1.835-
Objekti van upotrebeNovi Slankamen. Beškamlin van upotrebe850-
Poslovni prostorNovi SadMaloprodajni objekat322
Poslovni prostorNovi BeogradMaloprodajni objekat293
Građevinski objektiKrušedol Prnjavor (Opština Irig)Investicione nekretnine4900
Građevinski objektiSurduk (Stara Pazova)investicione nekretnine6500

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Opština InđijaPoljoprivredno217
Opština IrigPoljoprivredno234
Opština PećinciPoljoprivredno153
Opština InđijaGrađevinsko9
Opština Stara PazovaGrađevinsko3

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija70.677
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijevlasničke hartije od vrednosti. obične akcije
Prava iz akcijau skladu sa Statutom društva i Zakonom o privrednim društvima
ISIN brojRSZTSRE29565
Nominalna vrednost hartije3.000
Obračunska vrednost akcije10.971,14
Datum isplate dividende12.07.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period8,5
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, a na osnovu bilansnih pokazatelja za 2017. godinu.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluPreduzeće poseduje kapital u dva društva. ali su ta učešća mala i u kapitalu tih pravnih lica predstavljaju udele manje od 0.1%
Naziv ovlašćenog revizoraPrivredni savetnik – revizija d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajPo našem mišljenju finansijski izveštaj istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuje finansijski položaj Društva „Žitosrem“ a.d., Inđija na dan 31. decembra 2017. godine, rezultate poslovanja i tokove gotovine za 2017. godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i na način opisan u Napomenama uz finansijske izveštaje.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Društvu poseduje sertifikat za kvalitet po HACCP standardima za sav proizvodni program. U informatoru su dati podaci za 2017. godinu iz konačnih finasijskih izveštaja koji su usvojeni na sednici skupštine akcionara dana 21.06.2018. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuDunav Stockbroker A.D. Beograd Kolarčeva 7/I Tel:3223-764 Fax:3223-763 e-mail: dunavstockbroker@dunavstockbroker.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Vučetić Živan


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Branka Dušanić____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Vučetić Živan
Potpis korporativnog agenta
BDD Dunav Stockbroker a.d. Beograd