verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.dunavstockbroker.com

Datum podnošenja Informatora berzi26.08.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora24.04.2020.SIMBOL: ZISR1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo''Žitosrem'' Inđija
Pravni status izdavaocaaktivno privredno društvo
AdresaVojvode Putnika  2
Inđija
Srbija
Web adresawww.zitosrem.rs
Datum osnivanja07.07.1956.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD.89959
Matični broj08014566
PIB - poreski identifikacioni broj100698556
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Raiffeisenbank a.d. Beograd265-2010310001353-73
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad325-9500600044465-30
Banca Intesa a.d. Beograd160-181790-40
Komercijalna banka a.d.205-60010-90
--
Šifra delatnosti01061
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja mlinskih proizvoda
Ime i prezime direktoraVučetić Živan
Ime i prezime osobe za kontaktNikola Zoraja
Telefon022/557-671. 022/557-672
Faks022/551-215
e-mailinfo@zitosrem.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD Dunav Stockbroker a.d. Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.005.0781.107.0071.066.5821.083.9291.139.9001.052.9671.092.782
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000000
STALNA IMOVINA487.231581.806611.911604.939673.694657.701669.351
Nematerijalna imovina0000000
Nekretnine , postrojenja i oprema483.557579.018609.799602.967671.908656.759668.177
Biološka sredstva0000000
Dugoročni finansijki plasmani1.9162.2812.1121.9721.7869421.174
Dugoročna potraživanja1.75850700000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA5.8997.0837.5868.3189.19910.18011.277
OBRTNA IMOVINA511.948518.118447.085470.672457.007385.086412.154
Zalihe357.558333.764308.747297.938294.058226.020244.402
Potraživanja po osnovu prodaje102.25965.51861.84788.99776.41981.23999.172
Potraživanja iz specifičnih poslova16.58038.87852.87556.14657.85349.78954.112
Druga potraživanja10.4344.0003.6009.7194.2391.6821.189
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000000
Kratkoročni finansijki plasmani17.31516.2598.4235.5824.2112.7281.598
Gotovinski ekvivalent i gotovina4.77757.70810.59411.88615.81910.6327.518
Porez na dodatu vrednost824469001.74612.7313.902
Aktivna vremenska razgraničenja2.2011.5229994042.662265261
VANBILANSNA AKTIVA355.833349.697348.616343.706334.240368.721394.655

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019.
UKUPNA PASIVA1.005.0781.107.0071.066.5821.083.9291.139.9001.052.9671.092.782
KAPITAL700.645724.654778.910784.212775.407741.047784.221
Osnovni kapital212.122212.122212.122212.122212.122212.122212.122
Upisani a neuplaćeni kapital0000000
Otkupljene sopstevne akcije0000000
Rezerve126.196126.196126.196126.196126.19615.20315.203
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme163.135151.040157.987157.987157.987157.366185.497
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000000
Nerasporedjeni dobitak199.192235.296282.605287.907279.102356.356371.399
Učešće bez prava kontrole0000000
Gubitak0000000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE04.8134.8134.75246.8847.8144.434
Dugoročna rezervisanja04.8134.8134.7524.3974.5534.434
Dugoročne obaveze000042.4873.2610
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000000
KRATKOROČNE OBAVEZE304.433377.540282.859294.965317.609304.106304.127
Kratkoročne finansijske obaveze141.512250.000164.195142.261203.346196.065157.923
Primljeni avansi, depoziti i kaucije10.6534.1131.8413.5681725.77448.158
Obaveze iz poslovanja56.57030.12831.39063.89079.42236.17243.108
Ostale kratkoročne obaveze79.68768.27363.77064.84515.09043.9845.999
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost03113842.727000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine7273.506961401211.70928.432
Pasivna vremenska razgraničenja15.28421.20921.18317.53419.45820.40220.507
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000000
VANBILANSNA PASIVA355.833349.697348.616343.706334.240368.721394.655

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019.
POSLOVNI PRIHODI1.216.8211.227.7881.235.2281.185.0991.039.0501.200.3931.219.498
Prihodi od prodaje roba636.678727.379600.580595.671431.282529.578449.684
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga559.890480.883609.454558.429579.879636.765735.179
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000333216
Drugi poslovni prihodi20.25319.52625.19430.99927.88933.71734.419
POSLOVNI RASHODI1.155.3771.215.7391.233.6161.196.9081.074.6111.203.8491.191.695
Nabavna vrednsot prodate robe579.424657.751564.824553.322400.428505.252433.346
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe164.040147.294135.369123.771104.95133.41721.332
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga1.7717.5026.9514041.0875.80813.796
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000000
Troškovi materijala483.612434.700535.220496.202526.617536.533569.471
Troškovi goriva i energije46.55153.96449.54546.87340.35432.65533.478
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi137.603153.062160.399155.284145.201104.599103.259
Troškovi proizvodnih usluga21.12518.50915.75519.51720.48216.97916.687
Troškovi amortizacije28.55026.17427.35028.44428.86130.01228.355
Troškovi dugoročnih rezervisanja7421.5970173135556586
Nematerijalni troškovi23.58124.77822.84321.26818.57116.48841.641
POSLOVNI DOBITAK61.44412.0491.61200027.803
POSLOVNI GUBITAK00011.80935.5613.4560
FINANSIJSKI PRIHODI4.4697.7827.5304.1938.9599882.002
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi2001.0916000
Prihodi od kamata1.5815.4405.4671.1703.6991741.117
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule2.8682.3429723.0175.260814885
FINANSIJSKI RASHODI24.18711.42910.0468.1128.6376.0243.637
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi4861.0311.0041.0041.7231.491420
Rashodi kamata18.1368.7096.7434.6614.3023.8782.287
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule5.5651.6892.2992.4472.612655930
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000032200
GUBITAK IZ FINANSIRANJA19.7183.6472.5163.91905.0361.635
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.73310.20456.13913.2249.2045.4474.700
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA10.85577.96913.7874.3487.9315.4639.000
OSTALI PRIHODI28.046140.33630.74126.78340.78829.52310.660
OSTALI RASHODI2.3078.3883.3769204.5533.5092.582
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA58.34372.58568.81319.0112.26917.50629.946
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000000
NETO DOBITAK POSLOVANJA00000022
NETO GUBITAK POSLOVANJA000008.8040
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA58.34372.58568.81319.0112.2698.70229.968
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000000
POREZ NA DOBITAK - - - - - - -
Poreski rashod perioda9.44413.42311.5313.7351.2492.7155.954
Odloženi poreski rashodi perioda0000000
Odloženi poreski prihodi perioda1.0841.1835037338819811.097
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000000
NETO DOBITAK49.98360.34557.78516.0091.9016.96825.111
NETO GUBITAK0000000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000000
Zarada po akciji - - - - - - -
Osnovna zarada po akciji1110000
Umanjena zarada po akciji0000000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
MlinInđija3.62089230-24
Pekara i keksaraInđija2.26230045-18
Mešaona stočne hraneLjukovo218137645910

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
SilosInđijaskladištenje žitarica-11
Poslovni prostorNišposlovni prostor194-
Tehničke službeInđijaradionica. garaža. labaratorija51820
Upravna zgradaInđijastručne službe31011
Ostali objektiInđijaostalo1.7730
SkladištaStari Slankamenskladištenje1.835-
Objekti van upotrebeNovi Slankamen. Beškamlin van upotrebe850-
Poslovni prostorNovi SadMaloprodajni objekat320
Poslovni prostorNovi BeogradMaloprodajni objekat290
Građevinski objektiKrušedol Prnjavor (Opština Irig)Investicione nekretnine4900
Građevinski objektiSurduk (Stara Pazova)investicione nekretnine6500
SilosNovi Karlovciskladištenje žitarica-3

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Opština InđijaPoljoprivredno217
Opština IrigPoljoprivredno221
Opština PećinciPoljoprivredno153
Opština InđijaGrađevinsko9
Opština Stara PazovaGrađevinsko3

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija70.677
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijevlasničke hartije od vrednosti. obične akcije
Prava iz akcijau skladu sa Statutom društva i Zakonom o privrednim društvima
ISIN brojRSZTSRE29565
Nominalna vrednost hartije3.000
Obračunska vrednost akcije11.095,84
Datum isplate dividende26.06.2019.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period85
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, a na osnovu bilansnih pokazatelja za 2019. godinu.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluPreduzeće poseduje učešće u jednom pravnom licu i ono iznosi 0,23% ukupnog kapitala tog pravnog lica.
Naziv ovlašćenog revizoraPRIVREDNI SAVETNIK – REBIZIJA d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja “Žitosrem” a.d., Inđija, Vojvode Putnika br. 2 (u daljem tekstu: Društvo) koje sačinjavaju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2019 godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promena na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnijih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. Po našem mišljenju finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj “Žitosrem” a.d., Inđija, Vojvode Putnika br. 2 , na dan 31. decembra 2019 godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2019 godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i na način opisan u Napomenama uz finansijske izveštaje. Beograd, 18. april 2020. godine “Privredni Savetnik - Revizija” Zoran Komarica, Licencirani ovlašćeni revizor
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Društvu poseduje sertifikat za kvalitet po HACCP standardima za sav proizvodni program. U informatoru su dati podaci za 2019. godinu iz finasijskih izveštaja koji su odobreni od strane odbora direktora i predati APRU-u 28.02.2020. godine
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuDunav Stockbroker A.D. Beograd Kolarčeva 7/I Tel:3223-764 Fax:3223-763 e-mail: dunavstockbroker@dunavstockbroker.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Vučetić Živan


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Nikola Zoraja____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Vučetić Živan
Potpis korporativnog agenta
BDD Dunav Stockbroker a.d. Beograd