verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.dunavstockbroker.com

Datum podnošenja Informatora berzi26.08.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora26.06.2019.SIMBOL: ZISR1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo''Žitosrem'' Inđija
Pravni status izdavaocaaktivno privredno društvo
AdresaVojvode Putnika  2
Inđija
Srbija
Web adresawww.zitosrem.rs
Datum osnivanja07.07.1956.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD.89959
Matični broj08014566
PIB - poreski identifikacioni broj100698556
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Raiffeisenbank a.d. Beograd265-2010310001353-
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad355-1002144-17
Banca Intesa a.d. Beograd160-181790-40
Komercijalna banka a.d.205-60010-90
--
Šifra delatnosti01061
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja mlinskih proizvoda
Ime i prezime direktoraVučetić Živan
Ime i prezime osobe za kontaktNikola Zoraja
Telefon022/557-671. 022/557-672
Faks022/551-215
e-mailinfo@zitosrem.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD Dunav Stockbroker a.d. Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.005.0781.107.0071.066.5821.083.9291.139.9001.053.066
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000000
STALNA IMOVINA487.231581.806611.911604.939673.694649.083
Nematerijalna imovina000000
Nekretnine , postrojenja i oprema483.557579.018609.799602.967671.908648.141
Biološka sredstva000000
Dugoročni finansijki plasmani1.9162.2812.1121.9721.786942
Dugoročna potraživanja1.7585070000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA5.8997.0837.5868.3189.19910.180
OBRTNA IMOVINA511.948518.118447.085470.672457.007393.803
Zalihe357.558333.764308.747297.938294.058226.020
Potraživanja po osnovu prodaje102.25965.51861.84788.99776.41989.568
Potraživanja iz specifičnih poslova16.58038.87852.87556.14657.85349.789
Druga potraživanja10.4344.0003.6009.7194.2392.107
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000000
Kratkoročni finansijki plasmani17.31516.2598.4235.5824.2112.729
Gotovinski ekvivalent i gotovina4.77757.70810.59411.88615.81910.633
Porez na dodatu vrednost824469001.74612.692
Aktivna vremenska razgraničenja2.2011.5229994042.662265
VANBILANSNA AKTIVA355.833349.697348.616343.706334.240368.721

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA1.005.0781.107.0071.066.5821.083.9291.139.9001.053.066
KAPITAL700.645724.654778.910784.212775.407566.381
Osnovni kapital212.122212.122212.122212.122212.122212.122
Upisani a neuplaćeni kapital000000
Otkupljene sopstevne akcije000000
Rezerve126.196126.196126.196126.196126.19615.203
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme163.135151.040157.987157.987157.987157.366
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000000
Nerasporedjeni dobitak199.192235.296282.605287.907279.102181.690
Učešće bez prava kontrole000000
Gubitak000000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE04.8134.8134.75246.88427.377
Dugoročna rezervisanja04.8134.8134.7524.3974.553
Dugoročne obaveze000042.48722.824
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000000
KRATKOROČNE OBAVEZE304.433377.540282.859294.965317.609459.308
Kratkoročne finansijske obaveze141.512250.000164.195142.261203.346176.502
Primljeni avansi, depoziti i kaucije10.6534.1131.8413.5681726.380
Obaveze iz poslovanja56.57030.12831.39063.89079.42235.907
Ostale kratkoročne obaveze79.68768.27363.77064.84515.090218.475
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost03113842.72700
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine7273.506961401211.642
Pasivna vremenska razgraničenja15.28421.20921.18317.53419.45820.402
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000000
VANBILANSNA PASIVA355.833349.697348.616343.706334.240368.721

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI1.216.8211.227.7881.235.2281.185.0991.039.0501.200.393
Prihodi od prodaje roba636.678727.379600.580595.671431.282529.578
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga559.890480.883609.454558.429579.879636.765
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00000333
Drugi poslovni prihodi20.25319.52625.19430.99927.88933.717
POSLOVNI RASHODI1.155.3771.215.7391.233.6161.196.9081.074.6111.203.623
Nabavna vrednsot prodate robe579.424657.751564.824553.322400.428505.252
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe164.040147.294135.369123.771104.95133.417
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga1.7717.5026.9514041.0875.808
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000000
Troškovi materijala483.612434.700535.220496.202526.617536.494
Troškovi goriva i energije46.55153.96449.54546.87340.35432.655
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi137.603153.062160.399155.284145.201104.599
Troškovi proizvodnih usluga21.12518.50915.75519.51720.48216.825
Troškovi amortizacije28.55026.17427.35028.44428.86130.012
Troškovi dugoročnih rezervisanja7421.5970173135556
Nematerijalni troškovi23.58124.77822.84321.26818.57116.455
POSLOVNI DOBITAK61.44412.0491.612000
POSLOVNI GUBITAK00011.80935.5613.230
FINANSIJSKI PRIHODI4.4697.7827.5304.1938.959988
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi2001.091600
Prihodi od kamata1.5815.4405.4671.1703.699174
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule2.8682.3429723.0175.260814
FINANSIJSKI RASHODI24.18711.42910.0468.1128.6376.024
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi4861.0311.0041.0041.7231.491
Rashodi kamata18.1368.7096.7434.6614.3023.878
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule5.5651.6892.2992.4472.612655
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00003220
GUBITAK IZ FINANSIRANJA19.7183.6472.5163.91905.036
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.73310.20456.13913.2249.2044.842
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA10.85577.96913.7874.3487.9315.463
OSTALI PRIHODI28.046140.33630.74126.78340.78820.674
OSTALI RASHODI2.3078.3883.3769204.5533.277
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA58.34372.58568.81319.0112.2698.510
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000011
NETO GUBITAK POSLOVANJA000000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA58.34372.58568.81319.0112.2698.521
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000000
POREZ NA DOBITAK - - - - - -
Poreski rashod perioda9.44413.42311.5313.7351.2492.648
Odloženi poreski rashodi perioda000000
Odloženi poreski prihodi perioda1.0841.183503733881981
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000000
NETO DOBITAK49.98360.34557.78516.0091.9016.854
NETO GUBITAK000000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Zarada po akciji - - - - - -
Osnovna zarada po akciji111000
Umanjena zarada po akciji000000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
MlinInđija3.62089230-24
Pekara i keksaraInđija2.26230045-18
Mešaona stočne hraneLjukovo218137645910

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
SilosInđijaskladištenje žitarica-11
Poslovni prostorNišposlovni prostor194-
Tehničke službeInđijaradionica. garaža. labaratorija51820
Upravna zgradaInđijastručne službe31011
Ostali objektiInđijaostalo1.7730
SkladištaStari Slankamenskladištenje1.835-
Objekti van upotrebeNovi Slankamen. Beškamlin van upotrebe850-
Poslovni prostorNovi SadMaloprodajni objekat320
Poslovni prostorNovi BeogradMaloprodajni objekat290
Građevinski objektiKrušedol Prnjavor (Opština Irig)Investicione nekretnine4900
Građevinski objektiSurduk (Stara Pazova)investicione nekretnine6500
SilosNovi Karlovciskladištenje žitarica-3

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Opština InđijaPoljoprivredno217
Opština IrigPoljoprivredno221
Opština PećinciPoljoprivredno153
Opština InđijaGrađevinsko9
Opština Stara PazovaGrađevinsko3

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija70.677
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijevlasničke hartije od vrednosti. obične akcije
Prava iz akcijau skladu sa Statutom društva i Zakonom o privrednim društvima
ISIN brojRSZTSRE29565
Nominalna vrednost hartije3.000
Obračunska vrednost akcije8.013,65
Datum isplate dividende26.06.2019.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period85
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, a na osnovu bilansnih pokazatelja za 2018. godinu.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluPreduzeće poseduje učešće u jednom pravnom licu i ono iznosi 0,23% ukupnog kapitala tog pravnog lica.
Naziv ovlašćenog revizora“Euroaudit” d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajPozitivno mišljenje Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama obelodanjenim i na način u Napomenama uz finansijske izveštaje. Beograd, 22.04.2019. godine, Mr Đorđe Radulović Licencirani ovlašćeni revizor
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Društvu poseduje sertifikat za kvalitet po HACCP standardima za sav proizvodni program. U informatoru su dati podaci za 2018. godinu iz finasijskih izveštaja za statističke potrebe koji su odobreni od strane odbora direktora 26.02.2019. godine i predati APRU-u 28.02.2019. godine
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuDunav Stockbroker A.D. Beograd Kolarčeva 7/I Tel:3223-764 Fax:3223-763 e-mail: dunavstockbroker@dunavstockbroker.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Vučetić Živan


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Nikola Zoraja____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Vučetić Živan
Potpis korporativnog agenta
BDD Dunav Stockbroker a.d. Beograd