NEUSAGLAŠEN PODATAK O BROJU UKLJUČENIH AKCIJA SA BROJEM AKCIJA UPISANIM U CENTRALNOM REGISTRU
verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi12.12.2008.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora17.03.2021.SIMBOL: PTNN1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPARTENON M.A.M. SISTEM, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AD BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaSIMINA  9A
BEOGRAD
SRBIJA
Web adresawww.partenon.rs
Datum osnivanja03.09.2002.
Broj rešenja upisa u sudski registarБД 109274/2012
Matični broj07741383
PIB - poreski identifikacioni broj101512173
Tekući računi i banke kod kojih se vode
NLB banka A.D.- Beograd310-0000000150089-26
OTP Banka Srbija a.d. Beograd275-0010227942730-74
NLB banka A.D.- Beograd310-0000000161832-08
Šifra delatnosti05811
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIzdavanje knjiga
Ime i prezime direktoraMomčilo Mitrović
Ime i prezime osobe za kontaktMomčilo Mitrović
Telefon011/406-69-98
Faks011/244-5458
e-mailpartenonsistem@gmail.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe-
Naziv korporativnog agentaTESLA CAPITAL AD BEOGRAD

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA51.53745.87744.43646.33743.45244.091
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000000
STALNA IMOVINA11.67111.36911.06710.78610.50510.085
Nematerijalna imovina000000
Nekretnine , postrojenja i oprema11.67111.36911.06710.78610.50510.085
Biološka sredstva000000
Dugoročni finansijki plasmani000000
Dugoročna potraživanja000000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000000
OBRTNA IMOVINA39.86634.50833.36935.55132.94734.006
Zalihe27.37727.75127.01528.53227.37926.214
Potraživanja po osnovu prodaje8.6994.8234.0254.9244.4585.927
Potraživanja iz specifičnih poslova35600000
Druga potraživanja90591471920192
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000000
Kratkoročni finansijki plasmani000000
Gotovinski ekvivalent i gotovina1.5801.4561.5311.157125360
Porez na dodatu vrednost3504196517469851.313
Aktivna vremenska razgraničenja1.41400000
VANBILANSNA AKTIVA000000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA51.53745.87744.43646.33743.45244.091
KAPITAL41.40441.70740.91939.78337.71835.538
Osnovni kapital44.51844.51844.51844.51844.51844.518
Upisani a neuplaćeni kapital000000
Otkupljene sopstevne akcije000000
Rezerve000000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000000
Nerasporedjeni dobitak4.2624.5654.5654.5654.5654.565
Učešće bez prava kontrole000000
Gubitak7.3767.3768.1649.30011.36513.545
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE000000
Dugoročna rezervisanja000000
Dugoročne obaveze000000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000000
KRATKOROČNE OBAVEZE10.1334.1703.5176.5545.7348.553
Kratkoročne finansijske obaveze1.4803611207750365
Primljeni avansi, depoziti i kaucije5.2541.4881.4881.4881.4881.488
Obaveze iz poslovanja3.0511.8931.3903.7723.8245.730
Ostale kratkoročne obaveze348417519519422970
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine0110000
Pasivna vremenska razgraničenja000000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000000
VANBILANSNA PASIVA000000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI10.35111.26112.38411.9829.7378.915
Prihodi od prodaje roba2348.0769.3679.1376.251
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga7.8079.8691.9722.04301.488
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.2.5211.3882.3365726001.073
Drugi poslovni prihodi00000103
POSLOVNI RASHODI10.5128.90613.09212.63711.80211.064
Nabavna vrednsot prodate robe232.3365.3485.3396.6204.767
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga3.22400000
Troškovi materijala74243524249306938
Troškovi goriva i energije773711891838455204
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi7598961.0631.1011.6532.153
Troškovi proizvodnih usluga4.3823.4193.3743.8241.6821.699
Troškovi amortizacije302302302281281438
Troškovi dugoročnih rezervisanja000000
Nematerijalni troškovi9759991.5901.005805865
POSLOVNI DOBITAK02.3550000
POSLOVNI GUBITAK16107086552.0652.149
FINANSIJSKI PRIHODI31079500
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0072000
Prihodi od kamata200000
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule2907500
FINANSIJSKI RASHODI971.018537144017
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi099240313700
Rashodi kamata1544017
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule9621130300
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA661.018458139017
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000000
OSTALI PRIHODI1.112924872000
OSTALI RASHODI4811.87249434200
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA4043890000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA007881.1362.0652.166
NETO DOBITAK POSLOVANJA000000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA4043890000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA007881.1362.0652.166
POREZ NA DOBITAK - - - - - -
Poreski rashod perioda63830000
Odloženi poreski rashodi perioda000000
Odloženi poreski prihodi perioda000000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000000
NETO DOBITAK3413060000
NETO GUBITAK007881.1362.0652.166
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Zarada po akciji - - - - - -
Osnovna zarada po akciji000000
Umanjena zarada po akciji000000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostorSimina 9Akancelarijski prostor1772
MagacinGandijeva 105magacinski prostor2640
LokalGolsfortijeva 25lokal570

10. Predstavništva

11. Zemljišta

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija26.736
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeobične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, na deo dobiti, na deo stečajne i likvidacione mase,
ISIN brojRSPTNNE14592
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije1.262,76
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost u iznosu od 1.262,76 RSD, izračunata je po metodologiji Beogradske berze : ukupan kapital iz bilansa za statističke potrebe na dan 31.12.2020., umanjan za 5,00% nenominovanog društvenog kapitala koji nije iskazan u akcijama, podeljen je sa ukupnim brojem akcija 33.761.100,00 / 26.736)
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Finansijski izveštaji za 2020. godinu za statističke potrebe predati su APR-u u zakonskom roku. Date finansijske izveštaje za 2020. odobrio je Odbor direktora. Do izrade ovog informatora, finansijski izveštaji za 2020. nisu revidirani i nisu donete odluke o njihovom usvajanju na skupštini akcionara.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBrokersko dilersko društvo TESLA CAPITAL AD BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd Član Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd Član Beogradske berze Telefon/fax: 011/3020-030, 3020-050 e-mail: office@tesla-capital.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Momčilo Mitrović, direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Momčilo Mitrović, direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Momčilo Mitrović, direktor
Potpis korporativnog agenta
TESLA CAPITAL AD BEOGRAD