verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.partenon.rs

Datum podnošenja Informatora berzi12.12.2008.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora16.04.2018.SIMBOL: PTNN1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPARTENON M.A.M. SISTEM PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AD BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaSIMINA  9A
BEOGTAD
SRBIJA
Web adresawww.partenon.rs
Datum osnivanja03.09.2002.
Broj rešenja upisa u sudski registarБД 109274/2012
Matični broj07741383
PIB - poreski identifikacioni broj101512173
Tekući računi i banke kod kojih se vode
NLB banka A.D.- Beograd310-0000000150089-26
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd275-0010227942730-74
NLB banka A.D.- Beograd310-0000000161832-08
Šifra delatnosti05811
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaizdavanje knjiga
Ime i prezime direktoraMomčilo Mitrović
Ime i prezime osobe za kontaktMomčilo Mitrović
Telefon011/406-69-98
Faks011/244-5458
e-mailpartenonsistem@gmail.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe-
Naziv korporativnog agentaBDD Investbroker a.d. Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA46.08751.53745.87744.436
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA11.97311.67111.36911.067
Nematerijalna imovina0000
Nekretnine , postrojenja i oprema11.97311.67111.36911.067
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani0000
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA34.11439.86634.50833.369
Zalihe29.19627.37727.75127.015
Potraživanja po osnovu prodaje4.2038.6994.8234.025
Potraživanja iz specifičnih poslova035600
Druga potraživanja819059147
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani30000
Gotovinski ekvivalent i gotovina3301.5801.4561.531
Porez na dodatu vrednost274350419651
Aktivna vremenska razgraničenja01.41400
VANBILANSNA AKTIVA0000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA46.08751.53745.87744.436
KAPITAL41.06341.40441.70740.919
Osnovni kapital44.51844.51844.51844.518
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve0000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak3.9214.2624.5654.565
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak7.3767.3767.3768.164
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE0000
Dugoročna rezervisanja0000
Dugoročne obaveze0000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000
KRATKOROČNE OBAVEZE5.02410.1334.1703.517
Kratkoročne finansijske obaveze1.1311.480361120
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1205.2541.4881.488
Obaveze iz poslovanja3.1473.0511.8931.390
Ostale kratkoročne obaveze510348417519
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost0000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine1160110
Pasivna vremenska razgraničenja0000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA0000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI8.14410.35111.26112.384
Prihodi od prodaje roba692348.076
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga7.8307.8079.8691.972
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.2452.5211.3882.336
Drugi poslovni prihodi0000
POSLOVNI RASHODI7.79610.5128.90613.092
Nabavna vrednsot prodate robe1.498232.3365.348
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga229000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga03.22400
Troškovi materijala30574243524
Troškovi goriva i energije592773711891
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi9907598961.063
Troškovi proizvodnih usluga3.3534.3823.4193.374
Troškovi amortizacije302302302302
Troškovi dugoročnih rezervisanja0000
Nematerijalni troškovi9859759991.590
POSLOVNI DOBITAK34802.3550
POSLOVNI GUBITAK01610708
FINANSIJSKI PRIHODI2131079
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi00072
Prihodi od kamata2200
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule192907
FINANSIJSKI RASHODI40971.018537
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi00992403
Rashodi kamata18154
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule229621130
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA19661.018458
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0000
OSTALI PRIHODI3.0471.112924872
OSTALI RASHODI2.6594811.872494
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA7174043890
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000788
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA7174043890
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000788
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda10763830
Odloženi poreski rashodi perioda0000
Odloženi poreski prihodi perioda0000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK6103413060
NETO GUBITAK000788
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostorSimina 9Akancelarijski prostor1772
MagacinGandijeva 105magacinski prostor2640
LokalGolsfortijeva 25lokal570

10. Predstavništva

11. Zemljišta

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija26.736
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeobične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, na deo dobiti, na deo stečajne i likvidacione mase,
ISIN brojRSPTNNE14592
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije1.453,96
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaUkupan kapital umanjan za 5,00% nenominovanog društvenog kapitala koji nije iskazan u akcijama, podeljen sa ukupnim brojem akcija (38.873.000 / 26.736)
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Finansijski izveštaji za 2017. godinu za statističke potrebe predati su APR-u dana 28.02.2018. godine. Date finansijske izveštaje za 2017. odobrio je Odbor direktora. Do izrade ovog informatora, finansijski izveštaji za 2017. nisu revidirani.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD investbroker a.d. Beograd, Dragoslava Jovanovića 13/II, Beograd

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Momčilo Mitrović, direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Momčilo Mitrović, direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Momčilo Mitrović, direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD Investbroker a.d. Beograd