Osnovni pojmovi berzanske terminologije

   

  AKCIJA - hartija od vrednosti koja označava udeo u kapitalu kompanije (akcionarskom društvu). Ubraja se u vlasničke hartije od vrednosti, jer imaocu akcije daje svojstvo suvlasnika u kompaniji. Kao i svaka imovina, ova hartija se stiče kupovinom, a otuđuje prodajom. Po osnovu vlasništva nad kapitalom kompanije akcionar odgovara za obaveze kompanije, ali samo akcijama koje poseduje, a ima pravo na dobit - dividendu (srazmeran deo ostvarene dobiti kompanije), ostatak likvidacione, odnosno stečajne mase, kao i pravo prečeg upisa u slučaju nove emisije akcija, srazmerno broju akcija koje poseduju danom donošenja odluke o izdavanju novih akcija.

  a) Obične akcije - vrsta akcije koja svom vlasniku daje pravo upravljanja, pravo na učešće u dobiti i pravo na deo likvidacione, odnosno stečajne mase u procesu likvidacije ili stečaja kompanije, nakon izmirenja svih obaveza kompanije. Ovo je najčešće izdavana vrsta akcija.

  b) Prioritetne ili povlašćene akcije - vrsta akcije koja svom vlasniku ne daje pravo na upravljanje (ni direktno ni preko ovlašćenja), ali daje mogućnost da u raspodeli dobiti dobija određeni procenat (definisan pri emisiji akcija) i to pre akcionara koji su vlasnici običnih akcija. Ako kompanija nije ostvarila dobit, vlasnici prioritetnih akcija svoje pravo ostvaruju u godini u kojoj kompanija ostvari dobit i to tako što im se isplate sve neisplaćene dividende iz prethodnih  godina, dividenda za tekuću godinu, a tek nakon toga se isplaćuje dividenda vlasnicima običnih akcija i to samo za tekuću godinu, obzirom da oni nemaju pravo na isplatu dividende u godinama kada kompanija ostvari gubitak.

  BEOGRADSKA BERZA - institucija koja organizuje trgovanje  finansijskim instrumentima. U okviru ovih aktivnosti Beogradska berza, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, određuje i sprovodi uslove pod kojima se investiciona društva primaju u članstvo Berze, kao i uslove pod kojima se finansijski instrumenti uključuju u trgovanje, povezuje kupce i prodavce finansijskih instrumenata u cilju obavljanja trgovanja, obavlja nadzor nad tržištem u cilju sprečavanja zloupotreba, objavljuje i čuva sve relevantne podatke koji se odnose na trgovanje finansijskim instrumentima, sprovodi odgovarajuće procedure za pokretanje disciplinskih postupaka protiv investicionih društava i ovlašćenih fizičkih lica u investicionim društvima koja imaju status člana Berze, itd. Takođe, Beogradska berza ima aktivnu ulogu u unapređenju, promociji i razvoju tržišta kapitala u Srbiji, edukaciji investitora i drugih učesnika na tržištu.

  BLOK TRGOVANJE - blok transakcija čiji je predmet hartija od vrednosti kojom se trguje na regulisanom tržištu ili MTP BELEX, a koja je zaključena tokom berzanskog sastanka van metode preovlađujuće cene ili metode kontinuiranog trgovanja, u bilateralnom odnosu jednog kupca i jednog prodavca, a prema uslovima propisanim Pravilima poslovanja Beogradske berze.

  BERZANSKI SASTANAK - vreme u kome se organizuju pojedinačni berzanski sastanci u okviru regulisanog tržišta i MTP BELEX. 

  BELEXFIX- jedinstveni informacioni sistem Beogradske berze - platforma za daljinsko trgovanje, zasnovan na komunikaciji sa njegovim korisnicima putem FIX protokola.

  BELEX FIXAPI MODUL - programski modul Berze kojim se omogućava direktno elektronsko povezivanje BELEXFIX sistema i korisničke aplikacije Korisnika, radi korišćenja FIXAPI  servisa.

  BROKER - termin koji se koristi za pravna i fizička lica, zaposlena u brokersko-dilerskim društvima, koja neposredno obavljaju poslove trgovanja hartijama od vrednosti uz posebnu licencu i dozvolu nadležnih institucija (Komisije i Beogradske berze).

  BERZANSKI INDEKS - posebno odabrana grupa akcija (tzv. indeksna korpa) i njegova osnovna uloga jeste da jednoznačno iskaže smer i intenzitet kretanja vrednosti akcija koje čine indeks. Kao takav, berzanski indeks investitorima omogućava svojevrsnu orijentaciju u pogledu tržišnih kretanja na delu tržišta na koji se indeks odnosi. Prvi berzanski indeksi datiraju još sa kraja XIX veka, kada je američki novinar Charles Dow kreirao jedan od prvih indeksa američkog tržišta kapitala Dow Jones Industrial Average - DJIA, koji je i danas jedan od najpoznatijih i najpopularnijih svetskih indeksa. Pored DJIA, fokus svetske investicione javnosti je svakodnevno usmeren i na američki indeks S&P500, indeks Londonske berze FTSE 100, indeks berze u Tokiju NIKKEI 225, Pariske berze CAC itd.

  Kao i sve berze u svetu, i Beogradska berza ima svoje indeksne pokazatelje. U ovom trenutku, Beogradska berza računa i objavljuje podatke za dva berzanska indeksa - BELEX15 i BELEXline.

  BELEX15 predstavlja indeks najlikvidnijih akcija na Beogradskoj berzi. Namena indeksa jeste da meri promene cena najlikvidnijih akcija na domaćem tržištu kapitala. Indeks je ponderisan tržišnom kapitalizacijom i izračunava se svakodnevno, u realnom vremenu. Učešće pojedinačne kompanije ograničeno je na 20 odsto (u smislu vrednosti kapitalizacije).

  BELEXline predstavlja opšti indeks akcija Beogradske berze čija je osnovna namena da što približnije opiše ukupna tržišna kretanja na Beogradskoj berzi. BELEXline je takođe ponderisan tržišnom kapitalizacijom, a učešće pojedinačne kompanije ograničeno je na 10 odsto.

  CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI -  institucija u kojoj se obavlja registracija različitih vrsta hartija od vrednosti, otvaranje računa hartija od vrednosti i novčanih računa za fizička i pravna lica, prenošenje hartija od vrednosti sa računa prethodnog na račun novog vlasnika, registrovanje prava trećih lica na hartijama od vrednosti kao što je npr. pravo zaloge i druga prava, kao i poslovi kliringa i saldiranja, hartija od vrednosti i novčanih sredstava.

  Vlasništvo nad pojedinačnim hartijama od vrednosti, građana i svih drugih učesnika na srpskom tržištu kapitala, evidentirano je na njihovim vlasničkim računima u Centralnom registru. Na internet prezentaciji Centralnog registra može se videti vlasnička struktura svih javnih društava u Srbiji, kao i druge informacije vezane za ovu oblast. Prenos vlasništva sa računa prodavca na račun kupca hartija od vrednosti u Centralnom registru obavlja se, između ostalog, i na osnovu trgovanja obavljenih na Berzi.

  CFI kod (Classification of Financial instruments) -međunarodna  identifikaciona oznaka hartije od vrednosti. CFI kod određuje vrstu hartija od vrednosti.

  ČLAN BERZE - pravno lice - investiciono društvo (brokersko-dilersko društvo ili ovlašćena banka), koje je pored uslova utvrđenih Zakonom o tržištu kapitala i podzakonskih akata Komisije za hartije od vrednosti, ispunilo i uslove utvrđene Pravilima Berze za prijem u članstvo. Građani trgovanje na Berzi mogu obavljati isključivo preko članova Berze.

  DEPO RAČUN HARTIJA OD VREDNOSTI - vrsta računa na kojem se vode hartije od vrednosti. Hartije od vrednosti ne postoje fizički nego se njihovo posedovanje vodi u knjizi akcionara Centralnog registra. Jedno lice može da poseduje veći broj različitih hartija od vrednosti koje se vode na njegovom računu. Hartije koje želi da proda, nalogom za prenos, koji daje brokeru, »rezervišu« se na trgovačkom računu kako bi se, nakon trgovanja na Berzi i prenosa novca na novčani račun prodavca, neometano prenele novom vlasniku. Na ovaj način svi učesnici u trgovanju su zaštićeni, ne može se dogoditi da neko prodaje ono što nema ili da ne preda prodato. Takođe, novac kupca hartije od vrednosti je pre trgovanja obezbeđen na posebnom računu u banci i Centralni registar kontroliše prenos na račun prodavca nakon trgovanja na Berzi.

  DIVIDENDA - deo dobiti kompanije koji se isplaćuje akcionarima, i čiji iznos za svakog pojedinačnog akcionara zavisi od visine ukupne dobiti kompanije koju skupština akcionara opredeli za podelu akcionarima, kao i broja akcija koje poseduje pojedinačni akcionar. Dividenda se može isplatiti u novcu ili dodelom novog broja akcija, o čemu takođe odlučuje skupština akcionara.

  U raspodeli dividende učestvuju samo oni akcionari kompanije koji su vlasnici akcija na dan dividende - datum na koji će se vršiti presek knjige akcionara, prema odluci skupštine akcionara. Svi oni koji su naknadno postali akcionari kompanije ne učestvuju u raspodeli dividende za prethodnu godinu. Prihodi od dividende se oporezuju, prema Zakonu o porezu na dohodak građana.

  FIX PROTOKOL (Financial Information eXchange Protokol)  - tehnička specifikacija za elektronsku razmenu poruka koje se odnose na trgovanje hartijama od vrednosti, a može se definisati kao specifikacija skupa poruka razvijena kroz saradnju banaka, brokera, berzi, industrijskih asocijacija, institucionalizovanih investitora i softverskih kompanija iz celog sveta.

  FOND ZA ZAŠTITU INVESTITORA - fond čija je svrha zaštita investitora čija su sredstva ili finansijski instrumenti izloženi riziku u slučaju stečaja investicionog društva, kreditne institucije ili društva za upravljanje u Srbiji. Investiciona društva, kreditne institucjie i društva za upravljanje, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, su u obavezi da budu članovi ovog Fonda i redovno uplaćuju odgovarajuće doprinose, koji se potom, zajedno sa drugim sredstvima Fonda koriste za obeštećenje investitora.

  FREE-FLOAT TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA - metod obračunavanja dela vrednosti određene kompanije, koji se zasniva na određivanju vrednosti akcija kojima redovno može da se trguje na organizovanom tržištu. To zapravo znači da se iz ukupne kapitalizacije kompanije, koja se dobija kao proizvod poslednje tržišne cene i broja emitovanih akcija izdavaoca, izostavlja vrednost akcija koje se nalaze u vlasništvu onih akcionara za koje se ne očekuje da će u narednom periodu biti aktivni na strani prodaje. U tu kategoriju najčešće spadaju akcije koje se nalaze u vlasništvu države i državnih institucija, strateških partnera, menadžmenta kompanije i ostalih akcionara sa značajnim učešćem. Iako ne postoji tačno definisana vrednost značajnog učešća obično se određuje procentualno učešće preko kojeg se određeni investitor tretira kao dugoročni. Svetska praksa obično u ovu grupu svrstava investitore sa učešćem u vlasništvu od preko pet ili deset procenata. Pored sagledavanja realnog investicionog potencijala, najznačajniju primenu free-float tržišna kapitalizacija je našla u procesu izračunavanja indeksa, jer se pomoću nje određuje učešće, odnosno uticaj pojedinačne hartije iz indeksne korpe na kretanje vrednosti indeksa.

  INDIKATIVNA CENA -  preovlađujuća cena, utvrđena na prethodnom berzanskom sastanku - kod metode preovlađujuće cene, odnosno cena na zatvaranju, utvrđena na prethodnom berzanskom sastanku - kod metode kontinuiranog trgovanja. U odnosu na indikativnu cenu se utvrđuje zona fluktuacije za naredni berzanski sastanak. Indikativna cena za prvo trgovanje utvrđuje se u visini obračunske vrednosti akcije ili cene kojom se ugovorom o prodaji kapitala u procesu privatizacije kupac obavezao na minimalnu otkupnu cenu akcija itd.

  INFORMATOR O IZDAVAOCU - za izdavaoce čijim se hartijama od vrednosti trguje na Beogradskoj berzi, u skladu sa Pravilima poslovanja, postoji obaveza objavljivanja Informatora, koji predstavlja dokument o osnovnim podacima o izdavaocu i hartijama od vrednosti koje su uključene na tržišta Berze. Na osnovu berzanskog Informatora potencijalni investitori se mogu upoznati sa osnovnim podacima o kompaniji, poslednjim bilansima stanja i uspeha, imovinom izdavaoca, ali i obavezama i realnim teretima na imovini izdavaoca. Informatori o izdavaocima objavljuju se na internet stranicama Beogradske berze, a ažuriraju se najmanje jedanput godišnje, po potrebi i češće, ukoliko dođe do izmena ključnih podataka objavljenih u ovom dokumentu. Informator potpisuje i overava uprava kompanije, i time preuzima odgovornost za istinitost i tačnost objavljenih podataka.

  INSAJDERSKE INFORMACIJE - informacije o tačno određenim činjenicama koje nisu javno objavljene, odnose se direktno ili indirektno na jednog ili više izdavalaca hartija od vrednosti ili na jednu ili više hartija od vrednosti, a koje bi, da su javno objavljene, verovatno imale značajan uticaj na cenu tih hartija od vrednosti ili na cenu izvedenih finanijskih instrumenata. Značajan uticaj postoji ako bi razumni ulagač verovatno uzeo u obzir takvu informaciju kao deo osnove za donošenje svojih investicionih odluka.

  INVESTICIONA DRUŠTVA - privredna društva koja u okviru poslovanja drugim učesnicima na tržištu pružaju investicione usluge ili se profesionalno bave investicionim aktivnostima. U investicione usluge spadaju: prijem i prenos naloga klijenata koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata, izvršenje naloga kupovine i prodaje hartija od vrednosti za račun klijenta, trgovanje za sopstveni račun, upravljanje portfoliom, investiciono savetovanje, ali i pružanje pokroviteljstva u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata uz obavezu otkupa, istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima i druge usluge definisane Zakonom.

  U investiciona društva, pored ostalih, spadaju:

  brokersko-dilerska društva koja građanima i drugim subjektima pružaju prethodno navedene investicione usluge i

  ovlašćene banke koje predstavljaju organizacione jedinice kreditnih institucija i klijentima pružaju investicione usluge. 

  INVESTICIONI SAVETNIK - pored brokera, koji su zaposleni u brokersko-dilerskim društvima i ovlašćenim bankama, i koji građanima pružaju usluge izvršenja naloga kupovine i prodaje hartija od vrednosti, u okviru ovih institucija mogu poslovati i investicioni savetnici. Investicioni savetnici građanima i drugim zainteresovanim pružaju usluge obaveštavanja o stanju na tržištu hartija od vrednosti i davanja saveta u vezi kupovine, odnosno prodaje određenih hartija od vrednosti, obavljanje tehničke, fundamentalne i druge analize, kao i druge poslove. Usluge investicionog savetovanja se uređuju ugovorom između klijenta i investicionog društva.

  INVESTITORI - fizička ili pravna lica koja svoja slobodna finansijska sredstva ulažu u hartije od vrednosti ili neku drugu vrstu finansijske aktive. Privatni, odnosno »mali« investitori na Berzi su fizička lica koja svoju štednju investiraju u akcije i druge hartije od vrednosti, uključujući tu i sve građane Srbije koji su po osnovu procesa privatizacije postali vlasnici akcija, odnosno akcionari domaćih kompanija. Razlikujemo i tzv. kvalifikovane investitore u koje, između ostalih, ubrajamo investiciona društva, investicione i penzione fondove i društva za upravljanje, ali i fizička lica koja ostvaruju značajna investiranja na tržištu kapitala. 

  INVESTICIONI FOND - institucija kolektivnog investiranja u koji pojedinačni investitori ulažu sredstva, sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika. Umesto da građani sami analiziraju poslovanje kompanija na Berzi i pojedinačno ulažu svoja sredstva u akcije različitih kompanija, ulaganjem u izabrane investicione fondove ostvaruje se disperzija rizika uz niže troškove investiranja. Imovinom investicionih fondova upravljaju portfolio menadžeri.

  ISIN broj (International Securities Identification Number) - jedinstven  međunarodni identifikacioni broj hartije. Sastoji se od kombinacije niza slovnih znakova i brojeva.

  INICIJALNA JAVNA PONUDA (IPO) - prvi izlazak akcija na primarno tržište kapitala. Kroz postupak IPO-a akcije se nude investicionoj javnosti, odnosno zainteresovanim investitorima, a kompanija time pribavlja dodatni kapital za razvoj poslovanja.

  Inicijalna javna ponuda, odnosno primarna emisija akcija, predstavlja prilično složen i zahtevan proces, stoga se izdavaoci najčešće oslanjaju na usluge investicione banke koja odrađuje celokupan posao, od ideje do realizacije primarne emisije akcija. Investiciona banka nastupa u ulozi potpisnika emisije, tzv. Underwriter-a, i obavezuje se na otkup akcija od izdavaoca po dogovorenoj ceni, ili se, pak, obavezuje da će otkupiti sve akcije neprodate investitorima na tržištu.

  IZDAVAOCI FINANSIJSKIH INSTRUMENATA -  institucije koje dodatne potrebe za kapitalom realizuju putem tržišta kapitala. U tom smislu akcionarska društva, ali i druga privredna društva, država, organi lokalne samouprave itd. mogu emitovati različite vrste finansijskih instrumenata. Iz ugla Beogradske berze, izdavalac je svako pravno lice koje je izdalo finansijske instrumente, za koje se organizuje trgovanje na regulisanom tržištu ili MTP BELEX.

  JAVNA PONUDA HARTIJA OD VREDNOSTI - svako obaveštenje dato u bilo kom obliku i putem bilo kog sredstva, a koje daje dovoljno podataka o uslovima ponude i o hartijama od vrednosti iz ponude, tako da se investitoru omogući donošenje odluke o kupovini ili upisu ovih hartija od vrednosti, a javnom ponudom se smatra i ponuda i prodaja hartija od vrednosti preko finansijskih posrednika, odnosno pokrovitelja i agenta.

  JAVNO DRUŠTVO - izdavalac hartija od vrednosti koji ispunjava bar jedan od sledećih uslova:

  a) uspešno je izvršilo javnu ponudu hartija od vrednosti u skladu sa prospektom čije je objavljivanje odobrila Komisija za hartije od vrednosti;

  b) čije su hartije od vrednosti uključene u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP u Republici Srbiji;

  KOMISIJA ZA LISTING - obavlja poslove koji se odnose na postupak prijema hartija od vrednosti na listinge Berze u okviru regulisnog tržišta, privremenu obustavu trgovanja hartijama od vrednosti, kao i isključenja hartija od vrednosti sa listinga Berze, ali i druge poslove utvrđene Statutom i Pravilnikom o listingu.

  KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI - nezavisna i samostalna institucija Republike Srbije, koja ima nadležnost nad svim učesnicima na tržištu kapitala. U okviru nadležnosti Komisija za hartije od vrednosti donosi podzakonska i ostala akta koja se odnose na tržište kapitala i kojima se reguliše poslovanje i organizovanje ostalih učesnika na tržištu, daje dozvolu za rad drugim učesnicima na tržištu, organizuje nastavu i polaganje ispita i izdaje dozvolu za obavljanje poslova brokera, portfolio menadžera i investicionog savetnika, odobrava objavljivanje prospekta za javnu ponudu finansijskih instrumenata, odobrava uključenja finansijskih instrumenata u trgovanje, obavlja nadzor nad učesnicima u trgovanju, organizuje, preduzima i kontroliše sprovođenje mera i sankcija kojima se obezbeđuje zakonito, pravično, uređeno i efikasno funkcionisanje tržišta u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu i zaštite investitora, itd.

  Jedna od najznačajnijih funkcija Komisije za hartije od vrednosti svakako je obezbeđivanje zakonitog funkcionisanja tržišta hartija od vrednosti, sa ciljem zaštite investitora i obezbeđivanje pravičnosti, efikasnosti i transparentnosti tržišta.

  KLIRING I SALDIRANJE - postupci u Centralnom registru posle zaključenja transakcije na Berzi. Kliring je utvrđivanje obaveza i potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i novčanih sredstava između učesnika na organizovanom tržištu, a u vezi poslova sa hartijama od vrednosti. Saldiranje je izvršenje obaveza  između učesnika na finansijskom tržištu prenosom hartija od vrednosti i novčanih sredstava po osnovu zaključenih poslova sa hartijama od vrednosti.

  MARKET MEJKER  - član Berze koji je ispunio Zakonom propisane uslove i koji je sa Berzom zaključio ugovor o market mejkingu kojim se obavezuje da na kontinuiranoj osnovi i za sopstveni račun, ispostavlja naloge kupovine i naloge prodaje za hartije od vrednosti na koje se ugovor odnosi. Market mejkeri su neizostavni učesnici u trgovanju na razvijenim svetskim berzama, a od 2008. godine i Beogradska berza na svojoj listi ima nekoliko brokersko-dilerskih društava koji obavljaju i ove poslove.

  Market mejkeri se od ostalih učesnika u trgovini (brokera i dilera) razlikuju po tome što istovremeno ispostavljaju kupovne i prodajne dilerske naloge, za određenu hartiju, u kontinuiranom trgovanju, utvrđenu posebnim ugovorom o market mejkingu. Na nekim tržištima nazivaju se i specijalistima, a mogu se uporediti sa trgovcima devizama, koji za istu valutu daju dvostruku kotaciju - kupovni i prodajni kurs. Za razliku od njih, market mejkeri trguju određenom hartijom od vrednosti za koju imaju dozvolu, ispostavljajući, takođe, dvostruku kotaciju - prodajnu i kupovnu cenu.

  Istovremenim prisustvom na prodajnoj i kupovnoj strani tržišta, market mejkeri sprečavaju situacije u kojima bi potencijalni kupac, odnosno prodavac bio usamljen na jednoj od trgovačkih strana. Posledično, market mejkeri doprinose povećanju frekventnosti trgovanja i prometa na određenoj hartiji, ali i celokupnom tržištu Berze.

  Osnovni izvor zarade market mejkera jeste razlika između kupovne i prodajne cene, tzv. spread (raspon cene).

  MULTILATERALNA TRGOVAČKA PLATFORMA (Multilateral Trading Facility - MTF) - posebna vrsta tržišta koje omogućava i olakšava trgovinu finansijskim instrumentima između više učesnika. Osnovna razlika MTP u odnosu na regulisano tržište ogleda se u liberalnijem pristupu prilikom definisanja uslova za uključenje finansijskih instrumenata u trgovanje, i, kao takav, predstavlja mesto na kome se praktično trguje instrumentima koji ne ispunjavaju uslove za uključenje na regulisano tržište.

  Platforme su najčešće elektronske, a njima upravljaju ovlašćeni tržišni operatori (najčešće berze) ili veće investicione banke. Nalozi se, kao i kod klasične berze, ispostavljaju elektronski, a za njihovo uparivanje koristi se softverski sistem. Ukoliko je operator MTP berza, njena pravila se odnose i na trgovanje na MTP.

  NALOG ZA TRGOVANJE - formalni, pisani dokument kojim klijent kupac i/ili klijent prodavac daje svom brokeru nalog za kupovinu, odnosno prodaju konkretne hartije od vrednosti. Broker naloge svojih klijenata iznosi na Berzu, u skladu sa instrukcijama označenim u nalogu.

  OBVEZNICA - hartija od vrednosti koju pravno lice izdaje radi pozajmljivanja novčanih sredstava na određeni rok i zbog toga se ubraja u dužničke hartije od vrednosti. Vlasniku obveznice pripada kamata utvrđena odlukom o izdavanju, a u roku dospeća vraća se uložen iznos. Po svojoj ročnosti mogu biti kratkoročne (do godinu dana), srednjeročne koje dospevaju na naplatu u periodu od dve do četiri godine i dugoročne (preko jedne godine). Kao i akcije, obveznice mogu biti predmet trgovine na tržištu hartija od vrednosti, poklona i ostavine. Postoji više vrsta obveznica. Izdavaoci obveznica mogu biti država, kompanije, banke, organi lokalne samouprave i druge finansijske organizacije.

  POKROVITELJ EMISIJE - investiciono društvo koje ima obavezu otkupa emisije finansijskih instrumenata na čijem pokroviteljstvu je angažovano, dok su agenti, u smislu Zakona o tržištu kapitala, investiciona društva koja vrše usluge u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa.

  PORTFOLIO MENADŽER - lice koje poseduje odgovarajuću licencu Komisije za hartije od vrednosti za poslove upravljanja finansijskim instrumentima za račun klijenata, odnosno investicionim fondovima.

  PORTFELJ HARTIJA OD VREDNOSTI - skup finansijskih instrumenata različitih izdavalaca i različitih vrsta kojim neko pravno i fizičko lice raspolaže.

  PRIMARNO TRŽIŠTE - označava prvu prodaju izdatih hartija od vrednosti, tj. situaciju u kojoj zainteresovani kupci kupuju hartije od kompanije koja ih je izdala, po ceni koju je kompanija utvrdila odlukom o emisiji. Zakonskim propisima ograničen je period u kome izdavaoc prodaje hartije od vrednosti.

  PRINOS - profit koji vlasnik akcije ostvaruje na osnovu dividende i/ili kapitalne dobiti, dok je prinos na obveznice kamata i/ili kapitalna dobit.

  SPLIT AKCIJA (Stock split) - radnja koju primenjuju kompanije kako bi akcije učinili dostupnim malim investitorima. Kada uprava kompanije proceni da je pojedinačna cena akcija relativno visoka, može izvršiti stock split, čime se uvećava ukupan broj akcija kompanije, uz istovremeno proporcionalno smanjenje vrednosti pojedinačne akcije. Deoba nema uticaja na postojeće akcionare, obzirom da vrednost njihovih učešća u kapitalu kompanije ostaje nepromenjena. Navedeni postupak se, uglavnom, primenjuje kada cena akcija zabeleži značajan rast i na taj način postane gotovo nedostupna zainteresovnim „malim" akcionarima.

  SEKUNDARNO TRŽIŠTE - svaka naredna prodaja hartije od vrednosti (preprodaja), posle primarne trgovine. Sekundarno trgovanje se organizuje na organizovanom tržištu kapitala, odnosno berzi.

  ZAKLJUČNICA - ugovor o kupoprodaji hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, zaključen na Berzi, u elektronskoj formi.

  ZONA FLUKTUACIJE - raspon cena u okviru kojeg je dozvoljeno zaključivanje transakcija na jednom berzanskom sastanku, odnosno najveće dozvoljeno cenovno odstupanje u odnosu na indikativnu cenu. 

  Vrednost871,48
  Promena-1,43
  % -0,16%
  08.12.2023. 11:32:25Detaljnije
  EUR/RSD117,1709
  USD/RSD108,6324
  Izvor NBS, 08.12.2023.
  Tržišna kapitalizacija - 07.12.2023.
  424.029.863.701 RSD
  3.618.675.348 EUR
  Vesti sa Berze
  05.12.2023.
  Berzanski kalendar za 2024. godinu
  04.12.2023.
  Sazivanje vanredne sednice Skupštine Beogradske berze
  01.12.2023.
  BELEX Monthly Report - November 2023. - 01.12.2023.
  Poslednje vesti
  07.12.2023.
  Sazivanje Skupštine akcionara - Tigar a.d. , Pirot
  07.12.2023.
  Ispravka Odluke o isplati dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
  07.12.2023.
  Obaveštenje o nameri isplate dividende - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
  06.12.2023.
  Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija - Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka
  05.12.2023.
  Odložena Skupština akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo