Uslovi za listing Regulisanog tržišta 


Prime Listing

Standard Listing

Dužina poslovanja 3 godine 3 godine
Poslovni rezultat Pozitivan -
Mišljenje revizora Pozitivno mišljenje Pozitivno mišljenje ili mišljenje za rezervom
  
Opšti uslovi  koji se održavaju tokom perioda listiranja minimalni iznos kapitala
3 miliona EUR 2  miliona EUR
izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja sa izraženim pozitivnim mišljenjem ili mišljenjem sa rezervom
internet stranica izdavaoca - izrađena na srpskom i engleskom jeziku
   
Posebni uslovi za akcije i depozitne potvrde na akcije izdavaca da se u javnosti u slobodnom prometu (free float), nalazi alternativno:
-najmanje 25% akcija od ukupno izdatih akcija izdavaoca
-akcije minimalnog iznosa kapitala 1 miliona EUR koje su u vlasništvu najmanje 250 akcionara
- akcije koje su u vlasništvu najmanje 500 akcionara.

- najmanje 25% akcija od ukupno izdatih akcija izdavaoca,
-akcije minimalnog iznosa kapitala  1 miliona EUR, koje su u vlasništvu najmanje 150 akcionara; akcije koje su u vlasništvu najmanje 300 akcionara.

da su isplaćene dividende po prioritetnim akcijama, ako su izdate – na način utvrđen odlukom o njihovom izdavanju
minimalni nivo tržišne likvidnosti akcija, alternativno:
-prosečnu dnevnu vrednost prometa najmanje 500 hiljada RSD
-prosečan dnevni broj zaključenih tranasakcija najmanje 5 (pet) transakcija mereno u poslednjih šest meseci
-zaključen ugovor o obavljanju poslova market mejkera
-više od 1.000 akcionara
- akcije distribuirane u javnosti u slobodnom prometu (free float) čija je ukupna vrednost
najmanje - 2 miliona EUR

-
  
Posebni uslovi za dužničke hov da izdavalac po poslednjem godišnjem finansijskom izveštaju, nije poslovao sa gubitkom  

vrednost emisije

najmanje 3 miliona EUR najmanje  1 milion EUR
da račun izdavaoca nije bio u blokadi u poslednjih 180 dana da račun izdavaoca nije bio u blokadi u poslednjih 60 dana.

 

SMart Listing

  Mogu se ukljućiti isključivo akcije ili depozitne potvrde na akcije
Dužina poslovanja
Tri godine ili kraće
Poslovni rezultat
-
Mišljenje revizora
Pozitivno mišljenje ili mišljenje za rezervom
 
Uslovi koji se održavaju tokom perioda listiranja 1 milion EUR u izuzetnim slučajevima ne manje od 500.000 EUR
internet stranica izdavaoca - izrađena na srpskom i engleskom jeziku
da se u javnosti u slobodnom prometu (free float), nalazi najmanje 25% akcija od ukupno izdatih akcija izdavaoca
akcije minimalnog iznosa kapitala u visini 150.000 EUR