Organi Berze

1) Skupština Berze – Skupštinu čine svi akcionari Berze koji su upisani u Centralni registar kao zakoniti imaoci akcija Berze na dan akcionara utvrđen odlukom Upravnog odbora o sazivanju Skupštine u skladu sa Zakonom. Skupštinu saziva Upravni odbor u skladu sa Zakonom, a odluka o sazivanju Skupštine objavljuje se na internet stranici Berze. Skupština se održava u sedištu Berze ako odlukom Upravnog odbora o sazivanju Skupštine nije drugačije određeno.

2) Upravni odbor Berze - Berza u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala ima Upravni odbor koji obavlja funkciju nadzornog odbora u društvima sa dvodomnim upravljanjem. Upravni odbor Berze se sastoji od pet članova iz reda akcionara Berze, koje na predlog postojećeg Upravnog odbora bira Skupština Berze, na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Sastav Upravnog odbora Berze formira se tako da u strukturi Upravnog odbora budu zastupljeni: akcionari sa najvećim učešćem u kapitalu Berze; akcionari Berze koji su istovremeno i članovi Berze, vodeći računa o njihovom učešću u kapitalu Berze i veličini obima prometa ostvarenog u trgovanju hartijama od vrednosti na regulisanom tržištu u periodu od šest meseci koji neposredno prethodi danu utvrđivanja predloga odluke za izbor članova Upravnog odbora; i manjinski akcionari Berze. Članovi Upravnog odbora Berze moraju ispunjavati uslove za člana Uprave Berze utvrđene Zakonom o tržištu kapitala. Komisija za hartije od vrednosti daje i oduzima saglasnost na odluku o izboru, odnosno imenovanju članova Upravnog odbora Berze. Mandat novoizabranih članova Upravnog odbora Berze počinje danom dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, a do pribavljanja navedene saglasnosti produžava se mandat starim članovima Upravnog odbora Društva.

3) Zastupnici Berze – Berza ima direktora koji obavlja poslove izvršnog direktora u društvima sa dvodomnim upravljanjem sa jednim direktorom u skladu sa Zakonom. Direktor Berze je zakonski zastupnik Berze. Nadležnosti i ovlašćenja Direktora Berze bliže su uređene Statutom Berze. U poslovima koji u skladu sa zakonom i Statutom Berze podležu prethodnoj saglasnosti Upravnog odbora Berze, Berzu zajednički (uz supotpis) zastupaju Direktor Berze i jedan član Upravnog odbora Berze koga iz svojih redova biraju članovi Upravnog odbora Berze većinom glasova svih članova, i to na period koji ne može biti duži od godinu dana, uz mogućnost ponovnog izbora.

Komisije Berze

1) Komisija za listing - Komisija Berze koja u svojstvu prvostepenog organa obavlja poslove koji se odnose na postupak uključenja hartija od vrednosti na listing Berze, privremenu obustavu trgovanja hartijama od vrednosti, isključenje hartija od vrednosti sa listinga Berze, kao i druge poslove utvrđene Pravilnikom o listingu Beogradske berze. Komisija za listing ima 5 članova koje imenuje Upravni odbor Berze iz reda akcionara, članova Berze, zaposlenih na Berzi i drugih kvalifikovanih stručnjaka. Lice imenovano za člana Komisije za listing mora imati najmanje tri godine iskustva u poslovanju sa hartijama od vrednosti.

2) Disciplinska komisija - Komisija Berze koja u skladu sa Pravilima poslovanja i Pravilnikom o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti članova Berze i ovlašćenih brokera Beogradske berze, kao prvostepeni organ pokreće i vodi postupak protiv članova Berze i ovlašćenih brokera za utvrdjivanje postojanja disciplinskog prekršaja, te utvrdjuje odgovornost i izriče mera izvršiocima disciplinskog prekršaja. Disciplinska komisija ima predsednika i dva člana, kao i zamenika predsednika i dva zamenika članova. Navedena lica imenuje Upravni odbor Berze iz reda kvalifikovanih stručnjaka i zaposlenih Berze, sa iskustvom na poslovima u vezi sa berzanskim poslovanjem i poslovima sa hartijama od vrednosti, odnosno privrednim ili procesnim pravom, i to na mandatni period u trajanju od godinu dana uz mogućnost ponovnog izbora. Disciplinska komisija ima obavezu da Upravni odbor Berze godišnje, a po zahtevu Upravnog odbora i češće, obaveštava o sprovedenim disciplinskim postupcima i izrečenim merama. Protiv rešenja Disciplinske komisije može se izjaviti žalba Upravnom odboru Berze, kao drugostepenom organu u datom postupku.

Vrednost861,69
Promena-0,02
% 0,00%
21.01.2022. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,5844
USD/RSD103,7998
Izvor NBS, 21.01.2022.
Tržišna kapitalizacija - 21.01.2022.
552.648.779.938 RSD
4.700.017.859 EUR
Vesti sa Berze
05.01.2022.
BELEX Monthly Report - December 2021
04.01.2022.
BELEXsentiment za januar 2022. godine
29.12.2021.
Uputstvo o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi a.d. Beograd i postupku komunikacije sa Beogradskom berzom a.d. Beograd u vezi sa uključivanjem i organizovanjem trgovanja hartijama od vrednosti na Berzi
Poslednje vesti
21.01.2022.
Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Revnost a.d. , Novi Sad
21.01.2022.
Sazivanje Skupštine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
20.01.2022.
Rešenje o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Proleter a.d. , Arilje - PRLA
19.01.2022.
Sazivanje Skupštine akcionara - Trayal Korporacija a.d. , Kruševac
19.01.2022.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Omoljica a.d. , Omoljica