print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

http://www.beg.aero/lat/strana/20371/prospekti

Datum podnošenja Informatora berzi26.01.2011.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora21.09.2018.SIMBOL: AERO1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
Adresa11180 Beograd  59
Beograd
Srbija
Web adresawww.beg.aero
Datum osnivanja25.12.1961.
Broj rešenja upisa u sudski registarБД 91540/2012
Matični broj07036540
PIB - poreski identifikacioni broj100000539
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Piraeus bank ad Beograd125-1721427-98
Komercijalna banka AD Beograd205-118135-24
Direktna banka ad Kragujevac150-32804-84
Vojvođanska banka ad Novi Sad355-1137305-91
Banka Poštanska štedionica ad Beograd200-2207831501033-65
Banca Intesa ad Beograd160-6819-86
Unicredit banka ad Beograd170-687-87
Addiko Bank ad Beograd165-7652-78
Šifra delatnosti05223
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaUslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju
Ime i prezime direktoraSaša Vlaisavljević, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktJelena Izgarević
Telefon011/209-4869
Faks011/209-7376
e-mailjelena.izgarevic@beg.aero
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Odeljenje za brokersko dilerske poslove

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA25.059.77024.913.87524.179.564
Stalna imovina20.551.65621.196.73021.573.986
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja6.2347.7239.278
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva20.449.40821.020.17321.404.994
- Nekretnine postrojenja i oprema20.434.51020.999.02921.383.764
- Investicione nekretnine14.47620.79420.964
- Biološka sredstva422350266
- Dugoročni finansijski plasmani96.014168.834159.714
- Učešća u kapitalu2051033
- Ostali dugoročni finansijski plasmani95.809168.731159.711
Obrtna imovina4.508.1143.717.1452.605.578
- Zalihe156.623160.014140.585
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina4.351.4913.557.1312.464.993
- Potraživanja1.611.9541.446.716881.414
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak43.24826.24494.656
- Kratkoročni finansijski plasmani2.478.6141.696.340538.172
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina73.304214.383896.778
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja144.371173.44853.973
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina25.059.77024.913.87524.179.564
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva363.186484.704566.762

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA25.059.77024.913.87524.179.564
Kapital22.914.99822.598.76322.119.154
- Osnovni kapital20.573.61020.573.61020.573.610
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve761.3551.297.7871.529.339
- Revalorizacione rezerve000
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti2602910
- Neraspoređen dobitak1.580.293727.65716.205
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze1.850.7341.875.6831.624.547
- Dugoročna rezervisanja167.874211.708176.654
- Dugoročne obaveze1.251.9671.128.463938.388
- Dugoročni krediti1.034.7421.025.616938.388
- Ostale dugoročne obaveze217.225102.8470
- Kratkoročne obaveze430.893535.512509.505
- Kratkoročne finansijske obaveze177.419222.822125.368
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja194.478247.245319.537
- Ostale kratkoročne obaveze1.1013.2172.640
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 57.89562.22861.960
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze294.038439.429435.863
Vanbilansna pasiva363.186484.704566.762

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI5.988.3226.374.6026.640.524
- Prihodi od prodaje5.544.9825.860.8216.078.550
- Prihodi do aktiviranja učinaka0083
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi443.340513.781561.891
POSLOVNI RASHODI3.718.0604.220.7314.771.136
- Nabavna vrednost prodate robe529.293333.270680.166
- Troškovi materijala373.933491.298425.617
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi888.7031.092.4671.200.771
- Troškovi amortizacije i rezervisanja666.148745.182757.417
- Ostali poslovni rashodi1.259.9831.558.5141.707.165
POSLOVNI DOBITAK2.270.2622.153.8711.869.388
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi337.596496.527167.461
Finansijski rashodi256.853302.063139.655
Ostali prihodi75.284400.37297.401
Ostali rashodi759.0401.819.5431.973.220
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.667.249929.16421.375
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA1.667.249929.16421.375
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda89.84656.1168.736
Odloženi poreski rashod perioda0145.3910
Odloženi poreski prihodi perioda2.89003.566
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK1.580.293727.65716.205
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA27.916.46228.271.62130.351.36632.046.575
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA21.714.56121.730.62623.895.70225.480.013
Nematerijalna imovina25.92380.523135.730173.389
Nekretnine , postrojenja i oprema21.585.69821.529.10423.535.06225.128.977
Biološka sredstva165120145123
Dugoročni finansijki plasmani102.775120.879140.946136.261
Dugoročna potraživanja0083.81941.263
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA6.201.9016.540.9956.455.6646.566.562
Zalihe131.446141.27285.637133.226
Potraživanja po osnovu prodaje1.144.8241.701.9391.020.4361.118.684
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja45.12490.631388.41181.537
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani2.031.1243.876.6403.985.4472.760.377
Gotovinski ekvivalent i gotovina2.803.851704.127740.1022.386.010
Porez na dodatu vrednost0000
Aktivna vremenska razgraničenja45.53226.386235.63186.728
VANBILANSNA AKTIVA511.663320.491524.556668.417

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA27.916.46228.271.62130.351.36632.046.575
KAPITAL24.957.29325.697.98427.087.52129.708.442
Osnovni kapital20.573.61020.573.61020.573.61020.573.610
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve1.534.4302.842.8104.120.2595.254.126
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme148.569148.390601.827596.114
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata5.17712.78816.59017.482
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak2.695.5072.120.3861.775.2353.267.110
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE1.074.5921.017.814908.241802.690
Dugoročna rezervisanja185.327225.020206.332227.955
Dugoročne obaveze889.265792.794701.909574.735
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE210.61088.308370.283456.253
KRATKOROČNE OBAVEZE1.673.9671.467.5151.985.3211.079.190
Kratkoročne finansijske obaveze100.824101.380102.91998.752
Primljeni avansi, depoziti i kaucije47.43262.36182.663124.908
Obaveze iz poslovanja172.638240.783462.702522.262
Ostale kratkoročne obaveze733.787858.2251.138.394152.802
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost66.61925.80957.3981.339
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine463.72696.6161.93615.490
Pasivna vremenska razgraničenja88.94182.341139.309163.637
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA511.663320.491524.556668.417

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI8.157.9458.116.1398.528.7039.390.121
Prihodi od prodaje roba624.610140.43557.39711.313
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga6.776.8517.152.2787.552.2378.383.071
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0028548
Drugi poslovni prihodi756.484823.426918.784995.689
POSLOVNI RASHODI4.690.2134.468.4584.941.7945.365.220
Nabavna vrednsot prodate robe595.349133.25852.91915.026
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Troškovi materijala204.813162.971175.073218.931
Troškovi goriva i energije286.278275.494258.963270.944
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi1.460.9362.414.1732.821.3013.072.948
Troškovi proizvodnih usluga833.147368.161336.036415.465
Troškovi amortizacije817.036767.878884.949848.477
Troškovi dugoročnih rezervisanja54.14869.44736.81739.943
Nematerijalni troškovi438.506277.076375.736483.486
POSLOVNI DOBITAK3.467.7323.647.6813.586.9094.024.901
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI277.947320.303227.443149.042
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0000
Prihodi od kamata92.703168.453108.67693.435
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule185.244151.850118.76755.607
FINANSIJSKI RASHODI149.435152.15589.907287.926
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi0000
Rashodi kamata65.62567.48344.60034.838
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule83.81084.67245.307253.088
DOBITAK IZ FINANSIRANJA128.512168.148137.5360
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000138.884
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA20.16179.59075.21556.859
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA605.43840.100165.13312.010
OSTALI PRIHODI2.338.8491.962.73853.98926.403
OSTALI RASHODI1.587.1111.864.12730.14483.879
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA3.762.7053.953.9303.658.3723.873.390
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA00126.4337.254
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA3.762.7053.953.9303.784.8053.880.644
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda597.105607.090393.279529.000
Odloženi poreski rashodi perioda055.814200.78785.970
Odloženi poreski prihodi perioda252.384000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK3.417.9843.291.0263.190.7393.265.674
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima575.930000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku2.842.054000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji99,68000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
------

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Pristanišna zgrada T1 i T211180 Beograd 59Prihvat i otprema putnika i aviona52.684,320
PSS-poletno sletna staza11180 Beograd 59Sletanje i poletanje aviona186.8560
Platforma11180 Beograd 59Prilaz aviona pristanišnoj zgradi73.8790
Rulna staza11180 Beograd 59Rulanje aviona145.2540
Putevi11180 Beograd 59Saobraćajnice ispred i oko Aerodroma41.1450
Parkinzi11180 Beograd 59Parkinzi ispred Aerodroma18.4010
Robno carinski magacin11180 Beograd 59Magacin8.6550
Tehnička baza11180 Beograd 59Poslovni prostor3.8500
Radnički restoran11180 Beograd 59-4640
Restoran Borik11180 Beograd 59-2050
Privremena direkcija saobraćaja11180 Beograd 59Poslovni prostor7170
Garaža saobraćaja I11180 Beograd 59-6450
Garaža saobraćaja II11180 Beograd 59-1.2800
Platforma generalna avijacija11180 Beograd 59-20.0000
Toplana11180 Beograd 59-7730
Stanovi dati zaposlenima u zakup11180 Beograd 59-1690
D Prolaz11180 Beograd 59Službeni prolaz1610
Platforma za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja vazduhoplova11180 Beograd 59-24.7990
Objekat za upr. odleđivanjem na platformi11180 Beograd 59-472,40
Objekat upisan kao zgrada br.26-zgrada Javne garaže11080 Beograd 59-3.4620
Objekat upisan kao zgrada br.41 - Parking11080 Beograd 59-12.233-
UKUPNO--596.701,71.715

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
---

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Aerodrom, 11180 Beograd 59Građevinsko zemljište390,51

12. Realni tereti na imovini

Nema.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija35.026.129
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeOBIČNE AKCIJE
Prava iz akcija1) pravo učešća i glasanja na skupštini u skladu sa Statutom Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 2) pravo na isplatu dividende; 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj; 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija; 5) druga prava u skladu sa zakonom i statutom
ISIN brojRSANTBE11090
Nominalna vrednost hartije600
Obračunska vrednost akcije867,9
Datum isplate dividende11.09.2017.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period47,57
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaKapital na dan 31.12.2017.godine (29.708.442.000,00) je nakon izvršene dokapitalizacije dana 27.04.2018.godine uvećan za iznos od 181.891.498,41 dinara (koji se sastoji od 72.312.600,00 dinara povećanja vrednosti osnovnog kapitala i 109.578.898,41 dinara emisione premije), čime Kapital iznosi ukupno 29.890.333.498,41 dinara podeljeno na ukupno izdati broj akcija 34.409.871, prve i druge emisije. Nakon registracije povećanja kapitala dana 16.07.2018.godine, Kapital je uvećan za 737.176.666,80 dinara ( osnovni kapital 282.542.400,00 dinara+ emisiona premija 454.634.587,00 dinara), pri čemu Kapital iznosi ukupno 30.627.510.165,21 dinar i podeljen je sa ukupno izdatih 34.880.775 običnih akcija (prva, druga i treća emisija). Nakon izvršenog otkupa 442.361 komada sopstvenih akcija dana 30.08.2018.godine Kapital je umanjen za iznos od 470.039.527,77 dinara ( razlika između nominalne i utvrđene tržišne vrednosti otkupljenih akcija), i iznosio je 30.157.470.637,44 dinara. Nakon registracije povećanja Kapitala dana 20.09.2018.godine, Kapital je uvećan za 241.661.199,78 dinara ( osnovni kapital 87.212.400,00 dinara+ emisiona premija 154.450.241,00 dinara), pri čemu Kapital iznosi ukupno 30.399.131.837,22 dinara i podeljen je sa ukupno izdatih 35.026.129 običnih akcija (prva, druga,treća i četvrta emisija).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniObaveštenje CRHOV o upisanim finansijskim instrumentima dana 27.04.2018.godine, odnosno 120.521 izdatih običnih akcija u skladu sa Odlukom o izdavanju običnih akcija 2.emisije akcija bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala br. DSD-3/2018 od 20.03.2018.godine. Obaveštenje CRHOV o upisanim finansijskim instrumentima dana 13.07.2018.godine, odnosno 470.904 izdatih običnih akcija u skladu sa Odlukom o izdavanju običnih akcija 3.emisije akcija bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala br. DSD-13/2018 od 06.06.2018.godine. Obaveštenje CRHOV o upisanim finansijskim instrumentima dana 20.09.2018.godine, odnosno 145.354 izdatih običnih akcija u skladu sa Odlukom o izdavanju običnih akcija 4.emisije akcija bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala br. DSD-33/2018 od 14.08.2018.godine.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitkaNije bilo gubitka.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraRSM Serbia d.o.o. Beograd Bul. Mihajla Pupina 10 b/I 11070 Novi Beograd, Srbija
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. IZVEŠTAJ O DRUGIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA: Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS broj 62/2013 i 31/2011). Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2017. godinu. U vezi sa tim, naši postupci ispitivanja su ograničeni na procenjivanje usaglašenosti računovodstvenih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. Shodno tome naši postupci nisu uključivali pregled ostalih informacija sadržanih u godišnjem izveštaju o poslovanju koje proističu iz informacija i evidencija koje nisu bile predmet revizije. Po našem mišljenju, računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su, po svim materijalno značajnim pitanjima, usklađene sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završila na dan 31. decembar 2017.godine. IZVEŠTAJ O RAZDVOJENOSTI DELATNOSTI OPERATERA AERODROMA I DELATNOSTI PRUŽANJA USLUGA ZEMALJSKOG OPSLUŽIVANJA: U skladu sa zahtevima člana 4. Pravilnika o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima („Službeni glasnik RS broj 61/2015), Društvo je odgovorno da poslovanje delatnosti operatera aerodroma i delatnosti pružanja usluga zemaljskog opsluživanja računovodstveno evidentira na način da se obezbedi potpuna razdvojenost računa navedenih delatnosti, kao i da se u godišnjim finansijskim izveštajima vidi odsustvo bilo kojih povezanih finansijskih tokova između navedenih delatnosti. Od 01. jula 2016. godine se pristupilo odvojenom fakturisanju usluga zemaljskog opsluživanja od ostalih usluga aerodromskog operatera, zatim određivanju pripadnosti direktnih rashoda na računovodstvenim ispravama operatera aerodroma i delatnosti zemaljskog opsluživanja, kao i rasporeda indirektnih rashoda na operatera aerodroma i na delatnost zemaljskog opsluživanja na osnovu usvojenih ključeva za raspored indirektnih rashoda. Na osnovu prethodno navedenog, razdvajanje rezultata poslovanja gore pomenutih delatnosti će u budućem periodu biti izvršeno na osnovu egzaktno evidentiranih podataka o prihodima i rashodima. Razdvajanje poslovanja, odnosno ostvarenih prihoda i rashoda Društva za 2017. godinu je izvršeno na bazi usvojenog dopunjenog Plana poslovanja za 2016. godinu od strane Nadzornog odbora Društva (Odluka br. 33-179/1 od 24. juna 2016. godine), odnosno na bazi planom usvojenih parametara za razdvajanje pruženih usluga zemaljskog opsluživanja od delatnosti operatera aerodroma i definisanog planiranog učešća pripadajućih rashoda, a prema zahtevu Pravilnika o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima (Napomena 4. uz finansijske izveštaje). U skladu sa zahtevima istog Pravilnika, naša odgovornost je da izrazimo mišljenje da li su u toku 2017. godine bili razdvojeni računi navedenih delatnosti i da li ima povezanih finansijskih tokova. Po našem mišljenju, računi delatnosti operatera aerodroma i delatnosti pružanja usluga zemaljskog opsluživanja bili su razdvojeni tokom 2017. godine i na dan 31. decembra 2017. godine i u finansijskim izveštajima za 2017. godinu prezentirano je odsustvo bilo kojih povezanih finansijskih tokova između navedenih delatnosti. OSTALA PITANJA: Dana 05. januara 2018. godine, doneta je Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku davanja koncesije za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom Društva i obavljanje delatnosti operatera aerodroma koja je zavedena u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pod brojem: 023-00- 1/2018-12 od 05. januara 2018. godine i u Društvu pod brojem GD 111/2018 od 05. januara 2018. godine. Izabrani najpovoljniji ponuđač je VINCI AIRPORTS, Francuska. Finansijski izveštaji Društva za 2016. godinu su bili predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom Izveštaju od 27. aprila 2017. godine izrazio mišljenje bez rezerve na ove finansijske izveštaje.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Napomena uz Tačku 6. i 8.: Sve nepokretnosti (zemljište i objekti) koji se nalaze u knjigovodstvenoj evidenciji AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, su u svojini Republike Srbije. Svojim Zaključkom br. 351-4468/2010-1 Vlada je saglasna da AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, u ime i za račun Republike Srbije, kao vlasnika građevinskog zemljišta, na lokaciji na kojoj je planskim dokumentom predviđena izgradnja i rekonstrukcija kompleksa AD Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, vrši investitorska prava i poslove organizovanja i obavljanja stručnih poslova razvoja, planiranja, projektovanja, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investicionog i tekućeg održavanja objekata, opreme i instalacija, opremanja i zaštite aerodromskog kompleksa, organizovanja stručnog nadzora nad izgradnjom, postavljanjem signalizacije, opremanja i uređenja građevinskog zemljišta komunalnom, linijskom, saobraćajnom i drugom infrastrukturom na kompleksu Aerodroma, a u skladu sa važećim planskim dokumentima. Proces uknjižbe prava svojine na nepokretnostima AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, je u toku. U 2016.godini Društvo je steklo zemljište čjia je površina uvećana za 1,123 ha, dok je kod objekta - saobraćajnice i parkinzi, površina povećana za 6.112,00 m2. U 2017.godini Društvo je steklo zemljište čija je površina uvećana za 0,58h, dok je kod novoizgrađenih objekata kao što je platforma za odleđivanje i zaštitu vazduhoplova od zaleđivanja sa pripadajućim instalacijama i objekta za skladištenje i pripremu materijala i upravljanje odleđivanjem i zaštitom od zaleđivanja vazduhoplova na platformi "N" površina povećana u ukupnom iznosu od 25.271,40 m2. Napomena uz Tačku 9.: Ukupan broj zaposlenih u Društvu na dan 31.12.2017.godine je 1.715. Napomena uz Tačku 11: Rešenjem broj: 952-02-859/2011 Republičkog geodetskog zavoda od 28.06.2017.godine, Službe za katastar nepokretnosti Surčin, izvršena je promena vrste zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Napomena uz Tačku 13.1.: U skladu sa Statutom Društva, organi Društva Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor doneli su odluke iz svojih nadležnosti koje se odnose na usvajanje finansijskih izveštaja, raspodelu dobiti i isplatu međudividende i dividende. Na ime međudividende za 2016.godinu Republici Srbiji je isplaćeno 1.177.199.990,15 dinara, a malim akcionarima 238.607.271,35 dinara. Na ime dividende za 2016.godinu Republici Srbiji je isplaćeno 418.534.653,80 dinara, a malim akcionarima 84.833.004,20 dinara. Zbirni iznos međudividende i dividende po akciji: neto 55,97 dinara za poresku stopu 0%, neto 50,3720 dinara za poresku stopu 10%, neto 47,5780 dinara za poresku stopu 15% i neto 44,7740 dinara za poresku stopu 20%. NAPOMENA: Finansijski izveštaji za statističke potrebe za 2017.godinu odobreni su od strane Nadzornog odbora i dostavljeni APR-u 21.02.2018.godine.
Podaci o osnovnom prospektuU skladu sa članom 13., stav 2, tačka 1. Zakona o tržištu kapitala, Izdavalac se koristi pravom na izuzetak od obaveze objavljivanja prospekta za uključenje hartija od vrednosti na regulisano tržište, o čemu je data i pisana Izjava zakonskog zastupnika.
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Odeljenje za brokersko dilerske poslove, Trg Politika 1, 11000 Beograd; tel. 011/333-9057, 011/333-9140, brokeri@kombank.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Saša Vlaisavljević, generalni direktor i predsednik Izvršnog odbora


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Senka Jelenković, Izvršni direktor; Žarko Suvačarov, Izvršni direktor; Zoran Stojković, Izvršni direktor; Raša Ristivojević, Izvršni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Saša Vlaisavljević, generalni direktor i predsednik Izvršnog odbora
Potpis korporativnog agenta
KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Odeljenje za brokersko dilerske poslove