print version
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.antb.rs/strana/20311/Информатор-о-издаваоцу

Datum podnošenja Informatora berzi26.01.2011.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora20.03.2019.SIMBOL: AERO1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
Adresa11180 Beograd  59
Beograd
Srbija
Web adresawww.antb.rs
Datum osnivanja25.12.1961.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 91540/2012
Matični broj07036540
PIB - poreski identifikacioni broj100000539
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka AD Beograd205-118135-24
Direktna banka ad Kragujevac150-32804-84
Vojvođanska banka ad Novi Sad355-1137305-91
Banka Poštanska štedionica ad Beograd200-2207831501033-65
Banca Intesa ad Beograd160-6819-86
Unicredit banka ad Beograd170-687-87
Addiko Bank ad Beograd165-7652-78
Šifra delatnosti06820
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
Ime i prezime direktoraSaša Vlaisavljević, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktGordana Popović
Telefon065 528 11 99
Faks-
e-mailgordana.popovic@antb.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Odeljenje za brokersko dilerske poslove

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA25.059.77024.913.87524.179.564
Stalna imovina20.551.65621.196.73021.573.986
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja6.2347.7239.278
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva20.449.40821.020.17321.404.994
- Nekretnine postrojenja i oprema20.434.51020.999.02921.383.764
- Investicione nekretnine14.47620.79420.964
- Biološka sredstva422350266
- Dugoročni finansijski plasmani96.014168.834159.714
- Učešća u kapitalu2051033
- Ostali dugoročni finansijski plasmani95.809168.731159.711
Obrtna imovina4.508.1143.717.1452.605.578
- Zalihe156.623160.014140.585
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina4.351.4913.557.1312.464.993
- Potraživanja1.611.9541.446.716881.414
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak43.24826.24494.656
- Kratkoročni finansijski plasmani2.478.6141.696.340538.172
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina73.304214.383896.778
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja144.371173.44853.973
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina25.059.77024.913.87524.179.564
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva363.186484.704566.762

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA25.059.77024.913.87524.179.564
Kapital22.914.99822.598.76322.119.154
- Osnovni kapital20.573.61020.573.61020.573.610
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve761.3551.297.7871.529.339
- Revalorizacione rezerve000
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti2602910
- Neraspoređen dobitak1.580.293727.65716.205
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze1.850.7341.875.6831.624.547
- Dugoročna rezervisanja167.874211.708176.654
- Dugoročne obaveze1.251.9671.128.463938.388
- Dugoročni krediti1.034.7421.025.616938.388
- Ostale dugoročne obaveze217.225102.8470
- Kratkoročne obaveze430.893535.512509.505
- Kratkoročne finansijske obaveze177.419222.822125.368
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja194.478247.245319.537
- Ostale kratkoročne obaveze1.1013.2172.640
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 57.89562.22861.960
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze294.038439.429435.863
Vanbilansna pasiva363.186484.704566.762

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI5.988.3226.374.6026.640.524
- Prihodi od prodaje5.544.9825.860.8216.078.550
- Prihodi do aktiviranja učinaka0083
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi443.340513.781561.891
POSLOVNI RASHODI3.718.0604.220.7314.771.136
- Nabavna vrednost prodate robe529.293333.270680.166
- Troškovi materijala373.933491.298425.617
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi888.7031.092.4671.200.771
- Troškovi amortizacije i rezervisanja666.148745.182757.417
- Ostali poslovni rashodi1.259.9831.558.5141.707.165
POSLOVNI DOBITAK2.270.2622.153.8711.869.388
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi337.596496.527167.461
Finansijski rashodi256.853302.063139.655
Ostali prihodi75.284400.37297.401
Ostali rashodi759.0401.819.5431.973.220
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.667.249929.16421.375
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA1.667.249929.16421.375
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda89.84656.1168.736
Odloženi poreski rashod perioda0145.3910
Odloženi poreski prihodi perioda2.89003.566
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK1.580.293727.65716.205
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA27.916.46228.271.62130.351.36632.046.57592.087.327
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000
STALNA IMOVINA21.714.56121.730.62623.895.70225.480.01326.722.716
Nematerijalna imovina25.92380.523135.730173.389276.201
Nekretnine , postrojenja i oprema21.585.69821.529.10423.535.06225.128.97726.302.258
Biološka sredstva165120145123124
Dugoročni finansijki plasmani102.775120.879140.946136.261131.065
Dugoročna potraživanja0083.81941.26313.068
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA00000
OBRTNA IMOVINA6.201.9016.540.9956.455.6646.566.56265.364.611
Zalihe131.446141.27285.637133.22632.948
Potraživanja po osnovu prodaje1.144.8241.701.9391.020.4361.118.6841.063.813
Potraživanja iz specifičnih poslova00000
Druga potraživanja45.12490.631388.41181.537115.183
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000
Kratkoročni finansijki plasmani2.031.1243.876.6403.985.4472.760.3772.721.308
Gotovinski ekvivalent i gotovina2.803.851704.127740.1022.386.01061.394.573
Porez na dodatu vrednost00000
Aktivna vremenska razgraničenja45.53226.386235.63186.72836.786
VANBILANSNA AKTIVA511.663320.491524.556668.417649.072

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
UKUPNA PASIVA27.916.46228.271.62130.351.36632.046.57592.087.327
KAPITAL24.957.29325.697.98427.087.52129.708.44281.105.207
Osnovni kapital20.573.61020.573.61020.573.61020.573.61021.264.302
Upisani a neuplaćeni kapital00000
Otkupljene sopstevne akcije0000265.416
Rezerve1.534.4302.842.8104.120.2595.254.1266.356.456
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme148.569148.390601.827596.114570.177
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata5.17712.78816.59017.48217.290
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000
Nerasporedjeni dobitak2.695.5072.120.3861.775.2353.267.11053.162.398
Učešće bez prava kontrole00000
Gubitak00000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE1.074.5921.017.814908.241802.690620.490
Dugoročna rezervisanja185.327225.020206.332227.955145.624
Dugoročne obaveze889.265792.794701.909574.735474.866
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE210.61088.308370.283456.253478.523
KRATKOROČNE OBAVEZE1.673.9671.467.5151.985.3211.079.1909.883.107
Kratkoročne finansijske obaveze100.824101.380102.91998.75298.520
Primljeni avansi, depoziti i kaucije47.43262.36182.663124.908101.546
Obaveze iz poslovanja172.638240.783462.702522.262618.354
Ostale kratkoročne obaveze733.787858.2251.138.394152.80212.090
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost66.61925.80957.3981.33930.505
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine463.72696.6161.93615.4908.929.626
Pasivna vremenska razgraničenja88.94182.341139.309163.63792.466
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000
VANBILANSNA PASIVA511.663320.491524.556668.417649.072

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
POSLOVNI PRIHODI8.157.9458.116.1398.528.7039.390.12169.504.846
Prihodi od prodaje roba624.610140.43557.39711.3135.469
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga6.776.8517.152.2787.552.2378.383.0719.202.839
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00285480
Drugi poslovni prihodi756.484823.426918.784995.68960.296.538
POSLOVNI RASHODI4.690.2134.468.4584.941.7945.365.2206.636.479
Nabavna vrednsot prodate robe595.349133.25852.91915.0264.911
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe00000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000
Troškovi materijala204.813162.971175.073218.931269.728
Troškovi goriva i energije286.278275.494258.963270.944299.723
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi1.460.9362.414.1732.821.3013.072.9483.509.843
Troškovi proizvodnih usluga833.147368.161336.036415.465475.154
Troškovi amortizacije817.036767.878884.949848.4771.229.112
Troškovi dugoročnih rezervisanja54.14869.44736.81739.94353.334
Nematerijalni troškovi438.506277.076375.736483.486794.674
POSLOVNI DOBITAK3.467.7323.647.6813.586.9094.024.90162.868.367
POSLOVNI GUBITAK00000
FINANSIJSKI PRIHODI277.947320.303227.443149.042125.123
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi00000
Prihodi od kamata92.703168.453108.67693.43567.048
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule185.244151.850118.76755.60758.075
FINANSIJSKI RASHODI149.435152.15589.907287.926116.224
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi00000
Rashodi kamata65.62567.48344.60034.83834.320
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule83.81084.67245.307253.08881.904
DOBITAK IZ FINANSIRANJA128.512168.148137.53608.899
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000138.8840
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA20.16179.59075.21556.85920.960
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA605.43840.100165.13312.01052.908
OSTALI PRIHODI2.338.8491.962.73853.98926.403191.976
OSTALI RASHODI1.587.1111.864.12730.14483.879397.851
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA3.762.7053.953.9303.658.3723.873.39062.639.443
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
NETO DOBITAK POSLOVANJA00126.4337.2540
NETO GUBITAK POSLOVANJA000028.254
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA3.762.7053.953.9303.784.8053.880.64462.611.189
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
POREZ NA DOBITAK - - - - -
Poreski rashod perioda597.105607.090393.279529.0009.433.469
Odloženi poreski rashodi perioda055.814200.78785.97022.270
Odloženi poreski prihodi perioda252.3840000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000
NETO DOBITAK3.417.9843.291.0263.190.7393.265.67453.155.450
NETO GUBITAK00000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000
Zarada po akciji - - - - -
Osnovna zarada po akciji99,68000152
Umanjena zarada po akciji00000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Crpna stanica11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Crpna stanica380
Rezervoar11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Rezervoar zapremine 500m3, sastavni deo toplane820
Parking11180 Beograd 59Objekat drumskog saobraćaja – Parking P103.9500
Putnički terminal11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja-Aerodromski putnički terminal sa trafostanicom – TC 10/0,4KV „Terminal 1“54.3150
Poslovni prostor11180 Beograd 59Poseban deo objekta Aerodromski putnički terminal - Poslovni prostor vazdušnog saobraćaja – Avioopsluživanje vozači401,860
Restoran11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Restoran društvene ishrane RDI4920
Restoran11180 Beograd 59Zgrada ugostiteljstva – Restoran Borik5330
Garaža11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Garaža za De-icing8200
Garaža11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Vatrogasna garaža za sredstva p.o1.4320
Poslovni prostor11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja4180
Magacin11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Robnocarinski magacin RCM5.9610
Radionica11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Bravarska radionica6280
Toplana11180 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja –Toplana8680
Trafo stanica11080 Beograd 59Trafo stanica550
Službeni prolaz11080 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja - Objekat D prolaz3490
Saobraćajnica11080 Beograd 59Objekat drumskog saobraćaja – saobraćajnica3.8200
Krematorijum11080 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja - Krematorijum300
Parking11080 Beograd 59Aerodrom – Plato kod garaža3.3230
Saobraćajnica11080 Beograd 59Aerodrom – Servisna saobraćajnica uz fingerski hodnik ukupne površine 6243 m26.2430
Saobraćajnica11080 Beograd 59Aerodrom – Saobraćajnica kod D prolaza7840
Kotlarnica11080 Beograd 59Trafo stanica - Trafostanica - Kotlarnica700
Parking11080 Beograd 59Objekat drumskog saobraćaja - Parking P61.1750
Radionica11080 Beograd 59Ostale zgrade -Tapetarska radionica400
Parking11080 Beograd 59Parking - Parking P 2.12.2150
Parking11080 Beograd 59Parking - Parking P 83.8460
Saobraćajnica11080 Beograd 59Objekat drumskog saobraćaja21.2090
Parking11080 Beograd 59Parking21.2090
Rezervoar11080 Beograd 59Ostale zgrade – Rezervoar sa pumpnom stanicom za snabdevanje sprinkler instalacije1420
Poslovni prostor11080 Beograd 59Ostale zgrade - Objekat tehničke delatnosti sa kotlarnicom8140
Parking11080 Beograd 59Parking - Parking br 9 Ispred barake4.5340
Garaža11080 Beograd 59Zgrada javne garaže – Javna parking garaža3.4260
Parking11080 Beograd 59Parking – Parking P 46870
Parking11080 Beograd 59Parking - Parking P 74.4600
Trafo stanica11080 Beograd 59Trafo stanica3760
Manevarske površine11080 Beograd 59Aerodrom- Manevarske površine (poletno-sletna staza i povezane rulne staze)329.0560
Platforme11080 Beograd 59Aerodrom-Površine za kretanje vazduhoplova (platforme A, B i C i povezane rulne staze)235.6190
Saobraćajnica11080 Beograd 59Objekat drumskog saobraćaja – Pripadajuća saobraćajnica duž platforme „C“ ukupne površine 4338 m24.3380
Platforma11080 Beograd 59Ostale zgrade- Posebna površina za kretanje vazduhoplova (Platforma N)24.2850
Tehnička baza11080 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Tehnička baza3.2350
Vatrogasna baza11080 Beograd 59Ostale zgrade – Objekat tehničke baze - Vatrogasna baza8330
Saobraćajnica11080 Beograd 59Objekat drumskog saobraćaja – Put i platforma oko tehničke baze96.7100
Trafo stanica11080 Beograd 59Trafo stanica – TS10/0,4KV; 2h630 KVA „Tehnička baza“220
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Objekat za smeštaj sistema za istakanje goriva290
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade-Tankvane T1 i T2 - Rezervoar5000
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Stanica za pretakanje Euro- dizel goriva30
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Ukopani dvodelni rezervoar130
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Stanica za pretakanje mlaznog goriva590
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Pumpna stanica310
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Objekat za pumpnu stanicu-tipski kontejner130
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Ukopani dvodelni rezervoar140
Poslovni prostor11080 Beograd 59Aerodrom – Baraka za „ONO“4450
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade-Tankvana T3 - Rezervoar3720
Objekti pumpne stanice11080 Beograd 59Ostale zgrade – Separator80
Magacin11080 Beograd 59Ostale zgrade - Baraka za ureu2890
Magacin11080 Beograd 59Ostale zgrade - Magacin opreme radnika1470
Vatrogasni bazen11080 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja - Vatrogasni bazen130
Meteo osmatračnica11080 Beograd 59Ostale zgrade - Zgrada meteoosmatračnice1460
Hala11080 Beograd 59Aerodrom – Hala za smeštaj rezervoara tečnosti za odleđivanje4180
Trafo stanica11080 Beograd 59Aerodrom – Montažna trafo stanica220
Poslovni prostor11080 Beograd 59Aerodrom – Kontejnerski objekat sa kancelarijskim prostorom590
Pomoćni objekat11080 Beograd 59Zgrada vazdušnog saobraćaja – Smeštaj za pse830
Saobraćajnica11080 Beograd 59Zgrada drumskog saobraćaja – deo – Perimetarski put35.5640
Rezervoar11080 Beograd 59Objekat tehničkih usluga - Podzemni rezervoar kapaciteta 50m3 za skupljanje otpadnih voda sa platforme00
Retenzija11080 Beograd 59Objekat tehničkih usluga - Otvorena retenzija uz kišnu kanalizaciju9900
Stambeni prostor11080 Beograd 59Stanovi dati zaposlenima u zakup1690
UKUPNO:--030

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Aerodrom, 11180 Beograd 59Građevinsko zemljište392,86

12. Realni tereti na imovini

Nema.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija35.026.129
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeOBIČNE AKCIJE
Prava iz akcija1) pravo učešća i glasanja na skupštini u skladu sa Statutom Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 2) pravo na isplatu dividende; 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj; 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija; 5) druga prava u skladu sa zakonom i statutom
ISIN brojRSANTBE11090
Nominalna vrednost hartije600
Obračunska vrednost akcije2.315,56
Datum isplate dividende30.10.2018.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period48,71
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaKapital na dan 31.12.2018.godine iznosi 81.105.207.000,00 dinara i podeljen je sa brojem ukupno izdatih akcija 35.026.129.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniNIJE BILO IZDAVANJA U TEKUĆOJ GODINI NAPOMENA ZA PRETHODNU POSLOVNU GODINU: Obaveštenje CRHOV o upisanim finansijskim instrumentima dana 27.04.2018.godine, odnosno 120.521 izdatih običnih akcija u skladu sa Odlukom o izdavanju običnih akcija 2.emisije akcija bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala br. DSD-3/2018 od 20.03.2018.godine. Obaveštenje CRHOV o upisanim finansijskim instrumentima dana 13.07.2018.godine, odnosno 470.904 izdatih običnih akcija u skladu sa Odlukom o izdavanju običnih akcija 3.emisije akcija bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala br. DSD-13/2018 od 06.06.2018.godine. Obaveštenje CRHOV o upisanim finansijskim instrumentima dana 20.09.2018.godine, odnosno 145.354 izdatih običnih akcija u skladu sa Odlukom o izdavanju običnih akcija 4.emisije akcija bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala br. DSD-33/2018 od 14.08.2018.godine.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitkaNije bilo gubitka.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraPKF d.o.o., Beograd, Palmira Toljatija 5/III, 11070 Novi Beograd, tel/fax: +381 11 30 18 445
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Po našem mišljenju, finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Društva AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD na dan 31. decembra 2018. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim politikama prikazanim u Napomenama uz finansijske izveštaje i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. SKRETANJE PAŽNJE: Dana 05.januara 2018.godine, doneta je Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku davanja koncesije za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom Društva i obavljanje delatnosti operatera aerodroma koja je zavedena u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pod brojem: 023-00-1/2018-12 od 05. januara 2018. godine i u Društvu pod brojem GD 111/2018 od 05. januara 2018. godine. Izabrani najpovoljniji ponuđač je VINCI AIRPORTS, Francuska. Dana 22. marta 2018. godine, je potpisan Ugovor o koncesiji između Vlade kao zastupnika Republike Srbije, AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd, Vinci Airports Serbia doo Beograd i "Vinci Airport SAS Francuska". Dana 21. decembra 2018. godine, od strane koncesionara Vinci Airports Serbia doo Beograd uplaćena ugovorena koncesiona naknada u iznosu od EUR 501.000.000 čime su se stekli uslovi za nastupanje Dana početka koncesije od 22. decembra 2018. godine. Dana 22. decembra 2018. godine izvršen je prenos sertifikata Aerodroma sa AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd na Vinci Airports Serbia doo Beograd. Od datuma početka koncesije, 22. decembra 2018. godine, Vinci Airports Serbia doo Beograd je preuzeo upravljanje Aerodromom i obavljanje uslužnih delatnosti u vazdušnom saobraćaju, a od navedenog datuma je AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd promeni pretežnu delatnost iz uslužnih delatnosti u vazdušnom saobraćaju (52.23) u iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima (68.20), sa primarnim zadatkom da kao vlasnik celokupne pokretne i nepokretne imovine date na osnovu Ugovora o koncesijina korišćenje i upravljanje Vinci Airports Serbia doo Beograd, prati realizaciju ugovora o koncesiji sve u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama sa pratećim podzakonskim aktima. NAŠE MIŠLJENJE NE SADRŽI REZERVU U ODNOSU NA NAPRED NAVEDENA PITANJA. IZVEŠTAJ O DRUGIM ZAKONSKIM I REGULATORNIM ZAHTEVIMA: Društva je odgovorno za sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o računovodstvu Republike Srbije (Službeni glasnik RS broj 62/2013). Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti Godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2018. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720- Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama idokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima. Po našem mišljenju, Godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije. OSTALA PITANJA: Finansijski izveštaji društva AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD za 2017. godinu bili su predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom Izveštaju od 15. marta 2018. godine izrazio mišljenje bez rezerve na predmetne izveštaje. Rukovodstvo Društva je nakon odobravanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu i izdavanja revizorskog izveštaja na iste, usled novih okolnosti u vezi obračuna poreza na dobit, odlučilo da ponovo izda finansijske izveštaje. Izvršena izmena prethodno izdatih izveštajaje detaljnije obelodanjena u Napomeni 2.5 uz finansijske izveštaje. Shodno tome, naš izveštaj od 14. februara 2019. godine, više nije važeći i na isti se ne treba oslanjati.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Tokom 2017. godine, od strane Republike Srbije i AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, zajednički Davalac Koncesije, sproveden je postupak dodele ugovora o koncesiji čiji je predmet davanje koncesije za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd i obavljanje delatnosti operatera aerodroma. Odlukom o izboru najpovoljnije ponude od 05. januara 2018. godine, koja je zavedena u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pod brojem: 023-00-1/2018-12 od 05.01.2018. godine i ANT-u pod brojem: GD-111/2018 od 05.01.2018. godine, izabrana je kao najpovoljnija ponuda podnosioca prijave za obavezujuću ponudu VINCI SAS Francuska. Dana 23. marta 2018. godine zaključen je Ugovor o koncesiji za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd i obavljanje delatnosti operatera aerodroma na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu između Davaoca Koncesije, VINCI SAS i VINCI Airports Serbia doo Beograd, društva za posebne namene osnovanog u Republici Srbiji,od strane Izrabranog najpovoljnijeg ponuđača, isključivo rad realizacije obaveza iz ugovora o koncesiji (u daljem tekstu: „Ugovor o koncesiji“). Odredbama Ugovora o koncesiji je, u Prelaznom periodu, predviđen niz preduslova za obe ugovorne strane čijim se ispunjenjem u predviđenom roku stiču uslovi da nastupi Datum početka koncesije. Ispunjenje svih prethodnih uslova uključujući i uplatu jedokratne koncesione naknade u iznosu od 501.000.000,00 Eur na račun AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd je izvršen od strane VINCI Aiports Serbia doo Beograd dana 21.12.2018.godine, čime su se stekli uslovi za nastupanje Datuma početka koncesije počev od 22.12.2018.godine NAPOMENA UZ TAČKU 6. i 8.: Sve nepokretnosti (zemljište i objekti) koji se nalaze u knjigovodstvenoj evidenciji AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, su u svojini Republike Srbije. Svojim Zaključkom br. 351-4468/2010-1 Vlada je saglasna da AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, u ime i za račun Republike Srbije, kao vlasnika građevinskog zemljišta, na lokaciji na kojoj je planskim dokumentom predviđena izgradnja i rekonstrukcija kompleksa AD Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, vrši investitorska prava i poslove organizovanja i obavljanja stručnih poslova razvoja, planiranja, projektovanja, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investicionog i tekućeg održavanja objekata, opreme i instalacija, opremanja i zaštite aerodromskog kompleksa, organizovanja stručnog nadzora nad izgradnjom, postavljanjem signalizacije, opremanja i uređenja građevinskog zemljišta komunalnom, linijskom, saobraćajnom i drugom infrastrukturom na kompleksu Aerodroma, a u skladu sa važećim planskim dokumentima. Proces uknjižbe prava svojine na nepokretnostima AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, je u toku. U 2016.godini Društvo je steklo zemljište čjia je površina uvećana za 1,123 ha, dok je kod objekta - saobraćajnice i parkinzi, površina povećana za 6.112,00 m2. U 2017.godini Društvo je steklo zemljište čija je površina uvećana za 0,58h, dok je kod novoizgrađenih objekata kao što je platforma za odleđivanje i zaštitu vazduhoplova od zaleđivanja sa pripadajućim instalacijama i objekta za skladištenje i pripremu materijala i upravljanje odleđivanjem i zaštitom od zaleđivanja vazduhoplova na platformi "N" površina povećana u ukupnom iznosu od 25.271,40 m2. NAPOMENA UZ TAČKU 11.: Rešenjem broj: 952-02-859/2011 Republičkog geodetskog zavoda od 28.06.2017.godine, Službe za katastar nepokretnosti Surčin, izvršena je promena vrste zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište. NAPOMENA UZ TAČKU 13.1.: - U skladu sa Statutom Društva, organi Društva Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor doneli su odluke iz svojih nadležnosti koje se odnose na usvajanje finansijskih izveštaja, raspodelu dobiti i isplatu dividende. Na ime dividende za 2017.godinu Republici Srbiji je isplaćeno 1.633.653.827,40 dinara, a malim akcionarima 287.324.999,72 dinara. - U skladu sa Statutom Društva, organi Društva Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor doneli su odluke iz svojih nadležnosti koje se odnose na usvajanje finansijskih izveštaja, raspodelu dobiti i isplatu međudividende i dividende. Na ime međudividende za 2016.godinu Republici Srbiji je isplaćeno 1.177.199.990,15 dinara, a malim akcionarima 238.607.271,35 dinara. Na ime dividende za 2016.godinu Republici Srbiji je isplaćeno 418.534.653,80 dinara, a malim akcionarima 84.833.004,20 dinara. Zbirni iznos međudividende i dividende iznosio je neto 47,5780 dinara po akciji. NAPOMENA: Finansijski izveštaji za statističke potrebe za 2017.godinu odobreni su od strane Nadzornog odbora i dostavljeni APR-u 21.02.2018.godine. REVIDIRANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI USVOJENI SU NA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA DANA 18.03.2019.GODINE.
Podaci o osnovnom prospektuU skladu sa članom 13., stav 2, tačka 1. Zakona o tržištu kapitala, Izdavalac se koristi pravom na izuzetak od obaveze objavljivanja prospekta za uključenje hartija od vrednosti na regulisano tržište, o čemu je data i pisana Izjava zakonskog zastupnika.
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuKOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Odeljenje za brokersko dilerske poslove, Trg Politika 1, 11000 Beograd; tel. 011/333-9057, 011/333-9140, brokeri@kombank.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Saša Vlaisavljević, generalni direktor i predsednik Izvršnog odbora


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Ana Kaluđerović, Izvršni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Saša Vlaisavljević, generalni direktor i predsednik Izvršnog odbora
Potpis korporativnog agenta
KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd - Odeljenje za brokersko dilerske poslove