verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.messer.rs

Datum podnošenja Informatora berzi14.07.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora13.07.2017.SIMBOL: TGAS1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaMESSER TEHNOGAS AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET TEHNIČKIH I MEDICINSKIH GASOVA I PRATEĆE OPREME, BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBanjički put  62
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.messer.rs
Datum osnivanja15.09.1997.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 13962
Matični broj07011458
PIB - poreski identifikacioni broj100002942
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Raiffeisen banka a.d. Beograd265-1100310003000-70
UniCredit banka a.d. Beograd170-150-49
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad355-1007232-79
Šifra delatnosti02011
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja industrijskih gasova
Ime i prezime direktoraErnst Bode
Ime i prezime osobe za kontaktBiljana Juzbaša
Telefon011/3537-200
Faks011/3537-285
e-mailpostoffice@messer.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeMatično društvo Messer Tehnogas ad Beograd je Messer Group iz Nemačke.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA11.215.41612.831.18113.322.862
Stalna imovina8.032.3638.477.4869.047.027
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja7807694.770
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva4.103.8614.173.2275.165.967
- Nekretnine postrojenja i oprema4.080.7724.151.5485.165.833
- Investicione nekretnine23.08921.679134
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani3.927.7224.303.4903.876.290
- Učešća u kapitalu3.638.7654.033.9423.632.990
- Ostali dugoročni finansijski plasmani288.957269.548243.300
Obrtna imovina3.173.4874.339.1794.275.835
- Zalihe299.833353.556462.889
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina2.873.6543.985.6233.812.946
- Potraživanja1.273.5531.614.1151.881.837
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak651651651
- Kratkoročni finansijski plasmani1.422.8912.216.9311.709.723
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina164.318134.310197.099
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja12.24119.61623.636
- Odlozena poreska sredstva9.56614.5160
Poslovna imovina11.215.41612.831.18113.322.862
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva95.43342.23579.553

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA11.215.41612.831.18113.322.862
Kapital10.381.54412.101.95012.579.679
- Osnovni kapital1.870.8631.870.8631.870.863
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve1.295.6021.295.6021.295.602
- Revalorizacione rezerve000
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak7.215.0798.935.4859.413.214
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze830.981729.231717.211
- Dugoročna rezervisanja97.36497.36473.500
- Dugoročne obaveze40.80300
- Dugoročni krediti40.80300
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze692.814631.867643.711
- Kratkoročne finansijske obaveze21.38400
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja616.748565.608612.803
- Ostale kratkoročne obaveze776803650
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 36.95841.6364.436
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak16.94823.82025.822
Odložene poreske obaveze2.891025.972
Vanbilansna pasiva95.43342.23579.553

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI5.522.5035.717.1025.610.620
- Prihodi od prodaje5.446.6705.595.9285.493.670
- Prihodi do aktiviranja učinaka8.31312.97816.934
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka17.02524.48117.471
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka6.4431.0488.262
- Ostali poslovni prihodi56.93884.76390.807
POSLOVNI RASHODI4.288.1824.112.3594.221.844
- Nabavna vrednost prodate robe341.283399.733321.474
- Troškovi materijala1.754.2341.457.6261.694.138
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi752.773761.893783.483
- Troškovi amortizacije i rezervisanja598.862534.471547.533
- Ostali poslovni rashodi841.030958.636875.216
POSLOVNI DOBITAK1.234.3211.604.7431.388.776
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi219.319610.431487.992
Finansijski rashodi123.775163.877137.579
Ostali prihodi58.17926.241167.201
Ostali rashodi219.101266.7391.220.281
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.168.9431.810.799686.109
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja9.58500
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja08.8642.915
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA1.178.5281.801.935683.194
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda71.50989.369164.978
Odloženi poreski rashod perioda0040.487
Odloženi poreski prihodi perioda17.7227.8400
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK1.124.7411.720.406477.729
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada120
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA14.117.97515.897.46415.373.532
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA8.647.7617.834.2017.522.849
Nematerijalna imovina5.36713.70012.516
Nekretnine , postrojenja i oprema5.854.2596.177.1346.006.305
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani2.788.1351.643.3671.487.702
Dugoročna potraživanja0016.326
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA032.27036.134
OBRTNA IMOVINA5.470.2148.030.9937.814.549
Zalihe368.104526.895366.969
Potraživanja po osnovu prodaje1.852.0972.182.7111.717.563
Potraživanja iz specifičnih poslova237.729293.564342.888
Druga potraživanja3.256214.214198.291
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani2.836.0144.361.0843.318.473
Gotovinski ekvivalent i gotovina149.385427.5401.848.810
Porez na dodatu vrednost2683.6850
Aktivna vremenska razgraničenja23.36121.30021.555
VANBILANSNA AKTIVA37.26441.58434.528

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA14.117.97515.897.46415.373.532
KAPITAL13.238.85915.015.32814.157.767
Osnovni kapital1.884.2341.884.2341.884.234
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve1.282.2311.282.2311.282.231
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak10.072.39411.848.86310.991.302
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE56.50057.22064.070
Dugoročna rezervisanja56.50057.22064.070
Dugoročne obaveze000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE81100
KRATKOROČNE OBAVEZE821.805824.9161.151.695
Kratkoročne finansijske obaveze47100
Primljeni avansi, depoziti i kaucije22.52216.90921.043
Obaveze iz poslovanja476.946471.924775.766
Ostale kratkoročne obaveze237.970293.754343.241
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost20.78840.45110.073
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine60.94400
Pasivna vremenska razgraničenja2.1641.8781.572
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA37.26441.58434.528

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI5.943.3476.806.3187.636.403
Prihodi od prodaje roba484.349517.855709.286
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga5.341.6076.176.8586.814.963
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi117.391111.605112.154
POSLOVNI RASHODI4.388.8925.129.6996.004.563
Nabavna vrednsot prodate robe376.982420.943637.512
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe28.23138.55913.357
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga8.92934.15513.783
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga15.5185.46018.143
Troškovi materijala492.639650.615762.960
Troškovi goriva i energije1.258.9851.596.2721.928.721
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi783.370791.772822.813
Troškovi proizvodnih usluga546.114587.349582.173
Troškovi amortizacije595.186693.651789.102
Troškovi dugoročnih rezervisanja022.72010.850
Nematerijalni troškovi357.258433.631479.429
POSLOVNI DOBITAK1.554.4551.676.6191.631.840
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI301.211280.267209.906
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi114.60830.4962.800
Prihodi od kamata41.303135.77967.494
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule145.300113.992139.612
FINANSIJSKI RASHODI45.395113.14276.490
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi1.54429.862307
Rashodi kamata1.2652.2454.559
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule42.58681.03571.624
DOBITAK IZ FINANSIRANJA255.816167.125133.416
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA264.66800
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.209.58421.817515.643
OSTALI PRIHODI48.10842.41836.946
OSTALI RASHODI51.826113.075148.272
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA861.6371.751.2701.138.287
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA4.6667.8824.762
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA856.9711.743.3881.133.525
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda222.9350122.643
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda25.16133.0813.863
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK659.1971.776.4691.014.745
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji021
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Fabrika PančevoPančevo, ul. Đure Nikolajevića 12.2773.1181.05457940
Fabrika Novi SadKlisa, ul. Ljubomira Nenadovića 21.734424294-17
Fabrika SmederevoSmederevo, ul. Radinac Goranska 1215.8567262.2881.40750
Fabrika KraljevoKraljevo, ul. Izletnička 452.7547434224.08547
Fabrika NišNiš, ul. Dušana Popovića 244.2392.6061.5181.72929
PožegaPožega, ul. Kneza Miloša 983622892791.0650
Fabrika RakovicaBeograd, ul. Banjički put 624.1051.5302.176960133
Fabrika NikšićNikšić, Vuka Karadžića bb27555012840219
Fabrika BorBor, Milana Vasića Perice bb1.0654973-19

9. Ostali objekti

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Beograd, Banjički Put 62Fabrički krug6,49
Novi SadFabrički krug1,85
SmederevoFabrički krug5,93
Buljarice, Petrovac na moruFabrički krug0,96
NišFabrički krug12,15
KraljevoFabrički krug7,79
BorFabrički krug1,79
PožegaProdajni centar3,01
PančevoFabrički krug2,8
PodgoricaProdajni centar0,23
Bjelo PoljeProdajni centar0,32
LajkovacProdajni centar0,41
ValjevoProdajni centar0,03
KragujevacProdajni centar0,21

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija1.036.658
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, na dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSTGASE20818
Nominalna vrednost hartije1.800
Obračunska vrednost akcije13.657,12
Datum isplate dividende15.09.2017.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period212,5
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je izračunata tako što je ukupni kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2016. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini/
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje/
Način pokrića gubitkaDruštvo nije poslovalo sa gubitkom.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluMesser BH Gas d.o.o. - Bosna i Hercegovina -100 % učešća u kapitalu; Messer GTM d.o.o Kosovska Mitrovica - 100 % učešća u kapitalu; Messer Albagaz d.o.o. Tirana - 100% učešća u kapitalu;
Naziv ovlašćenog revizoraRevizorska kuća KPMG d.o.o. Beograd izvršila je reviziju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12. 2016. godine.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMIŠLJENJE: Po našem mišljenju, pojedinačni finansijski izveštaji pružaju istinit i pošten pregled nekonsolidovanog finansijskog položaja Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i nekonsolidovane rezultate njegovog poslovanja i nekonsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Finansijski izveštaji za 2016. godinu za statističke svrhe su po odobrenju Odbora direktora, predati APR-u u zakonskom roku.; (2) Na redovnoj Skupštini akcionara održanoj 26.05.2017. godine usvojeni su: Finansijski izveštaji za 2016. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora, Konsolidovani finansijski izveštaji za 2016. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora, Godišnji izveštaj i konsolidovani godišnji izveštaj za 2016. godinu, Odluka o raspodeli dobiti.; (3) U skladu sa Odlukom o raspodeli dobiti koja je usvojena na redovnoj skupštini akcionara 26.05.2017. godine, dobit ostvarena u 2016-oj godini u iznosu od 1.013.313.443,44 RSD se raspodeljuje na sledeći način: - deo dobiti u iznosu od 259.164.500,00 RSD se isplaćuje akcionarima u vidu dividende; - deo dobiti u iznosu od 754.148.943,44 RSD ostaje neraspoređena tako da sa neraspoređenom dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 9.976.556.603,92 RSD, ukupna neraspoređena dobit iznosi 10.730.705.547,36 RSD.; (4) Podaci o isplati dividende 2017. godine: Društvo je na skupštini akcionara koja je održana dana 26.05.2017. godine usvojilo odluku da se deo dobiti koja je ostvarena u 2016. godini u bruto iznosu od 259.164.500,00 RSD odnosno 250,00 RSD bruto po akciji, isplati u vidi dividende akcionarima Društva koji su to svojstvo imali na dan dividende 16.05.2017. godine. Isplata dividende će se izvršiti u odgovarajućem neto iznosu dividende po akciji po tipu lica-primaoca prihoda, shodno odgovarajućim poreskim propisima u zemlji na osnovu kojih će Društvo u momentu isplate dividende izvršiti obračun i uplatu poreza po odbitku. Isplata dividende će se izvršiti posredstvom Centralnog registra hartija od vrednosti dana 15.09.2017. godine.; (5) Društvo je u skladu sa Odlukom o raspodeli dobiti usvojenom na redovnoj skupštini akcionara 27.05.2016. godine, dobit ostvarenu u 2015-oj godini u iznosu od 1.776.469.557,53 RSD i deo neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 90.551.500,47 RSD isplatilo akcionarima u vidu dividende. Ukupna bruto dobit za isplatu iznosila je 1.867.021.058,00 RSD odnosno 1.801,00 RSD po akciji. Pravo na dividendu su ostvarili svi akcionari društva na dan 17.05.2016. godine. Isplata dividende je izvršena 15.09.2016. godine preko Centralnog registra hartija od vrednosti.; (6) U postupku dobrovoljne likvidacije 18.03.2016. godine po rešenju 5-0531304/004 izbrisano je iz Centralnog registra Crne Gore preduzeće Progas doo Nikšić koje je bilo 100% vlasništvo Messer Tehnogas ad Beograd.;
Podaci o osnovnom prospektu/
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje/
Politika dividendiDruštvo je dobit 2015. godine sa delom neraspoređene dobiti iz prethodnih godina isplatilo u vidu dividende akcionarima društva 15.09.2016. godine, a deo dobiti ostvarene 2016. godine će biti isplaćena akcionarima dana 15.09.2017. godine.
Podaci o korporativnom agentu- BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD; - Bulevar Mihajla Pupina 115e/V, Novi Beograd; tel: 011/3530-900, fax:011/311-6974; e-mail: bg@mvi.rs; www.mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Izvršni direktor Ernst Bode


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Rukovodilac finansija i knjigovodstva Olivera Rogović____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Izvršni direktor Ernst Bode
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD