NEUSAGLAŠEN PODATAK O BROJU UKLJUČENIH AKCIJA SA BROJEM AKCIJA UPISANIM U CENTRALNOM REGISTRU
verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

http://www.belex.rs/broker

Datum podnošenja Informatora berzi20.10.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora31.03.2017.SIMBOL: SMPO1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaSIMPO AD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaRadnička  12
Vranje
Republika Srbija
Web adresawww.simpo.rs
Datum osnivanja05.12.1963.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 796/2007 od 05.02.2007; BD 80088/2012 od 13.06.2012
Matični broj07105681
PIB - poreski identifikacioni broj100549457
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Srpska banka A.D.295-1201789-41
AIK banka A.D.105-6032-72
Komercijalna banka A.D.205-59554-3
Vojvođanska banka A.D.355-1057224-65
Unicredit Bank Srbija A.D.170-30009039440-28
Banca Intesa A.D.160-6911-4
Šifra delatnosti03109
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja ostalog nameštaja
Ime i prezime direktoraSlađan Disić
Ime i prezime osobe za kontaktLidija Pešić
Telefon017/422-911
Faks017/424-136
e-maillidija@simpo.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD TESLA CAPITAL AD BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA21.757.956
Stalna imovina15.692.362
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Goodwill0
- Nematerijalna ulaganja32.953
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva8.144.034
- Nekretnine postrojenja i oprema7.331.934
- Investicione nekretnine812.100
- Biološka sredstva0
- Dugoročni finansijski plasmani7.515.375
- Učešća u kapitalu6.522.031
- Ostali dugoročni finansijski plasmani993.344
Obrtna imovina6.060.231
- Zalihe1.493.653
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja1.240.355
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina3.326.223
- Potraživanja1.048.359
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak0
- Kratkoročni finansijski plasmani121.837
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina55.181
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja2.100.846
- Odlozena poreska sredstva5.363
Poslovna imovina21.757.956
Gubitak iznad visine kapitala0
Vanbilansna aktiva103.943

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013.
UKUPNA PASIVA21.757.956
Kapital3.527.322
- Osnovni kapital6.558.358
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Rezerve0
- Revalorizacione rezerve5.229.249
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti0
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti0
- Neraspoređen dobitak198.581
- Gubitak8.458.866
- Otkupljene sopstvene akcije0
Dugoročna rezervisanja i obaveze18.230.634
- Dugoročna rezervisanja0
- Dugoročne obaveze7.912.350
- Dugoročni krediti3.607.241
- Ostale dugoročne obaveze4.305.109
- Kratkoročne obaveze10.318.284
- Kratkoročne finansijske obaveze3.154.657
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja0
- Obaveze iz poslovanja2.136.823
- Ostale kratkoročne obaveze4.503.781
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 426.564
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak96.459
Odložene poreske obaveze0
Vanbilansna pasiva103.943

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI4.420.120
- Prihodi od prodaje4.656.606
- Prihodi do aktiviranja učinaka617
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka0
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka283.412
- Ostali poslovni prihodi46.309
POSLOVNI RASHODI5.901.763
- Nabavna vrednost prodate robe87.732
- Troškovi materijala2.985.468
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi2.077.043
- Troškovi amortizacije i rezervisanja212.886
- Ostali poslovni rashodi538.634
POSLOVNI DOBITAK0
POSLOVNI GUBITAK1.481.643
Finansijski prihodi22.458
Finansijski rashodi1.149.952
Ostali prihodi220.846
Ostali rashodi564.819
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA2.953.110
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja24.439
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA0
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA2.977.549
Porez na dobitak0
Poreski rashod perioda46.787
Odloženi poreski rashod perioda0
Odloženi poreski prihodi perioda13.555
Isplaćena licna primanja poslodavcu0
NETO DOBITAK0
NETO GUBITAK3.010.781
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica0
ZARADA PO AKCIJI-
Osnovna zarada0
Umanjena zarada po akciji0


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA21.757.95618.593.30718.951.92518.823.051
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA15.692.36215.379.98515.102.29813.599.993
Nematerijalna imovina32.95331.40737.13533.373
Nekretnine , postrojenja i oprema8.144.0347.752.1057.467.3426.125.729
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani7.455.8407.539.6397.543.4747.387.473
Dugoročna potraživanja59.53556.83454.34753.418
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA5.36324.69145.6040
OBRTNA IMOVINA6.060.2313.188.6313.804.0235.223.058
Zalihe2.734.0081.876.1072.198.7342.638.590
Potraživanja po osnovu prodaje996.736848.8881.389.1701.204.422
Potraživanja iz specifičnih poslova0016.592213.762
Druga potraživanja51.62324.31533.63841.349
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani121.837110.62240.696799.758
Gotovinski ekvivalent i gotovina55.181267.685105.952268.073
Porez na dodatu vrednost3.3552.2501.64330.836
Aktivna vremenska razgraničenja2.097.49158.76417.59826.268
VANBILANSNA AKTIVA103.943401.078513.568671.481

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA21.757.95618.593.30718.951.92518.823.051
KAPITAL3.527.3223.043.1304.663.9654.255.257
Osnovni kapital6.558.3587.915.6659.910.6899.910.689
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve0000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme5.113.3524.652.1684.581.8984.133.760
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata121.036157.305161.1390
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata5.1395.1395.1390
Nerasporedjeni dobitak198.581000
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak8.458.8669.676.8699.984.6229.789.192
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE7.912.3507.943.6796.342.4765.755.875
Dugoročna rezervisanja0000
Dugoročne obaveze7.912.3507.943.6796.342.4765.755.875
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000
KRATKOROČNE OBAVEZE10.318.2847.606.4987.945.4848.811.919
Kratkoročne finansijske obaveze3.154.6573.768.0503.509.5444.196.451
Primljeni avansi, depoziti i kaucije17.13518.81331.84824.704
Obaveze iz poslovanja1.483.5311.354.1231.455.8961.388.732
Ostale kratkoročne obaveze5.139.9382.019.6002.585.8772.850.448
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost025.1606.1660
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine523.023420.752356.153343.217
Pasivna vremenska razgraničenja0008.367
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA103.943401.078513.568671.481

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI4.702.9151.116.8282.281.0811.838.598
Prihodi od prodaje roba55.44112.98616.30118.081
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga4.601.1651.065.4781.435.0121.777.697
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00779.0390
Drugi poslovni prihodi46.30938.36450.72942.820
POSLOVNI RASHODI6.184.5583.447.2063.092.8552.447.236
Nabavna vrednsot prodate robe87.73263.32631.84614.160
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe6171511.1584.346
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00225.458368.530
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga283.412778.08000
Troškovi materijala2.760.054466.546681.4771.054.757
Troškovi goriva i energije225.41499.685137.140153.941
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi2.077.0431.560.7811.973.8731.097.188
Troškovi proizvodnih usluga286.85082.308100.434120.042
Troškovi amortizacije212.886232.378219.385224.492
Troškovi dugoročnih rezervisanja0000
Nematerijalni troškovi251.784164.253175.316155.532
POSLOVNI DOBITAK0000
POSLOVNI GUBITAK1.481.6432.330.378811.774608.638
FINANSIJSKI PRIHODI22.45849.578229.50098.708
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0014.6870
Prihodi od kamata9.4135.202206.03581.658
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule13.04544.3768.77817.050
FINANSIJSKI RASHODI1.149.9521.586.058551.055268.743
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi0000
Rashodi kamata901.2951.301.729501.916226.975
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule248.657284.32949.13941.768
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA1.127.4941.536.480321.555170.035
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0537168.098221.707
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA356.329340.08872.78030.434
OSTALI PRIHODI220.84682.452764.556568.519
OSTALI RASHODI208.490281.71974.161181.057
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA2.953.1104.405.676347.616199.938
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA24.4392.020.62200
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA2.977.5496.426.298347.616199.938
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda46.787000
Odloženi poreski rashodi perioda00045.604
Odloženi poreski prihodi perioda13.55519.32820.9130
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK0000
NETO GUBITAK3.010.7816.406.970326.703245.542
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Fabrika dušekaBujanovac21.195----
Fabrika ramovskih konstrukcijaPreševo7.010----
Fabrika SIMEHBujanovac3.560----
Fabrika stilskog nameštajaSurdulica5.136----
Industrijska zonaJužnomoravskih brigada bb, Vranjska Banja10.018----
Kompleks SIMPOVranje48.811----
Fabrika dečijih krevetićaRadovnica7.396----
Fabrika Simpo drvoĆićevac5.389----
Simpo DekorVranje14.420----
SimbiCrna Trava2.263----
Fabrika Simpo tepisiDonji Stajevac2.300----
Fabrika konditorskih proizvoda KondivaŽbevac6.857----
Simpo CvećeVranjska Banja60.190----

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Hotel PRŽARVranje3.369-
Poslovne prostrorijeVule Antića, Vranje323-
Upravna zgradaKralja Stefana Prvovenčanog, Vranje2.453-
SIMPO-RAŠKAOmladisnkih brigada 5, Vranje1.443-
Tržni centar-salon nameštajaPariske komune, Vranje1.280-
Salon nameštajaStefana Prvovenčanog 58, Vranje1.050-
Prodavnice VranjeVranje1.732-
Stovarište, ogledna stanicaKosovska 130, Vranje1.066-
ProdavnicaVranjska Banja102-
Upravna zgrada PROMETBujanovac2.422-
Poslovni objekat-prostorije 1,3 i 4 na I i II spratuBeograd, Savska 9482-
Robna kuća LIPOV LADBulevar Kralja Aleksandra 276, Beograd1.979-
Poslovni prostorBeograd, Nušićeva 12 A542-
Distributivni centar VrčinVrčin3.401-
Magacin MakišBeograd, Obrenovački put 42 a2.640-
Poslovni klub privrednika (suvlasništvo)Beograd, Šekspirova 27810-
Magacina ALTINABeograd2.364-
Robna kuća KOKRANovi Sad1.828-
Robna kuća SIMPOZrenjanin1.396-
Robna kuća KOTEŽ IIPančevo1.988-
Salon nameštaja KOTEŽPančevo516-
Robna kućaŠabac, Miloša Pocerca 1815-
Salon nameštaja SIMPOUžice1.757-
Robna kuća SIMPOKruševac1.994-
Salon SIMPOČačak585-
Salon SIMPOJagodina751-
Salon SIMPOKragujevac584-
Magacin gotove robeAranđelovac248-
Salon SIMPONovi Pazar420-
Apartman 418Apartmansko naselje JEZERO, Vrnjačka Banja35-
Apartman 16Apartmansko naselje BORJAK, Vrnjačka Banja101-
Salon SIMPOKladovo196-
Robna kuća SIMPOBor2.264-
Magacin SIMPOLeskovac4.440-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Bitolj795-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Skoplje1.357-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Veles2.000-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Ohrid448-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Strumica599-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Prilep776-
Poslovni prostorKosovo i Metohija, Peć578-
Poslovni prostorKosovo i Metohija, Gnjilane565-
Poslovni prostorKosovo i Metohija, Prizren306-
Poslovni prostorHrvatska, Split796-
Poslovni prostorHrvatska, Zadar266-
Poslovni prostorHrvatska, Samobor2.100-
Poslovni prostorHrvatska, Siget - Bračak1.548-
Poslovni prostorCrna Gora, Herceg Novi309-
Robna kućaCrna Gora, Podgorica3.843-
Poslovni prostorCrna Gora, Podgorica1.018-
Poslovni prostor PančevoPančevo231-
Robna kuća SIMPO, BujanovacBujanovac1.095-
Magacin Jugpromet SIMPO, BujanovacBujanovac2.422-
SimpoLineVranje663-

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni centar VranjeVranje5.029-

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Kompleks SIMPO, Vranje11,94
SIMPO-RAŠKA, Vranjezemljište uz zgradu1,27
Zemljište tehnički pregled DUNAV, Vranje0,58
Industrijska zona, Vranjska Banjazemljište i saobraćajnice1,95
Njive i šume KO Komarevo, Vranjska Banjanjive i šume1,16
Fabrika SIMEH, Bujanovac0,24
Fabrika DUŠEKA, Bujanovac1,91
Upravna zgrada PROMET, Bujanovac0,24
Fabrika ramovskih konstrukcija, Preševo2,61
Fabrika stilskog nameštaja, Belo Polje, Surdulica3,49
Distributivni centar Vrčinzemljište uz zgradu0,95
Magacin SIMPO, Leskovaczemljište uz zgradu0,32
Zemljište van kompleksa SIMPOnjive i pašnjaci3,39
Skladište sekundarnih sirovinazemljište2,28
Poslovne prostorijedvorište0,03
Ekonomatzemljište uz zgradu0,06
Tržni centar, Vranjezemljište uz zgradu0,23
Stovarište ogledna stanicadvorište0,16
Magacin Altinazemljište uz zgradu1,27
Robna kuća KOKRA., Novi Sadzemljište uz zgradu0,05
Robna kuća SIMPO, Zrenjaninzemljište uz zgradu0,02
Robna kuća SIMPO, Kruševaczemljište uz zgradu0,02
Magacin gotove robe Aranđelovaczemljište uz zgradu0,03
Dvorište iza prodavnice cveća Vranjezemljište uz zgradu0,01
Zemljište iza Plutosazemljište uz zgradu0,33
Hotel Pržarzemljište uz zgradu19,11
Fabrika dečijih krevetića Radovnicazemljište uz zgradu1,33
Fabrika Simpo drvozemljište uz zgradu2,19
Simbizemljište uz zgradu1,44
Simpo tepisizemljište uz zgradu0,19
Fabrika konditorskih proizvoda Kondivazemljište uz zgrade2,74
Simpo Cvećezemljište uz objekte6,08
Ovčarska farma Vlasinazemljište451,89
KCS Beogradzemljište3,21

12. Realni tereti na imovini

I Založni poverilac: Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije 1. Robna Kuća «Lipov Lad», Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 276)(kat.par. 7316/3, list nepokretnosti 4814 K.O. Zvezdara) 2. Poslovni prostor trgovine br. 3, na prvom spratu stambeno poslovne zgrade u ulici Savskoj br. 9-11, Beograd( k.p. 845, list nepokretnosti 155 k.o. Savski Venac) 3. Zgrada tekstilne industrije ŠTOFARA, broj zgrade 2 ( na kat.par. br.10492, upisane u listu nepokretnosti br. 13858 KO Vranje (1)) 4. Poslovna zgrada Beograd, Nušićeva 12a (V-VIII sprat) (kat. par. 2859, list nepokretnosti 1595 KO Stari Grad) Obezbedjenje potraživanja po osnovu Ugovora o dinarskom kreditu broj KP.br. 1935/15 od 30.12.2015. godine, Aneksa I od 26.05.2016. godine i Aneksa II od 27.12.2016. godine na iznos od 1.029.963,70 Eur-a na osnovu založne izjave overene od strane javnog beležnika Vladimira Baćovića iz Beograda OPU: 676-2016 od 26.05.2016. godine i OPU: 1697-2016 od 29.12.2016. godine, i Sporazuma broj S 1935/17 o regulisanju plaćanja dospelih obaveza po Ugovoru o dinarskom kreditu KP.br.1935/15. Ručna zaloga na potraživanjima Korisnika kredita prema Banca Intesa ad Beograd po osnovu Ugovora o prihvatanju ES/MS i Maestro kartice od 22.10.2004. godine, Ugovora o prihvatanju American Express kartice od 06.03.2006. godine, Ugovora o prihvatanju DinaCard kartice od 08.07.2004. godine, Ugovora o prihvatanju Visa kartice od 07.10.2004. godine i Ugovora o prihvatanju i održavanju Pos terminala od 28.01.2003. godine po Ugovoru o zalozi broj KP-1935/15-RZ od 26.05.2016. godine. II Založni poverilac: Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice 1. Robna Kuća «Lipov Lad», Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 276(kat.par. 7316/3, list nepokretnosti 4814 K.O. Zvezdara) 2. Poslovni prostor trgovine br. 3, na prvom spratu stambeno poslovne zgrade u ulici Savskoj br. 9-11, Beograd( k.p. 845, list nepokretnosti 155 k.o. Savski Venac) 3. Zgrada tekstilne industrije ŠTOFARA, broj zgrade 2 ( na kat.par. br.10492, upisane u listu nepokretnosti br. 13858 KO Vranje (1)) 4. Poslovna zgrada Beograd, Nušićeva 12a (V-VIII sprat) (kat. par. 2859, list nepokretnosti 1595 KO Stari Grad) Obezbedjenje potraživanja po osnovu Ugovora o dinarskom kreditu broj KP.br. 2004/16 od 26.05.2016. godine i Aneksa I od 27.12.2016. godine na iznos od 1.300.000,00 Eur-a na osnovu založne izjave overene od strane javnog beležnika Vladimira Baćovića iz Beograda OPU: 674-2016 od 26.05.2016. i OPU: 1698-2016 od 29.12.2016. godine. Ručna zaloga na potraživanjima privrednog društva Simpo ad prema Banca Intesa ad Beograd po osnovu Ugovora o prihvatanju ES/MS i Maestro kartice od 22.10.2004. godine, Ugovora o prihvatanju American Express kartice od 06.03.2006. godine, Ugovora o prihvatanju DinaCard kartice od 08.07.2004. godine, Ugovora o prihvatanju Visa kartice od 07.10.2004. godine i Ugovora o prihvatanju i održavanju Pos terminala od 28.01.2003. godine po Ugovoru o zalozi broj KP-2004/16-RZ od 26.05.2016. godine. III Založni poverilac: Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice 1. Robna Kuća «Lipov Lad», Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 276(kat.par. 7316/3, list nepokretnosti 4814 K.O. Zvezdara) 2. Poslovni prostor trgovine br. 3, na prvom spratu stambeno poslovne zgrade u ulici Savskoj br. 9-11, Beograd ( k.p. 845, list nepokretnosti 155 k.o. Savski Venac) 3. Zgrada tekstilne industrije ŠTOFARA, broj zgrade 2 ( na kat.par. br.10492, upisane u listu nepokretnosti br. 13858 KO Vranje (1)) 4. Poslovna zgrada Beograd, Nušićeva 12a (V-VIII sprat) (kat. par. 2859, list nepokretnosti 1595 KO Stari Grad) Obezbedjenje potraživanja po osnovu Ugovora o dinarskom kreditu broj KP.br. 2043/16 od 17.08.2016. godine i Aneksa I od 27.12.2016. godine na iznos od 3.000.000,00 Eur-a na osnovu založne izjave overene od strane javnog beležnika Vladimira Baćovića iz Beograda OPU: 1700-2016 od 29.12.2016. godine. Ručna zaloga na potraživanjima privrednog društva Simpo ad prema Banca Intesa ad Beograd po osnovu Ugovora o prihvatanju ES/MS i Maestro kartice od 22.10.2004. godine, Ugovora o prihvatanju American Express kartice od 06.03.2006. godine, Ugovora o prihvatanju DinaCard kartice od 08.07.2004. godine, Ugovora o prihvatanju Visa kartice od 07.10.2004. godine i Ugovora o prihvatanju i održavanju Pos terminala od 28.01.2003. godine po Ugovoru o zalozi broj KP-2043/16-RZ od 27.12.2016. godine. IV Založni poverilac: Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice 1. Robna Kuća «Lipov Lad», Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 276(kat.par. 7316/3, list nepokretnosti 4814 K.O. Zvezdara) 2. Poslovni prostor trgovine br. 3, na prvom spratu stambeno poslovne zgrade u ulici Savskoj br. 9-11, Beograd ( k.p. 845, list nepokretnosti 155 k.o. Savski Venac) 3. Zgrada tekstilne industrije ŠTOFARA, broj zgrade 2 ( na kat.par. br.10492, upisane u listu nepokretnosti br. 13858 KO Vranje (1)) 4. Poslovna zgrada Beograd, Nušićeva 12a (V-VIII sprat) (kat. par. 2859, list nepokretnosti 1595 KO Stari Grad) Obezbedjenje potraživanja po osnovu Ugovora o dinarskom kreditu broj KP.br. 2019/16 od 19.07.2016. godine i Aneksa I od 27.12.2016. godine na iznos od 1.200.000,00 Eur-a na osnovu založne izjave overene od strane javnog beležnika Vladimira Baćovića iz Beograda OPU: 1699-2016 od 29.12.2016. godine. Ručna zaloga na potraživanjima privrednog društva Simpo ad prema Banca Intesa ad Beograd po osnovu Ugovora o prihvatanju ES/MS i Maestro kartice od 22.10.2004. godine, Ugovora o prihvatanju American Express kartice od 06.03.2006. godine, Ugovora o prihvatanju DinaCard kartice od 08.07.2004. godine, Ugovora o prihvatanju Visa kartice od 07.10.2004. godine i Ugovora o prihvatanju i održavanju Pos terminala od 28.01.2003. godine po Ugovoru o zalozi broj KP-2019/16-RZ od 27.12.2016. godine. V Založni poverilac: Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice 1. Robna Kuća «Lipov Lad», Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 276 (kat.par. 7316/3, list nepokretnosti 4814 K.O. Zvezdara) 2. Poslovni prostor trgovine br. 3, na prvom spratu stambeno poslovne zgrade u ulici Savskoj br. 9-11, Beograd ( k.p. 845, list nepokretnosti 155 k.o. Savski Venac) 3. Zgrada tekstilne industrije ŠTOFARA, broj zgrade 2 ( na kat.par. br.10492, upisane u listu nepokretnosti br. 13858 KO Vranje (1)) 4. Poslovna zgrada Beograd, Nušićeva 12a (V-VIII sprat) (kat. par. 2859, list nepokretnosti 1595 KO Stari Grad) Obezbedjenje potraživanja po osnovu Ugovora o jemstvu broj KP.br. 2082/16-J od 09.12.2016. godine a u vezi sa Ugovorom o dinarskom kreditu broj KP.br. 2082/16 od 09.12.2016. godine zaključenim između Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije i Simpo Line doo Vranje na iznos od 500.000,00 Eur-a na osnovu založne izjave overene od strane javnog beležnika Vladimira Baćovića iz Beograda OPU: 1701-2016 od 29.12.2016. godine. Ručna zaloga na potraživanjima privrednog društva Simpo ad prema Banca Intesa ad Beograd po osnovu Ugovora o prihvatanju ES/MS i Maestro kartice od 22.10.2004. godine, Ugovora o prihvatanju American Express kartice od 06.03.2006. godine, Ugovora o prihvatanju DinaCard kartice od 08.07.2004. godine, Ugovora o prihvatanju Visa kartice od 07.10.2004. godine i Ugovora o prihvatanju i održavanju Pos terminala od 28.01.2003. godine po Ugovoru o zalozi broj KP-2082/16-RZ od 09.12.2016. godine. VI Založni poverilac: Ministarstvo finansije – poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike Objekat i zemljište Fabrike ramovskih konstrukcija u Preševu ( k.p. br. 1844 KO Preševo po posedovnom listu br. 2905) - hipoteka I reda - Obezbedjenje po osnovu plaćanja doprinosa za RUJP Vranje sa stanjem na dan 31.12.2003. g. u iznosu od 470.251.444,20 dinara. Hipoteka je uspostavljena Rešenjem Opštinskog suda u Preševu R.br. 12/04 od 02.04.2004 godine. VII Založni poverilac: Univerzal banka a.d. Beograd u stečaju 1. Salon Užice Zgrada trgovine – Podzemni objekat, broj zgrade 2, površine 1695 m2, k.p. br. 9206/1 (stari broj 870) Užice, upisana u listu nepokretnosti br. 10969 KO Užice (stari broj 5386 KO Užice) 2. Tržni centar – Vranje, kat.parcela br. 6429/4, list nepokretnosti br. 13509 KO Vranje 1 3. «Simpo-Drvo» Pilana Ćićevac (k.p. br. 4117, list nepokretnosti br. 3230 KO Ćićevac) Obezbedjenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0112975.7 od 29.03.2012 godine i Ugovora o pristupanju dugu br. 506/12 od 29.03.2012 godine, na iznos od 490.000,00 Eur-a, zaključen između „Simpo Dekora“ i Univerzal banke. Obezbedjenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0112974.9 od 29.03.2012 godine i Ugovora o pristupanju dugu br. 500/12 od 29.03.2012 godine, na iznos od 490.000,00 Eur-a, zaključen između „Simpo Line“ i Univerzal banke. Obezbedjenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0113356.8 od 06.12.2012 godine i Ugovora o pristupanju dugu broj 2149/12 od 06.12.2012 godine u iznosu od 1.365.000,00 Eur-a zaključen između „Simpo Dekor“ d.o.o. Vranje i Univerzal banke a.d. Beograd. Obezbedjenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0113478.5 od 20.02.2013 godine a sve u skladu sa Ugovorom o pristupanju dugu 184/13 od 20.02.2013 godine u iznosu od 500.000,00 Eur-a, zaključen između Simpo Dekora i Univerzal banke. - TRŽNI CENTAR VRANJE - kat.parcela br. 6429/4, list nepokretnosti br. 13509 KO Vranje 1 -Obezbeđenje po osnovu Ugovora o izdavanju garancije broj 03-423-0305508.6 od 01.04.2013 godine zaključenog između Univerzal banke i SIMPO AD na osnovu koga je poverilac izdao za račun SIMPA a u korist JP za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd garanciju za obezbeđenje plaćanja na iznos od 18.000.000,00 dinara sa rokom važnosti do 10.03.2014 godine. - ROBNA KUĆA BUJANOVAC – Simpov deo (zgrada površine 0h 11a 10m2 na mestu zvanom Dušan, na k.p. br. 3705, upisanoj u list nepokretnosti broj 1815 KO Bujanovac). Obezbedjenje potraživanja prema dužniku Industriji konditorskih proizvoda „KONDIVA“ d.o.o. Bujanovac po osnovu Ugovora o kreditu broj kreditne partije 03-420-0113538.2 od 30.03.2013 godine zaključenim između Univerzal banke i Kondiva doo Bujanovac u iznosu od 50.000.000,00 dinara a sve u skladu sa Ugovora o pristupanju dugu broj 437/13 od 30.03.2013 godine zaključen između Univerzal banke i SIMPO AD. VIII Založni poverilac: Ministarstvo finansije – poreska uprava Filijala Bujanovac Fabrika tepiha Donji Stajevac (k.p. br. 7958, površine 2935 m2 K.O. Donji Stajevac koja je evidentirana i dozvoljena je promena u listu nepokretnosti br. 723. K.O. Donji Stajevac) - Obezbedjenje po osnovu plaćanja doprinosa za RUJP Bujanovac sa stanjem na dan 21.09.2007. godine, u iznosu od 37.191.051,42 dinara. Hipoteka uspostavljena rešenjem Opštinskog suda u Vranju R.br. 1216/07 od 31.12.2007. godine. IX Založni poverilac: Ministarstvo finansije – poreska uprava Filijala Bujanovac Radovnica (k.p.br. 7993, pašnjak 4 klase, površina 12a 56m2 posedovni list br. 970 k.o. Radovnica) (k.p. br. 7990 (zemljište pod zgradom-objektom), površina 1ha 15a 02m2, posedovni list br. 971 k.o. Radovnica - Obezbedjenje po osnovu plaćanja doprinosa za RUJP Bujanovac sa stanjem na dan 21.09.2007. godine, u iznosu od 28.080.518,71 dinara. Hipoteka uspostavljena rešenjem Opštinskog suda u Vranju R.br. 1215/07 od 31.12.2007. godine. X Založni poverilac: Ministarstvo finansije – Poreska uprava filijala Bujanovac Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira Objekat KARTONAŽA ( k.p. br. 10492 KO Vranje, list nepokretnosti 13858 K.O. Vranje 1) - hipoteka I reda - Radi obezbedjenja na ime dospele a neizmirene poreske obaveze poreskog dužnika «Kondiva» d.o.o. Žbevac prema RUJP Bujanovac sa stanjem na dan 11.05.2009. godine u iznosu od 23.773.671,20 dinara. Hipoteka uspostavljena Rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Vranje br. 952-02-506/2009. XI Založni poverilac: Ministarstvo finansije – poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike Fabrika lameliranog nameštaja u Zubinom Potoku ( k.p. br. 3662, 3709, 3711, 3714 upisane u prepisu iz posedovnog lista br. 913 KO Zubin Potok ) Obezbedjenje po osnovu plaćanja doprinosa za RUJP Vranje sa stanjem na dan 03.07.2009. godine u iznosu od 751.685.779,92 dinara. Hipoteka uspostavljena rešenjem OS u Kosovskoj Mitrovici R.br. 79/09 od 02.11.2009. godine. XII Založni poverilac: SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD ZGRADA POSLOVNIH USLUGA – UPRAVA (na kat. parceli 10492, Zgrada broj 4, list nepokretnosti 13858) - Obezbedjenje po osnovu Ugovora o izdavanju garancije broj 295060000000147074 od 14.10.2011. godine u iznosu od 300.000,00 Eur-a. Aneksom I Ugovora od 01.10.2012 godine. Aneksom II Ugovora od 11.01.2013 godine, Aneksom IV ugovora od 27.02.2014. godine produžen rok važnosti garancije. Napomena: Srpska banka podnela je zahtev za promenu poverioca upisane hipoteke gde je umesto Srpske banke po Ugovoru o izdavanju garancije broj 295060000000147074 kao poverilac upisana Agencija za osiguranje depozita Beograd a po osnovu Ugovora o ustupanju potraživanja Uop: 759-2015 od 09.03.2015. godine na osnovu koga je RGZ – Služba za katastar nepokretnosti Vranje donela rešenje o promeni poverioca rešenjem broj: 952-02-12-11/2016 od 15.03.2016. godine. - Obezbedjenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu iz kreditne linije Evropske investicione banke broj 295914997135 od 10.05.2012 godine u iznosu od 2.000.000,00 Eur-a. Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Vranje br. 952-02-660/2012 od 18.05.2012 godine. XIII Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije - Beograd Preduzeće za projektovanje, inženjering i opremanje Simpo Line d.o.o. Vranje, ul. Stefana Prvovenčanog 58 ( k.p. br. 5089, list nepokretnosti 14976 (stari broj 13500 KO Vranje ) Obezbedjenje po osnovu Ugovora o investicionom kreditu br. 18354 od 30.07.2009 godine overenim kod Prvog Opštinskog suda u Beogradu Ov.br. 9860/09 od 30.07.2009. godine u iznosu od 2.674.654,97 Eur-a. Dana 12.06.2012 godine zaključen Aneks br. 2 Ugovora o investicionom kreditu br. 18354 kojim su promenjeni uslovi otplate osnovnog ugovora tako što se krajnji rok otplate kredita produžava tako da poslednji anuitet dospeva za naplatu 30.06.2017 godine. Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Vranje br. 952-02-660/2009 od 31.07.2009 godine i rešenjem br. 952-02-1216/2012 od 25.09.2012 godine. Založno pravo na pokretnim stvarima – oprema za fabriku dečijih krevetića u Radovnici prema Specifikaciji koja je sastavni deo Ugovora o zalozi broj 18354/1 od 30.07.2009. godine XIV Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije - Beograd Zgrada poslovnih usluga u Kragujevcu, ul. Zorana Djindjića 11/b - poslovni prostor-jedna prostorija za koju nije utvrdjena delatnost, koji se nalazi u niskom prizemlju zgrade poslovnih usluga- (kat.parcela 3910, list nepokretnosti br. 10044 K.O.:KG 3 – naselje „Centar 1“) Obezbedjenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu br. 19601 od 26.04.2010. godine u iznosu od 350.000.000,00 dinara. Dana 31.01.2012 godine zaključen Aneks Ugovora o dugoročnom kreditu i dana 12.06.2012 godine zaključen Aneks br. 1 ugovora o dugoročnom kreditu kojim su promenjeni uslovi otplate osnovnog ugovora. Dana 08.01.2013 godine zaključen Aneks broj 1 Ugovora o investicionom kreditu broj 19601 kojim su promenjeni uslovi otplate osnovnog ugovora. XV Založni poverilac: Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Beograd 1. Poslovni prostor u ulici Savskoj br. 9-11, Beograd ( k.p. 845, list nepokretnosti 155 k.o. Savski Venac) 2. Zgrada tehničkih usluga broj 2 i Zgrada poslovnih usluga broj 4 (Tehnički pregled Raška) ( k.p. 6415/1, list nepokretnosti 15333 novi (stari 13593) Hipoteka prvog reda na objektu Tehnički pregled Raška (zgrada 2 i 4) i hipoteka drugog reda na objektu u ul. Savska br. 9-11, radi obezbeđenja potraživanja poverioca Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza RS, po osnovu Ugovora o izdavanju garancije za povraćaj avansa broj U/G-58-1/2015 od 08.05.2015. godine i Aneksa I Ugovora o izdavanju garancije zaključenog dana 14.07.2015. godine u iznosu od 539.135,53 Eur-a. Napomena: Podneti zahtevi za brisanje hipoteka. XVI Založni poverilac: Poljoprivredna banka-Agrobanka a.d. Beograd u stečaju 1. Objekat u Leskovcu (kat.parcela 995/3, list nepokretnosti broj 91 KO Leskovac) Hipoteka uspostavljena rešenjem SKN Leskovac br. 952-02-1720/2011 od 03.08.2011 godine. 2. Objekat u Jagodini ( k.p.681/11, list nepokretnosti broj 11996 KO Jagodina) Hipoteka uspostavljena rešenjem SKN Jagodina br. 952-02-2305/2011 od 19.07.2011 godine. 3. Objekat u Čačku ( k.p.4458/63, list nepokretnosti broj 9331 KO Čačak) Hipoteka uspostavljena rešenjem SKN Čačak br. 952-02-2369/2011 od 28.09.2011 godine. 4. Objekat u Boru ( k.p.785, list nepokretnosti broj 3200 KO Bor I) Hipoteka uspostavljena rešenjem SKN Bor br. 952-02-689/2011 od 04.07.2011. g. 5. Objekti u Vranjskoj Banji ( k.p.430/1, list nepokretnosti broj 716 Vranjska Banja) Obezbedjenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu za trajna obrtna sredstva po valutnoj klauzuli broj 02-49/12 od 25.04.2012 godine u iznosu od 222.447.000,00 dinara, što po srednjem kursu NBS na dan 19.04.2012 godine iznosi 2.000.000,00 EUR-a. XVII Založni poverilac: Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd Robna kuća „Kokra“ u Novom Sadu (list nepokretnosti 19197 KO Novi Sad I, k.p. 4714, ul. Bulevar oslobodjenja 31) Objekat u Zemunu (list nepokretnosti 721. KO Zemun Polje, k.p. 607/2, 607/3, 607/4, 607,5 i 607/6) Zgrada br. 2 - štofara u Vranju (list nepokretnosti 13858 KO Vranje 1, k.p. 10492) Obezbedjenje po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 61673007 od 27.02.2013 godine na iznos od 370.000.000,00 dinara. Obezbedjenje po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 61673008 od 26.04.2013 godine u iznosu od 220.000.000,00 dinara. XVIII Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije, Niš FABRIKA DUŠEKA - BUJANOVAC ( kat.par. br.2741/1, list nepokretnosti br. 1946 KO Bujanovac 02) Obezbedjenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu broj 22727 od 04.01.2013 godine u iznosu od 300.000.000,00 dinara. Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Bujanovac br. 952-02-3 od 04.01.2013 godine. XIX Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije, Niš Zgrada br. 1 - Nameštaj i tapetarija, Vranje (kat.par. 10492, list nepokretnosti 13858 KO Vranje 1) Robna kuća Kruševac, (kat.par. 688/1, list nepokretnosti 7259 KO Kruševac) Robna kuća Kotež II Pančevo (k.p.657/15, list nepokretnosti 15035 KO Pančevo) Obezbedjenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu broj 19601 od 26.04.2010 godine, Aneksu I od 08.01.2013 godine i Aneksu broj II ugovora od 22.08.2013 godine, na iznos od 350.000.000,00 dinara. XX Založni poverilac: Grad Beograd, Sekretarijat za finansije, Uprava javnih prihoda Zgrada br. 3 – Zgrada ugostiteljstva - Restoran, Vranje (kat.par. 10492, list nepokretnosti 13858 KO Vranje 1) Obezbedjenje potraživanja po osnovu odlaganja plaćanja duga po Objedinjenom zapisniku o usaglašenom stanju duga po osnovu izvornih javnih prihoda za dospele obaveze i kamatu za period od 01.01.2008. do 31.12.2013 godine broj I-02-433-96/2014 od 21.02.2014 godine u ukupnom iznosu od 41.886.531,20 dinara sa rokom otplate u 24 mesečne rate u skladu sa Sporazumom o odlaganju plaćanja duga zaključenim izmedju poverioca Grad Beograd, Sekretarijat za finansije, Uprava javnih prihoda i Simpo ad Vranje. Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Vranje broj 952-02-12-31/2014 od 24.02.2014 godine. XXI Založni poverilac: Grad Vranje – Gradska uprava –Sekretarijat za finansije i privredu – Odsek lokalne poreske administracije Fabrika „Komo“ - Vranje Zgrada br. 1 drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira (kat.par. 10223, list nepokretnosti 13858 KO Vranje 1, površina 1218 m2) Dug po Zapisniku o usaglašenom stanju potraživanja po osnovu javnih prihoda i stanju duga na dan 04.12.2014. godine sa obračunatom kamatom do 04.12.2014. godine broj 436-1/2014-06 od 04.12.2014. godine neizmirenih a dospelih obaveza po osnovu javnih prihoda za period od 01.01.2005. do 04.12.2014. godine u ukupnom iznosu od 63.761.558,69 dinara sa rokom otplate u 24 mesečne rate. Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Vranje broj 952-02-12-149/2014 od 14.01.2015 godine. Napomena: Dug je isplaćen, poverilac će nam dostaviti brisovnicu kako bi smo podneli zahtev za brisanje hipoteke na navedenom objektu. XXII Založni poverilac: JP za gazdovanje šumama Srbijašume Beograd Zaloga na pokretnim stvarima (vučna vozila, priključna vozila) radi obezbedjenja dela potraživanja poverioca Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd po Ugovoru o prodaji robe broj 15781 od 30.09.2015. godine u iznosu od 10.000.000,00 dinara. XXIII Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije, Niš Hipoteka II reda 1. Zgrada br. 1 - Nameštaj i tapetarija, Vranje (kat.par. 10492, list nepokretnosti 13858 KO Vranje 1) 2. Robna kuća Kruševac, (kat.par. 688/1, list nepokretnosti 7259 KO Kruševac) 3. Robna kuća Kotež II Pančevo (k.p.657/15, list nepokretnosti 15035 KO Pančevo) 4. Preduzeće za projektovanje, inženjering i opremanje Simpo Line d.o.o. Vranje, ul. Stefana Prvovenčanog 58 ( k.p. br. 5089, list nepokretnosti 14976 KO Vranje ) 5. Zgrada poslovnih usluga u Kragujevcu, ul. Zorana Đinđića11/b - poslovni prostor-jedna prostorija za koju nije utvrđena delatnost, koji se nalazi u niskom prizemlju zgrade poslovnih usluga- (kat.parcela 3910, list nepokretnosti br. 10044 K.O.:KG 3 – naselje „Centar 1“) 6. FABRIKA DUŠEKA - BUJANOVAC ( kat.par. br.2741/1, list nepokretnosti br. 1946 KO Bujanovac 02) HIPOTEKA I REDA 1. Objekat ugostiteljstva – Pržar (list nepokretnosti 286 i 287 KO Vranje 2) 2. Objekat u Radovnici - Zgrada trgovine, broj zgrade 1 (list nep. 971 ko Radovnica, k.p. 7991) Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira – deo, broj zgrade 18 (l.n. 971 ko Radovnica, k.p. 7990 i 7993) Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira, broj zgrade 1 (l.n. 971 ko Radovnica, k.p. 7993) Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu broj 23203 od 17.12.2014. godine, Aneksu I i Aneksu broj II ugovora od 25.12.2015.godine. Hipoteka je u vrednosti od 5.035.574,62 Eur-a. Javnobeležnički zapis – založna izjava OPU: 716-2015 overene od strane javnog beležnika u Vranju od 28.12.2015. godine. XXIV Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije, Niš Fabrika „Komo“ - Vranje Zgrada br. 1 drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira (kat.par. 10223, list nepokretnosti 13858 KO Vranje 1, površina 1218 m2) SIMBI CRNA TRAVA Zgrada poljoprivrede, broj zgrade 1 (kat. par. 2883, list nepokretnosti 1777) Zgrada poljoprivrede, broj zgrade 3 (kat. par. 2883, list nepokretnosti 1777) Zgrada poljoprivrede, broj zgrade 5 (kat. par. 2883, list nepokretnosti 1777) Zgrada elektroprivrede (kat. par. 2883, list nepokretnosti 1777) Ručna zaloga polovna oprema za proizvodnju dušeka koja se sastoji od 130 stavki a prema proceni tržišne vrednosti pokretnih stvari od 17.12.2015. godine. Obezbeđenje novčanog potraživanja poverioca Fond za razvoj Republike Srbije prema dužniku Plutos doo Vranje po osnovu Ugovora o investicionom kreditu broj 23727 od 08.02.2016. godine u iznosu od 50.000.000,00 dinara (407.988,75 Eur-a).

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija5.496.438
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSSMPOE35631
Nominalna vrednost hartije1.801,5
Obračunska vrednost akcije774,18
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je utvrđena tako što se ukupan kapital koji ovde iznosi 4.255.257.000,00 dinara, deli ukupnim brojem akcija izdavaoca 5.496.438 i time je dobijen iznos obračunske vrednosti od 774,18 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniNa osnovu rešenja Ministarstva privrede broj 401-00-2567/2016-05-819/03-2009 od 09.09.2016. godine, izvršen je prenos društvenog kapitala Simpo ad Vranje u visini od 171.890.122,50 rsd, na Akcionarski fond. Preneti kapital iskazan je u 95.415 akcija nominalne vrednosti 1.801.50 rsd.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeAkcije iz VII, VIII, IX i X emisije nisu slobodne za trgovnje u ukupnom broju od 4.341.323 akcija.
Način pokrića gubitkaU toku 2014. godine vršeno je pokriće dela gubitka iz neraspoređene dobiti, kao i pokriće dela gubitka na teret osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrednosti akcija sa 5.670,00 na 1.801,50 dinara u ukupnom iznosu od 4.468.562.377,50 dinara.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluAB Invest a.d. Beograd - u likvidaciji 100%, Simpo Line d.o.o. Vranje - 100%, Simpo drvo d.o.o Vranje - 100%, Simpo tepisi d.o.o. Donji Stajevac u stečaju - 100%, Simpo dečiji krevetići d.o.o. Radovnica - 100%, Simpo dekor d.o.o. Vranje - 100%, Simpo cveće d.o.o. Vranjska Banja - 100%, Simpo Vlasina d.o.o. Vranje - 100%, Simbi d.o.o. Crna Trava - 100%, Simpo-commerc d.o.o. Beograd -100%, Simpo-ŠIK d.o.o. Kuršumlija - 100%, Si-market d.o.o. Vranje - 100%, Kondiva d.o.o. - 93,30%, Simpo Sirogojno d.o.o. - 10%,Industrija hrane DUNJA d.o.o. Beograd - 28,99%, Simpen d.o.o. Bujanovac - 33,00%, Simtak d.o.o. Vranjska Banja – 79,80%, Simchem d.o.o. Beograd - 22,83%, SIK d.o.o. Neradovac - 49,00%, Siman d.o.o. - u likvidaciji Bujanovac - 49,00%, , Tehnički pregled RAŠKA d.o.o. Vranje - 48,92%, KCS d.o.o. Beograd - 100%, Simpo d.o.o. Podgorica - 100%, Simgor d.o.o. Podgorica u stečaju - 100%, SIK d.o.o. Bosanska Gradiška - 100%, Simpo DOO Skoplje – 99,5%, Simpo Mobelhandels GMBH - 100%.
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru poticu iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2016. godinu. Revizija finansijskih izveštaja je u toku. Finansijski izveštaji za 2016. godinu odobreni su od strane Nadzornog odbora i predati su Agenciji za privredne registre za statističke potrebe u zakonskom roku. Redovni finansijski izveštaji će biti predati APR nakon održavanja skupštine, u zakonskom roku. I Sporovi u kojima je Simpo tuženi: 1. Privredni sporovi – izvršenja - 130 spora vrednosti 187.440.478,00 dinara i 170.208,45 EUR. 2. Radni sporovi – izvršenja - 630 spor vrednosti 57.572.599,00 dinara 3. Privredni sporovi – rasprava u toku – 77 sporova vrednosti 1.257.869.974,00 dinara; 9.784.190,21 EUR i 29.737.865,90 USD. 4. Radni sporovi – rasprava u toku – 441 spora vrednosti 48.313.913,00 dinara. 5. Privredni sporovi – tužena zavisna preduzeća – 7 sporova u vrednosti od 11.700.302,00 dinara. 6. Parnični sporovi – rasprave u toku – 20 sporova vrednosti 48.729.695,00 dinara. II Sporovi u kojima je Simpo tužilac: 1. Privredni sporovi – izvršenja - 367 spor vrednosti 315.306.348,00 dinara i 68.742 EUR i 1.327.502 USD. 2. Privredni sporovi – rasprave u toku - 95 spor vrednosti 282.795.515,00 dinara i 121.016,73 USD i 2.257.900,91 EUR. 3. Privredni sporovi– zavisna preduzeća – 25 spora vrednosti 14.866.573,00 dinara i 21.112 EUR. 4. Parnični sporovi – 85 sporova u vrednosti od 14.479.601,00 dinara. 5. Potrošački sporovi –93 sporova vrednosti 6.487.593,00 dinara. 6. Postupci obustavljeni od strane suda – 60 spora vrednosti 67.290.019,00 dinara. Prilikom unošenja bilansnih podataka za 2016-tu godinu, izvršene su korekcije i bilansnih podataka za 2015-tu godinu, obzirom da su se pojavile izvesne razlike izmedju bilansnih podataka iz statističkih finansijskih izveštaja za 2015-tu godinu,na osnovu kojih je ažuriran informator, i konačnih fin. izveštaja za 2015-tu godinu odobrenih od strane ovlašćenog revizora.
Podaci o osnovnom prospektu/
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje/
Politika dividendi/
Podaci o korporativnom agentuBrokersko dilersko društvo TESLA CAPITAL AD BEOGRAD, Cvijićeva 129 Član Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd Član Beogradske berze Telefon/fax: 011/3020-030, 3020-050 e-mail: office@tesla-capital.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Slađan Disić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Slađan Disić, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Slađan Disić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD TESLA CAPITAL AD BEOGRAD