NEUSAGLAŠEN PODATAK O BROJU UKLJUČENIH AKCIJA SA BROJEM AKCIJA UPISANIM U CENTRALNOM REGISTRU
verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

http://www.fimaks.rs/broker

Datum podnošenja Informatora berzi20.10.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora10.09.2014.SIMBOL: SMPO1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaSIMPO AD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaRadnička  12
Vranje
Republika Srbija
Web adresawww.simpo.rs
Datum osnivanja05.12.1963.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 796/2007 od 05.02.2007
Matični broj07105681
PIB - poreski identifikacioni broj100549457
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Srpska banka A.D.295-1201789-41
Alpha Bank Srbija A.D.180-7191210011274-77
AIK banka A.D.105-6032-72
Komercijalna banka A.D.205-59554-3
Vojvođanska banka A.D.355-1057224-65
Unicredit Bank Srbija A.D.170-30009039440-28
Banca Intesa A.D.160-6911-4
Šifra delatnosti03109
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja ostalog nameštaja
Ime i prezime direktoraSlađan Disić
Ime i prezime osobe za kontaktLidija Pešić
Telefon017/422-911
Faks017/424-136
e-maillidija@simpo.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaFIMAKS BROKER AD BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA19.327.42620.309.37221.757.956
Stalna imovina9.653.7429.398.89215.692.362
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja31.80333.27932.953
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva4.852.9614.672.8988.144.034
- Nekretnine postrojenja i oprema4.852.9614.568.3417.331.934
- Investicione nekretnine0104.557812.100
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani4.768.9784.692.7157.515.375
- Učešća u kapitalu4.247.5414.439.3946.522.031
- Ostali dugoročni finansijski plasmani521.437253.321993.344
Obrtna imovina9.673.68410.910.4806.060.231
- Zalihe3.087.0752.999.7721.493.653
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja11.29111.2911.240.355
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina6.575.3187.899.4173.326.223
- Potraživanja4.218.3362.736.1501.048.359
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak000
- Kratkoročni finansijski plasmani125.7832.138.076121.837
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina125.130112.64455.181
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja2.106.0692.912.5472.100.846
- Odlozena poreska sredstva005.363
Poslovna imovina19.327.42620.309.37221.757.956
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva456.221421.960103.943

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA19.327.42620.309.37221.757.956
Kapital6.768.1736.237.0253.527.322
- Osnovni kapital6.558.3586.558.3586.558.358
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve000
- Revalorizacione rezerve11.23426.2475.229.249
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak198.581198.581198.581
- Gubitak0546.1618.458.866
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze12.549.91914.064.15518.230.634
- Dugoročna rezervisanja000
- Dugoročne obaveze6.806.0057.611.6997.912.350
- Dugoročni krediti2.547.7133.293.5023.607.241
- Ostale dugoročne obaveze4.258.2924.318.1974.305.109
- Kratkoročne obaveze5.743.9146.452.45610.318.284
- Kratkoročne finansijske obaveze1.247.0301.480.7173.154.657
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja2.323.7032.448.1312.136.823
- Ostale kratkoročne obaveze1.983.9912.312.6964.503.781
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja187.434209.253426.564
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak1.7561.65996.459
Odložene poreske obaveze9.3348.1920
Vanbilansna pasiva456.221421.960103.943

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI5.763.8355.540.1764.420.120
- Prihodi od prodaje5.405.1585.568.4804.656.606
- Prihodi do aktiviranja učinaka1.0591.177617
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka222.45300
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka075.204283.412
- Ostali poslovni prihodi135.16545.72346.309
POSLOVNI RASHODI6.322.7766.481.1165.901.763
- Nabavna vrednost prodate robe151.707133.88787.732
- Troškovi materijala3.272.2453.470.0132.985.468
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi2.040.0032.075.3532.077.043
- Troškovi amortizacije i rezervisanja190.671166.309212.886
- Ostali poslovni rashodi668.150635.554538.634
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK558.941940.9401.481.643
Finansijski prihodi29.717308.90022.458
Finansijski rashodi692.181967.3701.149.952
Ostali prihodi1.601.8861.275.302220.846
Ostali rashodi333.968229.585564.819
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA46.51300
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0553.6932.953.110
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja06.4120
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja8.761024.439
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA37.75200
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0547.2812.977.549
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda02246.787
Odloženi poreski rashod perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda2.3401.14213.555
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK40.09200
NETO GUBITAK0546.1613.010.781
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Fabrike

Naziv fabrikeLokacijaPovršina proizvodnja m2Povrsina skladište m2Površina kancelarije m2Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Fabrika nameštajaVranje19.0006.669--427
Fabrika tapetarskih proizvodaVranje7.4556.253--519
Fabrika enterijeraVranje1.2810--51
Fabrika dušekaBujanovac17.1352.000880-450
Fabrika lameliranog nameštajaZubin potok3.0001.100294-89
Fabrika hleba SimpekVranje3050--70
TransportVranje01.430--130
Maloprodaja80.3699.087--315
VisitVranjska banja1.3370--10
Simpo ramoviPreševo6.962360300-124
Simpo stilSurdulica3.716408660-122
Uslužne delatnosti----640
Fabrika Simeh----12

6. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamenaPovršina m2Broj zaposlenih
Simpo line dooVranjeZavisno preduzeće22023
Simpo drvo dooVranjeZavisno preduzeće7.867,4288
Simpen dooBujanovacZavisno preduzeće5.86465
Simpo dekor dooVranjeZavisno preduzeće14.630207
Simpo dečiji krevetići dooRadovnica, TrgovišteZavisno preduzeće5.487140
Simtak dooVranjska banjaZavisno preduzeće1.6003
Simpo - Vlasina dooVranjeZavisno preduzeće26.94539
Simpo - cveće dooVranjska banjaZavisno preduzeće58.05844
Simbi - Crna travaVranjeZavisno preduzeće3.30613
Simpo tepisi dooDonji Stajevac, TrgovišteZavisno preduzeće1.10074
Si market dooVranjeZavisno preduzeće75.254-
Kondiva dooBeogradZavisno preduzeće3.382164
Simpo commerc dooBeogradZavisno preduzeće505
SimgorPodgoricaZavisno preduzeće1.31944
Simpo SikBosanska Gradiška, Republika SrpskaZavisno preduzeće-28
SimchemBeogradZavisno preduzeće6.58130
SIK dooGornji Neradovac, VranjeZavisno preduzeće52819
Industrija hrane doo DunjaBeogradZavisno preduzeće4.500139
AB Invest adBeogradZavisno preduzeće-8
Simpo SarajevoSarajevo, BiHZavisno preduzeće-1
Simpo Mobelhanels GmbhGrub am Forst, NemačkaZavisno preduzeće-3
Simpo ZagrebZagreb, Republika HrvatskaZavisno preduzeće-1
Simak Simpo International - SkopljeSkoplje, MakedonijaZavisno preduzeće5.93282
Simpo Šik dooZavisno preduzeće-563
Tehnički pregled Raška dooVranjeZavisno preduzeće-2

7. Predstavništva

FilijalaLokacijaPovršina m2Broj zaposlenih
Poslovni centar VranjeVranje80.213-
Poslovni centar BeogradBeograd1.800-

8. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Fabrika nameštaja i enterijera Vranjeobavljanje osnovne delatnosti130.187
Fabrika tapetarskih proizvodaobavljanje osnovne delatnosti32.237
Fabrika dušeka Bujanovacobavljanje osnovne delatnosti37.447
Fabrika lameliranog nameštaja Zubin potokobavljanje osnovne delatnosti14.667
Fabrika hleba simpek Varnjeobavljanje osnovne delatnosti788
Transport Vranjeobavljanje osnovne delatnosti3.001
Maloprodajaobavljanje osnovne delatnosti27.154
Simpo drvo Vranjeobavljanje osnovne delatnosti23.761
Simpen Bujanovacobavljanje osnovne delatnosti21.379
Simpo ramovi Preševoobavljanje osnovne delatnosti32.667
Simpo dekor Vranjeobavljanje osnovne delatnosti58.919
Simpo dečiji krevetići Radovnica, Trgovišteobavljanje osnovne delatnosti19.891
Simpo stil Surdulicaobavljanje osnovne delatnosti39.999
Simtak Vranjska banjaobavljanje osnovne delatnosti8.520
Visit Vranjska banjaobavljanje osnovne delatnosti4.120
Simpo - Vlasina Vranjeobavljanje osnovne delatnosti1.483.978
Simpo cveće Vranjska banjaobavljanje osnovne delatnosti290.422
Simbi - Crna trava Vranjeobavljanje osnovne delatnosti16.629
Simpo tepisi Donje trgovište, Vranjeobavljanje osnovne delatnosti12.148
Si market Vranjeobavljanje osnovne delatnosti251.778
Kondiva Beogradobavljanje osnovne delatnosti31.379
Simhem Beogradobavljanje osnovne delatnosti17.960
SIK Gornji Neradovac, Vranjeobavljanje osnovne delatnosti528

9. Realni tereti na imovini

I Založni poverilac: NLB «InterFinanz» d.o.o. Beograd, ul. Čika
Ljubina br. 11

1. Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira, Robna
kuća „Simpo“ u Beogradu, u ulici Hadži Nikole Živkovića br. 6
(k.p. 464/2, K.O. Beograd 5, list nepokretnosti 625 KO Savski Venac)

2. Porodična stambena zgrada u Zrenjaninu u ulici Kralja Aleksandra I
Karađorđevića 21
(na k.p. 4850, list nepokretnosti 4377 KO Zrenjanin I)

- Obezbeđenje Ugovora o zajmu od 07.07.2004. godine i pratećih Aneksa od 1-6, kao i Aneksa br. 7 od 22.04.2009. g., Aneksa br. 8 od 04.03.2011 g. i Aneksa br. 9 od 26.06.2012 godine u iznosu od 3.000.000 EUR-a (preostali iznos glavnice zajma 2.341.349,47 Eur-a) sa sporednim potraživanjem zaključenog sa NLB InterFinanz AG, Zurih Switzerland.

- Obezbeđenje Ugovora o zajmu od 01.10.2004. g. i pratećih Aneksa 1-8 i Aneksa br. 9 od 26.06.2012 godine u iznosu od 700.000 EUR-a (preostali iznos glavnice zajma 531.314,88 Eur-a) sa sp.p. zaključenog sa NLB InterFinanz AG, Zurih, Switzerland.

- Obezbeđenje Ugovora o zajmu od 31.05.2005 godine i pratećih Aneksa 1-5, i Aneksa br. 6 od 26.06.2012 godine u iznosu od 1.800.000 EUR- a (preostali iznos glavnice zajma 1.344.809,69 Eur-a) zaključenog sa NLB InterFinanz AG, Zurih

- Obezbeđenje Ugovora o zajmu od 17.07.2006 godine i pratećih Aneksa 1-5, i Aneksa br. 6 od 26.06.2012 godine u iznosu od 1.300.000 EUR- a (preostali iznos glavnice zajma 1.123.529,41 Eur-a) zaključenog sa NLB InterFinanz AG, Zurih i Industrije konditorskih proizvoda „Kondiva“ d.o.o. Bujanovac.

- Obezbeđenje Ugovora o zajmu od 09.09.2008. godine, Aneksa br. 1 od 04.03.2011 godine i Aneksa br. 2 od 26.06.2012 godine u iznosu od 1.000.000,00 Eur-a (preostali iznos glavnice zajma 753.076,92 Eur-a) sa sp.p. zaključenog sa NLB InterFinanz AG, Zurih, Switzerland.

II Založni poverilac:»BANCA INTESA» a.d. Beograd

1. Robna Kuća «Lipov Lad», Beograd, Bulevar revolucije 276 (Bulevar Kralja Aleksandra 276)
(kat.par. 7316/3, list nepokretnosti 4814 K.O. Zvezdara)

2. Poslovna zgrada Beograd, Nušićeva 12a (V-VIII sprat)
(kat. par. 2859, list nepokretnosti 1595 K.O. Stari Grad)

3. Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnog papira Robna kuća „SIMPO“ u Beogradu u ul. Hadži Nikole Živkovića 6
(kat. par. 464/2, list nepokretnosti 625 K.O. Savski Venac)

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu br. 54-420-0305777.2 od 29.04.2009. godine na iznos od 523.904,18 Eur-a;
Napomena: Kredit vraćen, poslat zahtev banci za dostavu brisovnice.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu br. 54-420-3601635.4 od 15.04.2009. godine na iznos od 637.378,00 Eur-a;
Napomena: Obrisana hipoteka na nepokretnosti u Nušićevoj, podnet zahtev za brisanje hipoteke na objektu u ul. Bulevar Kralja Aleksandra 276, ali rešenje o brisanju još nije doneto.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu br. 54-420-3800497.3 od 07.04.2010. godine na iznos od 65.000.000,00 dinara;
Napomena: Kredit vraćen, poslat zahtev banci za dostavu brisovnice.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o revolving kreditu broj 54-420-0123436.7 od 17.11.2011 godine u iznosu od 50.000.000,00 dinara.
Napomena: Kredit vraćen, poslat zahtev banci za dostavu brisovnice.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o revolving kreditu broj 54-420-0129022.4 od 01.10.2012 godine u iznosu od 50.000.000,00 dinara.
Napomena: Kredit vraćen, poslat zahtev banci za dostavu brisovnice.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu br. 54-420-0116335.4 od 04.08.2010. godine na iznos od 2.400.000 Eur-a i Aneksa br. 1 tog Ugovora od 22.12.2011 godine koji se vodi na partiji 54-420-1304912.3.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o okvirnom dugoročnom kreditu br. 54-420-1303926.8 od 13.12.2010 godine u iznosu do 1.925.000,00 Eur-a (bio na 2.100.000 Eur-a) i Aneksa br. 1 tog Ugovora od 22.12.2011 godine koji se vodi na partiji 54-420-1304911.5.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 54-420-1305765.7 od 04.02.2013 godine u iznosu od 70.000.000,00 dinara.
Napomena: Rešenja o upisu hipoteke još uvek nisu doneta (zahtev za upis primljen u katastar 06.02.2013 godine)

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kratkoročnom dinarskom kreditu broj 54-420-0131521.9 od 27.03.2013 godine u iznosu od 250.000.000,00 dinara, Aneksom I od 12.07.2013 godine prelazi u partiju 54-420-0133035.8.
Napomena: Rešenja o upisu hipoteke još uvek nisu doneta (zahtev za upis primljen u katastar 11.04.2013 godine)

III Založni poverilac: «Alpha banka» a.d. Beograd (Jubanka)

Fabrika Stilskog nameštaja «Simpo- Stil» Surdulica
(k.p. br. 3687, posedovni list 4009 KO Surdulica)
- hipoteka I reda -

a) Obezbeđenje Ugovora br. 3996/2004 za reprogram dugova kod Pariskog i Londonskog kluba na iznos od 605.574,78 EUR-a i Ugovora br. 4703/2004 za reprogram dugova kod Pariskog i Londonskog kluba na iznos od 858.767,01 EUR-a.
Hipoteka je zasnovana na osnovu Rešenja Opštinskog suda u Surdulici I.br. 80/2005 od 25.03.2005. g.
Napomena: Podnet zahtev za brisanje hipoteke.


IV Založni poverilac: Ministarstvo finansije – poreska uprava,
Centar za velike poreske obveznike

Objekat i zemljište Fabrike ramovskih konstrukcija u Preševu
( k.p. br. 1844 KO Preševo po posedovnom listu br. 2905)
- hipoteka I reda -

Obezbeđenje po osnovu plaćanja doprinosa za RUJP Vranje sa stanjem na dan 31.12.2003. g. u iznosu od 470.251.444,20 dinara.

Hipoteka je uspostavljena Rešenjem Opštinskog suda u Preševu R.br. 12/04 od 02.04.2004 godine.

V Založni poverilac: Univerzal banka a.d. Beograd

1. Salon Užice
Zgrada trgovine – Podzemni objekat, broj zgrade 2, površine 1695 m2, k.p. br. 9206/1 (stari broj 870) Užice, upisana u listu nepokretnosti br. 10969 KO Užice (stari broj 5386 KO Užice)

2. Tržni centar – Vranje, kat.parcela br. 6429/4, list nepokretnosti br. 13509 KO Vranje 1

3. «Simpo-Drvo» Pilana Ćićevac
(k.p. br. 4117, list nepokretnosti br. 3230 KO Ćićevac)

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0112411.9 od 29.09.2011. godine i Ugovora o pristupanju dugu br. 1648/11 od 29.09.2011. godine na iznos od 50.000.000,00 dinara, zaključen između „Simpo Dekora“ i Univerzal banke;
Napomena: Kredit vraćen. Poslat zahtev za dostavu brisovnica.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0112407.0 od 29.09.2011. godine i Ugovora o pristupanju dugu br. 1635/11 od 29.09.2011. godine na iznos od 290.000.000,00 dinara, zaključen između „Simpo Dekora“ i Univerzal banke;
Napomena: Kredit vraćen. Poslat zahtev za dostavu brisovnica.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0112454.2 od 12.10.2011. godine i Ugovora o pristupanju dugu br. 1756/11 od 12.10.2011. godine na iznos od 155.000.000,00 dinara, zaključen između „Simpo Dekora“ i Univerzal banke.
Napomena: Kredit vraćen. Poslat zahtev za dostavu brisovnica.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0112800.9 od 25.01.2012 godine i Ugovora o pristupanju dugu br. 138/12 od 25.01.2012 godine, na iznos od 56.000.000,00 dinara, zaključen između „Simpo Dekora“ i Univerzal banke.
Napomena: Kredit vraćen. Poslat zahtev za dostavu brisovnica.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0112899.8 od 02.03.2012 godine, zaključenog između Preduzeća za proizvodnju i promet sunđera i netkanog tekstila „SIMPEN“ d.o.o. Bujanovac i „Univerzal banke“ a.d. Beograd a sve u skladu sa Ugovorom o pristupanju dugu broj 325/12 od 02.03.2012 godine, u iznosu od 20.000.000,00 dinara.
Napomena: Kredit vraćen. Poslat zahtev za dostavu brisovnica.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0112975.7 od 29.03.2012 godine i Ugovora o pristupanju dugu br. 506/12 od 29.03.2012 godine, na iznos od 490.000,00 Eur-a, zaključen između „Simpo Dekora“ i Univerzal banke.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0112974.9 od 29.03.2012 godine i Ugovora o pristupanju dugu br. 500/12 od 29.03.2012 godine, na iznos od 490.000,00 Eur-a, zaključen između „Simpo Line“ i Univerzal banke.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0113356.8 od 06.12.2012 godine i Ugovora o pristupanju dugu broj 2149/12 od 06.12.2012 godine u iznosu od 1.365.000,00 Eur-a zaključen između „Simpo Dekor“ d.o.o. Vranje i Univerzal banke a.d. Beograd.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0113478.5 od 20.02.2013 godine a sve u skladu sa Ugovorom o pristupanju dugu 184/13 od 20.02.2013 godine u iznosu od 500.000,00 Eur-a, zaključen između Simpo Dekora i Univerzal banke.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0113513.7 od 20.03.2013 godine, zaključenog između Preduzeća za proizvodnju i promet sunđera i netkanog tekstila „SIMPEN“ d.o.o. Bujanovac i „Univerzal banke“ a.d. Beograd a sve u skladu sa Ugovorom o pristupanju dugu broj 343/13 od 20.03.2013 godine, u iznosu od 20.000.000,00 dinara, zaključen između SIMPO AD i Univerzal banke.

TRŽNI CENTAR VRANJE - kat.parcela br. 6429/4, list nepokretnosti br. 13509
KO Vranje 1
-Obezbeđenje po osnovu Ugovora o izdavanju garancije broj 03-423-0305508.6 od 01.04.2013 godine zaključenog između Univerzal banke i SIMPO AD na osnovu koga je poverilac izdao za račun SIMPA a u korist JP za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd garanciju za obezbeđenje plaćanja na iznos od 18.000.000,00 dinara sa rokom važnosti do 10.03.2014 godine.

- ROBNA KUĆA BUJANOVAC – Simpov deo
(zgrada površine 0h 11a 10m2 na mestu zvanom Dućan, na k.p. br. 3705, upisanoj u list nepokretnosti broj 1815 KO Bujanovac).

Obezbeđenje potraživanja prema dužniku Industriji konditorskih proizvoda „KONDIVA“d.o.o. Bujanovac po osnovu Ugovora o pristupanju dugu 702/10 od 01.04.2010. godine i Ugovora o kreditu broj kreditne partije 03-424-0000040.7 od 01.04.2010. godine na iznos od 30.000.000,00 dinara.
Napomena: Kredit vraćen. Poslat zahtev za dostavu brisovnica.

Obezbeđenje potraživanja prema dužniku Industriji konditorskih proizvoda „KONDIVA“ d.o.o. Bujanovac po osnovu Ugovora o kreditu broj kreditne partije 03-420-0112971.4 od 29.03.2012 godine i Ugovora o pristupanju dugu broj 494/12 od 29.03.2012 godine u iznosu od 50.000.000,00 dinara.
Napomena: Kredit vraćen. Poslat zahtev za dostavu brisovnica.

Obezbeđenje potraživanja prema dužniku Industriji konditorskih proizvoda „KONDIVA“ d.o.o. Bujanovac po osnovu Ugovora o kreditu broj kreditne partije 03-420-0113538.2 od 30.03.2013 godine zaključenim između Univerzal banke i Kondiva doo Bujanovac u iznosu od 50.000.000,00 dinara a sve u skladu sa Ugovora o pristupanju dugu broj 437/13 od 30.03.2013 godine zaključen između Univerzal banke i SIMPO AD.

ZGRADA POSLOVNIH USLUGA U NEGOTINU
(kat.parcela 171/5, list nepokretnosti 5409 KO Negotin)

Obezbeđenje potraživanja prema dužniku Simpo Dekor doo Vranje po Ugovoru o kreditu broj 03-420-0113545.5 od 01.04.2013 godine sa Aneksom I od 12.04.2013 godine i Aneksom II od 23.05.2013 godine zaključenog između Univerzal banke ad i Simpo Dekor doo u iznosu od 20.000.000,00 dinara, a sve u skladu sa Ugovorom o pristupanju dugu broj 453/13 od 01.04.2013 godine sa Aneksom I od 23.05.2013 godine zaključenog između Univerzal banke i SIMPO AD.

Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Negotin br. 952-02-1048/2013-C od 24.06.2013 godine.
Napomena: Hipoteka za ovaj kredit je data za objekat u Negotinu i Starčevu ali je potraživanje po navedenom ugovoru u celosti namireno jer je Hipotekarni dužnik ovim ugovorom u potpunosti preneo na Hipotekarnog poverioca pravo svojine na nepokretnosti u Starčevu umesto ispunjenja duga nastalom po osnovu Ugovora o pristupanju dugu broj 453/13 odnosno po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0113545.5 od 01.04.2013 godine.

VI Založni poverilac: Ministarstvo finansije – poreska uprava
Filijala Bujanovac
Fabrika tepiha Donji Stajevac
(k.p. br. 7958, površine 2935 m2 K.O. Donji Stajevac koja je evidentirana i dozvoljena je promena u listu nepokretnosti br. 723. K.O. Donji Stajevac)

- Obezbeđenje po osnovu plaćanja doprinosa za RUJP Bujanovac sa stanjem na dan 21.09.2007. godine, u iznosu od 37.191.051,42 dinara.

Hipoteka uspostavljena rešenjem Opštinskog suda u Vranju R.br. 1216/07 od 31.12.2007. godine.

VII Založni poverilac: Ministarstvo finansije – poreska uprava
Filijala Bujanovac

Fabrika Dečijih krevetića Radovnica
(k.p.br. 7993, pašnjak 4 klase, površina 12a 56m2 posedovni list br. 970 k.o. Radovnica)
(k.p. br. 7990 (zemljište pod zgradom-objektom), površina 1ha 15a 02m2, posedovni list br. 971 k.o. Radovnica

- Obezbeđenje po osnovu plaćanja doprinosa za RUJP Bujanovac sa stanjem na dan 21.09.2007. godine, u iznosu od 28.080.518,71 dinara.
Hipoteka uspostavljena rešenjem Opštinskog suda u Vranju R.br. 1215/07 od 31.12.2007. godine.

VIII Založni poverilac: Ministarstvo finansije – Poreska uprava filijala
Bujanovac

Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira
Objekat KARTONAŽA
( k.p. br. 10492 KO Vranje, list nepokretnosti 13858 K.O. Vranje 1)
- hipoteka I reda -

Radi obezbeđenja na ime dospele a neizmirene poreske obaveze poreskog dužnika «Kondiva» d.o.o. Žbevac prema RUJP Bujanovac sa stanjem na dan 11.05.2009. godine u iznosu od 23.773.671,20 dinara.
Hipoteka uspostavljena Rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Vranje br. 952-02-506/2009.

IX Založni poverilac: HYPO ALPE-ADRIA-BANK – a.d. Beograd

1. - Zgrada tekstilne industrije ŠTOFARA, broj zgrade 2
( na kat.par. br.10492, upisane u listu nepokretnosti br. 13858 KO Vranje (1))

- Obezbeđenje po osnovu Ugovora o restrukturiranju kredita L 1465/11 od 28.07.2011 godine i Aneksa I Ugovora o restrukturiranju kredita br. 1465/11 od 25.09.2012 godine u iznosu do 1.365.922,56 EUR-a.

Hipoteka uspostavljena rešenjem SKN Vranje br. 952-02-1102/2013 od 17.07.2013 godine.

X Založni poverilac: Ministarstvo finansije – poreska uprava,
Centar za velike poreske obveznike

Fabrika lameliranog nameštaja u Zubinom Potoku
( k.p. br. 3662, 3709, 3711, 3714 upisane u prepisu iz posedovnog lista br. 913 KO Zubin Potok )

Obezbeđenje po osnovu plaćanja doprinosa za RUJP Vranje sa stanjem na dan 03.07.2009. godine u iznosu od 751.685.779,92 dinara.
Hipoteka uspostavljena rešenjem OS u Kosovskoj Mitrovici R.br. 79/09 od 02.11.2009. godine.

XI Založni poverilac: SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD

ZGRADA POSLOVNIH USLUGA – UPRAVA
(na kat. parceli 10492, Zgrada broj 4, list nepokretnosti 13858)

- Obezbeđenje po osnovu Ugovora o izdavanju garancije broj 295060000000147074 od 14.10.2011 godine u iznosu od 300.000,00 Eur-a. Aneksom I Ugovora od 01.10.2012 godine produžen rok važnosti garancije do 13.01.2012 godine. Aneksom II Ugovora od 11.01.2013 godine produžen rok važnosti garancije do 01.03.2014 godine.

Hipoteka uspostavljena rešenjem Službe za katastar nepokretnosti uVranju broj 952-02-1124/2011 od 03.11.2011 godine, rešenjem broj 952-02-1657/2012 od 01.11.2012 godine i rešenjem 952-02-137/2013 od 05.02.2013 godine.

- Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kratkoročnom dinarskom kreditu za likvidnost sa deviznom klauzulom broj 295000000914990151 od 03.05.2012 godine u iznosu od 865.200,00 USD.
Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Vranje br. 952-02-678/2012 od 22.05.2012 godine.
Napomena: Kredit vraćen. Podnet zahtev banci za dostavu brisovnice.

- Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu za likvidnost sa deviznom klauzulom br. 2950000009150711922 od 10.07.2012 godine u iznosu od 320.000,00 USD.
Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Vranje br. 952-02-1131/2012 od 01.08.2012 godine.
Napomena: Kredit vraćen. Podnet zahtev banci za dostavu brisovnice.

-Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu iz kreditne linije Evropske investicione banke br. 295914999948 od 10.05.2012 godine i Aneksa I od 25.12.2013 godine zaključen između poverioca Srpske banke ad Beograd, „Merlin“ doo Beograd i SIMPO ad Vranje kao jemca.
Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Vranje br. 952-02-3940/2013 od 13.01.2014 godine.

- Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu iz kreditne linije Evropske investicione banke broj 295914997135 od 10.05.2012 godine u iznosu od 2.000.000,00 Eur-a.
Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Vranje br. 952-02-660/2012 od 18.05.2012 godine.

XII Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije - Beograd

Preduzeće za projektovanje, inženjering i opremanje Simpo Line d.o.o.
Vranje, ul. Stefana Prvovenčanog 58
( k.p. br. 5089, list nepokretnosti 13500 KO Vranje )

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o investicionom kreditu br. 18354 od 30.07.2009 godine overenim kod Prvog Opštinskog suda u Beogradu Ov.br. 9860/09 od 30.07.2009. godine u iznosu od 2.674.654,97 Eur-a. Dana 12.06.2012 godine zaključen Aneks br. 2 Ugovora o investicionom kreditu br. 18354 kojim su promenjeni uslovi otplate osnovnog ugovora tako što se krajnji rok otplate kredita produžava tako da poslednji anuitet dospeva za naplatu 30.06.2017 godine.
Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Vranje br. 952-02-660/2009 od 31.07.2009 godine i rešenjem br. 952-02-1216/2012 od 25.09.2012 godine.

XIII Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije - Beograd

Zgrada poslovnih usluga u Kragujevcu, ul. Zorana Đinđića11/b
- poslovni prostor-jedna prostorija za koju nije utvrđena delatnost, koji se
nalazi u niskom prizemlju zgrade poslovnih usluga-
(kat.parcela 3910, list nepokretnosti br. 10044 K.O.:KG 3 – naselje „Centar 1“)

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu br. 19601 od 26.04.2010. godine u iznosu od 350.000.000,00 dinara. Dana 31.01.2012 godine zaključen Aneks Ugovora o dugoročnom kreditu i dana 12.06.2012 godine zaključen Aneks br. 1 ugovora o dugoročnom kreditu kojim su promenjeni uslovi otplate osnovnog ugovora.

Hipoteka uspostavljena rešenjem Službe za katastar nepokretnosti u Kragujevcu broj: 952-02-2585/2010 od 07.05.2010. godine, rešenjem broj 952-02-772/2012 od 06.04.2012 godine i rešenjem br. 952-02-3884/2012 od 16.07.2012 godine.

Dana 08.01.2013 godine zaključen Aneks broj 1 Ugovora o investicionom kreditu broj 19601 kojim su promenjeni uslovi otplate osnovnog ugovora, kredit dospeva u celosti za naplatu 30.11.2013 godine.

Hipoteka uspostavljena rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Kragujevac br. 952-02-1592/2013 od 29.01.2013 godine (sa rokom otplate do 30.11.2013 godine).

XIV Založni poverilac: Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza
Republike Srbije a.d. Beograd

1. Objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića – fabrika konditorskih
proizvoda „Kondiva“
(kat.parcela 2560, br. zg.1, potes Drugi Lug, list nepokretnosti 819 k.o. Žbevac)

2. Poslovni prostor u ulici Savskoj br. 9-11, Beograd
( k.p. 845, list nepokretnosti 155 k.o. Savski Venac)

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dinarskom kreditu br. KP-1413/12 od 21.11.2012. godine u iznosu od 2.000.000,00 Eur-a.
Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ Službe za katastar nepokretnosti Beograd 2 broj 952-02-21526/12 od 17.12.2012 godine.

XV Založni poverilac: Poljoprivredna banka-Agrobanka a.d.
Beograd

6. Objekat u Leskovcu
(kat.parcela 995/3, list nepokretnosti broj 91 KO Leskovac)
Hipoteka uspostavljena rešenjem SKN Leskovac br. 952-02-1720/2011 od 03.08.2011 godine.
7. Objekat u Jagodini
( k.p.681/11, list nepokretnosti broj 11996 KO Jagodina)
Hipoteka uspostavljena rešenjem SKN Jagodina br. 952-02-2305/2011 od 19.07.2011 godine.
8. Objekat u Čačku
( k.p.4458/63, list nepokretnosti broj 9331 KO Čačak)
Hipoteka uspostavljena rešenjem SKN Čačak br. 952-02-2369/2011 od 28.09.2011 godine.
9. Objekat u Boru
( k.p.785, list nepokretnosti broj 3200 KO Bor I)
Hipoteka uspostavljena rešenjem SKN Bor br. 952-02-689/2011 od 04.07.2011. g.
10. Objekat u Vranjskoj Banji - „SIMCHEM“ i „VIS“
( k.p.430/1, list nepokretnosti broj 716 Vranjska Banja)

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu za trajna obrtna sredstva po valutnoj klauzuli broj 02-49/12 od 25.04.2012 godine u iznosu od 222.447.000,00 dinara, što po srednjem kursu NBS na dan 19.04.2012 godine iznosi 2.000.000,00 EUR-a.


XVI Založni poverilac: Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Robna kuća „Kokra“ u Novom Sadu (list nepokretnosti 19197 KO Novi Sad I, k.p. 4714, ul. Bulevar oslobođenja 31)
Objekat u Zemunu (list nepokretnosti 721. KO Zemun Polje, k.p. 607/2, 607/3
607/4, 607,5 i 607/6)
Zgrada br. 2 - Štofara u Vranju (list nepokretnosti 13858 KO Vranje 1, k.p. 10492)

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 61673007 od 27.02.2013 godine na iznos od 370.000.000,00 dinara.

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 61673008 od 26.04.2013 godine u iznosu od 220.000.000,00 dinara.

XVII Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije, Niš

FABRIKA DUŠEKA - BUJANOVAC
( kat.par. br.2741/1, list nepokretnosti br. 1946 KO Bujanovac 02)

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu broj 22727 od 04.01.2013 godine u iznosu od 300.000.000,00 dinara.
Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Bujanovac br. 952-02-3 od 04.01.2013 godine.

XVIII Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije, Niš

Zgrada br. 1 - Nameštaj i tapetarija, Vranje
(kat.par. 10492, list nepokretnosti 13858 KO Vranje 1)
Robna kuća Kruševac,
(kat.par. 688/1, list nepokretnosti 7259 KO Kruševac)
Robna kuća Kotež II Pančevo
(k.p.657/15, list nepokretnosti 15035 KO Pančevo)

Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu broj 19601 od 26.04.2010 godine, Aneksu I od 08.01.2013 godine i Aneksu broj II ugovora od 22.08.2013 godine, na iznos od 350.000.000,00 dinara.


XIX Založni poverilac: Grad Beograd, Sekretarijat za finansije,
Uprava javnih prihoda

Zgrada br. 3 – Zgrada ugostiteljstva - Restoran, Vranje
(kat.par. 10492, list nepokretnosti 13858 KO Vranje 1)

Obezbeđenje potraživanja po osnovu odlaganja plaćanja duga po Objedinjenom zapisniku o usaglašenom stanju duga po osnovu izvornih javnih prihoda za dospele obaveze i kamatu za period od 01.01.2008. do 31.12.2013 godine broj I-02-433-96/2014 od 21.02.2014 godine u ukupnom iznosu od 41.886.531,20 dinara sa rokom otplate u 24 mesečne rate u skladu sa Sporazumom o odlaganju plaćanja duga zaključenim između poverioca Grad Beograd, Sekretarijat za finansije, Uprava javnih prihoda i Simpo ad Vranje.

Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Vranje broj 952-02-12-31/2014 od 24.02.2014 godine.

10. Podaci o hartijama od vrednosti

10.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija1.059.700
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSSMPOE35631
Nominalna vrednost hartije5.670
Obračunska vrednost akcije3.053,65
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividende po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

10.2. Podaci o dužničkim hartijama:

Broj izdatih hartija
Oznaka emisija serija
Vrsta i klasa hartije
Datum početka primarnog trgovanja
Datum završetka primarnog trgovanja
Datum knjiženja na vlasničke račune
Rok dospeća u danima
Datum dospeća
CFI kod
ISIN broj
Nominalna vrednost hartije
Ukupna vrednost emisije
Kamatna stopa
Način obračuna kamate
Cena iz primarne prodaje
Ostale karakteristike serije

10.3. Podaci o varantima:

Broj izdatih hartija
Oznaka emisija serija
Vrsta i klasa hartije
Hartija na koju se odnosi varant
Paritet
Cena izvršenja
Saldiranje
Tip derivata
Tip izvršenja
Datum knjiženja na vlasničke račune
Datum dospeća
CFI kod
ISIN broj
Cena iz primarne prodaje
Ostale karakteristike varanta

11. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je utvrđena tako što se ukupna aktiva umanjuje za iznos gubitka iznad visine kapitala, iznos dugoročnih rezervisanja i obaveza i odloženih poreskih obaveza i ovde iznosi 3.527.322.000 dinara, zatim umanjuje za iznos društvenog kapitala, pa se dobijeni iznos od 3.235.957.443 dinara, deli brojem komada akcija 1.059.700 i time je dobijen iznos obračunske vrednosti od 3.053,65 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje95.415 komada obračunskih akcija društvenog kapitala - 8,26022% od ukupnog kapitala, koje Centralni registar HoV ne prikazuje (vrednost 291.364.557 dinara).
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluAB Invest a.d. Beograd - 100%, Simpo Line d.o.o. Vranje - 100%, Simpo drvo d.o.o Vranje - 100%, Simpo tepisi d.o.o. Donji Stajevac - 100%, Simpo dečiji krevetići d.o.o. Radovnica - 100%, Simpo dekor d.o.o. Vranje - 100%, Simpo cveće d.o.o. Vranjska Banja - 100%, Simpo Vlasina d.o.o. Vranje - 100%, Simbi d.o.o. Crna Trava - 100%, Simpo-commerc d.o.o. Beograd -100%, Simpo-ŠIK d.o.o. Kuršumlija - 100%, Si-market d.o.o. Vranje - 100%, Kondiva d.o.o. - 93,30%, Simpo Sirogojno d.o.o. - 10%,Industrija hrane DUNJA d.o.o. Beograd - 28,99%, Simpen d.o.o. Bujanovac - 33,00%, Simtak d.o.o. Vranjska Banja - 79,80, Simchem d.o.o. Beograd - 22,83%, SIK d.o.o. Neradovac - 49,00%, Siman d.o.o. - u likvidaciji Bujanovac - 49,00%, , Tehnički pregled RAŠKA d.o.o. Vranje - 48,92%, KCS d.o.o. Beograd - 100%, Simpo d.o.o. Podgorica - 100%, Simgor d.o.o. Podgorica - 100%, SIK d.o.o. Bosanska Gradiška - 100%, Simpo Sarajevo - 100%, Simak Simpo Internacional Skoplje - 100%, Simpo Mobelhandels Gmbh, Nemačka - 100%, Simpo Albanija - 100%
Naziv ovlašćenog revizoraEURO AUDIT d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje bez rezerve
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno
značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2013. godine, kao i
rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u
skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima
finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Skretanje pažnje
Naše mišljenje ne sadrži rezervu po sledećem:
a) Shodno Zaključku Vlade Republike Srbije 05 Broj: 42-9415/2013, a na predlog
Ministarstva privrede, Društvo je izvršilo procenu fer vrednosti nekretnina, postrojenja i
opreme na dan 31. oktobar 2013. godine. Procenu su izvršila stručna lica zaposlena u
Društvu u skladu sa dozvoljenim postupkom MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema.
Radi potvrđivanja efekata procene fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme, shodno
Međunarodnom standardu revizije 620 – Korišćenje rezultata rada stručnjaka
angažovanog od strane revizora, angažovani su nezavisni ovlašćeni sudski veštaci, koji su
izvršili proveru procene nekretnina objekata, postrojenja i opreme.
Prema Izveštaju i proceni nezavisnih ovlašćenih sudskih veštaka, angažovanih od strane
revizora utvrđena su značajna odstupanja u odnosu na procenu urađenu od strane Društva.
Evidentiranjem korigovanih efekata procene utvrđenih od strane sudskih veštaka suprotno
MRS 16 (bez dokumentovanog osnova), radi usklađivanja analitičkih i sintetičkih
evidencija nekretnina i opreme, uvećane su revalorizacione rezerve na teret gubitka ranijih
godina u iznosu od 416,391 hiljadu dinara, za koliko je Društvo precenilo revalorizacione
rezerve i finansijski rezultat (gubitak) ranijih perioda.
b) Društvo nije u skladu sa MRS 19 – Zarade zaposlenih i članom 128. Kolektivnog ugovora
potpisanog 15.08.2006. godine između generalnog direktora Društva i Samostalnog
sindikata, izvršilo rezervisanja za isplatu jubilarnih nagrada i otpremnina kod odlaska u
penziju. U nedostatku parametara za utvrđivanje rezervisanja (ostvareni radni staž do dana
bilansa, godine starosti zaposlenih i dr.) nismo mogli da utvrdimo uticaj uvođenja ovih
vrsta rezervisanja na finansijski rezultat. Uvođenje ovih vrsta rezervisanja prema poreskim
propisima u Republici Srbiji ne priznaje se kao trošak tekućeg perioda i zahteva korekciju
oporezive osnovice poreza na dobit.
c) Kao što je navedeno u napomeni 40 uz finansijske izveštaje Društvo vodi veliki broj
sudskih sporova, u svoje ime i svoj račun, i u ime povezanih društava. Iznosi konačnih
gubitaka po osnovu sudskih sporova mogu biti uvećani po osnovu obračunatih zateznih
kamata do datuma okončanja sporova, odnosno do datuma konačnih isplata po sporovima.
Rukovodstvo smatra da sudski sporovi koji se vode protiv Društva neće prouzrokovati
materijalno značajne štete po Društvo.
d) Društvo je na većem delu svoje imovine, upisalo hipoteke i zaloge kao obezbeđenje
kredita koje koristi i kredita koje koriste zavisna društva kao i na ime namirenja obaveza
za poreze i doprinose iz zarada.
e) Da bi se stvorili uslovi za održavanje likvidnosti u oblasti dugoročnog finansiranja racio
finansijske stabilnosti ne sme biti viši od jedan. Budući da je racio finansijske stabilnosti
31.12.2013. godine 1,61, a da bi se on snizio na jedan, nedostaje kapitala, odnosno
dugoročnih izvora u iznosu od 6,986,698 hiljada dinara. Sve dok se ne pribavi nedostajući
kapital, odnosno dok racio finansijske stabilnosti ne bude jedan ili niži od jedan,
korporacija neće moći održavati likvidnost u dužem periodu.
Budući da je ostvaren negativan finansijski rezultat gubitak, poslovni dobitak i dobitak
redovne aktivnosti, stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog dobitka redovne aktivnosti
(864,22%) iskazuje koliko procenata nedostaje poslovnog prihoda da bi dobitak redovne
aktivnosti bio neutralan (nulti). Shodno tome, Društvo ima ozbiljan problem održavanja
tekuće likvidnosti koja se odražava na mogućnost nastavka poslovanja u neograničenom
periodu.
f) Shodno Protokolu o merama i aktivnostima koje je potrebno preduzeti u postupku
rešavanja dugovanja društva prema državnim poveriocima i Zaključku Vlade Republike
Srbije 05 broj 420-1431/2014 od 14. februara 2014. godine, ukupne obaveze po osnovu
poreskog duga i ostalih dugova po osnovu javnih prihoda Društva i povezanih društava sa
stanjem na dan 31. decembra 2013. godine, treba da budu konvertovane u trajni ulog
Republike Srbije u kapitalu »Simpo« a.d. Vranje.
g) Društvo je na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 42-9415/2013, radi
realnog iskazivanja imovine i obaveza, shodno MRS 8 - Računovodstvene politike,
promene računovodstvenih procena i greške, izvršilo ispravke materijalno značajnih
grešaka na pozicijama dugoročnih finansijskih plasmana, zaliha, stalnih sredstava
namenjenih prodaji, kratkoročnih potraživanja, aktivnih vremenskih razgraničenja i
obaveza po osnovu javnih prihoda, korekcijom finansijkog rezultata ranijih godina
(gubitka) u ukupnom iznosu od 4,901,924 hiljade dinara. Društvo je korekcije izvršilo u
bruto stanju tekućeg perioda, na teret i u korist odgovarajućih pozicija aktive i pasive, ali
ne u finansijskim izveštajima prethodnog perioda prepravljanjem početnog stanja za
najraniji prezentovani prethodni period u skladu sa MRS 8.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06.2014. godine, Društvo je donelo Odluku o usvajanju Finansijskih izveštaja SIMPO a.d. za 2013. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu i Odluku o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2013. godinu.
Ukupna vrednost sporova u kojima je SIMPO a.d. TUŽENI na dan 14.03.2014.godine iznosi 415.875.655,00 RSD, 9.915.809,36 EUR i 30.190.827 USD, i to:
1) 97 izvršni privredni spor, ukupne vrednosti 88.478.064,00 RSD i 170.208,45 EUR
2) 58 izvršni radni spor, ukupne vrednosti 6.215.371,00 RSD
3) 60 privredna spora u toku, ukupne vrednosti 204.811.650,00 RSD, 9.745.600,91 EUR i 30.190.827 USD
4) 104 radnih sporova u toku, ukupne vrednosti 27.084.275,00 RSD
5) 25 parničnih sporova u toku, ukupne vrednosti 79.386.592,00 RSD
6) 8 privrednih sporova u kojima su tužena zavisna preduzeća, ukupne vrednosti 9.899.703,00 RSD

Ukupna vrednost sporova u kojima je SIMPO a.d. TUŽILAC na dan 14.03.2014.godine iznosi 688.180.502,00 RSD, 2.551.325,05 EUR i 4.372.773,29 USD, i to:
1) 328 izvršna privredna spora, ukupne vrednosti 263.267.379,00 RSD , 103.742,00 EUR , 1.327.502,00 USD
2) 107 privrednih sporova u toku, ukupne vrednosti 360.414.190.00 RSD, 3.045.241.29 USD i 2.426.471,05 EUR
3) 36 privrednih sporova koje vode zavisna preduzeća, ukupne vrednosti 17.763.085,00 RSD i 21.112 EUR
4) 124 parničnih sporova parnični 32.916.909,00 RSD
5) 144 sporova po osnovu potrošačkih kredita, ukupne vrednosti 13.818.939,00 RSD
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBrokersko dilersko društvo “FIMAKS BROKER” a.d. Beograd, Jug Bogdanova 26
Član Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
Član Beogradske berze
Telefon/fax: 011/2631-052, 2631-062
e-mail: broker@fimaks.rs


Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


__________________________________
Slađan Disić, generalni direktor


__________________________________
Milorad Đorđević, direktor finansijsko planske službe PC Beograd____________________________________________________________________
Slađan Disić, generalni direktorFIMAKS BROKER AD BEOGRAD