NEUSAGLAŠEN PODATAK O BROJU UKLJUČENIH AKCIJA SA BROJEM AKCIJA UPISANIM U CENTRALNOM REGISTRU
verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

http://www.fimaks.rs/broker

Datum podnošenja Informatora berzi20.10.2005.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora30.03.2016.SIMBOL: SMPO1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaSIMPO AD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaRadnička  12
Vranje
Republika Srbija
Web adresawww.simpo.rs
Datum osnivanja05.12.1963.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 796/2007 od 05.02.2007
Matični broj07105681
PIB - poreski identifikacioni broj100549457
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Srpska banka A.D.295-1201789-41
Alpha Bank Srbija A.D.180-7191210011274-77
AIK banka A.D.105-6032-72
Komercijalna banka A.D.205-59554-3
Vojvođanska banka A.D.355-1057224-65
Unicredit Bank Srbija A.D.170-30009039440-28
Banca Intesa A.D.160-6911-4
Šifra delatnosti03109
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja ostalog nameštaja
Ime i prezime direktoraSlađan Disić
Ime i prezime osobe za kontaktLidija Pešić
Telefon017/422-911
Faks017/424-136
e-maillidija@simpo.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaFIMAKS BROKER AD BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA19.327.42620.309.37221.757.956
Stalna imovina9.653.7429.398.89215.692.362
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja31.80333.27932.953
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva4.852.9614.672.8988.144.034
- Nekretnine postrojenja i oprema4.852.9614.568.3417.331.934
- Investicione nekretnine0104.557812.100
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani4.768.9784.692.7157.515.375
- Učešća u kapitalu4.247.5414.439.3946.522.031
- Ostali dugoročni finansijski plasmani521.437253.321993.344
Obrtna imovina9.673.68410.910.4806.060.231
- Zalihe3.087.0752.999.7721.493.653
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja11.29111.2911.240.355
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina6.575.3187.899.4173.326.223
- Potraživanja4.218.3362.736.1501.048.359
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak000
- Kratkoročni finansijski plasmani125.7832.138.076121.837
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina125.130112.64455.181
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja2.106.0692.912.5472.100.846
- Odlozena poreska sredstva005.363
Poslovna imovina19.327.42620.309.37221.757.956
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva456.221421.960103.943

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA19.327.42620.309.37221.757.956
Kapital6.768.1736.237.0253.527.322
- Osnovni kapital6.558.3586.558.3586.558.358
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve000
- Revalorizacione rezerve11.23426.2475.229.249
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak198.581198.581198.581
- Gubitak0546.1618.458.866
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze12.549.91914.064.15518.230.634
- Dugoročna rezervisanja000
- Dugoročne obaveze6.806.0057.611.6997.912.350
- Dugoročni krediti2.547.7133.293.5023.607.241
- Ostale dugoročne obaveze4.258.2924.318.1974.305.109
- Kratkoročne obaveze5.743.9146.452.45610.318.284
- Kratkoročne finansijske obaveze1.247.0301.480.7173.154.657
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja2.323.7032.448.1312.136.823
- Ostale kratkoročne obaveze1.983.9912.312.6964.503.781
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 187.434209.253426.564
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak1.7561.65996.459
Odložene poreske obaveze9.3348.1920
Vanbilansna pasiva456.221421.960103.943

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI5.763.8355.540.1764.420.120
- Prihodi od prodaje5.405.1585.568.4804.656.606
- Prihodi do aktiviranja učinaka1.0591.177617
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka222.45300
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka075.204283.412
- Ostali poslovni prihodi135.16545.72346.309
POSLOVNI RASHODI6.322.7766.481.1165.901.763
- Nabavna vrednost prodate robe151.707133.88787.732
- Troškovi materijala3.272.2453.470.0132.985.468
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi2.040.0032.075.3532.077.043
- Troškovi amortizacije i rezervisanja190.671166.309212.886
- Ostali poslovni rashodi668.150635.554538.634
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK558.941940.9401.481.643
Finansijski prihodi29.717308.90022.458
Finansijski rashodi692.181967.3701.149.952
Ostali prihodi1.601.8861.275.302220.846
Ostali rashodi333.968229.585564.819
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA46.51300
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0553.6932.953.110
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja06.4120
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja8.761024.439
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA37.75200
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0547.2812.977.549
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda02246.787
Odloženi poreski rashod perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda2.3401.14213.555
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK40.09200
NETO GUBITAK0546.1613.010.781
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA21.757.95618.593.30718.980.714
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA15.692.36215.379.98515.073.997
Nematerijalna imovina32.95331.40736.111
Nekretnine , postrojenja i oprema8.144.0347.752.1057.440.065
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani7.455.8407.539.6397.543.474
Dugoročna potraživanja59.53556.83454.347
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA5.36324.69145.604
OBRTNA IMOVINA6.060.2313.188.6313.861.113
Zalihe2.734.0081.876.1072.203.784
Potraživanja po osnovu prodaje996.736848.8881.413.449
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja51.62324.31533.638
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani121.837110.62240.696
Gotovinski ekvivalent i gotovina55.181267.685105.951
Porez na dodatu vrednost3.3552.2500
Aktivna vremenska razgraničenja2.097.49158.76463.595
VANBILANSNA AKTIVA103.943401.078513.568

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015.
UKUPNA PASIVA21.757.95618.593.30718.980.714
KAPITAL3.527.3223.043.1304.687.707
Osnovni kapital6.558.3587.915.6659.910.689
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme5.113.3524.652.1684.605.383
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata121.036157.305161.139
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata5.1395.1395.139
Nerasporedjeni dobitak198.58100
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak8.458.8669.676.8699.984.365
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE7.912.3507.943.6798.122.392
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze7.912.3507.943.6798.122.392
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE10.318.2847.606.4986.170.615
Kratkoročne finansijske obaveze3.154.6573.768.0501.729.628
Primljeni avansi, depoziti i kaucije17.13518.81331.848
Obaveze iz poslovanja1.483.5311.354.1231.460.945
Ostale kratkoročne obaveze5.139.9382.019.6002.585.876
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost025.1606.166
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine523.023420.752356.152
Pasivna vremenska razgraničenja000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA103.943401.078513.568

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015.
POSLOVNI PRIHODI4.702.9151.116.8282.281.081
Prihodi od prodaje roba55.44112.98616.301
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga4.601.1651.065.4781.435.012
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.00779.039
Drugi poslovni prihodi46.30938.36450.729
POSLOVNI RASHODI6.184.5583.447.2063.121.156
Nabavna vrednsot prodate robe87.73263.32631.846
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe6171511.158
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00225.458
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga283.412778.0800
Troškovi materijala2.760.054466.546681.477
Troškovi goriva i energije225.41499.685137.140
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi2.077.0431.560.7811.973.873
Troškovi proizvodnih usluga286.85082.308100.434
Troškovi amortizacije212.886232.378247.686
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi251.784164.253175.316
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK1.481.6432.330.378840.075
FINANSIJSKI PRIHODI22.45849.578229.500
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0014.687
Prihodi od kamata9.4135.202206.035
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule13.04544.3768.778
FINANSIJSKI RASHODI1.149.9521.586.058543.368
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi000
Rashodi kamata901.2951.301.729494.229
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule248.657284.32949.139
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA1.127.4941.536.480313.868
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0537168.098
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA356.329340.08828.425
OSTALI PRIHODI220.84682.452764.556
OSTALI RASHODI208.490281.71978.696
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA2.953.1104.405.676328.410
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA24.4392.020.6220
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA2.977.5496.426.298328.410
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda46.78700
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda13.55519.32820.913
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK3.010.7816.406.970307.497
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Fabrika dušekaBujanovac21.195----
Fabrika ramovskih konstrukcijaPreševo7.010----
Fabrika SIMEHBujanovac3.560----
Fabrika stilskog nameštajaSurdulica5.136----
Industrijska zonaJužnomoravskih brigada bb, Vranjska Banja10.018----
Kompleks SIMPOVranje47.593----

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
SIMPO RAZVOJOmladinskih brigada, Vranje1.525-
Hotel PRŽARVranje3.369-
Poslovne prostrorijeVule Antića, Vranje323-
Upravna zgradaKralja Stefana Prvovenčanog, Vranje2.453-
SIMPO-RAŠKAOmladisnkih brigada 5, Vranje1.742-
Tržni centar-salon nameštajaPariske komune, Vranje1.280-
Salon nameštajaStefana Prvovenčanog 58, Vranje1.050-
Prodavnice VranjeVranje1.732-
Stovarište, ogledna stanicaKosovska 130, Vranje1.292-
ProdavnicaVranjska Banja102-
Upravna zgrada PROMETBujanovac2.542-
Robna kuća SIMPOBeograd, Hadži Nikole Živkovića 63.431-
Magacin robne kuće i pomoćni objektiBeograd, Hercegovačka 5863-
Parking prostorBeograd, Hadži Nikole Živkovića 6218-
Poslovni objekat-prostorije 1,3 i 4 na I i II spratuBeograd, Svaska 9849-
Robna kuća LIPOV LADBulevar Kralja Aleksandra 276, Beograd1.979-
Poslovni prostorBeograd, Nušićeva 12 A542-
Distributivni centar VrčinVrčin3.401-
Magacin MakišBeograd, Obrenovački put 42 a2.640-
Poslovni klub privrednika (suvlasništvo)Beograd, Šekspirova 27810-
Magacina ALTINABeograd2.364-
Robna kuća KOKRANovi Sad1.828-
Robna kuća SIMPOZrenjanin1.396-
Robna kuća KOTEŽ IIPančevo1.988-
Salon nameštaja KOTEŽPančevo516-
Robna kućaŠabac, Miloša Pocerca 1815-
Salon nameštaja SIMPOUžice1.757-
Robna kuća SIMPOKruševac1.994-
Salon SIMPOČačak585-
Salon SIMPOJagodina751-
Salon SIMPOKragujevac584-
Magacin gotove robeAranđelovac248-
Salon SIMPONovi Pazar--
Apartman 418Apartmansko naselje JEZERO, Vrnjačka Banja35-
Apartman 16Apartmansko naselje BORJAK, Vrnjačka Banja101-
Salon SIMPOKladovo196-
Robna kuća SIMPOBor2.264-
CvećaraNiš90-
Magacin SIMPOLeskovac4.440-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Bitolj795-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Skoplje1.357-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Veles2.000-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Ohrid448-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Strumica599-
Izložbeno prodajni salon SIMPOMakedonija, Prilep776-
Poslovni prostorKosovo i Metohija, Peć588-
Poslovni prostorKosovo i Metohija, Gnjilane522-
Poslovni prostorKosovo i Metohija, Prizren306-
Poslovni prostorHrvatska, Split796-
Poslovni prostorHrvatska, Zadar266-
Poslovni prostorHrvatska, Samobor2.100-
Poslovni prostorHrvatska, Siget - Bračak1.548-
Poslovni prostorCrna Gora, Herceg Novi309-
Robna kućaCrna Gora, Podgorica3.843-
Poslovni prostorCrna Gora, Podgorica1.018-
Poslovni prostor PančevoPančevo231-
Robna kuća SIMPO, BujanovacBujanovac1.095-

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni centar VranjeVranje5.029-
Poslovni centar BeogradBeograd, Hadži Nikole Živkovića 62.069-

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Kompleks SIMPO, Vranje11,93
SIMPO-RAŠKA, Vranjezemljište uz zgradu1,48
Zemljište tehnički pregled DUNAV, Vranje0,58
Industrijska zona, Vranjska Banjazemljište i saobraćajnice1,94
Njive i šume KO Komarevo, Vranjska Banjanjive i šume1,16
Fabrika SIMEH, Bujanovac0,24
Fabrika DUŠEKA, Bujanovac1,91
Upravna zgrada PROMET, Bujanovac0,16
Fabrika ramovskih konstrukcija, Preševo2,61
Fabrika stilskog nameštaja, Belo Polje, Surdulica3,49
Zemljište uz zgradu, Hadži Nikole Živkovića 6, Beogradzemljište uz zgradu0,18
Distributivni centar Vrčinzemljište uz zgradu0,95
Magacin SIMPO, Leskovaczemljište uz zgradu1,44
Zemljište van kompleksa SIMPOnjive i pašnjaci3,39
Skladište sekundarnih sirovinazemljište2,28
Poslovne prostorijedvorište0,03
Ekonomatzemljište uz zgradu0,06
Tržni centar, Vranjezemljište uz zgradu0,29
Stovarište ogledna stanicadvorište0,16
Poslovni prostor Beogradzemljište uz zgradu0,07
Poslovni objekat Savska 9, Beogradzemljište uz zgradu0,04
Magacin Altinazemljište uz zgradu1,27
Robna kuća KOKRA., Novi Sadzemljište uz zgradu0,05
Robna kuća SIMPO, Zrenjaninzemljište uz zgradu0,02
Robna kuća SIMPO, Kruševaczemljište uz zgradu0,02
Magacin gotove robe Aranđelovaczemljište uz zgradu0,03

12. Realni tereti na imovini

I Založni poverilac: NLB «InterFinanz» d.o.o. Beograd, ul. Čika Ljubina br. 11 1. Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira, Robna kuća „Simpo“ u Beogradu, u ulici Hadži Nikole Živkovića br. 6 (k.p. 464/2, K.O. Beograd 5, list nepokretnosti 625 KO Savski Venac) 2. Porodična stambena zgrada u Zrenjaninu u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića 21 (na k.p. 4850, list nepokretnosti 4377 KO Zrenjanin I) a) Obezbeđenje Ugovora o zajmu od 07.07.2004. godine i pratećih Aneksa od 1-6, kao i Aneksa br. 7 od 22.04.2009. g., Aneksa br. 8 od 04.03.2011 g. i Aneksa br. 9 od 26.06.2012 godine u iznosu od 3.000.000 EUR-a (preostali iznos glavnice zajma 2.341.349,47 Eur-a) sa sporednim potraživanjem zaključenog sa NLB InterFinanz AG, Zurih Switzerland. b) Obezbeđenje Ugovora o zajmu od 01.10.2004. g. i pratećih Aneksa 1-8 i Aneksa br. 9 od 26.06.2012 godine u iznosu od 700.000 EUR-a (preostali iznos glavnice zajma 531.314,88 Eur-a) sa sp.p. zaključenog sa NLB InterFinanz AG, Zurih, Switzerland. c) Obezbeđenje Ugovora o zajmu od 31.05.2005 godine i pratećih Aneksa 1-5, i Aneksa br. 6 od 26.06.2012 godine u iznosu od 1.800.000 EUR- a (preostali iznos glavnice zajma 1.344.809,69 Eur-a) zaključenog sa NLB InterFinanz AG, Zurih d) Obezbeđenje Ugovora o zajmu od 17.07.2006 godine i pratećih Aneksa 1-5, i Aneksa br. 6 od 26.06.2012 godine u iznosu od 1.300.000 EUR- a (preostali iznos glavnice zajma 1.123.529,41 Eur-a) zaključenog sa NLB InterFinanz AG, Zurih i Industrije konditorskih proizvoda „Kondiva“ d.o.o. Bujanovac. e) Obezbeđenje Ugovora o zajmu od 09.09.2008. godine, Aneksa br. 1 od 04.03.2011 godine i Aneksa br. 2 od 26.06.2012 godine u iznosu od 1.000.000,00 Eur-a (preostali iznos glavnice zajma 753.076,92 Eur-a) sa sp.p. zaključenog sa NLB InterFinanz AG, Zurih, Switzerland. II Založni poverilac:»BANCA INTESA» a.d. Beograd 1. Robna Kuća «Lipov Lad», Beograd, Bulevar revolucije 276 (Bulevar Kralja Aleksandra 276) (kat.par. 7316/3, list nepokretnosti 4814 K.O. Zvezdara) 2. Poslovna zgrada Beograd, Nušićeva 12a (V-VIII sprat) (kat. par. 2859, list nepokretnosti 1595 K.O. Stari Grad) 3. Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnog papira Robna kuća „SIMPO“ u Beogradu u ul. Hadži Nikole Živkovića 6 (kat. par. 464/2, list nepokretnosti 625 K.O. Savski Venac) Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu br. 54-420-0116335.4 od 04.08.2010. godine na iznos od 2.400.000 Eur-a i Aneksa br. 1 tog Ugovora od 22.12.2011 godine koji se vodi na partiji 54-420-1304912.3. Obezbeđenje po osnovu Ugovora o okvirnom dugoročnom kreditu br. 54-420-1303926.8 od 13.12.2010 godine u iznosu do 1.925.000,00 Eur-a (bio na 2.100.000 Eur-a) i Aneksa br. 1 tog Ugovora od 22.12.2011 godine koji se vodi na partiji 54-420-1304911.5. Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 54-420-1305765.7 od 04.02.2013 godine u iznosu od 70.000.000,00 dinara. Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kratkoročnom dinarskom kreditu broj 54-420-0131521.9 od 27.03.2013 godine u iznosu od 250.000.000,00 dinara, Aneksom I od 12.07.2013 godine prelazi u partiju 54-420-0133035.8. Sva prava i obaveze iz napred navedenih ugovora zajedno sa svim sredstvima obezbeđenja preneta su na novog poverioca Agenciju za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije ad Užice. III Založni poverilac: Ministarstvo finansije – poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike Objekat i zemljište Fabrike ramovskih konstrukcija u Preševu ( k.p. br. 1844 KO Preševo po posedovnom listu br. 2905) - hipoteka I reda - Obezbeđenje po osnovu plaćanja doprinosa za RUJP Vranje sa stanjem na dan 31.12.2003. g. u iznosu od 470.251.444,20 dinara. Hipoteka je uspostavljena Rešenjem Opštinskog suda u Preševu R.br. 12/04 od 02.04.2004 godine. IV Založni poverilac: Univerzal banka a.d. Beograd u stečaju 1. Salon Užice Zgrada trgovine – Podzemni objekat, broj zgrade 2, površine 1695 m2, k.p. br. 9206/1 (stari broj 870) Užice, upisana u listu nepokretnosti br. 10969 KO Užice (stari broj 5386 KO Užice) 2. Tržni centar – Vranje, kat.parcela br. 6429/4, list nepokretnosti br. 13509 KO Vranje 1 3. «Simpo-Drvo» Pilana Ćićevac (k.p. br. 4117, list nepokretnosti br. 3230 KO Ćićevac) Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0112975.7 od 29.03.2012 godine i Ugovora o pristupanju dugu br. 506/12 od 29.03.2012 godine, na iznos od 490.000,00 Eur-a, zaključen između „Simpo Dekora“ i Univerzal banke. Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0112974.9 od 29.03.2012 godine i Ugovora o pristupanju dugu br. 500/12 od 29.03.2012 godine, na iznos od 490.000,00 Eur-a, zaključen između „Simpo Line“ i Univerzal banke. Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0113356.8 od 06.12.2012 godine i Ugovora o pristupanju dugu broj 2149/12 od 06.12.2012 godine u iznosu od 1.365.000,00 Eur-a zaključen između „Simpo Dekor“ d.o.o. Vranje i Univerzal banke a.d. Beograd. Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0113478.5 od 20.02.2013 godine a sve u skladu sa Ugovorom o pristupanju dugu 184/13 od 20.02.2013 godine u iznosu od 500.000,00 Eur-a, zaključen između Simpo Dekora i Univerzal banke. Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kreditu broj 03-420-0113513.7 od 20.03.2013 godine, zaključenog između Preduzeća za proizvodnju i promet sunđera i netkanog tekstila „SIMPEN“ d.o.o. Bujanovac i „Univerzal banke“ a.d. Beograd a sve u skladu sa Ugovorom o pristupanju dugu broj 343/13 od 20.03.2013 godine, u iznosu od 20.000.000,00 dinara, zaključen između SIMPO AD i Univerzal banke. TRŽNI CENTAR VRANJE - kat.parcela br. 6429/4, list nepokretnosti br. 13509 KO Vranje 1 -Obezbeđenje po osnovu Ugovora o izdavanju garancije broj 03-423-0305508.6 od 01.04.2013 godine zaključenog između Univerzal banke i SIMPO AD na osnovu koga je poverilac izdao za račun SIMPA a u korist JP za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd garanciju za obezbeđenje plaćanja na iznos od 18.000.000,00 dinara sa rokom važnosti do 10.03.2014 godine. - ROBNA KUĆA BUJANOVAC – Simpov deo (zgrada površine 0h 11a 10m2 na mestu zvanom Dućan, na k.p. br. 3705, upisanoj u list nepokretnosti broj 1815 KO Bujanovac). Obezbeđenje potraživanja prema dužniku Industriji konditorskih proizvoda „KONDIVA“ d.o.o. Bujanovac po osnovu Ugovora o kreditu broj kreditne partije 03-420-0113538.2 od 30.03.2013 godine zaključenim između Univerzal banke i Kondiva doo Bujanovac u iznosu od 50.000.000,00 dinara a sve u skladu sa Ugovora o pristupanju dugu broj 437/13 od 30.03.2013 godine zaključen između Univerzal banke i SIMPO AD. V Založni poverilac: Ministarstvo finansije – poreska uprava Filijala Bujanovac Fabrika tepiha Donji Stajevac (k.p. br. 7958, površine 2935 m2 K.O. Donji Stajevac koja je evidentirana i dozvoljena je promena u listu nepokretnosti br. 723. K.O. Donji Stajevac) - Obezbeđenje po osnovu plaćanja doprinosa za RUJP Bujanovac sa stanjem na dan 21.09.2007. godine, u iznosu od 37.191.051,42 dinara. Hipoteka uspostavljena rešenjem Opštinskog suda u Vranju R.br. 1216/07 od 31.12.2007. godine. VI Založni poverilac: Ministarstvo finansije – poreska uprava Filijala Bujanovac Fabrika Dečijih krevetića Radovnica (k.p.br. 7993, pašnjak 4 klase, površina 12a 56m2 posedovni list br. 970 k.o. Radovnica) (k.p. br. 7990 (zemljište pod zgradom-objektom), površina 1ha 15a 02m2, posedovni list br. 971 k.o. Radovnica - Obezbeđenje po osnovu plaćanja doprinosa za RUJP Bujanovac sa stanjem na dan 21.09.2007. godine, u iznosu od 28.080.518,71 dinara. Hipoteka uspostavljena rešenjem Opštinskog suda u Vranju R.br. 1215/07 od 31.12.2007. godine. VII Založni poverilac: Ministarstvo finansije – Poreska uprava filijala Bujanovac Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira Objekat KARTONAŽA ( k.p. br. 10492 KO Vranje, list nepokretnosti 13858 K.O. Vranje 1) - hipoteka I reda - Radi obezbeđenja na ime dospele a neizmirene poreske obaveze poreskog dužnika «Kondiva» d.o.o. Žbevac prema RUJP Bujanovac sa stanjem na dan 11.05.2009. godine u iznosu od 23.773.671,20 dinara. Hipoteka uspostavljena Rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Vranje br. 952-02-506/2009. VIII Založni poverilac: HYPO ALPE-ADRIA-BANK – a.d. Beograd 1. - Zgrada tekstilne industrije ŠTOFARA, broj zgrade 2 ( na kat.par. br.10492, upisane u listu nepokretnosti br. 13858 KO Vranje (1)) - Obezbeđenje po osnovu Ugovora o restrukturiranju kredita L 1465/11 od 28.07.2011 godine i Aneksa I Ugovora o restrukturiranju kredita br. 1465/11 od 25.09.2012 godine u iznosu do 1.365.922,56 EUR-a. Hipoteka uspostavljena rešenjem SKN Vranje br. 952-02-1102/2013 od 17.07.2013 godine. IX Založni poverilac: Ministarstvo finansije – poreska uprava, Centar za velike poreske obveznike Fabrika lameliranog nameštaja u Zubinom Potoku ( k.p. br. 3662, 3709, 3711, 3714 upisane u prepisu iz posedovnog lista br. 913 KO Zubin Potok ) Obezbeđenje po osnovu plaćanja doprinosa za RUJP Vranje sa stanjem na dan 03.07.2009. godine u iznosu od 751.685.779,92 dinara. Hipoteka uspostavljena rešenjem OS u Kosovskoj Mitrovici R.br. 79/09 od 02.11.2009. godine. X Založni poverilac: SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD ZGRADA POSLOVNIH USLUGA – UPRAVA (na kat. parceli 10492, Zgrada broj 4, list nepokretnosti 13858) - Obezbeđenje po osnovu Ugovora o izdavanju garancije broj 295060000000147074 od 14.10.2011. godine u iznosu od 300.000,00 Eur-a. Aneksom I Ugovora od 01.10.2012 godine produžen rok važnosti garancije do 13.01.2012. godine. Aneksom II Ugovora od 11.01.2013 godine produžen rok važnosti garancije do 01.03.2014 godine, Aneksom IV ugovora od 27.02.2014. godine produžen rok važnosti garancije do 01.03.2015 godine. Hipoteka uspostavljena rešenjem Službe za katastar nepokretnosti uVranju broj 952-02-1124/2011 od 03.11.2011. godine, rešenjem broj 952-02-1657/2012 od 01.11.2012 godine, rešenjem 952-02-137/2013 od 05.02.2013 godine i rešenjem 952-02-12-47/2014 od 27.03.2014 godine. - Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu iz kreditne linije Evropske investicione banke br. 295914999948 od 10.05.2012 godine i Aneksa I od 25.12.2013 godine zaključen između poverioca Srpske banke ad Beograd, „Merlin“ doo Beograd i SIMPO ad Vranje kao jemca. Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Vranje br. 952-02-3940/2013 od 13.01.2014 godine. - Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu iz kreditne linije Evropske investicione banke broj 295914997135 od 10.05.2012 godine u iznosu od 2.000.000,00 Eur-a. Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Vranje br. 952-02-660/2012 od 18.05.2012 godine. XI Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije - Beograd Preduzeće za projektovanje, inženjering i opremanje Simpo Line d.o.o. Vranje, ul. Stefana Prvovenčanog 58 ( k.p. br. 5089, list nepokretnosti 14976 (stari broj 13500 KO Vranje ) Obezbeđenje po osnovu Ugovora o investicionom kreditu br. 18354 od 30.07.2009 godine overenim kod Prvog Opštinskog suda u Beogradu Ov.br. 9860/09 od 30.07.2009. godine u iznosu od 2.674.654,97 Eur-a. Dana 12.06.2012 godine zaključen Aneks br. 2 Ugovora o investicionom kreditu br. 18354 kojim su promenjeni uslovi otplate osnovnog ugovora tako što se krajnji rok otplate kredita produžava tako da poslednji anuitet dospeva za naplatu 30.06.2017 godine. Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Vranje br. 952-02-660/2009 od 31.07.2009 godine i rešenjem br. 952-02-1216/2012 od 25.09.2012 godine. Založno pravo na pokretnim stvarima – oprema za fabriku dečijih krevetića u Radovnici prema Specifikaciji koja je sastavni deo Ugovora o zalozi broj 18354/1 od 30.07.2009. godine XII Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije - Beograd Zgrada poslovnih usluga u Kragujevcu, ul. Zorana Đinđića11/b - poslovni prostor-jedna prostorija za koju nije utvrđena delatnost, koji se nalazi u niskom prizemlju zgrade poslovnih usluga- (kat.parcela 3910, list nepokretnosti br. 10044 K.O.:KG 3 – naselje „Centar 1“) Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu br. 19601 od 26.04.2010. godine u iznosu od 350.000.000,00 dinara. Dana 31.01.2012 godine zaključen Aneks Ugovora o dugoročnom kreditu i dana 12.06.2012 godine zaključen Aneks br. 1 ugovora o dugoročnom kreditu kojim su promenjeni uslovi otplate osnovnog ugovora. Dana 08.01.2013 godine zaključen Aneks broj 1 Ugovora o investicionom kreditu broj 19601 kojim su promenjeni uslovi otplate osnovnog ugovora. Hipoteka uspostavljena rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Kragujevac br. 952-02-1592/2013 od 29.01.2013 godine (sa rokom otplate do 30.11.2013 godine). XIII Založni poverilac: Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Beograd 1. Objekat prehrambene industrije i proizvodnje pića – fabrika konditorskih proizvoda „Kondiva“ (kat.parcela 2560, br. zg.1, potes Drugi Lug, list nepokretnosti 819 k.o. Žbevac) 2. Poslovni prostor u ulici Savskoj br. 9-11, Beograd ( k.p. 845, list nepokretnosti 155 k.o. Savski Venac) 3. Zgrada tehničkih usluga broj 2 i Zgrada poslovnih usluga broj 4 (Tehnički pregled Raška) ( k.p. 6415/1, list nepokretnosti 15333 novi (stari 13593) Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dinarskom kreditu br. KP-1413/12 od 21.11.2012. godine u iznosu od 2.000.000,00 Eur-a. Dana 27.03.2014 godine zaključen Sporazum broj S-1413/14 o regulisanju plaćanja dospelih obaveza po Ugovoru o dinarskom kreditu broj KP-1413/12 od 21.11.2012 godine, rok vraćanja kredita produžen do 31.01.2016 godine. Hipoteka prvog reda na objektu Tehnički pregled Raška (zgrada 2 i 4) i hipoteka drugog reda na objektu u ul. Savska br. 9-11, radi obezbeđenja potraživanja poverioca Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza RS, po osnovu Ugovora o izdavanju garancije za povraćaj avansa broj U/G-58-1/2015 od 08.05.2015. godine i Aneksa I Ugovora o izdavanju garancije zaključenog dana 14.07.2015. godine u iznosu od 539.135,53 Eur-a. XIV Založni poverilac: Poljoprivredna banka-Agrobanka a.d. Beograd u stečaju 1. Objekat u Leskovcu (kat.parcela 995/3, list nepokretnosti broj 91 KO Leskovac) Hipoteka uspostavljena rešenjem SKN Leskovac br. 952-02-1720/2011 od 03.08.2011 godine. 2. Objekat u Jagodini ( k.p.681/11, list nepokretnosti broj 11996 KO Jagodina) Hipoteka uspostavljena rešenjem SKN Jagodina br. 952-02-2305/2011 od 19.07.2011 godine. 3. Objekat u Čačku ( k.p.4458/63, list nepokretnosti broj 9331 KO Čačak) Hipoteka uspostavljena rešenjem SKN Čačak br. 952-02-2369/2011 od 28.09.2011 godine. 4. Objekat u Boru ( k.p.785, list nepokretnosti broj 3200 KO Bor I) Hipoteka uspostavljena rešenjem SKN Bor br. 952-02-689/2011 od 04.07.2011. g. 5. Objekat u Vranjskoj Banji - „SIMCHEM“ i „VIS“ ( k.p.430/1, list nepokretnosti broj 716 Vranjska Banja) Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu za trajna obrtna sredstva po valutnoj klauzuli broj 02-49/12 od 25.04.2012 godine u iznosu od 222.447.000,00 dinara, što po srednjem kursu NBS na dan 19.04.2012 godine iznosi 2.000.000,00 EUR-a. XV Založni poverilac: Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd Robna kuća „Kokra“ u Novom Sadu (list nepokretnosti 19197 KO Novi Sad I, k.p. 4714, ul. Bulevar oslobođenja 31) Objekat u Zemunu (list nepokretnosti 721. KO Zemun Polje, k.p. 607/2, 607/3 607/4, 607,5 i 607/6) Zgrada br. 2 - Štofara u Vranju (list nepokretnosti 13858 KO Vranje 1, k.p. 10492) Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 61673007 od 27.02.2013 godine na iznos od 370.000.000,00 dinara. Obezbeđenje po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 61673008 od 26.04.2013 godine u iznosu od 220.000.000,00 dinara. XVI Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije, Niš FABRIKA DUŠEKA - BUJANOVAC ( kat.par. br.2741/1, list nepokretnosti br. 1946 KO Bujanovac 02) Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu broj 22727 od 04.01.2013 godine u iznosu od 300.000.000,00 dinara. Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Bujanovac br. 952-02-3 od 04.01.2013 godine. XVII Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije, Niš Zgrada br. 1 - Nameštaj i tapetarija, Vranje (kat.par. 10492, list nepokretnosti 13858 KO Vranje 1) Robna kuća Kruševac, (kat.par. 688/1, list nepokretnosti 7259 KO Kruševac) Robna kuća Kotež II Pančevo (k.p.657/15, list nepokretnosti 15035 KO Pančevo) Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu broj 19601 od 26.04.2010 godine, Aneksu I od 08.01.2013 godine i Aneksu broj II ugovora od 22.08.2013 godine, na iznos od 350.000.000,00 dinara. XVIII Založni poverilac: Grad Beograd, Sekretarijat za finansije, Uprava javnih prihoda Zgrada br. 3 – Zgrada ugostiteljstva - Restoran, Vranje (kat.par. 10492, list nepokretnosti 13858 KO Vranje 1) Obezbeđenje potraživanja po osnovu odlaganja plaćanja duga po Objedinjenom zapisniku o usaglašenom stanju duga po osnovu izvornih javnih prihoda za dospele obaveze i kamatu za period od 01.01.2008. do 31.12.2013 godine broj I-02-433-96/2014 od 21.02.2014 godine u ukupnom iznosu od 41.886.531,20 dinara sa rokom otplate u 24 mesečne rate u skladu sa Sporazumom o odlaganju plaćanja duga zaključenim između poverioca Grad Beograd, Sekretarijat za finansije, Uprava javnih prihoda i Simpo ad Vranje. Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Vranje broj 952-02-12-31/2014 od 24.02.2014 godine. XIX Založni poverilac: Grad Vranje – Gradska uprava –Sekretarijat za finansije i privredu – Odsek lokalne poreske administracije Fabrika „Komo“ - Vranje Zgrada br. 1 drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira (kat.par. 10223, list nepokretnosti 13858 KO Vranje 1, površina 1218 m2) Dug po Zapisniku o usaglašenom stanju potraživanja po osnovu javnih prihoda i stanju duga na dan 04.12.2014. godine sa obračunatom kamatom do 04.12.2014. godine broj 436-1/2014-06 od 04.12.2014. godine neizmirenih a dospelih obaveza po osnovu javnih prihoda za period od 01.01.2005. do 04.12.2014. godine u ukupnom iznosu od 63.761.558,69 dinara sa rokom otplate u 24 mesečne rate. Hipoteka uspostavljena rešenjem RGZ – Službe za katastar nepokretnosti Vranje broj 952-02-12-149/2014 od 14.01.2015 godine. XX Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije, Niš Hipoteka II reda 1. Zgrada br. 1 - Nameštaj i tapetarija, Vranje (kat.par. 10492, list nepokretnosti 13858 KO Vranje 1) 2. Robna kuća Kruševac, (kat.par. 688/1, list nepokretnosti 7259 KO Kruševac) 3. Robna kuća Kotež II Pančevo (k.p.657/15, list nepokretnosti 15035 KO Pančevo) 4. Preduzeće za projektovanje, inženjering i opremanje Simpo Line d.o.o. Vranje, ul. Stefana Prvovenčanog 58 ( k.p. br. 5089, list nepokretnosti 14976 KO Vranje ) 5. Zgrada poslovnih usluga u Kragujevcu, ul. Zorana Đinđića11/b - poslovni prostor-jedna prostorija za koju nije utvrđena delatnost, koji se nalazi u niskom prizemlju zgrade poslovnih usluga- (kat.parcela 3910, list nepokretnosti br. 10044 K.O.:KG 3 – naselje „Centar 1“) 6. FABRIKA DUŠEKA - BUJANOVAC ( kat.par. br.2741/1, list nepokretnosti br. 1946 KO Bujanovac 02) HIPOTEKA I REDA 1. Objekat ugostiteljstva – Pržar (list nepokretnosti 286 i 287 KO Vranje 2) 2. Zgrada trgovine, broj zgrade 1 (list nep. 971 ko Radovnica, k.p. 7991) Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira – deo, broj zgrade 18 (l.n. 971 ko Radovnica, k.p. 7990 i 7993) Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira, broj zgrade 1 (l.n. 971 ko Radovnica, k.p. 7993) Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu broj 23203 od 17.12.2014. godine, Aneksu I i Aneksu broj II ugovora od 25.12.2015.godine. Hipoteka je u vrednosti od 5.035.574,62 Eur-a. Javnobeležnički zapis – založna izjava OPU: 716-2015 overene od strane javnog beležnika u Vranju od 28.12.2015. godine. XXI Založni poverilac: Fond za razvoj Republike Srbije, Niš Hipoteka I reda 1. Zgrada poslovnih usluga, broj zgrade 1 i 3 (kat. parcela 465/2, list nepokretnosti 625 KO Savski Venac) Zemljište pod zgradom i drugim objektima, pašnjaku prve klase 2. Zgrada drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira – pokriveno skladište, ul. Hercegovačka br. 5 Trafostanica sa agregatom, broj zgrade 2, ul. Hercegovačka br. 5 Garaža sa kotlarnicom, broj zgrade 3, ul. Hercegovačka br. 5 Zgrada poslovnih usluga – broj zgrade 4, ul. Hercegovačka br. 5 Pomoćna zgrada – radionica, broj zgrade 5, ul. Hercegovačka br. 5 Zemljište pod zgradom i drugim objektima i zemljište uz zgradu i drugim objektima, ul. Hercegovačka br. 5 (kat. parcela 464/1, list nepokretnosti 625 KO Savski Venac) Obezbeđenje po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu broj 23630 od 17.09.2015. godine, Aneksu I ugovora o dugoročnom kreditu od 25.12.2015.godine. Hipoteka je u vrednosti od 2.079.866,89 Eur-a. Javnobeležnički zapis – založna izjava OPU: 715-2015 overene od strane javnog beležnika u Vranju od 28.12.2015. godine.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija5.401.023
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSSMPOE35631
Nominalna vrednost hartije1.801,5
Obračunska vrednost akcije852,86
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je utvrđena tako što se ukupan kapital koji ovde iznosi 4.687.707.000,00 dinara, umanjuje za iznos društvenog kapitala u visini od 1,73594 % ukupnog kapitala Društva, pa se dobijeni iznos od 4.606.331.219,11 dinara, deli ukupnim brojem akcija izdavaoca 5.401.023 i time je dobijen iznos obračunske vrednosti od 852,86 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniTokom 2014. i 2015. godine vršena je konverzija potraživanja u kapital sledećim kvalifikovanim investitorima: Republika Srbija, Opština Bujanovac, Opština Trgovište, Grad Vranje, Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalna služba za zapošljavanje, Republički Fond za zdravstveno osiguranje i Grad Beograd. Izdate su sledeće emisije akcija: Sedma emisija običnih akcija kvalifikovanom investitoru i to 2.537.790 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.801,50 dinara odnosno ukupno 4.571.828.685,00 dinara. Osma emisija običnih akcija kvalifikovanom investitoru i to 696.109 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.801,50 dinara odnosno ukupno 1.254.040.363,50 dinara. Deveta emisija običnih akcija kvalifikovanom investitoru i to 1.082.431 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.801,50 dinara odnosno ukupno 1.949.999.446,50 dinara. Deseta emisija običnih akcija kvalifikovanom investitoru i to 24.993 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.801,50 dinara odnosno ukupno 45.024.889,50 dinara. Sve emisije napred navedene urađene su u skladu sa članom 12, tačka 1. Zakona o tržištu kapitala i članom 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje95.415 komada obračunskih akcija društvenog kapitala - 1,73594% od ukupnog kapitala, koje Centralni registar HoV ne prikazuje. Akcije iz VII, VIII, IX i X emisije nisu slobodne za trgovnje u ukupnom broju od 4.341.323 akcija.
Način pokrića gubitkaU toku 2014. godine vršeno je pokriće dela gubitka iz neraspoređene dobiti, kao i pokriće dela gubitka na teret osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrednosti akcija sa 5.670,00 na 1.801,50 dinara u ukupnom iznosu od 4.468.562.377,50 dinara.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluAB Invest a.d. Beograd - u likvidaciji 100%, Simpo Line d.o.o. Vranje - 100%, Simpo drvo d.o.o Vranje - 100%, Simpo tepisi d.o.o. Donji Stajevac - 100%, Simpo dečiji krevetići d.o.o. Radovnica - 100%, Simpo dekor d.o.o. Vranje - 100%, Simpo cveće d.o.o. Vranjska Banja - 100%, Simpo Vlasina d.o.o. Vranje - 100%, Simbi d.o.o. Crna Trava - 100%, Simpo-commerc d.o.o. Beograd -100%, Simpo-ŠIK d.o.o. Kuršumlija - 100%, Si-market d.o.o. Vranje - 100%, Kondiva d.o.o. - 93,30%, Simpo Sirogojno d.o.o. - 10%,Industrija hrane DUNJA d.o.o. Beograd - 28,99%, Simpen d.o.o. Bujanovac - 33,00%, Simtak d.o.o. Vranjska Banja – 79,80%, Simchem d.o.o. Beograd - 22,83%, SIK d.o.o. Neradovac - 49,00%, Siman d.o.o. - u likvidaciji Bujanovac - 49,00%, , Tehnički pregled RAŠKA d.o.o. Vranje - 48,92%, KCS d.o.o. Beograd - 100%, Simpo d.o.o. Podgorica - 100%, Simgor d.o.o. Podgorica - 100%, SIK d.o.o. Bosanska Gradiška - 100%, Simpo Skoplje d.o.o. – 99,5%, Simpo Mobelhandels GMBH - 100%.
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru poticu iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2015. godinu. Revizija finansijskih izveštaja je u toku. Finansijski izveštaji za 2015. godinu odobreni su od strane Nadzornog odbora i predati su Agenciji za privredne registre za statističke potrebe u zakonskom roku. Redovni finansijski izveštaji će biti predati APR nakon održavanja skupštine, u zakonskom roku. Na Skupštini akcionara održanoj 02.09.2014. godine su donete odluke: 1) Odluka o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka društva za iznos od 4.468.562.377,50 dinara, smanjenjem nominalne vrednosti sa 5.670,00 dinara na 1.801,50 dinara. 2) Odluka o izdavanju običnih akcija Sedme emisije kvalifikovanom investitoru i to 2.537.790 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.801,50 dinara odnosno ukupno 4.571.828.685,00 dinara. Na Skupštini akcionara održanoj 26.12.2014. godine Društvo je donelo Odluku: Odluka o izdavanju običnih akcija Osme emisije kvalifikovanom investitoru i to 696.109 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.801,50 dinara odnosno ukupno 1.254.040.363,50 dinara. Na Skupštini akcionara održanoj 10.02.2015. godine Društvo je donelo Odluke: 1. Odluka o izdavanju običnih akcija Devete emisije kvalifikovanom investitoru i to 1.082.431 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.801,50 dinara odnosno ukupno 1.949.999.446,50 dinara. 2. Odluka o izdavanju običnih akcija Desete emisije kvalifikovanom investitoru i to 24.993 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.801,50 dinara odnosno ukupno 45.024.889,50 dinara. I Sporovi u kojima je Simpo tuženi: 1. Privredni sporovi – izvršenja - 122 spora vrednosti 104.469.607,00 dinara i 170.208,45 EUR. 2. Radni sporovi – izvršenja - 631 spor vrednosti 45.217.357,00 dinara 3. Privredni sporovi – rasprava u toku – 70 sporova vrednosti 1.287.135.032,00 dinara; 9.745.600,91 EUR i 29.737.865,90 USD. 4. Radni sporovi – rasprava u toku – 433 spora vrednosti 50.566.676,00 dinara. 5. Privredni sporovi – tužena zavisna preduzeća – 8 sporova u vrednosti od 10.337.885,00 dinara. 6. Parnični sporovi – rasprave u toku – 19 sporova vrednosti 66.356.885,00 dinara. II Sporovi u kojima je Simpo tužiac: 1. Privredni sporovi – izvršenja - 341 spor vrednosti 351.416.863,00 dinara i 68.742 EUR i 1.327.502 USD. 2. Privredni sporovi – rasprave u toku - 101 spor vrednosti 292.056.884,00 dinara i 3.045.241,29 USD i 2.265.416,91 EUR. 3. Privredni sporovi– zavisna preduzeća – 24 spora vrednosti 14.798.217,00 dinara i 21.112 EUR. 4. Parnični sporovi – 110 sporova u vrednosti od 16.009.116,00 dinara. 5. Potrošački sporovi –98 sporova vrednosti 6.761.536,00 dinara. 6. Postupci obustavljeni od strane suda – 53 spora vrednosti 8.241.128,00 dinara.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBrokersko dilersko društvo “FIMAKS BROKER” a.d. Beograd, Jug Bogdanova 26 Član Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd Član Beogradske berze Telefon/fax: 011/2631-052, 2631-062 e-mail: broker@fimaks.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Slađan Disić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Slađan Disić, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Slađan Disić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
FIMAKS BROKER AD BEOGRAD