verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.politika-ad.com

Datum podnošenja Informatora berzi09.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora26.04.2017.SIMBOL: PLTK1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPOLITIKA - AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU I GRAFIČKU DELATNOST BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaCetinjska  1
Beograd
Srbija
Web adresawww.politika-ad.com
Datum osnivanja31.10.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registar1-1291-00, Trgovinski sud u Beogradu, BD 45192 od 28.07.2005. godine.
Matični broj07021747
PIB - poreski identifikacioni broj100002524
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka a.d. Beograd205-16454-02
Aik banka a.d.105-51606-23
Šifra delatnosti05813
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaIzdavanje novina
Ime i prezime direktoraZefirino Grasi, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktZefirino Grasi, generalni direktor
Telefon011/ 33-01-664
Faks011/ 33-73-155
e-mailinfo@politika-ad.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA5.115.9784.785.4564.418.574
Stalna imovina4.772.5674.445.4824.114.180
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja58.24958.11256.400
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva3.403.1903.273.7033.080.519
- Nekretnine postrojenja i oprema2.403.3692.262.1942.079.024
- Investicione nekretnine999.8211.011.5091.001.495
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani1.311.1281.113.667977.261
- Učešća u kapitalu1.279.5031.081.202946.228
- Ostali dugoročni finansijski plasmani31.62532.46531.033
Obrtna imovina343.411339.974304.394
- Zalihe122.089116.541124.019
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina221.322223.433180.375
- Potraživanja193.463153.820114.977
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak9025340
- Kratkoročni finansijski plasmani1.1241.1150
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina1651934.205
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja25.66867.77161.193
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina5.115.9784.785.4564.418.574
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva1.670.9661.744.1602.595.357

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA5.115.9784.785.4564.418.574
Kapital2.835.8501.942.8231.337.986
- Osnovni kapital3.958.1383.958.1383.958.138
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve22.44322.44322.443
- Revalorizacione rezerve49.84355.19255.192
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti680290188
- Neraspoređen dobitak71.69571.69571.695
- Gubitak1.265.5892.164.3552.769.294
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze2.167.4682.685.2992.931.749
- Dugoročna rezervisanja117.16355.78857.260
- Dugoročne obaveze554.501506.567698.035
- Dugoročni krediti551.533482.513687.117
- Ostale dugoročne obaveze2.96824.05410.918
- Kratkoročne obaveze1.495.8042.122.9442.176.454
- Kratkoročne finansijske obaveze423.069561.682547.290
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja954.6931.178.6191.093.343
- Ostale kratkoročne obaveze82.363292.153502.975
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 35.67990.49030.659
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak002.187
Odložene poreske obaveze112.660157.334148.839
Vanbilansna pasiva1.670.9661.744.1602.595.257

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI1.090.6871.394.2121.050.837
- Prihodi od prodaje1.040.7261.373.7331.033.761
- Prihodi do aktiviranja učinaka4.1691.048235
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka01.2940
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka9160178
- Ostali poslovni prihodi46.70818.13717.019
POSLOVNI RASHODI1.404.6311.714.6391.471.278
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala707.5141.009.931709.231
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi388.731385.976405.691
- Troškovi amortizacije i rezervisanja180.052174.282199.659
- Ostali poslovni rashodi128.334144.450156.697
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK313.944320.427420.441
Finansijski prihodi31.79423.1167.876
Finansijski rashodi96.991244.193162.763
Ostali prihodi210.66293.21572.731
Ostali rashodi38.64535.501153.170
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA207.124483.790655.767
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja42500
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja09.98513.384
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA206.699493.775669.151
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda58202.816
Odloženi poreski rashod perioda050.0230
Odloženi poreski prihodi perioda4.49808.495
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK202.783543.798663.472
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA4.418.5744.280.6124.217.1703.929.817
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA4.114.1803.991.5213.910.4043.659.727
Nematerijalna imovina56.40055.67155.67154.135
Nekretnine , postrojenja i oprema3.080.5192.959.5002.880.7862.738.480
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani977.261976.350973.947867.112
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA304.394289.091306.766270.090
Zalihe124.01997.096117.727105.675
Potraživanja po osnovu prodaje100.419162.932142.895134.064
Potraživanja iz specifičnih poslova12.174834545620
Druga potraživanja2.3843.2043.4123.848
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani0000
Gotovinski ekvivalent i gotovina4.2054.85223.06910.136
Porez na dodatu vrednost3.8956.2359.8255.452
Aktivna vremenska razgraničenja57.29813.9389.29310.295
VANBILANSNA AKTIVA2.595.3572.764.7833.661.8963.232.427

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA4.418.5744.280.6124.217.1703.929.817
KAPITAL1.337.986585.9845.1230
Osnovni kapital3.958.1383.958.1383.958.1383.958.138
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve22.44322.44322.44322.443
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme55.19255.19255.19255.192
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata04.68610.07910.837
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata188197200200
Nerasporedjeni dobitak71.69571.69571.69571.695
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak2.769.2943.525.9734.112.2244.954.565
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE755.295684.505632.268916.185
Dugoročna rezervisanja57.26041.14875.124441.116
Dugoročne obaveze698.035643.357557.144475.069
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE148.839140.838133.555127.283
KRATKOROČNE OBAVEZE2.176.4542.869.2853.446.2243.722.809
Kratkoročne finansijske obaveze547.290646.252718.674582.011
Primljeni avansi, depoziti i kaucije11.67211.1386.0672.220
Obaveze iz poslovanja1.081.0671.283.1411.419.8321.524.295
Ostale kratkoročne obaveze503.579836.7461.158.2571.426.185
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost0000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine18.73571.244127.320173.521
Pasivna vremenska razgraničenja14.11120.76416.07414.577
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000836.460
VANBILANSNA PASIVA2.595.3572.764.7833.661.8963.232.427

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI1.050.780907.808868.982800.335
Prihodi od prodaje roba01.19512.17710.125
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga1.033.761887.676832.431773.353
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi17.01918.93724.37416.857
POSLOVNI RASHODI1.471.2211.340.1231.279.5251.174.586
Nabavna vrednsot prodate robe01.17412.11010.035
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe2351.163231182
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00035.914
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga1783.0312.37538.636
Troškovi materijala614.245493.689469.848442.397
Troškovi goriva i energije94.986123.155137.892114.347
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi405.691385.341315.861308.645
Troškovi proizvodnih usluga84.85285.76980.08251.965
Troškovi amortizacije174.535156.327145.427125.476
Troškovi dugoročnih rezervisanja25.1244.92230.49734.891
Nematerijalni troškovi71.84587.87885.66484.290
POSLOVNI DOBITAK0000
POSLOVNI GUBITAK420.441432.315410.543374.251
FINANSIJSKI PRIHODI7.8766.2932.7187.679
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi167129022
Prihodi od kamata4252.234177227
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule7.2843.9302.5417.430
FINANSIJSKI RASHODI162.762318.906241.917277.050
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi1824700
Rashodi kamata150.422192.625230.136246.176
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule12.158126.23411.78130.874
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA154.886312.613239.199269.371
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA4.5143011503.066
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA136.68117.48311.410383
OSTALI PRIHODI68.21733.06872.7256.633
OSTALI RASHODI16.4905.5693.10059.104
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA655.767734.611591.377693.410
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA13.38430.0692.1576.621
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA669.151764.680593.534700.031
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda2.816000
Odloženi poreski rashodi perioda0000
Odloženi poreski prihodi perioda8.4958.0017.2836.272
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK0000
NETO GUBITAK663.472756.679586.251693.759
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Objekat ŠtamparijaKrnjača. Pančevački put 47a12.6003.1506.204,18-0

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Proizvodno poslovni objekatKrnjaci-Pancevacki put br. 47aProizvodno poslovni objekat23.054,9-
ZgradaDespota Stefana br.24Poslovni objekat2.729,9-
ZgradaZgrada u Cetinjskoj br.1Poslovni objekat4.123,45-
ZgradaZgrada u Makedonskoj br.31Poslovni objekat733,34-
ZgradaZgrada u Mirijevu-Vojina DjurasinovicaPoslovni objekat111,32-
ZgradaZgrada u Knez Miletinoj br. 21Garaže110-
ZgradaZgrada u Smederevu. Jovana Cvijića 5Poslovni objekat150,73-
ZgradaZgrada u Vrbasu. Maršala Tita 147Poslovni objekat177-
ZgradaZgrada u Pozegi. R.Kovacevica 11Poslovni objekat100,03-
ZgradaZgrada u Pozegi. R.Kovacevica 11Magacinski prostor140-
ZgradaZgrada u Prokuplju. Vuka Karadžića 1Poslovni prostor85,6-
ZgradaZgrada u Čačku, 1. Oktobrabr. 1Poslovni prostor91,63-
ZgradaZgrada u Boru. Nikole Pašića 34Magacin20-
ZgradaZgrada u Boru. Trg oslobođenja 1Stan42-
LokalKragujevac. Atinska bbLokal6-
LokalBeograd. Požeška 47aLokal11,34-
LokalBeograd. LješkaLokal11-
LokalNovi Beograd. Omladinske brigade br.8Lokal6-
LokalNovi Beograd. Pariskih komuna 27Lokal6-
LokalSmederevo. Knez Mihajlova bbLokal7-
LokalPodgorica. Sahat kulaLokal7,45-
LokalDobrotaLokal12-
Poslovni prostorLoznica. 4.jula bb. naselje StiraPoslovni prostor62,59-
Poslovni prostorKraljevo. Beogradska bbPoslovni prostor90-
LokalObrenovac. M.Vukosavljevica bbLokal33,64-
LokalMladenovac. Marsala Tita 101Lokal20-
LokalTrstenikLokal12-
LokalKruševac. Radmile JakovljevićLokal9-
LokalKrusevac. naselje RasadnikLokal16-
LokalKruševac. Miličina 1Lokal16-
LokalSvilajnacLokal12-
LokalKruševac. D. GajićaLokal16-
LokalKruševac. Pana Đukića bbLokal54-
LokalUzice. Terazije bbLokal6,6-
LokalKraljevo. Vojvode Stepe bbLokal18,3-
LokalBanja Luka. LaktašiLokal6,5-
LokalOsijek. Š.k. F. Šepera 8cLokal16-
Poslovni prostorMostar. Zalik 1Poslovni prostor68,6-
LokalMostar. Maršala Tita 80aLokal18-
LokalŠtip. Borisa Kidriča bbLokal21-
LokalTopola, Bul. AleksandraLokal--

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Zemljište u Krnjači – bez zgradeSaobraćajnice. zelena površina8,16

12. Realni tereti na imovini

WAZ Essen. hipoteka - 3.000.000.00 EUR; Komercijalna banka A.D. Beograd. hipoteka - 5.934.430,69,00 EUR. Srpska banka a.d. Beograd, hipoteka, 70.000.000,00 dinara i 123.000,00 EUR

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija6.596.896
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo upravljanja:pravo na učešće u dobiti. srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;pravo na deo likvidacione -odnosno stečajne mase Društva nakon isplate poverioca; U slučaju prestanka rada Društva -pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste; pravo preče kupovine akcija naredne emisije; druga prava predviđena Zakonom i Osnivačkim aktom.
ISIN brojRSPLTKE28360
Nominalna vrednost hartije600
Obračunska vrednost akcije-126,79
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2016. godine. Obračunska vrednost akcije se utvrđuje tako što se ukupan kapital, odnosno gubitak iznad visine kapitala, deli ukupnim brojem akcija izdavaoca
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluPolitika Novine i Magazini d.o.o. Beograd. 50.00%; RTV Politika d.o.o. Beograd. 51.00%, Komercijalna banka a.d. Beograd. 0.9294%
Naziv ovlašćenog revizoraRevizorska kuća Auditor d.o.o. Beograd izvršilo je reviziju finansijskih izvešzaja za 2016. godinu.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz nerevidiranih godišnjih izveštaja. Podaci o informatoru potiču iz finansijskih izveštaja predatih za statističke potrebe Agencije za privredne registre. Redovni godišnji finansijski izveštaji će biti predati APR-u u zakonskom roku. U 2016. godini prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca je 259.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD. Sedište: Maksima Gorkog 52. Beograd Tel: 011/3083-100. Fax: 011/3083-150 e-mail: firma@icbbg.rs www.icbbg.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Zefirino Grasi, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Zefirino Grasi, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Zefirino Grasi, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD