verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.icbbg.rs

Datum podnošenja Informatora berzi24.06.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora27.03.2024.SIMBOL: MTLC1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaMETALAC AKCIONARSKO DRUŠTVO GORNJI MILANOVAC
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaKneza Aleksandra  212
Gornji Milanovac
Srbija
Web adresawww.metalac.com
Datum osnivanja04.04.1959.
Broj rešenja upisa u sudski registarUpisan u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre pod brojem BD.5372/2005 od 04.05.2005. godine
Matični broj07177984
PIB - poreski identifikacioni broj100887751
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Halk banka a.d.155-702-38
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd170-300709586-65
Banca Intesa A.D.- Beograd160-990-16
Šifra delatnosti06420
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaDelatnost holding kompanija
Ime i prezime direktoraRadmila Trifunović,Generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktBiljana Cvetić,Izvršni direktor
Telefon032/727-350
Faks032/725-211
e-mailmetalac@metalac.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBrokersko dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA3.396.9433.241.3323.270.1273.166.9253.319.731
Stalna imovina2.700.1952.488.4992.539.5222.565.8732.466.177
- Neuplaćeni upisani kapital00000
- Goodwill00000
- Nematerijalna ulaganja2.2241.4456.17111.02228.868
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.380.2061.307.7681.296.4461.457.7751.409.664
- Nekretnine postrojenja i oprema761.470714.823734.744634.911625.706
- Investicione nekretnine618.736592.945561.702822.864783.958
- Biološka sredstva00000
- Dugoročni finansijski plasmani1.317.7651.179.2861.236.9051.097.0761.027.645
- Učešća u kapitalu577.522639.349641.842621.379672.685
- Ostali dugoročni finansijski plasmani740.243539.937595.063475.697354.960
Obrtna imovina696.748752.833730.605601.052853.554
- Zalihe3.1114.8514.4195.1163.023
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina693.637747.982726.186595.936850.531
- Potraživanja404.511261.525450.502370.192628.975
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak007.93912.40416.888
- Kratkoročni finansijski plasmani279.061471.878258.756197.652141.098
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina6.96610.2304.36310.18857.734
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja3.0994.3494.6265.5005.836
- Odlozena poreska sredstva00000
Poslovna imovina3.396.9433.241.3323.270.1273.166.9253.319.731
Gubitak iznad visine kapitala00000
Vanbilansna aktiva23.87025.90949.78335.2737.575

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA3.396.9433.241.3323.270.1273.166.9253.319.731
Kapital2.438.7912.527.1192.715.6532.800.1313.029.525
- Osnovni kapital441.899441.899441.899441.899441.899
- Neuplaćeni upisani kapital00000
- Rezerve94.46794.46794.46794.467189.467
- Revalorizacione rezerve00000
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti31.69717.4231.369019.751
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00000
- Neraspoređen dobitak1.870.7281.973.3302.177.9182.263.7652.378.408
- Gubitak00000
- Otkupljene sopstvene akcije00000
Dugoročna rezervisanja i obaveze920.282682.265526.868330.483259.134
- Dugoročna rezervisanja42.38147.60651.54857.89957.508
- Dugoročne obaveze595.628353.07097.8824.0610
- Dugoročni krediti595.628353.07097.8824.0610
- Ostale dugoročne obaveze00000
- Kratkoročne obaveze282.273281.589377.438268.523201.626
- Kratkoročne finansijske obaveze229.297183.535217.181102.31224.094
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00000
- Obaveze iz poslovanja23.03038.57338.09452.58547.550
- Ostale kratkoročne obaveze22.38249.305114.385106.373123.595
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 6.6658.5247.7787.2536.387
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak8991.652000
Odložene poreske obaveze37.87031.94827.60636.31131.072
Vanbilansna pasiva23.87025.90949.78335.2737.575

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI578.003623.638650.884705.585747.428
- Prihodi od prodaje310.397331.044346.774371.316411.372
- Prihodi do aktiviranja učinaka1.6781.816000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka00000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka00000
- Ostali poslovni prihodi265.928290.778304.110334.269336.056
POSLOVNI RASHODI505.480560.750596.131650.909707.481
- Nabavna vrednost prodate robe6.1093.7535.0256.4718.184
- Troškovi materijala148.772172.737204.720223.400240.798
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi118.207136.539158.944186.042220.078
- Troškovi amortizacije i rezervisanja119.639127.231112.285113.659108.295
- Ostali poslovni rashodi112.753120.490115.157121.337130.126
POSLOVNI DOBITAK72.52362.88854.75354.67639.947
POSLOVNI GUBITAK00000
Finansijski prihodi286.156319.457375.653330.431397.716
Finansijski rashodi108.69994.24315.08937.5694.277
Ostali prihodi1.4615.2204.7902.2934.231
Ostali rashodi7.9957.46717.46642.67840.414
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA243.446285.855402.641307.153397.203
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA243.446285.855402.641307.153397.203
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
Porez na dobitak00000
Poreski rashod perioda7.8778.87419500
Odloženi poreski rashod perioda0008.7050
Odloženi poreski prihodi perioda6.2775.9214.34205.239
Isplaćena licna primanja poslodavcu00000
NETO DOBITAK241.846282.902406.788298.448402.442
NETO GUBITAK00000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00000
ZARADA PO AKCIJI-----
Osnovna zarada237,10000
Umanjena zarada po akciji00000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA3.492.4193.500.0943.540.6303.848.5603.625.3093.867.346
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000000
STALNA IMOVINA2.574.9012.856.2852.882.7442.950.3532.902.6752.875.976
Nematerijalna imovina29.85525.97721.49218.68020.04923.280
Nekretnine , postrojenja i oprema1.405.8341.420.6691.446.7101.557.3941.499.2401.437.674
Biološka sredstva000000
Dugoročni finansijki plasmani1.139.2121.409.6391.414.5421.374.2791.383.3861.415.022
Dugoročna potraživanja000000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000000
OBRTNA IMOVINA917.518643.809657.886898.207722.634991.370
Zalihe7.5949.59318.641216.896273.644226.372
Potraživanja po osnovu prodaje661.393605.442615.128571.430429.745462.930
Potraživanja iz specifičnih poslova000000
Druga potraživanja22.39616.02215.50213.0137.088220.905
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000000
Kratkoročni finansijki plasmani211.00000000
Gotovinski ekvivalent i gotovina6.9012.4701.96188.6173.29355.265
Porez na dodatu vrednost4.4995.1983.3764.4764.7694.910
Aktivna vremenska razgraničenja3.7355.0843.2783.7754.09520.988
VANBILANSNA AKTIVA7.1306.2085.2695.4965.5775.085

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA3.492.4193.500.0943.540.6303.848.5603.625.3093.867.346
KAPITAL3.066.6273.084.0753.203.5623.237.5723.360.9553.427.848
Osnovni kapital441.8992.481.8992.481.8992.481.8992.481.8992.481.899
Upisani a neuplaćeni kapital000000
Otkupljene sopstevne akcije6.10884.75684.756126.156126.156126.156
Rezerve189.472173.522173.522144.209144.209144.209
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata5.93917.6282.9113.18014.31813.074
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata4.7904.7905.1496.4236.4237.734
Nerasporedjeni dobitak2.440.215500.572635.135740.863853.108922.556
Učešće bez prava kontrole000000
Gubitak000000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE95.29589.58294.95889.12692.048113.321
Dugoročna rezervisanja83.13589.58294.95889.12692.04899.341
Dugoročne obaveze12.160000013.980
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE26.60022.49020.82717.64118.1229.671
KRATKOROČNE OBAVEZE303.897303.947221.283504.221154.184316.506
Kratkoročne finansijske obaveze76.01642.8060000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije92390240203.2658.68314.791
Obaveze iz poslovanja73.018109.84065.509170.69864.37162.847
Ostale kratkoročne obaveze148.922150.331149.653114.23273.702227.544
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost5.84405.88116.0266.4048.826
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine52590001.542
Pasivna vremenska razgraničenja0321001.024956
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000000
VANBILANSNA PASIVA7.1306.2085.2695.4965.5775.085

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI828.439888.317912.838940.0861.226.957943.201
Prihodi od prodaje roba11.85915.0569.8549.231280.38665.439
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga431.635450.738463.426506.192495.904438.491
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.3.2583.9983.9404.2823.36723.639
Drugi poslovni prihodi381.687418.525435.618420.381447.300415.632
POSLOVNI RASHODI775.025830.960887.680898.6321.157.914869.812
Nabavna vrednsot prodate robe9.97112.9437.8677.075196.00750.123
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000000
Troškovi materijala19.59618.47622.05521.91120.85215.766
Troškovi goriva i energije260.351289.562306.219315.066323.553265.927
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi255.921273.094294.711286.765290.018254.372
Troškovi proizvodnih usluga94.92695.904101.672109.603152.436107.258
Troškovi amortizacije72.22578.73589.05496.044100.713105.414
Troškovi dugoročnih rezervisanja8.83812.74716.6376.2087.63119.182
Nematerijalni troškovi53.19749.49949.46555.96066.70451.770
POSLOVNI DOBITAK53.41457.35725.15841.45469.04373.389
POSLOVNI GUBITAK000000
FINANSIJSKI PRIHODI251.123246.041296.733276.552263.388220.648
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi250.920245.864295.503276.442263.290220.627
Prihodi od kamata70211114
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule1331751.229109977
FINANSIJSKI RASHODI5.8073.4341.855212243981
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi36911646574126712
Rashodi kamata4.6811.94024131612
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule7571.3781.149135101257
DOBITAK IZ FINANSIRANJA245.316242.607294.878276.340263.145219.667
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA788601.3100528561
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA01.77109154018.225
OSTALI PRIHODI8217.58821.2246.3342.14124.831
OSTALI RASHODI45.40447.50951.30352.48450.21355.369
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA254.935258.332291.267270.729284.243254.854
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA254.935258.332291.267270.729284.243254.854
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000000
POREZ NA DOBITAK - - - - - -
Poreski rashod perioda03.9858172.3227.0528.238
Odloženi poreski rashodi perioda5080004820
Odloženi poreski prihodi perioda04.1101.6633.18708.451
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000000
NETO DOBITAK254.427258.457292.113271.594276.709255.067
NETO GUBITAK000000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Zarada po akciji - - - - - -
Osnovna zarada po akciji249127143133136125
Umanjena zarada po akciji00143000


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA3.993.5024.064.4373.947.8244.279.249
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA3.002.1323.061.6683.329.4733.656.927
Nematerijalna imovina23.28024.21732.38559.073
Nekretnine , postrojenja i oprema1.437.6741.451.0721.744.5081.822.485
Biološka sredstva0000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 1.541.1781.586.3791.552.5801.775.369
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)1.414.9151.420.9491.414.3131.602.558
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća0000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji039.1899.98144.357
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu0000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji0000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu0000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 0000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli126.156126.156128.201128.369
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja107858585
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA991.3701.002.769618.351622.322
Zalihe14.28719.71816.47810.264
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja212.08598.78759.11558.416
Potraživanja po osnovu prodaje462.930529.986236.225279.697
Ostala kratkoročna potraživanja225.815282.280225.868166.274
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI049.98648.96644.590
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica049.98648.96644.590
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica0000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji0000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu0000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti0000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha0000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli0000
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 0000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti55.2652.2521.44634.526
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja20.98819.76030.25328.555
VANBILANSNA AKTIVA5.0857.22530.53830.328

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA PASIVA3.993.5024.064.4373.947.8244.279.249
KAPITAL3.554.0043.613.1963.667.4173.734.468
Osnovni kapital2.481.8992.481.8992.481.8992.481.899
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Emisiona premija0000
Rezerve144.209144.209143.550143.447
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata5.3401.02700
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata006.1005.834
Nerasporedjeni dobitak922.556986.0611.048.0681.114.956
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 113.321107.680128.258110.592
Dugoročna rezervisanja99.341104.764127.009109.948
Dugoročne obaveze13.9802.9161.249644
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja0000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE9.6719.6116.3397.031
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije0000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE316.506333.950145.810427.158
Kratkoročna rezervisanja10.00020.00006.021
Kratkoročne finansijske obaveze0602606183.614
Primljeni avansi, depoziti i kaucije14.79141.047432657
Obaveze iz poslovanja62.84752.64184.644163.734
Ostale kratkoročne obaveze227.912219.10859.69368.871
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno0000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja9565524354.261
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA5.0857.22530.53830.328

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
POSLOVNI PRIHODI943.2011.108.8391.150.3121.368.235
Prihodi od prodaje roba65.439164.19366.4588.370
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga438.491495.916629.348801.878
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda0000
Ostali poslovni prihodi439.271448.730454.506557.987
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)0000
POSLOVNI RASHODI869.812976.2541.117.0931.304.803
Nabavna vrednsot prodate robe50.123119.01946.5936.532
Troškovi materijala, goriva i energije281.693302.786335.553452.433
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi254.372274.547385.673438.824
Troškovi amortizacije105.414108.46295.537102.146
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)0000
Troškovi proizvodnih usluga107.25894.325149.653206.175
Troškovi rezervisanja19.18221.09932.8636.606
Nematerijalni troškovi51.77056.01671.22192.087
POSLOVNI DOBITAK73.389132.58533.21963.432
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI220.648192.330246.868272.603
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 220.627192.229246.481271.541
Prihodi od kamata14010
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule722231.062
Ostali finansijski prihodi0793630
FINANSIJSKI RASHODI9819121.0124.572
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 342702.152
Rashodi kamata12103018
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule25719566873
Ostali finansijski rashodi7096658461.529
DOBITAK IZ FINANSIRANJA219.667191.418245.856268.031
GUBITAK IZ FINANSIRANJA0000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA5611.62220.616538
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA8.2257732.357401
OSTALI PRIHODI24.8316.1727.8287.092
OSTALI RASHODI55.36964.80050.52157.132
UKUPNI PRIHODI1.189.2411.308.9631.425.6241.648.468
UKUPNI RASHODI934.3871.042.7391.170.9831.366.908
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA254.854266.224254.641281.560
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA0000
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA254.854266.224254.641281.560
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda8.23812.0121.4420
Odloženi poreski rashodi perioda000692
Odloženi poreski prihodi perioda8.451603.2720
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK255.067254.272256.471280.868
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole0000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu0000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE0000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji125125126138
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji0000


11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Nema-----

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostorNovi Sad, Trifkovićev trg 24 etaže -poslovni prostor8780
Poslovni prostorNovi Beograd, Bul. Arsenija Čarnojevića 52/APoslovni prostor1202
Poslovni prostorČačak2 etaže-prodajni objekat2639
Poslovni prostorGornji MilanovacPoslovni prostor700
Poslovni centar MetalacGornji MilanovacPoslovna zgrada3.775192
Hala mehaničke obrade limaGornji MilanovacMehanička obrada lima2.77271
Hala za proizvodnju inox posuđaGornji MilanovacProizvodnja inox posuđa2.03225
Hala za prooizvodnju inox sudoperaGornji MilanovacProizv. Inx sudopera1.30153
Hala za proizv. kartonske ambalažeGornji MilanovacProizv. Kartonske ambalaže1.29843
Magacin sirovinaGornji MilanovacSkadištenje sirovina2.3859
Hala za izradu bojlera, sa magacinomGornji MilanovacProizvodnja i skladištenje bojlera4.34586
Poslovna zgradaGornji Milanovac, Kragujevačka 17Kancelarijski prostor1.98214
Proizvodne haleGornji Milanovac, Kragujevačka 17Proizvodnja7.5680
MagaciniGornji Milanovac, Kragujevačka 17Magacini i Skladišni prostor9.72753

13. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Nema--

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Građevinsko zemljišteFabrički krug12,5

15. Realni tereti na imovini

Društvo nema realni teret na imovini

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija2.040.000
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeOBIČNE AKCIJE
Prava iz akcija1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva; 2. Pravo učešća u radu Skupštine Društva; 3. Pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 4. Pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; 6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica; 7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom
ISIN brojRSMETAE71629
Nominalna vrednost hartije1.200
Knjigovodstvena vrednost akcije1.830,62
Datum isplate dividende16.08.2023.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period76,5
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2023. godine. Knjigovodstvena vrednost akcije utvrđena je tako što je ukupan kapital izdavaoca na dan 31.12.2023. godine, podeljen sa ukupnim brojem akcija izdavaoca.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniDruštvo nije emitovalo akcije u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeSve akcije su slobodne za trgovanje.
Način pokrića gubitkaDruštvo nije poslovalo sa gubitkom.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu100% učešća u kapitalu Metalac posuđe doo, Metalac inko doo, Metalac print doo, Metalac bojler doo, Metalac FAD doo, Metalac market doo, Metalac trade doo, Metalac Digital doo i Metalac FTO doo (svi sa sedištem u Gornjem Milanovcu), Metalac market Podgorica doo, Metalac Home Market doo Zagreb i Metrot doo Moskva; 82,36% učešća u kapitalu Metalac Home market a.d. Novi Sad; 93,07% učešća u kapitalu Metalac Proleter a.d. Gornji Milanovac; 100% učešća u kapitalu Metpor d.o.o. Beograd; 100% učešća u kapitalu Metalac Ukrajina
Naziv ovlašćenog revizoraPrivredno društvo za reviziju Ernst & Young d.o.o. Beograd, Antifašističke borbe 13a
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja za 2023. godinu koji su predati Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiDan dividende je istovetan danu sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo učešća u radu redovne sednice skupštine, tako da dividenda pripada akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara društva koju izdaje Centralni registar, depo i kliring hatija od vrednosti na deseti dan pre dana održavanja navedene sednice.
Podaci o korporativnom agentuBROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD. Sedište: Maksima Gorkog 52. Beograd; Tel: 011/3083-100. Fax: 011/3083-150 e-mail: firma@icbbg.rs. www.icbbg.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Radmila Trifunović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Radmila Trifunović, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Radmila Trifunović, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
Brokersko dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd