verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.icbbg.rs

Datum podnošenja Informatora berzi24.06.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora23.03.2017.SIMBOL: MTLC1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaMETALAC AKCIONARSKO DRUŠTVO GORNJI MILANOVAC
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaKneza Aleksandra  212
Gornji Milanovac
Srbija
Web adresawww.metalac.com
Datum osnivanja04.04.1959.
Broj rešenja upisa u sudski registarUpisan u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre pod brojem BD.5372/2005 od 04.05.2005. godine
Matični broj07177984
PIB - poreski identifikacioni broj100887751
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Halk banka a.d.155-702-38
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd170-300709586-65
Banca Intesa A.D.- Beograd160-990-16
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd275-220017968-98
Šifra delatnosti06420
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaDelatnost holding kompanija
Ime i prezime direktoraPetrašin Jakovljević, Generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktBiljana Cvetić, Direktor pravnih poslova
Telefon032/727-350
Faks032/725-211
e-mailmetalac@metalac.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBrokersko dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA3.396.9433.241.3323.270.1273.166.9253.319.731
Stalna imovina2.700.1952.488.4992.539.5222.565.8732.466.177
- Neuplaćeni upisani kapital00000
- Goodwill00000
- Nematerijalna ulaganja2.2241.4456.17111.02228.868
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.380.2061.307.7681.296.4461.457.7751.409.664
- Nekretnine postrojenja i oprema761.470714.823734.744634.911625.706
- Investicione nekretnine618.736592.945561.702822.864783.958
- Biološka sredstva00000
- Dugoročni finansijski plasmani1.317.7651.179.2861.236.9051.097.0761.027.645
- Učešća u kapitalu577.522639.349641.842621.379672.685
- Ostali dugoročni finansijski plasmani740.243539.937595.063475.697354.960
Obrtna imovina696.748752.833730.605601.052853.554
- Zalihe3.1114.8514.4195.1163.023
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina693.637747.982726.186595.936850.531
- Potraživanja404.511261.525450.502370.192628.975
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak007.93912.40416.888
- Kratkoročni finansijski plasmani279.061471.878258.756197.652141.098
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina6.96610.2304.36310.18857.734
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja3.0994.3494.6265.5005.836
- Odlozena poreska sredstva00000
Poslovna imovina3.396.9433.241.3323.270.1273.166.9253.319.731
Gubitak iznad visine kapitala00000
Vanbilansna aktiva23.87025.90949.78335.2737.575

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA3.396.9433.241.3323.270.1273.166.9253.319.731
Kapital2.438.7912.527.1192.715.6532.800.1313.029.525
- Osnovni kapital441.899441.899441.899441.899441.899
- Neuplaćeni upisani kapital00000
- Rezerve94.46794.46794.46794.467189.467
- Revalorizacione rezerve00000
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti31.69717.4231.369019.751
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00000
- Neraspoređen dobitak1.870.7281.973.3302.177.9182.263.7652.378.408
- Gubitak00000
- Otkupljene sopstvene akcije00000
Dugoročna rezervisanja i obaveze920.282682.265526.868330.483259.134
- Dugoročna rezervisanja42.38147.60651.54857.89957.508
- Dugoročne obaveze595.628353.07097.8824.0610
- Dugoročni krediti595.628353.07097.8824.0610
- Ostale dugoročne obaveze00000
- Kratkoročne obaveze282.273281.589377.438268.523201.626
- Kratkoročne finansijske obaveze229.297183.535217.181102.31224.094
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00000
- Obaveze iz poslovanja23.03038.57338.09452.58547.550
- Ostale kratkoročne obaveze22.38249.305114.385106.373123.595
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 6.6658.5247.7787.2536.387
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak8991.652000
Odložene poreske obaveze37.87031.94827.60636.31131.072
Vanbilansna pasiva23.87025.90949.78335.2737.575

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI578.003623.638650.884705.585747.428
- Prihodi od prodaje310.397331.044346.774371.316411.372
- Prihodi do aktiviranja učinaka1.6781.816000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka00000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka00000
- Ostali poslovni prihodi265.928290.778304.110334.269336.056
POSLOVNI RASHODI505.480560.750596.131650.909707.481
- Nabavna vrednost prodate robe6.1093.7535.0256.4718.184
- Troškovi materijala148.772172.737204.720223.400240.798
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi118.207136.539158.944186.042220.078
- Troškovi amortizacije i rezervisanja119.639127.231112.285113.659108.295
- Ostali poslovni rashodi112.753120.490115.157121.337130.126
POSLOVNI DOBITAK72.52362.88854.75354.67639.947
POSLOVNI GUBITAK00000
Finansijski prihodi286.156319.457375.653330.431397.716
Finansijski rashodi108.69994.24315.08937.5694.277
Ostali prihodi1.4615.2204.7902.2934.231
Ostali rashodi7.9957.46717.46642.67840.414
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA243.446285.855402.641307.153397.203
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA243.446285.855402.641307.153397.203
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000
Porez na dobitak00000
Poreski rashod perioda7.8778.87419500
Odloženi poreski rashod perioda0008.7050
Odloženi poreski prihodi perioda6.2775.9214.34205.239
Isplaćena licna primanja poslodavcu00000
NETO DOBITAK241.846282.902406.788298.448402.442
NETO GUBITAK00000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00000
ZARADA PO AKCIJI-----
Osnovna zarada237,10000
Umanjena zarada po akciji00000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA3.319.7313.460.5143.492.4193.500.094
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA2.466.1772.538.7692.574.9012.856.285
Nematerijalna imovina28.86825.90229.85525.977
Nekretnine , postrojenja i oprema1.409.6641.337.2071.405.8341.420.669
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani1.027.6451.175.6601.139.2121.409.639
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA853.554921.745917.518643.809
Zalihe3.0234.2147.5949.593
Potraživanja po osnovu prodaje621.848654.634661.393605.442
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja24.01523.04122.39616.022
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani141.098193.583211.0000
Gotovinski ekvivalent i gotovina57.73441.0546.9012.470
Porez na dodatu vrednost2.5704204.4995.198
Aktivna vremenska razgraničenja3.2664.7993.7355.084
VANBILANSNA AKTIVA7.5756.9967.1306.208

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA3.319.7313.460.5143.492.4193.500.094
KAPITAL3.029.5253.011.6803.066.6273.084.075
Osnovni kapital441.899441.899441.8992.481.899
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije006.10884.756
Rezerve189.467218.807189.472173.522
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata19.75116.9765.93917.628
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata04.7904.7904.790
Nerasporedjeni dobitak2.378.4082.338.7882.440.215500.572
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE57.508139.60495.29589.582
Dugoročna rezervisanja57.50882.15283.13589.582
Dugoročne obaveze057.45212.1600
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE31.07226.09226.60022.490
KRATKOROČNE OBAVEZE201.626283.138303.897303.947
Kratkoročne finansijske obaveze24.09463.50676.01642.806
Primljeni avansi, depoziti i kaucije13110692390
Obaveze iz poslovanja47.41951.58473.018109.840
Ostale kratkoročne obaveze123.595146.782148.922150.331
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost5.3778.5275.8440
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine1.01055259
Pasivna vremenska razgraničenja012.6280321
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA7.5756.9967.1306.208

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI747.428782.479828.439888.317
Prihodi od prodaje roba10.08511.18811.85915.056
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga401.286419.738431.635450.738
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.6101.6883.2583.998
Drugi poslovni prihodi335.447349.865381.687418.525
POSLOVNI RASHODI707.481792.610775.025830.960
Nabavna vrednsot prodate robe8.1849.0889.97112.943
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Troškovi materijala18.92718.74119.59618.476
Troškovi goriva i energije221.871235.206260.351289.562
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi220.078272.391255.921273.094
Troškovi proizvodnih usluga57.88681.97194.92695.904
Troškovi amortizacije104.05899.24872.22578.735
Troškovi dugoročnih rezervisanja4.23726.3038.83812.747
Nematerijalni troškovi72.24049.66253.19749.499
POSLOVNI DOBITAK39.947053.41457.357
POSLOVNI GUBITAK010.13100
FINANSIJSKI PRIHODI397.716306.019251.123246.041
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi389.951298.801250.920245.864
Prihodi od kamata5.3445.058702
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule2.4212.160133175
FINANSIJSKI RASHODI4.27711.2315.8073.434
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi1.128910369116
Rashodi kamata2.7754.1484.6811.940
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule3746.1737571.378
DOBITAK IZ FINANSIRANJA393.439294.788245.316242.607
GUBITAK IZ FINANSIRANJA0000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.23194578860
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA06.53801.771
OSTALI PRIHODI3.0007.7048217.588
OSTALI RASHODI40.41450.76245.40447.509
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA397.203236.006254.935258.332
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA397.203236.006254.935258.332
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda0003.985
Odloženi poreski rashodi perioda005080
Odloženi poreski prihodi perioda5.2394.98004.110
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK402.442240.986254.427258.457
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji395236249127
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Nema-----

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostorNovi Sad, Trifkovićev trg 24 etaže -poslovni prostor8780
Poslovni prostorNovi Beograd, Bul. Arsenija Čarnojevića 52/APoslovni prostor1200
Poslovni prostorČačak2 etaže-prodajni objekat2635
Poslovni prostorGornji MilanovacPoslovni prostor700
Poslovni centar MetalacGornji MilanovacPoslovna zgrada3.775190
Hala mehaničke obrade limaGornji MilanovacMehanička obrada lima2.772117
Hala za proizvodnju inox posuđaGornji MilanovacProizvodnja inox posuđa2.03242
Hala za prooizvodnju inox sudoperaGornji MilanovacProizv. Inx sudopera1.30124
Hala za proizv. kartonske ambalažeGornji MilanovacProizv. Kartonske ambalaže1.29838
Magacin sirovinaGornji MilanovacSkadištenje sirovina2.3859
Hala za izradu bojlera, sa magacinomGornji MilanovacProizvodnja i skladištenje bojlera4.34561

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
Nema--

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Građevinsko zemljišteFabrički krug12,5

12. Realni tereti na imovini

Na objektima hale za pripremu lima, proizvodnju inox sudopera, proizvodnju inox posudja, kartonske ambalaže,hale MOL-a, hale emajlirnice, magacina sirovina i fabrike bojlera konstituisana je hipoteka u korist Unicredit banke a.d. i Societe generale banke a.d. radi obezbedenja dugoročnih kredita u ukupnom iznosu od 6.295.342,20 EUR.

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija2.040.000
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeOBIČNE AKCIJE
Prava iz akcija1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva; 2. Pravo učešća u radu Skupštine Društva; 3. Pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 4. Pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; 6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica; 7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom
ISIN brojRSMETAE71629
Nominalna vrednost hartije1.200
Obračunska vrednost akcije1.511,8
Datum isplate dividende31.10.2016.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period131,75
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija1. Obračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2016. godine. 2. Obračunska vrednost akcije utvrđena je tako što je ukupan kapital izdavaoca na dan 31.12.2016. godine (3.084.075 hilj. dinara), podeljen sa ukupnim brojem akcija izdavaoca (2.040.000 komada).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini1. Na osnovu odluke skupštine o izdavanju akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital donete na redovnoj sednici održanoj 27.05.2016. godine, izdato je 1.020.000 akcija IV emisije nominalne vrednosti 400,00 dinara, koje su upisane u Centralni registar 08.06.2016. godine. 2. Na osnovu odluke skupštine od 27.05.2016. godine o izdavanju akcija bez javne ponude radi povećanja nominalne vrednosti akcija, u Centralni registar je dana 09.06.2016. godine upisano povećanje nominalne vrednosti svih 2.040.000 izdatih akcija na 1.200,00 dinara.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeSve akcije su slobodne za trgovanje.
Način pokrića gubitkaDruštvo nije poslovalo sa gubitkom.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu100% učešća u kapitalu Metalac posuđe doo, Metalac inko doo, Metalac print doo, Metalac bojler doo, Metalac FAD doo, Metalac market doo, Metalac trade doo (svi sa sedištem u Gornjem Milanovcu), Metalac market Podgorica doo, Metalac Home Market doo Zagreb i Metrot doo Moskva; 82,36% učešća u kapitalu Metalac Home market a.d. Novi Sad; 64,55% učešća u kapitalu Metalac Proleter a.d. Gornji Milanovac; 100% učešća u kapitalu Metpor d.o.o. Beograd; 100% učešća u kapitalu Metalac Ukrajina
Naziv ovlašćenog revizoraRevizija finansijskih izveštaja 2016. godine ugovorena je sa Privrednim društvom za reviziju Deloitte d.o.o. Beograd, Terazije broj 8.
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. 1. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja.Godišnji finansijski izveštaji za 2016. godinu odobreni su od strane Nadzornog odbora na sednici održanoj 28.02.2017.godine. Podaci o informatoru potiču iz finansijskih izveštaja predatih za statističke potrebe Agenciji za privredne registre dana 28.02.2017. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendiDan dividende je istovetan danu sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo učešća u radu redovne sednice skupštine, tako da dividenda pripada akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara društva koju izdaje Centralni registar, depo i kliring hatija od vrednosti na deseti dan pre dana održavanja navedene sednice.
Podaci o korporativnom agentuBROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD. Sedište: Maksima Gorkog 52. Beograd; Tel: 011/3083-100. 3087-862 Fax: 011/3083-150 e-mail: firma@icbbg.rs. www.icbbg.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Petrašin Jakovljević, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Petrašin Jakovljević, generalni direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Petrašin Jakovljević, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
Brokersko dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd