NEUSAGLAŠEN PODATAK O BROJU UKLJUČENIH AKCIJA SA BROJEM AKCIJA UPISANIM U CENTRALNOM REGISTRU
verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.lasta.rs

Datum podnošenja Informatora berzi21.08.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora24.04.2023.SIMBOL: LSTA1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaSAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE LASTA AD BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaAutoput Beograd- Niš  4
Beograd
Srbija
Web adresawww.lasta.rs
Datum osnivanja18.02.1947.
Broj rešenja upisa u sudski registar1-1359-00
Matični broj07019734
PIB - poreski identifikacioni broj100002006
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa ad Beograd160-6790-76
Šifra delatnosti04939
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
Ime i prezime direktoraVladan Sekulić. Generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktMiloš Atanacković
Telefon011/3402-305
Faks011/2880-296
e-mailmilos.atanackovic@lasta.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA11.445.62911.007.659
Stalna imovina9.607.3469.050.558
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja33.18437.563
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva9.278.7248.705.537
- Nekretnine postrojenja i oprema9.278.7248.705.537
- Investicione nekretnine00
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani295.438307.458
- Učešća u kapitalu263.558276.462
- Ostali dugoročni finansijski plasmani31.88030.996
Obrtna imovina1.838.2831.922.616
- Zalihe204.634203.433
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja572572
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina1.633.0771.718.611
- Potraživanja1.320.5171.079.458
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak473531
- Kratkoročni finansijski plasmani19.00948.053
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina43.76736.648
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja249.311553.921
- Odlozena poreska sredstva034.485
Poslovna imovina11.445.62911.007.659
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva9.880.83512.245.982

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA11.445.62911.007.659
Kapital2.110.7241.890.242
- Osnovni kapital1.983.5121.983.512
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve12.79712.797
- Revalorizacione rezerve00
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti2.2963.779
- Neraspoređen dobitak159.232125.688
- Gubitak42.521227.976
- Otkupljene sopstvene akcije00
Dugoročna rezervisanja i obaveze9.334.9059.117.417
- Dugoročna rezervisanja0253.248
- Dugoročne obaveze4.012.4722.851.892
- Dugoročni krediti2.835.2562.130.911
- Ostale dugoročne obaveze1.177.216720.981
- Kratkoročne obaveze5.322.4336.012.277
- Kratkoročne finansijske obaveze3.111.8023.607.895
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja1.287.7931.402.805
- Ostale kratkoročne obaveze880.316961.516
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 42.52240.061
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak00
Odložene poreske obaveze00
Vanbilansna pasiva9.880.83512.245.982

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI10.286.7209.681.347
- Prihodi od prodaje10.206.7829.554.905
- Prihodi do aktiviranja učinaka46.41651.391
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka00
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka00
- Ostali poslovni prihodi33.52275.051
POSLOVNI RASHODI9.109.5679.002.124
- Nabavna vrednost prodate robe423.579186.196
- Troškovi materijala3.702.9263.541.090
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi2.781.7832.818.293
- Troškovi amortizacije i rezervisanja642.920676.701
- Ostali poslovni rashodi1.558.3591.779.844
POSLOVNI DOBITAK1.177.153679.223
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi74.29762.089
Finansijski rashodi1.234.590861.103
Ostali prihodi133.436482.397
Ostali rashodi193.654392.121
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA43.35829.515
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja83738.796
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA09.281
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA42.5210
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashod perioda00
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK09.281
NETO GUBITAK42.5210
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima03.298
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica05.983
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada00
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA11.007.65910.118.9138.808.1858.411.0958.792.7938.716.75010.556.9119.847.903
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000000
STALNA IMOVINA9.050.5588.523.7237.771.8117.411.4077.949.1967.840.0128.577.1428.697.364
Nematerijalna imovina37.56326.27714.8787.2652.7361.42715.83321.734
Nekretnine , postrojenja i oprema8.705.5378.043.5887.343.6696.993.1037.536.5697.431.9828.157.0508.272.850
Biološka sredstva00000000
Dugoročni finansijki plasmani307.458453.858413.264411.039409.891406.603404.259402.780
Dugoročna potraživanja00000000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA34.48534.08836.46000000
OBRTNA IMOVINA1.922.6161.561.102999.914999.688843.597876.7381.979.7691.150.539
Zalihe204.005149.661135.310164.945162.397160.061150.186168.056
Potraživanja po osnovu prodaje1.014.966852.030602.709280.811269.734276.238273.347513.779
Potraživanja iz specifičnih poslova00000000
Druga potraživanja65.02324.83837.46838.69618.54911.575983.5109.846
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000000
Kratkoročni finansijki plasmani48.05360.84282.074118.16532.97749.52261.43449.140
Gotovinski ekvivalent i gotovina36.648330.69453.139128.20371.91033.96519.55545.361
Porez na dodatu vrednost8.4243.59114.33644.522106.976101.145200.37749.786
Aktivna vremenska razgraničenja545.497139.44674.878224.346181.054244.232291.360314.571
VANBILANSNA AKTIVA12.245.98264.297.06722.779.05323.730.83421.284.78721.284.78716.714.29812.291.083

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA11.007.65910.118.9138.808.1858.411.0958.792.7938.716.75010.556.9119.847.903
KAPITAL1.890.2421.047.2641.436.5211.910.7642.724.6883.402.1524.236.3543.806.954
Osnovni kapital1.983.5121.983.5121.983.5121.983.5122.419.4602.979.9572.979.9572.979.957
Upisani a neuplaćeni kapital00000000
Otkupljene sopstevne akcije00000000
Rezerve12.79712.79712.79712.79712.79712.79712.79712.797
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme00000000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00000000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata3.7796.75213.05158.19657.30666.37959.65857.170
Nerasporedjeni dobitak125.688273.964395.556914.9441.292.0301.418.0701.303.2581.303.257
Učešće bez prava kontrole00000000
Gubitak227.9761.216.257942.293942.293942.293942.2930431.887
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE3.105.1401.799.7183.140.4652.684.6872.995.5142.202.9982.562.0332.994.194
Dugoročna rezervisanja253.248258.938276.595298.296320.050375.088368.270358.890
Dugoročne obaveze2.851.8921.540.7802.863.8702.386.3912.675.4641.827.9102.193.7632.635.304
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0330.032320.869269.599269.599304.543292.812291.683
KRATKOROČNE OBAVEZE6.012.2776.941.8993.910.3303.546.0452.802.9922.807.0573.465.7122.755.072
Kratkoročne finansijske obaveze3.607.8953.309.451968.7001.255.4431.130.0881.004.6571.076.9271.052.082
Primljeni avansi, depoziti i kaucije34.96324.59021.29612.37010.5258.84015.65313.355
Obaveze iz poslovanja1.367.8421.573.5101.316.9691.339.9491.263.7801.474.6741.888.8421.295.208
Ostale kratkoročne obaveze961.5161.666.4781.485.070890.628320.665259.214290.692276.542
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost13.09261.73252.4582.5274.0901.72946.68714.379
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.03228.58840.53810.35342.11119.758106.69579.426
Pasivna vremenska razgraničenja24.937277.55025.29934.77531.73338.18540.21624.080
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000000
VANBILANSNA PASIVA12.245.98264.297.06722.779.05323.730.83429.719.48321.284.78716.714.29812.291.083

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI9.629.9569.866.8959.914.7708.462.0836.486.4936.318.9286.667.2545.087.409
Prihodi od prodaje roba200.757136.20089.87028.8360000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga9.354.1489.605.7769.307.2637.872.4926.349.6586.118.8626.492.5744.925.142
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.50.124105.377497.009535.038111.007171.413151.404134.025
Drugi poslovni prihodi24.92719.54220.62825.71725.82828.65323.27628.242
POSLOVNI RASHODI8.950.7338.959.8118.641.7387.620.6005.966.3135.989.7676.459.9345.411.218
Nabavna vrednsot prodate robe186.196127.56981.61227.3761.35226200
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe51.39138.22325.85229.86727.97331.38430.20330.333
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000000
Troškovi materijala720.780627.738529.432485.586430.424416.839420.458373.161
Troškovi goriva i energije2.820.3102.861.9732.612.5632.128.5471.922.1912.103.5322.189.1251.548.434
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi2.818.2932.752.1472.808.0212.612.0441.678.5901.723.7771.993.5092.094.985
Troškovi proizvodnih usluga1.417.1381.620.6611.594.1981.382.696934.723684.874785.757487.188
Troškovi amortizacije676.701645.214607.805585.485593.206633.874652.127456.725
Troškovi dugoročnih rezervisanja019.078105.05982.04349.45267.99632.26017.486
Nematerijalni troškovi362.706343.654328.900346.690384.348389.997416.901463.572
POSLOVNI DOBITAK679.223907.0841.273.032841.483520.180329.161207.3200
POSLOVNI GUBITAK0000000323.809
FINANSIJSKI PRIHODI62.08918.37724.1677.724129.49140.322455.75135.017
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi2.2026133879611.38130.131223
Prihodi od kamata29.85510.3504.7054.3861.273580437.61134.147
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule30.0327.41419.0752.377126.8379.61118.118867
FINANSIJSKI RASHODI861.1031.062.116593.229478.633244.936247.294192.536229.296
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi27.85019.519666607127293868.243
Rashodi kamata691.934703.326543.847417.777237.845244.015189.028160.074
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule141.319339.27148.71660.2496.9643.2503.470979
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000000263.2150
GUBITAK IZ FINANSIRANJA799.0141.043.739569.062470.909115.445206.9720194.279
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA49.68627.54226.91022.33723.08319.390414.33114.839
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA163.275456.54955.37154.65833.84126.08112.89719.352
OSTALI PRIHODI432.711124.51055.947248.38681.13895.916101.747168.341
OSTALI RASHODI228.846223.362350.31376.26554.96373.86246.97178.312
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00381.143510.374420.152137.552926.7450
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA29.515664.51400000432.572
NETO DOBITAK POSLOVANJA38.7966.6622.8790007.9130
NETO GUBITAK POSLOVANJA0002.83193010.2150443
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA9.2810384.022507.543419.222127.337934.6580
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0657.85200000433.015
POREZ NA DOBITAK - - - - - - - -
Poreski rashod perioda0002.96642.1360104.4120
Odloženi poreski rashodi perioda019.63207.089026.11700
Odloženi poreski prihodi perioda01.61111.53421.900074011.7321.128
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000000
NETO DOBITAK9.2810395.556519.388377.086101.960841.9780
NETO GUBITAK0675.87300000431.887
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000000
Zarada po akciji - - - - - - - -
Osnovna zarada po akciji00000000
Umanjena zarada po akciji00000000


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA9.854.39510.185.68310.183.263
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA8.673.4199.219.9188.794.400
Nematerijalna imovina34.15953.546112.892
Nekretnine , postrojenja i oprema8.236.4808.752.2668.261.690
Biološka sredstva000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 402.780414.106419.818
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)385.734385.273385.273
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja17.04628.83334.545
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA1.180.976965.7651.388.863
Zalihe186.847186.903230.783
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja572572572
Potraživanja po osnovu prodaje510.918378.794620.536
Ostala kratkoročna potraživanja62.54037.19077.949
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI49.14051.43251.290
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica000
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji1.8672.1432.044
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 47.27349.28949.246
Gotovina i gotovinski ekvivalenti45.36125.371296.045
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja325.598285.503111.688
VANBILANSNA AKTIVA12.291.08313.470.82011.869.623

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA PASIVA9.854.39510.185.68310.183.263
KAPITAL3.774.7473.430.1692.383.968
Osnovni kapital2.979.9572.979.9572.979.957
Upisani a neuplaćeni kapital000
Emisiona premija000
Rezerve12.79712.79712.797
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0014
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata53.32853.78953.789
Nerasporedjeni dobitak1.303.258835.320364.282
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak467.937344.116919.293
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 3.029.8803.011.5072.530.282
Dugoročna rezervisanja366.657326.463351.694
Dugoročne obaveze2.635.3042.680.7342.142.648
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja27.9194.31035.940
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE323.134321.333325.290
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE2.726.6343.422.6744.943.723
Kratkoročna rezervisanja000
Kratkoročne finansijske obaveze1.052.0821.548.3022.005.531
Primljeni avansi, depoziti i kaucije13.35512.189571.364
Obaveze iz poslovanja1.282.8281.463.9641.745.187
Ostale kratkoročne obaveze378.369398.219621.641
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA12.291.08313.470.82011.869.623

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
POSLOVNI PRIHODI5.134.1146.316.4166.974.716
Prihodi od prodaje roba0171.7370
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga4.925.3215.943.0916.871.043
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe30.33322.5839.238
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda000
Ostali poslovni prihodi162.267177.89593.468
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)16.1931.110967
POSLOVNI RASHODI5.460.1906.424.1187.602.890
Nabavna vrednsot prodate robe0172.0270
Troškovi materijala, goriva i energije1.921.6132.422.4263.288.241
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi2.095.0192.246.6192.551.527
Troškovi amortizacije455.917486.081507.390
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)4.6792.1313.966
Troškovi proizvodnih usluga490.229580.511662.207
Troškovi rezervisanja29.09420.11854.144
Nematerijalni troškovi463.639494.205535.415
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK326.076107.702628.174
FINANSIJSKI PRIHODI35.0281.33310.451
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 6439
Prihodi od kamata34.1471.11273
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule87521710.339
Ostali finansijski prihodi000
FINANSIJSKI RASHODI237.059204.134228.261
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 34.367235
Rashodi kamata167.834201.759226.033
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule9822.3362.191
Ostali finansijski rashodi33.876372
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA202.031202.801217.810
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA09.58815.121
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA23.24213.77618.570
OSTALI PRIHODI187.78956.30621.361
OSTALI RASHODI73.61887.64884.439
UKUPNI PRIHODI5.356.9316.383.6437.021.649
UKUPNI RASHODI5.794.1096.729.6767.934.160
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA437.178346.033912.511
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA01160
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA43602.825
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA437.614345.917915.336
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda30.87503.957
Odloženi poreski prihodi perioda5521.8010
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK467.937344.116919.293
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji000


11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Remontna hala BeogradOpravke4.360----
Hala dnevne nege (stara) - BeogradDnevne opravke1.600----
Hala dnevne nege (nova) - BeogradDnevne opravke1.800----
Terminusni objekat - Beograd. Banovo brdoTerminusni objekat80----
Restoran u Autocentru BeogradRestoran500----
Upravna zgrada u Autocentru u BeograduKancelarije2.500----
Portirnica Autocentar BeogradKancelarije100----
Nadstrešnica u Autocentru - Beograd400----
Parking površine - BeogradParkiranje autobusa22.872----
Benzinske stanice - Beograd200----
Terminusni objekti Kontejneri - Beograd150----
Objekat perionice u Beogradu570----
Objekat Autobuske stanice u Barajevu240----
Peroni na autobuskoj staniciBarajevo3.500----
Nadstrešnica na autobuskoj stanici u BarajevuBarajevo-----
ParkinziBarajevo1.700----
Objekat dnevne negeBarajevo1.100----
PortirnicaBarajevo12----
Benzinska stanicaBarajevo50----
Hala dnevne nege - OpravkeMladenovac2.100----
Hala dnevne nege (stara) - OpravkeMladenovac1.500----
ParkinziMladenovac4.000----
Parkinzi-noviMladenovac4.000----
PortirnicaMladenovac15----
Objekat autobuske staniceMladenovac710----
Objekat autobuske stanice-novaMladenovac210----
Peroni na autobuskoj stanici - obeMladenovac3.000----
Benzinske staniceMladenovac100----
Hala dnevne negeSopot550----
ParkinziSopot3.100----
Objekat autobuske staniceSopot270----
Peroni na autobuskoj staniciSopot350----
Gasna kotlarnicaSopot50----
Hala dnevne negeStara Pazova1.500----
Hala dnevne nege - staraStara Pazova900----
PortirnicaStara Pazova200----
Objekat Upravne zgradeStara Pazova300----
ParkinziStara Pazova8.600----
Objekat autobuske staniceStara Pazova1.100----
Peroni na autobuskoj staniciStara Pazova2.600----
NadstrešnicaStara Pazova550----
Objekat Autobuska stanicaBanovci50----
Objekti kiosciStara Pazova90----
Benzinske staniceStara Pazova100----
Hala dnevne negeInđija600----
PortirnicaInđija50----
Benzinska stanicaInđija50----
ParkinziInđija2.000----
KioskInđija50----
PeroniInđija1.600----
Autobuska stanicaInđija550----
Objekat autobuske staniceLajkovac250----
NadstrešnicaLajkovac180----
Objekat autobuske staniceValjevo1.500----
Nadstrešnica na ASValjevo1.600----
Upravna zgradaValjevo220----
Hala dnevne nege - novaValjevo3.862----
Hala dnevne nege - staraValjevo1.800----
SaobraćajniceValjevo12.000----
Objekat stolarske radioniceValjevo450----
Objekat limarske radioniceValjevo780----
Obejakt autobuske staniceDivčibare30----
Objekat autobuske staniceOsečina250----
Peroni na aut. staniciOsečina2.500----
NadstrešnicaOsečina150----
Benzinske StaniceValjevo200----
Hala Dnevne negeSmederevska Palanka830----
PortirnicaSmederevska Palanka30----
Benzinksa stanicaSmederevska Palanka100----
ParkinziSmederevska Palanka2.200----
Objekat autobuske staniceSmederevska Palanka900----
Peroni na ASSmederevska Palanka2.200----
Objekat aut. stanice-Kusatku160----
Objekat aut. staniceSelevac400----
Peroni na ASSelevac800----
Objekat autobuske staniceAzanja130----
Objekat JUBANDAG-aSmederevska Palanka900----
Hala dnevne negeObrenovac1.900----
Objekat za pranje vozilaObrenovac450----
Objekat upravne zgradeObrenovac560----
Parkinzi i saobraćajniceObrenovac14.000----
Benzinske staniceObrenovac100----
Restoran na ASObrenovac200----
Objekat autobuske staniceObrenovac400----
Objekat autobuske staniceSmederevo850----
Peroni na ASSmederevo2.500----
AutocentarSmederevo1.100----
NadstrešnicaSmederevo300----
Benzinska stanicaSmederevo50----
Rekonstrukcija Radioničke haleSmederevo765----
Dogradnja Radioničke haleSmederevo834----
Objekat autobuske staniceProkuplje145----
Objekat nadstrešniceProkuplje153----

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Hotel "Lasta" LjubovijaLjubovijaObjekat poslovnih usluga928-

13. Predstavništva

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Beograd-broj parcele 341/1 i 341/2-KO Veliki Mokri Lug4ha 44a 32am2-
Azanja-br. parcele 17266/2-KO Azanja08 a 95 m2-
Barajevo-br. parc.5350-KO Barajevo68a 00 m2-
Barajevo-br. parc.5357-KO Barajevo37a 50 m2-
Inđija-br.parc.530/3-KO Inđija60a 58m2-
Inđija-br. parc.500-KO Inđija2a 73m2-
Kusadak-br.parc.12899-KO Kusadak74a 77m2-
Lajkovac-br.parc.859/2-KO Lajkovac22a 16 m2-
Mladenovac-br.parc.460/1, 460/3 i 461-KO Mladenovac1aha9a30m2-
Mladenovac-br.parc.435/1-KO Mladenovac10092 m2-
Mladenovac-br.parc.459- KO Mladenovac2737 m2-
Mladenovac-br.parc.2110-KO MLadenovac35a65m2-
Mladenovac-br.parc.2913/2-KO Mladenovac33a 59m2-
Obenovac. br. parc. 1583. KO Urovci16a 70 m2-
Obrenovac. br. parc. 1589. KO Urovci3ha 09a 80 m2-
Obrenovac. br. parc.1597. KO Urovci21a 27 m2-
Prokuplje. br. parc. 4323/1 KO Prokuplje10a 45m2-
Selevac.br. parc.14325/1. KO Selevac21a 34m2-
Smederevo. br. parc.613. KO Smederevo56a 43m2-
Smederevo. br. parc. 1313. KO Smederevo74a 00m2-
Smederevo. br. parc. 1314. KO Smederevo02 a 40 m2-
Smederevo. br. parc. 1280/5. KO Smederevo12a 26m2-
Smederevo. br. parc. 1280/6. KO Smederevo06 a 37 m2-
Smederevo. br. parc. 1309/2.KO Smederevo05a 90m2-
Smederevo. br.parc. 1310/1. KO Smederevo04a 19 m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 747/1. KO Smederevska Palanka58a 12m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2776/3. KO Smederevska Palanka01a 57m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2777/2 KO Smederevska Palanka02a 55m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2778/2. KO Smederevska Palanka00a 46m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2778/4. KO Smederevska Palanka00a 98m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2779/4. KO Smederevska Palanka82a 79m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2779/6. KO Smederevska Palanka00a 10m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2781/3. KO Smederevska Palanka00a 31m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 2782/1. KO Smederevska Palanka64a 73m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 5277. KO Smederevska Palanka06a 76m2-
Smederevska Palanka. br. parc. 5278/1. KO Smederevska Palanka35a 55m2-
Sopot. br. parc. 1611 i 1612. KO Sopot49a 54m2-
Sopot. br. parc. 1615. KO Sopot28a 37m2-
Sopot. br. parc. 1610/1. KO Sopot9a65m2-
Stara Pazova. br. parc. 1455/3. KO Stara Pazova2ha 14a 22m2-
Stara Pazova. br. parc. 2469. KO Stara Pazova35a 74m2-
Stara Pazova. br. parc. 2472. KO Stara Pazova21a 23m2-
Valjevo. br. parc. 715. KO Divčibare25 a64m2-
Valjevo. br. parc.311/2. KO Valjevo4ha 62a 78m2-
Valjevo. br. parc.11/3. KO Valjevo11a 66m2-
Valjevo. br. parc.31. KO Valjevo16a 41m2-
Valjevo. br. parc.98. KO Valjevo14a 73m2-
Valjevo. br. parc.7398. KO Valjevo-
Ljubovija, br. parcele 707/4.K.O. Lonjin31a57m2-

15. Realni tereti na imovini

IMOVINA SP LASTA AD BEOGRAD OPTEREĆENA HIPOTEKAMA UPISANIM KOD ODGOVARAJUĆIH KATASTARA NEPOKRETNOSTI NA DAN 31.12.2022. GODINE 1. Autocentar Beograd- KO Veliki Mokri Lug - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 10.067.675,71 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022. god., Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,2 %. 2. Autocentar Obrenovac- KO Urovci - Izvršna vansudska hipoteka u korist Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu od 4.777.586,17 EUR, po Aneksu ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 26.03.2019. godine,, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,75 %. 3. Autobuska stanica Obrenovac- KO Obrenovac - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 10.067.675,71 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022. god., Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,2 %. 4. Autocentar Mladenovac- KO Mladenovac Varoš - Izvršna vansudska hipoteka u korist Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu od 4.777.586,17 EUR, po Aneksu ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 26.03.2019. godine,, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,75 %. 5. Autocentar Inđija- KO Inđija 1- deo 4 - Izvršna vansudska hipoteka u korist Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu od 4.777.586,17 EUR, po Aneksu ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 26.03.2019. godine,, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,75 %. 6. Autocentar Stara Pazova- KO Stara Pazova - Izvršna vansudska hipoteka u korist Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu od 4.777.586,17 EUR, po Aneksu ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 26.03.2019. godine,, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,75 %. 7. Autocentar Sopot- KO Sopot - Izvršna vansudska hipoteka u korist Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu od 4.777.586,17 EUR, po Aneksu ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 26.03.2019. godine,, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,75 %. 8. Autobaza Prokuplje- KO Prokuplje - Izvršna vansudska hipoteka u korist Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu od 4.777.586,17 EUR, po Aneksu ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 26.03.2019. godine,, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,75 %. 9. Autocentar Valjevo- KO Valjevo - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 10.067.675,71 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022. god., Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,2 %. 10. Zgrada ugostiteljstva Motel (autobuska stanica)- KO Osečina - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 10.067.675,71 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022. god., Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,2 %. 11. Autobuska stanica i Autobaza- KO Barajevo - Izvršna vansudska hipoteka u korist Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu od 4.777.586,17 EUR, po Aneksu ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 26.03.2019. godine,, Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,75 %. 12. Zgrada drumskog saobraćaja, autobuska stanica- KO Smederevo - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 10.067.675,71 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022. god., Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,2 %. 13. Autobaza- KO Smederevo - Izvršna vansudska hipoteka u korist Direktne Banke A.D. Kragujevac u iznosu od 1.300.000,00 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom br. 00-420-0405253.0 od 28.05.2019. god., Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,8 %. 14. Autobaza- KO Smederevska Palanka - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 10.067.675,71 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022. god., Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,2 %. 15. Protektirnica- KO Smederevska Palanka - Izvršna vansudska hipoteka u korist Direktne Banke A.D. Kragujevac u iznosu od 50.000.000,00 dinara po Ugovoru o okviru za izdavanje garancija sa založnim pravom br. 00-423-3300109.2 od 28.05.2019. god. 16. Hotel “Lasta- KO Lonjin(Ljubovija) - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 10.067.675,71 EUR po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 360052458280205710 od 06.01.2022. god., Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,2 %. 17. Autobuska stanica- KO Smederevo - Izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanske Štedionice a.d. Beograd u iznosu od 100.000.000,00 dinara po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 360052455001914461 od 01.12.2021. god., Kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,5 %. Napomena: Sve navedene hipoteke su upisane u Listovima nepokretnosti koji se odnose na nepokretnosti S.P.“Lasta“a.d. Beograd. Napomena: U ovom izveštaju su navedene aktivne hipoteke, odnosno hipoteke koje služe za obezbeđenje trenutnih i postojećih obaveza S.P.“Lasta“a.d Beograd prema finansijskim poveriocima, u Listovima nepokretnosti se nalaze i hipoteke koje su pasivne, S.P.“Lasta“a.d Beograd je izmirila obaveze prema finansijskim poveriocima u čiju korist su uspostavljene, iste nisu obrisane iz više razloga- procedura u pogledu izdavanja brisovnih dozvola, po dobijanju istih S.P.“Lasta“a.d Beograd će podneti zahteve za brisanje pomenutih hipoteka. IMOVINA SP LASTA AD BEOGRAD OPTEREĆENA ZALOGAMA NA POKRETNIM STVARIMA KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD NA DAN 31.12.2022. GODINE 1. Zl. broj 2677/2019 Založni poverilac: Komercijalna banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr. je podnet 28.03.2019. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi od 26.03.2019. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 3214/5 dana 26.03.2019. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 1 Ugovora o zalozi zaključen dana 13.11.2020, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod br. 11842 dana 19.11.2020. godine Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 4.777.586,17 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 5.451.000,00 EUR Ostale napomene: Rok vraćanja kredita 29.03.2026. godine. Zalogodavac je dužan da po isteku grejs perioda otplatu kredita izvrši u 60 jednakih mesečnih rata od kojih prva dospeva za plaćanje 29.04.2021. godine, u skladu sa Aneksom br. 1 Ugovora o investicionom kreditu kreditna partija br. 00-410-0207688.6 od 10.11.2020. godine. Predmeti založnog prava: 8 autobusa 2. Zl. broj 8150/2020 Založni poverilac: Republika Srbija, Ministarstvo finansija, Centar za velike poreske obveznike Zahtev za upis zal.pr. je podnet 14.09.2020. god. Pravni osnov: Zakonsko založno pravo: Zapisnik br. 251-433-22-1624/2020-3100 od 04.09.2020. godine, Republika Srbija Ministarstvo finansija, Poreska uprava Centar za velike poreske obveznike Zapisnik o stanju neizmirenih poreskih obaveza po osnovu poreza na dobit Republika Srbija Ministarstvo finansija, Poreska uprava Centar za velike poreske obveznike br. 251-47-00-1045/2020-2300 od 26.08.2020 godine, Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga Republika Srbija Ministarstvo finansija, Poreska uprava Centar za velike poreske obveznike br. 433-22-1624/2020 od 25.08.2020 godine. Pravni osnov izmene i dopune: Procena vozila (Veza br. 251-433-22-01624/2020-3100 od 15.01.2021. godine) Republike Srbije, Ministarstva finansija, Poreske uprave, Sektora za izdvojene poreske aktivnosti, Odsek Zvezdara br. 022-021-01-00010/2021-0000 od 26.01.2021. godine. Rešenjem Zl.br.8150-1/2020 od 05.02.2021.godine odobrena je izmena i dopuna podataka o upisanom založnom pravu na osnovu zahteva zalogodavca koji je podnet dana 02.02.2021. godine. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na visinu maksimalnog iznosa obezbeđenog potraživanja. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 139.359.764,04 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 193.975.035,26 RSD Ostale napomene: Založno pravo ustanovljeno u postupku odlaganja plaćanja poreskog duga. Predmeti založnog prava: 33 autobusa 3. Zl. broj 3372/2021 Založni poverilac: NIS a.d. Novi Sad Zahtev za upis zal.pr. je podnet 10.05.2021. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnoj stvari od 07.05.2021. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem DWN120010/UD-PR/04383/2021 dana 07.05.2021. godine i kod zalogodavca pod brojem 4061/2 dana 07.05.2021. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks Ugovora o zalozi na pokretnoj stvari zaključen dana 08.02.2022, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod založnog poverioca pod brojem NM-049000/120205/01269/2022 dana 08.02.2022. godine i kod zalogodavca pod brojem 1222 dana 10.02.2022. godine Rešenjem Zl.br.3372-1/2021 od 21.02.2022. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 11.2.2022.godine u 12:20:29 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.494.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.494.000,00 EUR Ostale napomene: Ugovorne strane su postigle saglasnost da se založno pravo koje zalogodavac ima po osnovu Ugovora o javnoj nabavci iz alineje 2. konstatacija iz aneksa ugovora o zalozi proširi i na obezbeđenje potraživanja založnog poverioca po osnovu Ugovora o prodaji naftnih derivata za 2022. godinu, kao i da se produži rok važenja Ugovora o zalozi, te u skladu sa postignutom saglasnošću volja ugovorne strane zaključuju aneks ugovora o zalozi. Predmeti založnog prava: 12 autobusa 4. Zl. broj 3792/2021 Založni poverilac: AUTOČAČAK KOMERC D.O.O. ČAČAK Zahtev za upis zal.pr. je podnet 26.05.2021. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnoj stvari od 10.05.2021. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem 5/1 dana 10.05.2021 godine i kod zalogodavca pod brojem 4105/2 dana 10.05.2021. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.197.700,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.197.700,00 EUR Predmeti založnog prava: 10 autobusa 5. Zl. broj 7094/2021 Založni poverilac: AUTOČAČAK KOMERC D.O.O. ČAČAK Zahtev za upis zal.pr. je podnet 24.09.2021. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnoj stvari od 16.08.2021. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem 1819 dana 17.08.2021 godine i kod zalogodavca pod brojem 7299/2 dana 16.08.2021. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.625.640,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.625.640,00 EUR Predmeti založnog prava: 19 autobusa 6. Zl. broj 371/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 20.01.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 06.01.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 10.067.675,71 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 11.026.243,54 EUR Ostale napomene: Rok vraćanja kredita je do 55 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, otplata kredita se vrši u 55 jednakih mesečnih rata, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Predmeti založnog prava: Pokretna stvar koja nema registracioni broj - Zbir pokretnih stvari- Pokretne stvari - osnovna sredstva prema Specifikaciji broj 11930 od 29.12.2021. godine, pod nazivom "Specifikacija osnovnih sredstava (vozila - putnički autobusi), koja se daje u zalogu po osnovu dugoročnog kredita odobrenog kod BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD, u iznosu od EUR 10.067.675,71", ukupne vrednosti 1.010.203.272,40 RSD. 7. Zl. broj 4508/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 16.06.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 12.05.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 12.209.922,40 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 12.209.922,40 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 18.03.2024. godine. Po isteku ovog roka garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena garantu ili ne. Predmeti založnog prava: Pokretna stvar koja nema registracioni broj - Zbir pokretnih stvari- Osnovna sredstva (vozila-putnički autobusi) prema Specifikaciji broj 3750 od 04.05.2022. godine, ukupne vrednosti 32.005.643,77 RSD. 8. Zl. broj 4511/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 16.06.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 12.05.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 30.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 30.000,00 EUR Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti od 12 meseci od dana izdavanja garancije (tačan datum do kada predmetna garancija važi utvrđuje se na dan izdavanja iste i navodi u tekstu garancije), s tim da primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci, računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi. Predmeti založnog prava: Pokretna stvar koja nema registracioni broj - Zbir pokretnih stvari- Osnovna sredstva (vozila-putnički autobusi) prema Specifikaciji broj 3750 od 04.05.2022. godine, ukupne vrednosti 32.005.643,77 RSD. 9. Zl. broj 5940/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 29.07.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 26.07.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod br. S31-1-5139 dana 28.07.2022. godine i kod zalogodavca br. 6529 dana 27.07.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 8.136.238,86 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 8.136.238,86 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 02.02.2023. godine. Po isteku ovog roka garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena garantu ili ne. Predmeti založnog prava: Pokretna stvar koja nema registracioni broj - Zbir pokretnih stvari- Pokretne stvari - oprema, prema specifikaciji od 18.07.2022. godine, pod nazivom Specifikacija osnovnih sredstava (vozila - putnički autobusi) koja se daju u zalogu po osnovu garancije za dobro izvršenje posla odobrene kod Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd, u iznosu od RSD 8.136.238,86. Ukupne vrednosti 17.013.458,50 RSD. 10. Zl. broj 9429/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 29.11.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pokretnim stvarima od 18.11.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-1-7705 dana 21.11.2022. godine i kod zalogodvca pod brojem 9963 dana 21.11.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 29.553.692,04 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 29.553.692,04 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 20.12.2024. godine. Po isteku ovog roka garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena garantu ili ne. Predmeti založnog prava: Pokretne stvari - osnovna sredstva, prema Specifikaciji broj 1 od 15.11.2022. godine, pod nazivom Specifikacija osnovnih sredstava (vozila - putnički autobusi) koja se daju u zalogu po osnovu garancije za dobro izvršenje posla odobrene kod Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd, u iznosu od RSD 29.553.692,04. Ukupne vrednosti prema proceni vozila po katalogu AMSS na dan 07.11.2022.godine od 36.400.488,80 RSD. Lokacija /matična adresa vozila je u Beogradu, Nišu i Smederevu. Napomena: Sve navedene zaloge na pokretnim stvarima S.P.“Lasta“a.d Beograd su upisane u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre, odnosno na sajtu APR-a može se izvršiti uvid u pomenuto. U ovom izveštaju su navedne aktivne zaloge, odnosno zaloge koje služe za obezbeđenje trenutnih i postojećih obaveza S.P.“Lasta“a.d Beograd prema finansijskim poveriocima, na sajtu APR-a se nalaze i zaloge na pokretnim stvarima koje su pasivne, S.P.“Lasta“a.d Beograd je izmirila obaveze prema finansijskim poveriocima u čiju korist su uspostavljene, iste nisu obrisane iz više razloga- procedura u pogledu izdavanja brisovnih dozvola, po dobijanju istih S.P.“Lasta“a.d Beograd će podneti zahteve za brisanje pomenutih zaloga. IMOVINA SP LASTA AD BEOGRAD OPTEREĆENA ZALOGOM NA PRAVIMA POTRAŽIVANJA KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD NA DAN 31.12.2022. GODINE 1. Zl. broj 2679/2019 Založni poverilac: Komercijalna banka a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 28.03.2019. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi od 26.03.2019. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 3214/4 dana 26.03.2019. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br. 1 Ugovora o zalozi od 26.03.2019. godine zaključen dana 13.11.2020, overen pod brojem - dana - od strane -. Izmena i dopuna podataka o založnom pravu po registracionoj prijavi koja je podneta dana 24.11.2020. godine u 13:08:27 časova, odobrena je rešenjem Zl.br. 2679-1/2019 od 26.11.2020. godine, a odnosi se na podatke o predmetu založnog prava i obezbeđenom potraživanju. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks br.2 Ugovora o zalozi od 26.03.2019. godine zaključen dana 25.01.2021, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 688/2 dana 25.01.2021. godine Rešenjem Zl.br.2679-2/2019 od 01.02.2021.godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 28.01.2021.godine u 12:41:14 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na predmet založnog prava. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 4.777.586,17 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 5.451.000,00 EUR Ostale napomene: Produžava se rok vraćanja kredita do 29.03.2026. godine. Zalogodavac je dužan da po isteku grace perioda otplatu kredita izvrši u 60 jednakih mesečnih rata od kojih prva dospeva za plaćanje 29.04.2021. godine, u skladu sa Aneksom br. 1 Ugovora o investicionom kreditu kreditna partija broj 00-410-0207688.6 od 10.11.2020. godine. Predmet založnog prava: 46 prava kao predmet zaloge – 21 pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 2. Zl. broj 5302/2019 Založni poverilac: Direktna banka a.d Kragujevac Zahtev za upis zal.pr.je podnet 30.05.2019. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 28.05.2019. godine , zaveden kod zalogodavca pod brojem 5603/4 dana 28.05.2019. godine i zaveden kod založnog poverioca pod brojem 700/163 dana 30.05.2019. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks 1 Ugovora o zalozi na pravu potraživanja zaključen dana 22.07.2020, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod zalogodavca pod brojem 7173 dana 22.07.2020. godine i kod založnog poverioca pod brojem 4169/163 dana 22.07.2020. godine Izmena i dopuna podataka o založnom pravu po registracionoj prijavi koja je podneta dana 23.7.2020. godine u 13:47:43 časova, odobrena je rešenjem Zl.br. 5302-1/2019 od 27.07.2020. godine, a odnosi se na podatke o obezbeđenom potraživanju. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks 2 Ugovora o zalozi na pravu potraživanja zaključen dana 22.04.2021, overen pod brojem - dana - od strane -. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.300.000,00 EUR. Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.171.758,03 EUR Ostale napomene: Potraživanje iz Ugovora o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom uz obezbeđenje založnim pravom, kreditna partija broj 00-420-0405253.0 od 28.05.2019. godine i pripadajućeg Aneksa broj 1, Aneksa broj 2 i svih eventuanih budućih aneksa na navedeni ugovor. Dan dospelosti potraživanja je u skladu sa Ugovorom o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom uz obezbeđenje založnim pravom, kreditna partija broj 00-420-0405253.0, Aneksom 1, Aneksom 2 i svim eventuanim budućim aneksima na navedeni ugovor. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 3. Zl. broj 9468/2021 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 06.12.2021. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 01.12.2021. godine , zaveden kod založnog poverioca pod br. 031-1-7274 dana 03.12.2021. godine i kod zalogodavca pod br. 11003 dana 02.12.2021. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks I Ugovora o zalozi na pravu potraživanja zaključen dana 23.06.2022, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod založnog poverioca pod br. S31-1-4724 dana 07.07.2022. godine i kod zalogodavca pod br. 5827 dana 05.07.2022. godine Izmena i dopuna podataka o založnom pravu po registracionoj prijavi koja je podneta dana 8.7.2022. godine u 14:45:41 časova, odobrena je rešenjem Zl.br. 9468-1/2021 od 12.7.2022. godine, a odnosi se na podatke o obezbeđenom potraživanja. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 100.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 104.330.337,97 RSD Ostale napomene: Rok vraćanja kredita je do 15 (petnaest) meseci od dana puštanja kredita u tečaj, a najkasnije do 31.03.2023. godine, sa zastojem u otplati kreditnih obaveza po osnovu glavnice u trajanju do 6 (šest) meseci, počev od 01.06.2022. godine, i otplatom kredita u 4 jednake mesečne rate, nakon isteka perioda zastoja, tako da prva rata dospeva 08.12.2022. godine, a poslednja 08.03.2023. godine. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 4. Zl. broj 10334/2021 Založni poverilac: NIS A.D. NOVI SAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 31.12.2021.god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi od 15.12.2021. godine zaveden kod založnog poverioca dana 14.12.2021. godine, a kod zalogodavca pod brojem 11459 dana 15.12.2021. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks Ugovora o zalozi zaključen dana 10.02.2020, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod založnog poverioca del.br. NM-049000/20-ds/01270/2022 dana 08.02.2022. godine, a kod zalogodavca pod brojem 1223 dana 10.02.2020. godine. Rešenjem Zl.br. 10334-1/2021 od 22.02.2022. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta od strane zalogodavca dana 11.02.2022. godine. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na napomene kod potraživanja. Ostale napomene: Ugovorne strane su postigle saglasnost da se založno pravo koje zalogodavac ima po osnovu ugovora o javnoj nabavci iz alineje 2. konstatacija iz aneksa ugovora o zalozi proširi i na obezbeđenje potraživanja založnog poverioca po osnovu ugovora o prodaji naftnih derivata za 2022. godinu, kao i da se produži rok važenja ugovora o zalozi, te u skladu sa postignutom saglasnošću volja ugovorne strane zaključuju aneks ugovora o zalozi. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 360.000.000,00 RSD. Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 360.000.000,00 RSD. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – 1 pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 5. Zl. broj 717/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 02.02.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi potraživanja od 06.01.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-2-470 dana 17.01.2022. godine, a kod zalogodavca pod brojem 147/1 dana 11.01.2022. godine. Pravni osnov izmene i dopune: Aneks II Ugovora o zalozi na pravu potraživanja od 06.01.2022. godine zaključen dana 24.06.2022, overen pod brojem - dana - od strane -. , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-1-4725 dana 07.07.2022. godine i kod zalogodavca pod brojem 5826 dana 05.07.2022. godine. Rešenjem Zl.br.717-1/2022 od 12.07.2022. godine usvojena je registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj zalozi koja je podneta dana 08.07.2022. godine u 14:41:59 časova. Pomenutim rešenjem promenjeni su podaci koji se odnose na potraživanje koje se obezbeđuje založnim pravom. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 10.067.675,71 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 11.226.335,74 EUR Ostale napomene: Rok vraćanja kredita je do 55 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, zastojem u otplati kreditnih obaveza po osnovu glavnice u trajanju do 9 meseci, počev od 01.06.2022. godine i otplatom kredita u 43 jednake mesečne rate, nakon isteka perioda zastoja, navedenog u prethodnom stavu, tako da prva rata dospeva 04.03.2023. godine, a poslednja 04.09.2026. godine. Predmet založnog prava: 3 prava kao predmet zaloge – 3 prava potraživanja čiji je osnov ugovor. 6. Zl. broj 784/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 04.02.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 21.01.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod br. S31-1-1003 dana 03.02.2022. godine, a kod zalogodavca pod br. 631 dana 24.01.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 100.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 100.000,00 EUR Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 55 meseci od dana izdavanja iste, odnosno do 26.08.2026. Po isteku ovog roka garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li je vraćena banci ili ne. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 7. Zl. broj 792/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 04.02.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o oročenom namenskom novčanom depozitu br. 360052557280155978 od 21.01.2022. godine zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-1-84 dana 26.01.2022. godine, a kod zalogodavca pod brojem 630 dana 24.01.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 6.400.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 6.656.000,00 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 02.03.2027. godine. Po isteku ovog roka garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena garantu ili ne. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 8. Zl. broj 2709/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 13.04.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 06.04.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-1-2590 dana 11.04.2022. godine, a kod zalogodavca pod brojem 3118 dana 07.04.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 60.000.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 63.497.916,64 RSD Ostale napomene: Okvirni (overdraft) kredit odobren je na period do 12 (dvanaest) meseci od dana stavljanja na raspolaganje istog korisniku. Iskorišćeni iznos Okvirnog (overdraft) kredita, korisnik kredita je dužan da vrati u roku od 12 (dvanaest) meseci od dana stavljanja na raspolaganje istog korisniku, a najkasnije na dan isteka navedenog perioda raspoloživosti, odnosno na dan krajnjeg dospeća prikazanog u Planu otplate kredita. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 9. Zl. broj 5898/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 29.07.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 21.07.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod br. S31-1-5023 dana 22.07.2022. godine i kod zalogodavca br. 6385 dana 22.07.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 28.100.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 28.100.000,00 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 31.01.2027. godine. Po isteku ovog roka, garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena garantu ili ne. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 10. Zl. broj 7100/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 13.09.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o oročenom namenskom novčanom depozitu broj 360052557280158209 od 07.09.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-1-6000 dana 08.09.2022. godine i kod zalogodavca pod brojem 7665 dana 07.09.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.665.000,00 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 1.674.990,00 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 31.07.2023. godine. Po isteku ovog roka garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena garantu ili ne. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 11. Zl. broj 7774/2022 Založni poverilac: PREDUZEĆE ZA FINANSIJSKI LIZING S-LEASING DOO, BEOGRAD Zahtev za upis zal.pr.je podnet 05.10.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi potraživanja od 27,09.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 100.993,13 EUR; 93.257,16 EUR; 93.257,16 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 93.257,16 EUR; 93.257,16 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 82.947,41 EUR; 140.852,96 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR. Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 100.993,13 EUR; 93.257,16 EUR; 93.257,16 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 93.257,16 EUR; 93.257,16 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 95.408,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 56.045,96 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 58.121,64 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 84.162,88 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 81.687,80 EUR; 82.947,41 EUR; 140.852,96 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR; 143.982,80 EUR. Ostale napomene: Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15817/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15864/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15865/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15866/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15867/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15889/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15890/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15893/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15894/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15911/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15912/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15913/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15933/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15934/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15961/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15962/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15976/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15977/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15978/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15979/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15980/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 15981/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16010/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16011/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16012/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16013/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16014/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16015/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16016/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16041/19 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16659/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16660/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16661/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16662/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16663/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16664/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16665/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16666/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16667/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16668/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16681/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16682/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16683/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16684/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16685/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16686/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16700/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16701/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16702/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16703/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16704/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16705/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16706/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16708/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 16709/20 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 18349/21 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 18351/21 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 18354/21 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 18355/21 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 18356/21 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 18357/21 dospevaju prema planu otplate; Potraživanja dužnika SP LASTA AD BEOGRAD po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu br. 18358/21 dospevaju prema planu otplate. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 12. Zl. broj 9098/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 17.11.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 10.11.2022. godine ,zaveden kod založnog poverioca pod brojem C31-1-7587 dana 16.11.2022. godine i zaveden kod zalogodavca pod brojem 9764 dana 14.11.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 30.000,00 EUR Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 30.000,00 EUR Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti od 12 (dvanaest) meseci od dana izdavanja garancije ,s tim da Primalac bankarske garancije može pozvati Banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci,računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 13. Zl. broj 9101/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 17.11.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o zalozi na pravu potraživanja od 10.11.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod br. S31-1-7586 dana 16.11.2022. godine i kod zalogodavca br. 9765 dana 14.11.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 12.209.922,40 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 12.209.922,40 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 18.03.2024. godine. Po isteku ovog roka garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena garantu ili ne. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. 14. Zl. broj 9643/2022 Založni poverilac: Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd Zahtev za upis zal.pr.je podnet 07.12.2022. god. Pravni osnov: Ugovor o oročenom namenskom novčanom depozitu br. 360052557280158888 od 01.12.2022. godine , zaveden kod založnog poverioca pod brojem S31-1-7926 dana 02.12.2022. godine i kod zalogodavca pod brojem 10427 dana 02.12.2022. godine. Osnovni iznos obezbedjenog potrazivanja: 247.431,37 RSD Maksimalni iznos obezbedjenog potrazivanja: 257.000,00 RSD Ostale napomene: Garancija se izdaje sa rokom važnosti do 25.12.2023. godine. Po isteku ovog roka garancija će se smatrati nevažećom, bez obzira da li će biti vraćena garantu ili ne. Predmet založnog prava: 1 pravo kao predmet zaloge – pravo potraživanja čiji je osnov ugovor. Napomena: Sve navedene zaloge na pravima potraživanja S.P.“Lasta“a.d Beograd su upisane u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre, odnosno na sajtu APR-a može se izvršiti uvid u pomenuto. U ovom izveštaju su navedne aktivne zaloge, odnosno zaloge koje služe za obezbeđenje trenutnih i postojećih obaveza S.P.“Lasta“a.d Beograd prema finansijskim poveriocima, na sajtu APR-a se nalaze i zaloge na pravima potraživanja koje su pasivne, S.P.“Lasta“a.d Beograd je izmirila obaveze prema finansijskim poveriocima u čiju korist su uspostavljene, iste nisu obrisane iz više razloga- procedura u pogledu izdavanja brisovnih dozvola, po dobijanju istih S.P.“Lasta“a.d Beograd će podneti zahteve za brisanje pomenutih zaloga.

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija2.300.058
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na učešće u upravljanju Društvom - svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva; pravo na dividendu; pravo preče kupovine akcija narednih emisija; pravo na deo stečajne, odnosno likvidacione mase i druga prava u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom društva.
ISIN brojRSLASTE96552
Nominalna vrednost hartije-
Knjigovodstvena vrednost akcije1.036,48
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je tako što je ukupan kapital iz bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2022. godine (2.383.968 hiljada dinara) podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija izdavaoca (2.300.058).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniU decembru 2017. godine izdato je 336.483 običnih akcija radi konverzije potraživanja po osnovu javnih prihoda u trajni ulog. U novembru 2018. godine izdato je 432.615 običnih akcija radi konverzije potraživanja po osnovu javnih prihoda u trajni ulog.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje336.483 običnih akcija IV emisije i 432.615 običnih akcija V emisije.
Način pokrića gubitkaOdluka o pokriću gubitka će biti doneta na sednici skupštine akcionara.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluSP Lastra doo Lazarevac 60,26%; Panonija bus Novi Sad 33%; Lasta-Montenegro doo Podgorica 100%; SP Lasta doo Banja Luka, Republika Srpska - 100% ; Panraizen Cirih - 15%
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. U informatoru su dati podaci za 2022. godinu iz izveštaja koji su odobreni od strane direktora i predati Agenciji za privredne registre 30.03.2023. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd Kolračeva 7 Tel:3223-764 Fax:3223-763 email: dunavstockbroker@dunavstockbroker.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Vladan Sekulić, Generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Miloš Atanacković, Rukovodilac računovodstva____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Vladan Sekulić, Generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd