verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.tandemfin.com

Datum podnošenja Informatora berzi17.05.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora16.03.2017.SIMBOL: IBAR1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaTrgovinsko preduzeće "Ibar" a.d.
Pravni status izdavaocaOtvoreno akcionarsko društvo
AdresaIbarska  4
Raška
Srbija
Web adresa
Datum osnivanja04.06.1954.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 44025
Matični broj07144938
PIB - poreski identifikacioni broj101274744
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna banka205-8602-84
Poštanska štedionica200-2251980103907-22
Šifra delatnosti04719
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Ime i prezime direktoraMomir Mijajlović
Ime i prezime osobe za kontaktMomir Mijajlović
Telefon036-736-153
Faks036-736-865
e-mailibarraska@mts.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD Tandem Financial ad Novi Sad

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA140.051145.135146.098
Stalna imovina87.09795.44182.209
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja000
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva87.09795.44182.209
- Nekretnine postrojenja i oprema44.57338.77033.250
- Investicione nekretnine42.52456.67148.959
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani000
- Učešća u kapitalu000
- Ostali dugoročni finansijski plasmani000
Obrtna imovina52.95449.69463.889
- Zalihe2.8692.6531.324
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina50.08547.04162.565
- Potraživanja49.14044.56646.304
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak01.85282
- Kratkoročni finansijski plasmani200015.800
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina403404185
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja342219194
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina140.051145.135146.098
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva0012.666

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA140.051145.135146.098
Kapital118.042126.043138.277
- Osnovni kapital36.44032.79632.796
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve000
- Revalorizacione rezerve59.16859.16852.297
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti000
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak40.02545.18553.184
- Gubitak8.89411.1060
- Otkupljene sopstvene akcije8.69700
Dugoročna rezervisanja i obaveze22.00917.1785.840
- Dugoročna rezervisanja10.8961.824200
- Dugoročne obaveze855728
- Dugoročni krediti855728
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze11.02815.2975.612
- Kratkoročne finansijske obaveze1.5001.5001.500
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja7.81613.3033.906
- Ostale kratkoročne obaveze1.39500
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 317494206
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze01.9141.981
Vanbilansna pasiva0012.666

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI36.17566.92634.220
- Prihodi od prodaje17.13746.32212.780
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi19.03820.60421.440
POSLOVNI RASHODI47.37864.89731.490
- Nabavna vrednost prodate robe6.78435.4634.933
- Troškovi materijala11.9549.0939.480
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi8.5808.6968.010
- Troškovi amortizacije i rezervisanja13.5122.5592.523
- Ostali poslovni rashodi6.5489.0866.544
POSLOVNI DOBITAK02.0292.730
POSLOVNI GUBITAK11.20300
Finansijski prihodi3.0090193
Finansijski rashodi1.05815162
Ostali prihodi5.97714.96814.115
Ostali rashodi5.6194.5443.806
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA012.30213.170
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA8.89400
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA012.30213.170
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA8.89400
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda01762.196
Odloženi poreski rashod perioda01.91467
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK010.21210.907
NETO GUBITAK8.89400
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada001
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA163.999178.668200.056
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA109.503111.273140.358
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema109.503111.273140.358
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani000
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA54.49667.39559.698
Zalihe1.1311.0441.023
Potraživanja po osnovu prodaje42.41343.42042.411
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja2.0083.6025.226
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani8.03815.67810.458
Gotovinski ekvivalent i gotovina2143.432288
Porez na dodatu vrednost669196256
Aktivna vremenska razgraničenja232336
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA163.999178.668200.056
KAPITAL148.048167.455190.211
Osnovni kapital32.79632.79632.191
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije01.1330
Rezerve000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme47.03545.46843.106
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak68.21790.324114.914
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE2.2282.2801.549
Dugoročna rezervisanja2.2002.2521.521
Dugoročne obaveze282828
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE1.7791.5031.392
KRATKOROČNE OBAVEZE11.9447.4306.904
Kratkoročne finansijske obaveze000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije4.1832.5760
Obaveze iz poslovanja5.4082.2374.804
Ostale kratkoročne obaveze000
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost0452540
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.3532.1651.560
Pasivna vremenska razgraničenja000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI31.16140.96447.462
Prihodi od prodaje roba4.2113.3373.532
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga5.3339.62111.830
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi21.61728.00632.100
POSLOVNI RASHODI28.74431.44934.624
Nabavna vrednsot prodate robe3.7493.1063.156
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala1.035101110
Troškovi goriva i energije5.80410.25012.660
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi7.9567.6758.401
Troškovi proizvodnih usluga1.3932.7092.100
Troškovi amortizacije2.4942.3052.661
Troškovi dugoročnih rezervisanja2.0002520
Nematerijalni troškovi4.3135.0515.536
POSLOVNI DOBITAK2.4179.51512.838
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI1.8851.5321.686
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi1.8461.5321.686
Prihodi od kamata3900
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule000
FINANSIJSKI RASHODI401.02429
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi336410
Rashodi kamata738329
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule000
DOBITAK IZ FINANSIRANJA1.8455081.657
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA050511
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA5669490
OSTALI PRIHODI8.56313.4679.260
OSTALI RASHODI1.74916361
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA10.51022.42824.205
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA10.51022.42824.205
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda1.3422.1651.560
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda201277111
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK9.36920.54022.756
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji111
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
--00000

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
VoćarRaška, Nemanjina 9prodaja robe na malo1150
Zgrada direkcijeRaška, Ibarska 4prodaja robe na malo7926
GvožđarRaška, Dušanova 13prodaja robe na malo1490
magacin 1Vlasovo, Raškaprodaja robe na veliko7.3771
ModaRaška, Dušanova 16prodaja robe na malo1370
GolijaRaška, Ratka Lukovića 25prodaja robe na malo1070
OmorikaRaška, Novo seloprodaja robe na malo803
Robna kućaRaška, Dr Jovanovića 18prodaja robe na malo9150
PrehranaRaška, Novi dom bbprodaja robe na malo800
NapredakRaška, Ibarska bbprodaja robe na malo600

10. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
--00

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Opština Raška-građevinsko zemljišteU funkciji poslovanja3,51
Opština Raška-Poljoprivredno zemljišteU funkciji poslovanja0,97
Opština Temerin-građevinsko zemljisteU funkciji poslovanja0,2
Opština Stara Pazova-građevinsko zemljisteU pripremi izgradnje0,1

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija53.652
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije sa pravom glasa
Prava iz akcijaPravo upravljanja. pravo na dividendu.i na deo stečajne mase
ISIN brojRSIBARE21051
Nominalna vrednost hartije600
Obračunska vrednost akcije3.545,3
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je izračunata tako što je ukupni kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2016 godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini-
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu-
Naziv ovlašćenog revizoraCONFIDA FINODIT DOO BEOGRAD
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. *Finansijski izveštaji za 2016 godinu za statističke svrhe su predati APR-u u zakonskom roku.Revizija finansijskih izveštaja nije završena. Izveštaji ovlašćenog revizora će biti dostavljeni u zakonski propisanom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD TANDEM FINANCIAL A.D. Novi Sad Novi Sad, Miroslava Antića 4 Tel / fax 021/425-777 www.tandemfin.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Momir Mijajlović


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Momir Mijajlović____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Momir Mijajlović
Potpis korporativnog agenta
BDD Tandem Financial ad Novi Sad