verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.fintelenergija.rs

Datum podnošenja Informatora berzi08.11.2018.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora24.04.2023.SIMBOL: FINT1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaMasarikova  5 (sprat 21)
Beograd
Srbija
Web adresawww.fintelenergija.rs
Datum osnivanja27.06.2007.
Broj rešenja upisa u sudski registar63657/2007
Matični broj20305266
PIB - poreski identifikacioni broj105058839
Tekući računi i banke kod kojih se vode
AIK BANKA AD Beograd105-0000000201216-12
UniCredit Bank AD Beograd170-0030004721000-28
Šifra delatnosti03511
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja električne energije
Ime i prezime direktoraTiziano Giovannetti, direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSanja Krstic
Telefon011/441 85 32
Faks/
e-mailsanja.ristovic@fintel.bz
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeDruštvo posluje kao holding društvo sledećih zavisnih društava: MK-Fintel Wind Holding d.o.o. za holding poslove Beograd (gde Društvo poseduje 53,99737% akcijskog kapitala), MK-Fintel Wind a.d. Beograd (gde Društvo poseduje 53,99737% akcijskog kapitala) i Fintel Energija Development d.o.o. Beograd (gde Društvo poseduje 100% vlasništva kapitala). MK-Fintel Wind Holding d.o.o. za holding poslove Beograd je vlasnik 100% sledećih zavisnih društava: Vetropark Kula d.o.o. Beograd i Energobalkan d.o.o. Beograd. Fintel Energija Development d.o.o. Beograd je vlasnik sledećih društava: Fintel Energija Development Ltd Cyprus (gde Društvo poseduje 100% vlasništva kapitala), MK Fintel Wind Development d.o.o. Beograd (gde Društvo poseduje 53,99% vlasništva kapitala), Vetropark Lipar d.o.o. Beograd (gde Društvo poseduje 100% vlasništva kapitala), Vetropark Lipar 2 d.o.o. Beograd (gde Društvo poseduje 100% vlasništva kapitala). Fintel Energija Development Ltd Cyprus je vlasnik 100% sledećih zavisnih društava: Vetropark Torak Ltd Cyprus, Staklenik Jedan d.o.o., Staklenik Dva d.o.o., Staklenik Tri d.o.o., Staklenik Četiri d.o.o., Staklenik Pet d.o.o. Sledeće kompanije su u 100% vlasništvu preko Kiparskih društava: Project Torak d.o.o. Beograd. MK-Fintel Wind Development d.o.o. Beograd je vlasnik 100% sledećih zavisnih društava: Vetropark Torak d.o.o. Beograd i Vetropark Ram d.o.o. Beograd.
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.761.2551.734.5601.769.286
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA16.1691.533.7551.516.001
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema825733
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani16.0871.533.6981.515.968
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA1.745.086200.805253.285
Zalihe497556497
Potraživanja po osnovu prodaje000
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja4.3964.3444.344
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani1.530.73733.17560.097
Gotovinski ekvivalent i gotovina101.98912.0241.757
Porez na dodatu vrednost8.0868.7759.386
Aktivna vremenska razgraničenja99.381141.931177.204
VANBILANSNA AKTIVA475.142472.723324.521

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA1.761.2551.734.5601.769.286
KAPITAL522.294465.744430.017
Osnovni kapital685.294685.294685.294
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak000
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak163.000219.550255.277
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE743.277799.631696.396
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze743.277799.631696.396
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE495.684469.185642.873
Kratkoročne finansijske obaveze329.071327.415430.530
Primljeni avansi, depoziti i kaucije000
Obaveze iz poslovanja68.41134.28562.826
Ostale kratkoročne obaveze726550
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine000
Pasivna vremenska razgraničenja98.195107.220149.467
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA475.142472.723324.521

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI01420
Prihodi od prodaje roba000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga000
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi01420
POSLOVNI RASHODI38.07636.25335.667
Nabavna vrednsot prodate robe000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala80240
Troškovi goriva i energije000
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi8593.6563.915
Troškovi proizvodnih usluga622210176
Troškovi amortizacije02525
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi36.51532.33831.551
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK38.07636.11135.667
FINANSIJSKI PRIHODI46.34878.84076.010
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi45.84974.75275.915
Prihodi od kamata000
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule4994.08895
FINANSIJSKI RASHODI126.295100.68777.416
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi26.64732.85326.721
Rashodi kamata99.13067.73050.685
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule51810410
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA79.94721.8471.406
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
OSTALI PRIHODI2.9431.4081.488
OSTALI RASHODI4960142
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA115.57656.55035.727
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA115.57656.55035.727
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK115.57656.55035.727
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku115.57656.55035.727
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA1.769.2861.856.0941.936.900
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA1.516.0011.502.6421.637.344
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema3380
Biološka sredstva000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 1.515.9681.502.6341.637.344
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)16.01616.01516.014
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji1.499.9521.486.6191.621.330
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja000
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA253.285353.452299.556
Zalihe497581581
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja000
Potraživanja po osnovu prodaje00267
Ostala kratkoročna potraživanja13.73014.25414.909
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI60.097114.89216.498
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica60.083114.87816.484
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 141414
Gotovina i gotovinski ekvivalenti1.7574.3834.723
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja177.204219.342262.578
VANBILANSNA AKTIVA324.52100

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA PASIVA1.769.2861.856.0941.936.900
KAPITAL430.017431.676439.302
Osnovni kapital4.0574.0574.057
Upisani a neuplaćeni kapital000
Emisiona premija681.237681.237681.237
Rezerve000
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak01.6599.285
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak255.277255.277255.277
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 696.39600
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze696.39600
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE642.8731.424.4181.497.598
Kratkoročna rezervisanja000
Kratkoročne finansijske obaveze430.5301.185.7351.265.201
Primljeni avansi, depoziti i kaucije000
Obaveze iz poslovanja62.82685.12035.508
Ostale kratkoročne obaveze505111
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja149.467153.512196.878
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA324.52100

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
POSLOVNI PRIHODI00223
Prihodi od prodaje roba000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga00223
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda000
Ostali poslovni prihodi000
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)000
POSLOVNI RASHODI35.66736.75042.190
Nabavna vrednsot prodate robe000
Troškovi materijala, goriva i energije0034
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi3.9154.0165.602
Troškovi amortizacije25258
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)000
Troškovi proizvodnih usluga176178485
Troškovi rezervisanja000
Nematerijalni troškovi31.55132.53136.061
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK35.66736.75041.967
FINANSIJSKI PRIHODI76.01096.86298.692
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 75.91596.77494.991
Prihodi od kamata000
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule95883.701
Ostali finansijski prihodi000
FINANSIJSKI RASHODI77.41658.45349.105
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 19.04933.11444.468
Rashodi kamata50.68522.47140
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule106144.597
Ostali finansijski rashodi7.6722.2540
DOBITAK IZ FINANSIRANJA038.40949.587
GUBITAK IZ FINANSIRANJA1.40600
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
OSTALI PRIHODI1.48806
OSTALI RASHODI14200
UKUPNI PRIHODI77.49896.86298.921
UKUPNI RASHODI113.22595.20391.295
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA01.6597.626
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA35.72700
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA01.6597.626
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA35.72700
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK01.6597.626
NETO GUBITAK35.72700
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000,29
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji000


11. Fabrike

12. Ostali objekti

13. Predstavništva

14. Zemljišta

15. Realni tereti na imovini

1. Zaloga na 16.014 akcija (53,997370% kapitala) MK-Fintel Wind a.d. Beograd u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po Ugovoru o zalozi od 31.5.2018.godine; 2. Zaloga na budućim potraživanjima u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd od 31.5.2018.godine (maksimalni iznos obezbeđenog potraživanja iznosi: 125 miliona EUR; 320 miliona RSD;

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija26.510.506
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo glasa, pravo na dividendu, pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija, likvidacioni ostatak i druga prava u skladu sa Zakonom
ISIN brojRSFINEE60549
Nominalna vrednost hartije-
Knjigovodstvena vrednost akcije16,57
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Ukupni kapital na dan 31.12.2022. godine je podeljen sa brojem emitovanih akcija (26.510.506 akcija).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje/
Način pokrića gubitka/
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluDruštvo posluje kao holding društvo sledećih zavisnih društava: MK-Fintel Wind Holding d.o.o. za holding poslove Beograd (gde Društvo poseduje 53,99737% akcijskog kapitala), MK-Fintel Wind a.d. Beograd (gde Društvo poseduje 53,99737% akcijskog kapitala) i Fintel Energija Development d.o.o. Beograd (gde Društvo poseduje 100% vlasništva kapitala).
Naziv ovlašćenog revizoraPricewaterhouseCoopers d.o.o., Omladinskih brigada 88a, 11070 Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajPo našem mišljenju, finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije društva Fintel Energija a.d. Beograd (u daljem tekstu „Društvo“) na dan 31. decembra 2022. godine, i njegove finansijske uspešnosti i tokova gotovine za godinu završenu na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu važećim u Republici Srbiji.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Finansijski izveštaji Društva za 2022. godinu dostavljeni su Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.; (2) Na redovnoj Skupštini akcionara 28.6.2022.godine usvojeni su finansijski izveštaji i konsolidovani finans.izveštaji za 2021.godinu sa izveštajima revizora, godišnji izveštaj i konsolidovani godišnji izveštaj za 2021.godinu, godišnji izveštaj Odbora direktora, te su donete odluke o izboru revizora, promeni sedišta Društva, imenovanju nezavisnog i neizvršnog direktora i člana Odbora direktora Društva, kao i Odluka o pokriću gubitka (gubitak ranijih godina pokriva se iz dobiti ostvarene u 2021.godini).; (3) Društvo je vodeći nezavisni proizvođač energije iz obnovljivih izvora u Srbiji i drugi po veličini proizvođač energije iz obnovljivih izvora u Srbiji posle državnog EPS-a. Društvo i njegova zavisna društva poseduju 10 vetroparkova širom Srbije, na četiri lokacije, od kojih su tri potpuno operativne.; (4) U svim zavisnim društvima Društvo ima ukupno 11 zaposlenih.;
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje/
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V Investments ad Beograd Bulevar Mihajla Pupina 115e 11070 Novi Beograd Telefon: 381 (0)11 3530 900 Fax: 381 (0)11 311 6974 bg@mvi.rs www.mvi.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Tiziano Giovannetti


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Tiziano Giovannetti____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Tiziano Giovannetti
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD