verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi23.12.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora12.04.2023.SIMBOL: DNOS1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaKompanija "Dunav osiguranje" a.d.o. Beograd
Pravni status izdavaocaAktivno privredno društvo
AdresaMakedonska  4
Beograd
Srbija
Web adresawww.dunav.rs
Datum osnivanja30.06.1963.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 1992 - Agencija za privredne registre
Matični broj07046898
PIB - poreski identifikacioni broj100001958
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd360-0088042601011-41
Komercijalna banka a.d Beograd205-9413-76
Šifra delatnosti06512
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaNeživotno osiguranje
Ime i prezime direktoraIvana Soković
Ime i prezime osobe za kontaktMila Pavlović
Telefon011/3224-001
Faks011/2633-753
e-mailmila.pavlovic@dunav.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:
UKUPNA AKTIVA
STALNA IMOVINA – ULAGANJA
NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
NEMATERIJALNA ULAGANJA ( IMOVINA )
GUDVIL (GOODWILL)
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA
Nekretnine, postrojenja i oprema koji služe za obavljanje delatnosti
Biološka sredstva
Investicione nekretnine
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Učešća u kapitalu
Zavisnih pravnih lica
Ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica
Ostalih pravnih lica
Ostali dugoročni finansijski plasmani
U povezana pravna lica - matična i zavisna
U ostala povezana pravna lica
Ostali dugoročni finansijski plasmani
OBRTNA IMOVINA – POTRAŽIVANJA
ZALIHE
STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Potraživanja
Potraživanja za više placen porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
U povezana pravna lica – maticna i zavisna
U ostala povezana pravna lica
Ostali kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost
Aktivna vremenska razgraničenja
Unapred placeni troškovi pribave osiguranja
Prenosna premija osiguranja i saosiguranja koja pada na teret saosiguravaoca i reosiguravaoca
Rezervisane stete osiguranja i saosiguranja koje padaju na teret saosiguravaoca i reosiguravaoca
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
POSLOVNA IMOVINA
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
VANBILANSNA AKTIVA

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:
UKUPNA PASIVA
KAPITAL I REZERVE
OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
Akcijski kapital
Državni i društveni kapital
Ulozi društva za uzajamno osiguranje
Udeli i ostali kapital
NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
REZERVE
REVALORIZACIONE REZERVE
NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
NERASPOREĐENA DOBIT
Neraspoređena dobit ranijih godina
Neraspoređena dobit tekuće godine
GUBITAK DO VISINE KAPITALA
OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
REZERVISANJA I OBAVEZE
DUGOROČNA REZERVISANJA
Matematička rezerva životnih osiguranja
Rezervisanja za učešće u dobiti
Rezervisanja za izravnanje rizika
Rezervisanja za bonuse i popuste
Druga dugoročna rezervisanja
DUGOROČNE OBAVEZE
Prema matičnim i zavisnim pravnim licima
Prema ostalim povezanim pravnim licima
Ostale dugoročne obaveze
KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze
Prema matičnim i zavisnim pravnim licima
Prema ostalim povezanim pravnim licima
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa
Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze
Obaveze za porez iz rezultata
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Prenosne premije
Životnih osiguranja
Neživotnih osiguranja
Saosiguranja, reosiguranja i retrocesija
Rezervisane štete
Životnih osiguranja
Neživotnih osiguranja
Udeli u štetama saosiguranja, reosiguranja i retrocesija
Druga pasivna vremenska razgraničenja
Odložene poreske obaveze
Vanbilansna pasiva

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) PRIHODI
Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja
Obračunata premija životnih osiguranja i saosiguranja
Obračunata premija neživotnih osiguranja i saosiguranja
Premija preneta u saosiguranje - pasivna
Premija preneta u reosiguranje
Povećanje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja
Smanjenje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja
Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija
Obračunata premija reosiguranja i retrocesija
Provizije iz poslova reosiguranja i retrocesija
Premija preneta retrocesijom reosiguranja i retrocesija
Povećanje prenosnih premija reosiguranja i retrocesija
Smanjenje prenosnih premija reosiguranja i retrocesija
Povećanje prenosnih premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija za neistekle rizike
Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja
Prihodi od deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi osiguranja, reosiguranja i retrocesija
Ostali poslovni prihodi
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) RASHODI
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose
Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja
Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja
Doprinos za preventivu
Vatrogasni doprinos
Doprinos Garantnom fondu
Rezervisanja za izravnanje rizika
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose
Rashodi naknada šteta i ugovorenih iznosa
Likvidirane štete i ugovoreni iznosi životnih osiguranja
Likvidirane štete neživotnih osiguranja
Likvidirane štete – udeli u štetama saosiguranja
Likvidirane štete – udeli u štetama reosiguranja i retrocesija
Rashodi izviđaja, procene, likvidacije i isplate naknada šteta i ugovorenih iznosa
Prihodi od učešća saosiguranja u naknadi šteta
Prihodi od učešća reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta
Rezervisane štete – povećanje
Rezervisane štete – smanjenje
Rezervisane štete životnih osiguranja
Rezervisane štete životnih osiguranja
Rezervisane štete neživotnih osiguranja
Rezervisane štete neživotnih osiguranja
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija
Povećanje rezervisanih šteta – udela saosiguravaoca, reosiguravaoca i retrocesionara u štetama
Smanjenje rezervisanih šteta – udela reosiguranja, odnosno retrocesionara u štetama
Regres – prihodi po osnovu regresa
Povećanje ostalih tehničkih rezervi - neto
Smanjenje ostalih tehničkih rezervi - neto
Rashodi za bonuse i popuste
Rashodi po osnovu deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi
Ostali poslovni rashodi
DOBIT – BRUTO POSLOVNI REZULTAT
GUBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT
TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA
Troškovi pribave
Provizije
Ostali troškovi pribave
Promena razgraničenih troškova pribave - povećanje
Promena razgraničenih troškova pribave - smanjenje
Troškovi uprave
Amortizacija
Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi
Ostali troškovi uprave
Ostali troškovi sprovođenja osiguranja
Provizije od reosiguranja i retrocesija
POSLOVNA DOBIT – NETO POSLOVNI REZULTAT
POSLOVNI GUBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT
FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVI
FINANSIJSKI RASHODI, OSIM FINANSIJSKIH RASHODA PO OSNOVU SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVI
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I OSTALI PRIHODI
RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA IMOVINE I OSTALI RASHODI
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Porez na dobitak
Dobitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza
Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava iz prethodnih godina i kreiranja odloženih poreskih obaveza
NETO DOBITAK
NETO GUBITAK
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
ZARADA PO AKCIJI
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)


5. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014

AKTIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020. 30.06.2021. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA AKTIVA44.040.78851.129.68457.254.66760.832.76060.772.96261.537.269
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL000000
STALNA IMOVINA11.466.50812.170.97811.446.32011.410.17013.033.68313.687.574
NEMATERIJALNA ULAGANJA (IMOVINA)69.62226.39715.61412.0776.1801.135
GUDVIL000000
SOFTVER I OSTALA PRAVA7.71715.69712.43413.23279.69866.638
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA9.418.5349.649.9829.335.6199.419.80310.734.34011.439.149
Nekretnine, postrojenja i oprema koji služe za obavljanje delatnosti6.361.8176.450.5616.354.6356.344.2867.458.5988.028.324
Investicione nekretnine3.056.7173.199.4212.980.9843.075.5173.275.7423.410.825
BIOLOŠKA SREDSTVA000000
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI1.920.8832.117.5041.996.5831.878.9882.111.2502.048.960
Učešća u kapitalu1.884.6011.963.8201.780.7201.780.7202.012.9732.012.973
a) zavisnih pravnih lica1.567.6971.647.6971.727.6971.727.6971.962.8571.962.857
b) pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima000000
v) ostalih pravnih lica316.904316.12353.02353.02350.11650.116
Ostali dugoročni finansijski plasmani36.282153.684215.86398.26898.27735.987
Investicije koje se drže do dospeća36.28236.09136.08136.07336.07435.987
Dužničke hartije od vrednosti sa fiksnim prinosom36.28236.09136.08136.07336.07435.987
Ostale hartije od vrednosti i investicije koje se drže do dospeća000000
Depoziti kod banaka0117.593179.78262.19562.2030
Ostali nepomenuti dugoročni finansijski plasmani000000
OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA49.752361.39886.07086.070102.215131.692
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000000
OBRTNA IMOVINA32.574.28038.958.70645.808.34749.422.59047.739.27947.849.695
ZALIHE54.81454.53041.11747.20437.70544.847
STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA000000
POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA27.863.01234.379.03939.726.37042.324.96840.671.55340.624.111
Potraživanja4.164.6454.745.0135.678.1946.480.5946.538.4168.135.511
Potraživanja za premiju osiguranja, saosiguranja i reosiguranja3.753.0684.019.3924.894.3265.541.4575.332.5946.420.198
Potraživanja od reosiguravača i retrocesionara79.664163.203113.71050.759395.539899.221
Potraživanja za regrese118.93677.55265.468133.279100.501124.380
Ostala potraživanja212.977484.866604.690755.099709.782691.712
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak81.054129.730373.742180.739397.625310.858
Finansijski plasmani21.815.22227.546.60931.512.41732.923.99432.669.05330.649.971
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju17.654.05419.091.27226.105.90625.970.58827.169.12225.050.328
a) Dužničke hartije od vrednosti raspoložive za prodaju17.016.16418.113.25125.235.84424.896.50625.720.24224.780.155
b) Vlasničke hartije od vrednosti raspoložive za prodaju637.890978.021870.0621.074.0821.448.880270.173
v) Ostale hartije od vrednosti i finansijska sredstva raspoloživa za prodaju000000
Finansijska sredstva koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha2.035.0841.436.540329.616895.76700
Dužničke hartije od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha1.644.5691.001.3530000
Vlasničke hartije od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha390.515279.458258.766245.32200
Ostale hartije od vrednosti i finansijska sredstva koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0155.72970.850650.44500
Kratkoročni depoziti kod banaka1.964.0006.842.0474.903.3315.884.5515.368.5365.447.252
Ostali kratkoročni finansijski plasmani162.084176.750173.564173.088131.395152.391
Gotovinski ekvivalenti i gotovina1.802.0911.957.6872.162.0172.739.6411.066.4591.527.771
POREZ NA DODATU VREDNOST000030622.628
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA3.175.8832.616.6732.846.0733.551.3723.637.3263.606.211
Razgraničeni troškovi pribave osiguranja3.142.1092.560.1602.756.6423.436.2133.457.5743.368.126
Druga aktivna vremenska razgraničenja33.77456.51389.431115.159179.752238.085
TEHNIČKE REZERVE KOJE PADAJU NA TERET SAOSIGURAVAČA, REOSIGURAVAČA I RETROCESIONARA1.480.5711.908.4643.194.7873.499.0463.392.3893.551.898
Rezerve za prenosne premije koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara932.3451.190.7701.692.6831.610.3281.837.2952.040.395
Rezervisane štete koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara546.165714.6921.497.3401.883.0631.548.2491.502.418
Ostale tehničke rezerve koje padaju na teret saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara2.0613.0024.7645.6556.8459.085
VANBILANSNA AKTIVA434.6571.157.326294.164782.523485.1481.911.965

6. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014

PASIVA:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020. 30.06.2021. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA PASIVA44.040.78851.129.68457.254.66760.832.76060.772.96261.537.269
KAPITAL11.311.59713.625.76315.548.88413.643.02218.501.84316.263.162
OSNOVNI I OSTALI KAPITAL5.853.7755.853.7755.853.7755.854.93210.034.78110.034.781
Akcijski kapital2.754.8742.754.8742.754.8742.755.4318.116.3789.903.360
Državni i društveni kapital2.967.4802.967.4802.967.4802.968.0801.786.9820
Ulozi društva za uzajamno osiguranje000000
Ostali kapital131.421131.421131.421131.421131.421131.421
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL000000
REZERVE000000
Emisiona premija000000
Zakonske, statutarne i druge rezerve000000
REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME2.932.8172.999.3402.912.8802.912.8802.969.5652.967.186
NEREALIZOVANI DOBICI881.7731.795.9481.945.5152.214.3792.258.5601.480.865
NEREALIZOVANI GUBICI273.357460.463809.194880.5201.755.8703.113.899
NERASPOREĐENI DOBITAK1.916.5893.437.1635.645.9083.541.3514.994.8074.894.229
Neraspoređeni dobitak ranijih godina345.389435.3472.447.4552.446.3432.474.9523.611.057
Neraspoređeni dobitak tekuće godine1.571.2003.001.8163.198.4531.095.0082.519.8551.283.172
GUBITAK DO VISINE KAPITALA000000
Gubitak iz ranijih godina000000
Gubitak tekuće godine000000
OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE000000
UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE000000
REZERVISANJA I OBAVEZE32.729.19137.503.92141.705.78347.189.73842.271.11945.274.107
DUGOROČNA REZERVISANJA5.510.4246.080.6676.683.2187.092.6767.011.7937.122.771
Matematička rezerva4.505.6034.873.7325.334.6725.512.6145.681.4325.721.439
Rezerve za osiguranja kod kojih su osiguranici prihvatili da učestvuju u investicionom riziku000000
Rezerve za izravnanje rizika81.36694.227105.264105.264114.800124.373
Rezerve za bonuse i popuste158.930156.586202.941434.457159.380229.368
Druge tehničke rezerve osiguranja000000
Druga dugoročna rezervisanja764.525956.1221.040.3411.040.3411.056.1811.047.591
DUGOROČNE OBAVEZE0000272.328118.689
a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima000000
b) prema ostalim povezanim pravnim licima000000
v) ostale dugoročne obaveze0000272.328118.689
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE372.068457.764403.328403.328456.917372.271
KRATKOROČNE OBAVEZE3.323.6744.592.2385.833.5218.442.0034.013.7164.107.022
Kratkoročne finansijske obaveze16.273000189.585147.779
a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima000000
b) prema ostalim povezanim pravnim licima000000
v) ostale kratkoročne finansijske obaveze16.273000189.585147.779
Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000000
Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa147.10263.06375.609154.009107.99395.798
Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze3.023.4274.127.4785.324.1398.287.9943.367.9113.863.445
Obaveze za porez iz rezultata136.872401.697433.7730348.2270
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA12.714.38713.816.61814.619.02715.810.85915.525.62217.131.528
Rezerve za prenosne premije11.576.92312.557.72513.277.27414.477.41213.966.53715.399.788
a) životnih osiguranja i saosiguranja197.857417.757435.900468.047577.373748.033
b) neživotnih osiguranja i saosiguranja11.379.06612.139.96812.841.37414.009.36513.389.16414.651.755
v) reosiguranja i retrocesija000000
2. Rezerve za neistekle rizike164.451225.089309.235317.498298.595552.300
Druga pasivna vremenska razgraničenja973.0131.033.8041.032.5181.015.9491.260.4901.179.440
a) odloženi prihodi po osnovu regresnih potraživanja000000
b) ostala nepomenuta pasivna vremenska razgraničenja973.0131.033.8041.032.5181.015.9491.260.4901.179.440
REZERVISANE ŠTETE10.808.63812.556.63414.166.68915.440.87214.990.74316.421.826
a) životnih osiguranja i saosiguranja47.576138.087181.872217.178391.284470.694
b) neživotnih osiguranja i saosiguranja10.761.06212.418.54713.984.81715.223.69414.599.45915.951.132
v) udeli u štetama reosiguranja i retrocesija000000
DRUGE TEHNIČKE REZERVE OSIGURANJA - DO GODINU DANA000000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000000
VANBILANSNA PASIVA434.6571.157.326294.164782.523485.1481.911.965

7. Bilans uspeha (u 000 dinara) - Kontni okvir 2014

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI:31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020. 30.06.2021. 31.12.2021. 31.12.2022.
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) PRIHODI23.880.52725.326.24926.263.70913.227.40827.833.16728.525.295
Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja23.097.05824.680.27425.763.38713.133.53127.405.00427.899.993
Obračunata premija životnih osiguranja i saosiguranja2.211.3862.638.5002.987.9861.654.9923.506.3003.925.183
Obračunata premija neživotnih osiguranja i saosiguranja25.354.26425.772.91626.689.04014.341.10728.071.70731.313.381
Premija preneta u saosiguranje - pasivna1.029.2811.066.6991.149.692663.6371.441.7541.861.775
Premija preneta u reosiguranje1.360.4711.623.0031.960.252990.5292.052.6243.789.840
Povećanje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike osiguranja i saosiguranja2.078.8401.041.440803.6951.208.402678.6251.686.956
Smanjenje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike osiguranja i saosiguranja000000
Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija000000
Obračunata premija reosiguranja i retrocesija000000
Premija preneta retrocesijom reosiguranja i retrocesija000000
Povećanje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike reosiguranja i retrocesija000000
Smanjenje rezervi za prenosne premije i rezervi za neistekle rizike reosiguranja i retrocesija000000
Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja341.697360.658176.85850.780138.681207.790
Ostali poslovni prihodi441.772285.317323.46443.097289.482417.512
POSLOVNI (FUNKCIONALNI) RASHODI14.431.06715.448.23415.511.9278.616.37717.399.11020.456.333
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose1.736.7861.573.4711.716.515954.2131.618.4511.587.999
Matematička rezerva životnih osiguranja - povećanje429.392316.201454.139147.663342.117235.262
Matematička rezerva neživotnih osiguranja - povećanje000000
Doprinos za preventivu333.207303.740305.797150.956306.557312.323
Doprinosi propisani posebnim zakonima60.57676.71888.16222.272111.627143.528
Doprinos Garantnom fondu271.790223.628216.281107.441212.324224.942
Rezervisanja za izravnanje rizika12.72912.86111.03709.5369.573
Rezervisanja za osiguranja kod kojih su osiguranici prihvatili da učestvuju i investicionom riziku, rezervisanja za bonuse i popuste i povećanja drugih tehničkih rezervi29.37327.15858.065235.23561.36186.267
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose599.719613.165583.034290.646574.929576.104
Rashodi naknada šteta i ugovorenih iznosa10.689.37811.092.94911.627.5025.955.00113.382.42015.556.693
Likvidirane štete i ugovoreni iznosi životnih osiguranja1.206.6661.549.3081.788.9931.297.5822.705.8722.861.707
Likvidirane štete neživotnih osiguranja9.291.7789.142.5459.447.3364.391.39010.744.62513.716.627
Likvidirane štete - udeli u štetama saosiguranja48.193132.032191.527108.227245.087348.985
Likvidirane štete - udeli u štetama reosiguranja i retrocesija2.0751.6870000
Rashodi izviđaja, procene, likvidacije i isplate naknada šteta i ugovorenih iznosa657.485709.153781.696399.851793.607953.345
Prihodi od učešća saosiguranja u naknadi šteta306.811231.641273.87099.583323.807643.351
Prihodi od učešća reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta210.008210.135308.180142.466782.9641.680.620
Rezervisane štete - povećanje722.9161.579.469827.407888.460773.1471.476.913
Rezervisane štete - smanjenje000000
Rezervisane štete životnih osiguranja - povećanje18.45295.10247.98343.097219.28799.629
Rezervisane štete životnih osiguranja - smanjenje8.2795.3288.6579.1399.02518.610
Rezervisane štete neživotnih osiguranja - povećanje4.702.2835.423.3946.547.6785.662.5616.327.3207.708.037
Rezervisane štete neživotnih osiguranja - smanjenje3.988.0473.933.9505.767.7594.837.8135.771.4826.457.953
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija - povećanje31.04228.41120.48437.97223.916157.125
Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija - smanjenje32.53528.16012.3228.21816.86911.315
Povećanje rezervisanih šteta - udela saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara u štetama000000
Smanjenje rezervisanih šteta - udela reosiguravača, odnosno retrocesionara u štetama000000
Prihodi po osnovu regresa i prodaje osiguranih oštećenih stvari511.968478.954537.216286.838505.642467.661
Povećanje ostalih tehničkih rezervi - neto000000
Smanjenje ostalih tehničkih rezervi - neto90.02156.78146.05915.767143.796213.775
Rashodi za bonuse i popuste1.883.9761.738.0801.923.7781.121.3082.274.5302.516.164
Ostali poslovni rashodi000000
DOBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT9.449.4609.878.01510.751.7824.611.03110.434.0578.068.962
GUBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT000000
PRIHODI I RASHODI PO OSNOVU INVESTICIONE AKTIVNOSTI000000
PRIHODI OD INVESTIRANJA SREDSTAVA OSIGURANJA1.267.8431.552.9391.506.259706.0281.557.3272.460.410
Prihodi od zavisnih i pridruženih pravnih lica i od zajedničkih poduhvata248.382245.966240.584191.969191.969235.664
Prihodi od ulaganja u nepokretnosti81.948288.332119.73443.214367.592232.257
Prihodi od zakupnina investicionih nekretnina78.49182.43278.82939.18178.03377.311
Prihodi od usklađivanja vrednosti investicionih nekretnina0198.55240.9050279.760153.650
Prihodi od prodaje nepokretnosti (dezinvestiranja)3.4577.34804.0339.7991.296
Prihodi od kamata845.482926.675949.110469.394948.2711.056.962
Prihodi od usklađivanja vrednosti finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha1.87623.743953619529936
Dobici od prodaje hartija od vrednosti60.44038.5874.45061542.296918.867
Pozitivne kursne razlike iz aktivnosti investiranja14.12912.6312.1492174.2451.603
Ostali prihodi po osnovu investicione aktivnosti15.58617.005189.27902.42514.121
RASHODI PO OSNOVU INVESTIRANJA SREDSTAVA OSIGURANJA42.85772.571356.65421.720187.394127.436
Rashodi iz odnosa sa zavisnim i pridruženim pravnim licima i iz zajedničkih poduhvata000000
Rashodi po osnovu ulaganja u nepokretnosti526.363277.5127.120169.981116.379
Rashodi po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina026.363277.5126.180169.04133.492
Gubici pri prodaji nepokretnosti (dezinvestiranju)50094094082.887
Rashodi po osnovu usklađivanja vrednosti finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha26.18020.42977.12513.97913.0620
Gubici pri prodaji hartija od vrednosti00005123.389
Negativne kursne razlike iz aktivnosti investiranja16.67225.7792.0176213.8397.668
Ostali rashodi po osnovu investicione aktivnosti000000
DOBITAK IZ INVESTICIONE AKTIVNOSTI1.224.9861.480.3681.149.605684.3081.369.9332.332.974
GUBITAK IZ INVESTICIONE AKTIVNOSTI000000
TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA8.504.7128.420.6317.974.7284.051.8839.295.1799.866.951
Troškovi pribave6.770.9656.492.3295.987.4193.093.5087.011.4237.868.655
Provizije754.557859.490897.686475.1841.138.0981.200.327
Ostali troškovi pribave6.450.3045.050.8895.286.2163.297.8956.574.2576.578.880
Promena razgraničenih troškova pribave - povećanje433.8960196.483679.571700.9320
Promena razgraničenih troškova pribave - smanjenje0581.95000089.448
Troškovi uprave1.810.8821.996.6832.064.385991.0302.340.6882.801.224
Amortizacija237.340230.793226.326112.075419.368541.507
Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi529.831589.617644.930347.823694.227877.020
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi877.084951.0291.019.934497.5171.017.5101.189.899
Ostali troškovi uprave166.627225.244173.19533.615209.583192.798
Ostali troškovi sprovođenja osiguranja31.87736.45735.48715.33951.03853.523
Provizija od reosiguranja i retrocesija109.012104.838112.56347.994107.970856.451
POSLOVNI DOBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT2.169.7342.937.7523.926.6591.243.4562.508.811534.985
POSLOVNI GUBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT000000
FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU INVESTICIONE AKTIVNOSTI495.375213.468211.92989.331183.219110.120
FINANSIJSKI RASHODI, OSIM FINANSIJSKIH RASHODA PO OSNOVU INVESTICIONE AKTIVNOSTI37.45431.56125.18819.94753.31678.765
PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA I DRUGE IMOVINE KOJA SLUŽI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI737.3951.622.380541.417263.1131.242.4091.392.661
RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA POTRAŽIVANJA I DRUGE IMOVINE KOJA SLUŽI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI1.679.3341.444.5871.101.724528.1601.131.383753.562
OSTALI PRIHODI94.014184.708127.51870.346181.030153.782
OSTALI RASHODI48.99862.60980.01920.38060.50941.805
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.730.7323.419.5513.600.5921.097.7592.870.2611.317.416
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000000
NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, POZITIVNI EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000000
NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, NEGATIVNI EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA9.4426.9336.6072.75113.53012.329
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA1.721.2903.412.6183.593.9851.095.0082.856.7311.305.087
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000000
POREZ NA DOBITAK000000
Porez na dobitak136.872401.697433.7730348.2270
Dobitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza0038.241011.3510
Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava iz prethodnih godina i kreiranja odloženih poreskih obaveza13.2189.10500021.915
NETO DOBITAK1.571.2003.001.8163.198.4531.095.0082.519.8551.283.172
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto dobitak koji pripada većinskom vlasniku000000
NETO GUBITAK000000
Neto gubitak koji se pripisuje manjinskim ulagačima000000
Neto gubitak koji se pripisuje većinskom vlasniku000000
ZARADA PO AKCIJI000000
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)17934236412526390
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)000000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
GF Beogradsve lokacijeFunkcionalne zgrade15.517,62-
GF Mladenovacsve lokacijeFunkcionalne zgrade443,88-
GF Obrenovacsve lokacijeFunkcionalne zgrade717-
GF Lazarevacsve lokacijeFunkcionalne zgrade637,49-
GF Nišsve lokacijeFunkcionalne zgrade3.243,96-
GF Vranjesve lokacijeFunkcionalne zgrade1.077,73-
GF Leskovacsve lokacijeFunkcionalne zgrade1.060,74-
GF Zaječarsve lokacijeFunkcionalne zgrade2.697,65-
GF Pirotsve lokacijeFunkcionalne zgrade8020
GF Pančevosve lokacijeFunkcionalne zgrade2.184,28-
GF Novi Sadsve lokacijeFunkcionalne zgrade1.608,94-
GF Somborsve lokacijeFunkcionalne zgrade2.296,27-
GF Sremsve lokacijeFunkcionalne zgrade623,9-
GF Zrenjaninsve lokacijeFunkcionalne zgrade552-
GF Požarevacsve lokacijeFunkcionalne zgrade1.460,92-
GF Kraljevosve lokacijeFunkcionalne zgrade1.694,91-
GF Kragujevacsve lokacijeFunkcionalne zgrade1.875,01-
GF Smederevosve lokacijeFunkcionalne zgrade2.639,58-
GF Jagodinasve lokacijeFunkcionalne zgrade1.633,8-
GF Čačaksve lokacijeFunkcionalne zgrade1.693,62-
GF Kruševacsve lokacijeFunkcionalne zgrade1.748,47-
GF Šabacsve lokacijeFunkcionalne zgrade2.306,57-
GF Užicesve lokacijeFunkcionalne zgrade2.043,77-
GF Valjevosve lokacijeFunkcionalne zgrade1.893,55-
GF Beogradsve lokacijeInvesticione zgrade1.570,5-
GF Šabacsve lokacijeInvesticione zgrade729,62-
GF Kruševacsve lokacijeInvesticione zgrade3.056,43-
GF Valjevosve lokacijeInvesticione zgrade244-
GF Užicesve lokacijeInvesticione zgrade4.210,2-
GF Čačaksve lokacijeInvesticione zgrade42-
GF Jagodinasve lokacijeInvesticione zgrade1.066,63-
GF Smederevosve lokacijeInvesticione zgrade1.166,97-
GF Kragujevacsve lokacijeInvesticione zgrade340,5-
GF Kraljevosve lokacijeInvesticione zgrade1.105,87-
GF Požarevacsve lokacijeInvesticione zgrade1.164,91-
GF Zrenjaninsve lokacijeInvesticione zgrade499,29-
GF Sremsve lokacijeInvesticione zgrade209-
GF Somborsve lokacijeInvesticione zgrade614-
GF Pančevosve lokacijeInvesticione zgrade618,3-
GF Pirotsve lokacijeInvesticione zgrade1.405,2-
GF Zaječarsve lokacijeInvesticione zgrade2.574,9-
GF Leskovacsve lokacijeInvesticione zgrade572-
GF Vranjesve lokacijeInvesticione zgrade1.074,1-
GF Nišsve lokacijeInvesticione zgrade2.108,4-
GF Obrenovacsve lokacijeInvesticione zgrade315,25-
GF Novi Pazarsve lokacijeFunkcionalne zgrade102-
GF Novi Pazarsve lokacijeInvesticione zgrade177-
Izvan Srbijesve lokacijeInvesticione zgrade930,07-

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
GF Zaječar - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,64
GF Niš - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište3,94
GF Užice - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište1,09
GF Smederevo - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,45
GF Jagodina - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,43
GF Kruševac - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište1,44
GF Vranje - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,96
GF Sombor - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,27
GF Obrenovac - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemjište0,09
GF Šabac - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,45
GF Leskovac - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,5
GF Pirot - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište1,57
GF Pančevo - ukupno sve lokacijeinvesticiono zemljište0,32
GF Zrenjanin - ukupno sve zemljišteInvesticiono zemljište0,14
GF Kraljevo - ukupno sve zemljišteInvesticiono zemljište0,32
GF Valjevo - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,11
GF Niš - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,07
GF Sombor - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,1
GF Požarevac - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,12
GF Kragujevac - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,05
GF Smederevo - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,06
GF Jagodina - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,07
GF Kruševac - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,08
GF Šabac - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,12
GF Obrenovac - ukupno sve lokacijeFunkcionalno zemljište0,08
GF Novi Pazar- ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,15
GF Požarevac - ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište3,52
Izvan Srbije - sve lokacijeInvesticiono zemljište0,06
GF-Beograd-ukupno sve lokacijeInvesticiono zemljište0,25

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija15.189.202
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, deo dobiti, deo stečajne mase, likvidacione mase
ISIN brojRSDNOSE74915
Nominalna vrednost hartije652
Knjigovodstvena vrednost akcije1.070,7
Datum isplate dividende07.07.2022.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period103,44
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je tako što je ukupan kapital (16.263.162 hiljada dinara) iz bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2022. godine podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija izdavaoca (15.189.202).
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godiniDana 28.06.2021. godine izvršeno je povećanje osnovnog kapitala iz sredstava društva i promena nominalne vrednosti akcija sa 651,8681249923820 RSD na 652,00 RSD. Dana 25.11.2021. godine izdato je 8.222.311 akcija radi prenosa društvenog kapitala na Republiku Srbiju i akcionarski fond. 7.674.157 akcija koje su prenete na Republiku Srbiju su uključene na Open Market bez obaveze objavljivanja prospekta. Dana 07.03.2022. godine izvršeno je izdavanja 2.740.770 običnih akcija u vlasništvu društvenog kapitala, izdatih radi prenosa zaposlenima i bivšim zaposlenima, koje su uključene na Open Market bez obaveze objavljivanja prospekta.
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluDunav Re a.d.o. Beograd (87,12%) Dunav Turist d.o.o. Beograd (66,82%) Dunav auto d.o.o. Beograd (100%) Dunav društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd (100%) Dunav Stockbroker a.d. Beograd (100%) Dunav osiguranje a.d. Banja Luka (8,4%)
Naziv ovlašćenog revizoraKpmg d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajIzvršili smo reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: „Društvo”), koji se sastoje od: • pojedinačnog bilansa stanja na dan 31. decembra 2022. godine; i za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine: • pojedinačnog bilansa uspeha; • pojedinačnog izveštaja o ostalom rezultatu; • pojedinačnog izveštaja o promenama na kapitalu; • pojedinačnog izveštaja o tokovima gotovine; kao i • napomena, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala obelodanjivanja („pojedinačni finansijski izveštaji”). Po našem mišljenju, priloženi pojedinačni finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju nekonsolidovani finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2022. godine, kao i nekonsolidovane rezultate njegovog poslovanja i nekonsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i ostalim relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu finansijsko izveštavanje društava za osiguranje u Republici Srbiji. Nikola Đenić Ključni revizorski partner Licencirani ovlašćeni revizor Beograd, 27. mart 2023. godine
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. U informatoru su dati podaci iz redovnih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2022. godine. koji su predati Agenciji za privredne registre 28.03.2023. godine.
Podaci o osnovnom prospektuProspekt za uključenja akcija 548.154 običnih akcija izdatih radi prenosa društvenog kapitala na Akcionarski fond na Open Market je odobren od strane Komisije za HoV Rešenjem br. /3-101-3464/10-21 od 10.02.2022. godine. Prospekt je objavljen na internet sajtu izdavaoca: www.dunav.rs
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBrokersko-dilersko društvo "Dunav Stockbroker" a.d. Kolarčeva 7. Beograd Tel: 3223-764 Fax: 3223-763 e-mail: dunavstockbroker@dunavstockbroker.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Ivana Soković, predsednik Izvršnog odbora


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Zoran Subotić. član Izvršnog odbora____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Ivana Soković, predsednik Izvršnog odbora
Potpis korporativnog agenta
BDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd