verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi13.07.2003.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora29.03.2017.SIMBOL: DINN, DINNPB, DINNPP, DINNP11. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPhilip Morris Operations a.d. Niš
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
Adresa12. Februar  74
Niš
Republika Srbija
Web adresawww.din.co.rs
Datum osnivanja27.11.1889.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 37879/2005
Matični broj07319665
PIB - poreski identifikacioni broj101859529
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa160-0000000007490-13
Raiffeisen Banka265-4010310002655-38
Societe Generale Banka Srbija275-0000220011572-80
Šifra delatnosti01200
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja duvanskih proizvoda
Ime i prezime direktoraJelena Pavlović
Ime i prezime osobe za kontaktIvan Kostić
Telefon011/20-10-800
Faks011/20-10-890
e-mailivan.kostic@pmi.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaSociete Generale Banka Srbija

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA16.281.39821.951.205
Stalna imovina5.576.4045.695.464
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Goodwill00
- Nematerijalna ulaganja682.472689.511
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva4.838.5174.966.787
- Nekretnine postrojenja i oprema4.812.3224.943.336
- Investicione nekretnine26.19523.451
- Biološka sredstva00
- Dugoročni finansijski plasmani55.41539.166
- Učešća u kapitalu9451.277
- Ostali dugoročni finansijski plasmani54.47037.889
Obrtna imovina9.794.62015.386.222
- Zalihe4.691.8894.942.207
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja158.36490.009
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina4.944.36710.354.006
- Potraživanja2.990.1713.251.774
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak11.6710
- Kratkoročni finansijski plasmani11.46112.022
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina35.975771.408
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja1.895.0896.318.802
- Odlozena poreska sredstva910.374869.519
Poslovna imovina16.281.39821.951.205
Gubitak iznad visine kapitala00
Vanbilansna aktiva1.380.5941.599.586

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA16.281.39821.951.205
Kapital11.741.26013.572.140
- Osnovni kapital11.461.03311.461.033
- Neuplaćeni upisani kapital00
- Rezerve00
- Revalorizacione rezerve100.044111.572
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti00
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti00
- Neraspoređen dobitak325.9332.145.285
- Gubitak00
- Otkupljene sopstvene akcije145.750145.750
Dugoročna rezervisanja i obaveze4.540.1388.379.065
- Dugoročna rezervisanja147.948275.949
- Dugoročne obaveze2630
- Dugoročni krediti00
- Ostale dugoročne obaveze2630
- Kratkoročne obaveze4.391.9278.103.116
- Kratkoročne finansijske obaveze540.294576
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja00
- Obaveze iz poslovanja1.585.2871.900.303
- Ostale kratkoročne obaveze91.73186.184
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 2.174.6155.938.014
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak0178.039
Odložene poreske obaveze00
Vanbilansna pasiva1.380.5941.599.586

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI18.438.68523.323.677
- Prihodi od prodaje17.936.53923.385.884
- Prihodi do aktiviranja učinaka5.77016.975
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka495.1700
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka081.414
- Ostali poslovni prihodi1.2062.232
POSLOVNI RASHODI17.954.87221.029.183
- Nabavna vrednost prodate robe3.034.0323.384.012
- Troškovi materijala7.336.2918.661.904
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi960.2961.026.682
- Troškovi amortizacije i rezervisanja830.824963.203
- Ostali poslovni rashodi5.793.4296.993.382
POSLOVNI DOBITAK483.8132.294.494
POSLOVNI GUBITAK00
Finansijski prihodi712.549762.147
Finansijski rashodi717.981535.607
Ostali prihodi138.51172.589
Ostali rashodi227.243117.331
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA389.6492.476.292
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA389.6492.476.292
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
Porez na dobitak00
Poreski rashod perioda61.373290.798
Odloženi poreski rashod perioda2.34340.209
Odloženi poreski prihodi perioda00
Isplaćena licna primanja poslodavcu00
NETO DOBITAK325.9332.145.285
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica00
ZARADA PO AKCIJI--
Osnovna zarada0161
Umanjena zarada po akciji00


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA21.951.20523.757.43124.329.17427.175.768
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA5.695.4645.824.7326.256.0596.669.596
Nematerijalna imovina689.511594.581589.177568.980
Nekretnine , postrojenja i oprema4.966.7875.187.9015.622.4766.056.887
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani39.16636.95131.24630.553
Dugoročna potraživanja05.29913.16013.176
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA869.519317.981230.032216.249
OBRTNA IMOVINA15.386.22217.614.71817.843.08320.289.923
Zalihe5.032.2165.604.4416.608.7911.990.980
Potraživanja po osnovu prodaje3.225.9834.234.6174.691.5699.162.519
Potraživanja iz specifičnih poslova007543.846
Druga potraživanja25.79136.97974.99142.904
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani12.02211.54413.16714.889
Gotovinski ekvivalent i gotovina771.4082.094.8782.062.6605.147.502
Porez na dodatu vrednost0000
Aktivna vremenska razgraničenja6.318.8025.632.2594.391.8303.887.283
VANBILANSNA AKTIVA1.599.5862.642.7541.702.3158.966.115

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA21.951.20523.757.43124.329.17427.175.768
KAPITAL13.572.14013.395.08013.291.75014.801.242
Osnovni kapital11.461.03311.461.03311.461.03311.461.033
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije145.750145.750145.750145.750
Rezerve0000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata113.097123.96876.47545.204
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata1.5251.4291.8462.085
Nerasporedjeni dobitak2.145.2851.957.2581.901.8383.442.840
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE275.949234.541265.072232.413
Dugoročna rezervisanja275.949230.361260.556227.819
Dugoročne obaveze04.1804.5164.594
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000
KRATKOROČNE OBAVEZE8.103.11610.127.81010.772.35212.142.113
Kratkoročne finansijske obaveze576000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije6.26546.3122.9161.687
Obaveze iz poslovanja1.894.0382.615.5663.538.2224.094.459
Ostale kratkoročne obaveze86.184283.450278.484222.876
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost622.833510.816414.095979.021
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine4.997.2716.141.3015.859.7336.014.495
Pasivna vremenska razgraničenja495.949530.365678.902829.575
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA1.599.5862.642.7541.702.3158.966.115

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI23.388.11724.372.34229.820.81040.348.530
Prihodi od prodaje roba3.721.8371.820.8711.506.6045.425.354
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga19.664.04822.548.24928.311.38034.920.477
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi2.2323.2222.8262.699
POSLOVNI RASHODI21.093.62321.624.50527.529.75136.267.536
Nabavna vrednsot prodate robe3.384.0121.377.3681.314.807690.999
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe16.9747.4096.9982.176
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0470.895666.6600
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga81.415001.256.391
Troškovi materijala8.314.87210.861.29916.962.20924.276.672
Troškovi goriva i energije219.522205.482250.189270.310
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi1.026.6821.173.9491.372.8751.528.585
Troškovi proizvodnih usluga3.225.9583.811.0434.629.4744.836.539
Troškovi amortizacije794.884828.193847.113876.282
Troškovi dugoročnih rezervisanja168.31948.55055.34719.634
Nematerijalni troškovi3.894.9333.796.9252.771.3952.514.300
POSLOVNI DOBITAK2.294.4942.747.8372.291.0594.080.994
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI762.147489.471180.404287.896
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0000
Prihodi od kamata241.059202.95872.77021.734
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule521.088286.513107.634266.162
FINANSIJSKI RASHODI535.607354.596168.554293.783
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi0000
Rashodi kamata9.25110.00718.83222.247
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule526.356344.589149.722271.536
DOBITAK IZ FINANSIRANJA226.540134.87511.8500
GUBITAK IZ FINANSIRANJA0005.887
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA3642.25403.879
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA46.70132.11827.80623.454
OSTALI PRIHODI72.225145.384132.539248.067
OSTALI RASHODI70.630181.094160.198279.465
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA2.476.2922.817.1382.247.4444.024.134
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA2.476.2922.817.1382.247.4444.024.134
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda290.798313.018255.190567.643
Odloženi poreski rashodi perioda40.209546.86290.41613.651
Odloženi poreski prihodi perioda0000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK2.145.2851.957.2581.901.8383.442.840
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji161149147288
Umanjena zarada po akciji0000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
FabrikaNiš37.448007.800591
MagacinNiš058.600000
Administrativne zgradeNiš0018.85900

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
ProkupljeV.Đ. Žarkogposlovno-skladišni prostor u vlasništvu10.0000
LeskovacKralja Petra Prvogposlovno-skladišni prostor u vlasništvu3000
ŽitkovacRatka Jovićaposlovno-skladišni prostor u vlasništvu8.0000
NišBul. Zorana Đinđićaposlovni prostor u vlasništvu671,70
NišČalijenamenski poslovni prostor u vlasništvu1.268,50
DC ZrenjaninZrenjanindistributivni centar u vlasništvu6140

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
NišGrađevinsko zemljište26,14
Niš-Kej 29 decembraGrađevinsko zemljište0,02
Niš-ČalijeGrađevinsko zemljište0,56
ŽitkovacGrađevinsko zemljište0,59
ZrenjaninGrađevinsko zemljište0,11
ŽitorađaGrađevinsko zemljište izvan građevinskog područja3,59
ŽitorađaPoljoprivredno zemljište18,75
ŽitorađaŠumsko zemljište1,08
ŽitorađaOstalo zemljište0,05
LeskovacGrađevinsko zemljište2,24
ProkupljeGrađevinsko zemljište0,79

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija6.510.0543.308.7681.131.734510.477
CFI kodESVUFREPNXAREPNXPREPNXPR
Vrsta i klasa hartijeObične akcijePreferencijalne akcije prve klasePreferencijalne akcije druge klasePreferencijalne akcije trece klase
Prava iz akcijaRedovna prava iz običnih akcijaBez prava glasa sa učestvovanjem u prihodu. Visina prioritetne dividende je srazmerna procentu učešća u osnovnom kapitalu i ista ne može biti manja od visine prosečne kamatne stope, koju na oročena dinarska sredstva preko 12 meseci priznaje banka kod koje izdavalac ima najveći dinarski depozit u toku godine. Prosečna kamatna stopa se izračunava deljenjem zbira kamatnih stopa sa brojem promena u toku godine, ako je poslovnom politikom banke vršena promena.Bez prava glasa sa učestvovanjem u prihodu. Imalac ove akcije, pored toga što prvi prima dividende po unapred utvrđenoj stopi od 2% godišnje računato na nominalni iznos akcije, učestvuje zajedno sa imaocima običnih akcija u dalјoj raspodeli dividendi i raspodeli kapitala.Bez prava glasa sa učestvovanjem u prihodu. Imalac ove akcije, pored toga što prvi prima dividende po unapred utvrđenoj stopi od 1,5% godišnje računato na nominalni iznos akcije, učestvuje zajedno sa imaocima običnih akcija u dalјoj raspodeli dividendi i raspodeli kapitala.
ISIN brojRSDINNE11951RSDINNE78828RSDINNE87514RSDINNE53565
Nominalna vrednost hartije1.0001.0001.0001.000
Obračunska vrednost akcije1.2911.2911.2911.291
Datum isplate dividende24.06.2016. 24.06.2016. 24.06.2016. 24.06.2016.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period147,29206,29167,29162,29
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaVrednost akcije se utvrđuje tako što se ukupan kapital, odnosno gubitak iznad visine kapitala ukoliko postoji, deli ukupnim brojem akcija izdavaoca
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini-
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitka-
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- Novosadski sajam a.d. Novi Sad, 0,48782% (3788 običnih akcija)
Naziv ovlašćenog revizoraPriceWaterhouseCoopers doo Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci Informatora za prethodnu izveštajnu godinu su iz nerevidiranog godišnjeg finansijskog izveštaja. Finansijski izveštaji za 2016. godinu su odobreni od strane Odbora direktora 24. februara 2017. godine. Ukupan iznos neto dobiti za 2015. godinu odobren je i raspodeljen za isplatu dividende, odnosno isplaćen, akcionarima izdavaoca. Površine objekata i prostorija u fabrici, prikazane u tački 8. ovog Informatora, uključuju površinu objekta čija je izgradnja okončana u izveštajnoj godini, kao i rezultate merenja površina objekata izvršenog od strane angažovane agencije u 2017. godini.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuSociete Generale Banka Srbija a.d. Bul. Zorana Djindjica 50a/b, 11070 Novi Beograd

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Jelena Pavlović, Generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Ivan Kostić, Menadžer za trezor i poreze____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Jelena Pavlović, Generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
Societe Generale Banka Srbija