verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi13.07.2003.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora18.04.2024.SIMBOL: DINN, DINNPB, DINNPP, DINNP11. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaPhilip Morris Operations a.d. Niš
Pravni status izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaBulevar 12. Februar  74
18 000 Niš
Republika Srbija
Web adresawww.din.co.rs
Datum osnivanja27.11.1889.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 37879/2005
Matični broj07319665
PIB - poreski identifikacioni broj101859529
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa a.d. Beograd160-0000000007490-13
Raiffeisen Banka a.d. Beograd265-4010310002655-38
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad325-9500500001318-25
Šifra delatnosti01200
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja duvanskih proizvoda
Ime i prezime direktoraAleksandar Jakovljević
Ime i prezime osobe za kontaktMilena Popović
Telefon011/20-10-875
Faks011/22-10-890
e-mailmilena.popovic@pmi.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeMatično društvo izdavaoca je Philip Morris International Inc, New York, USA
Naziv korporativnog agentaOTP banka Srbija a.d. Novi Sad

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA21.699.92522.216.78024.408.41427.506.054
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA7.333.2166.896.2676.759.9047.157.929
Nematerijalna imovina545.220507.537491.197477.827
Nekretnine , postrojenja i oprema6.746.9446.351.6926.232.8736.643.319
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani24.95716.72311.69613.349
Dugoročna potraživanja16.09520.31524.13823.434
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA245.736119.008172.644222.202
OBRTNA IMOVINA14.120.97315.201.50517.475.86620.125.923
Zalihe1.302.7281.669.4821.368.8331.863.629
Potraživanja po osnovu prodaje4.259.9023.695.4974.967.8876.018.096
Potraživanja iz specifičnih poslova24.39328.04711.8509.672
Druga potraživanja42.42288.225121.463135.387
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani16.39717.36118.19816.654
Gotovinski ekvivalent i gotovina3.702.0033.885.7555.657.5075.160.971
Porez na dodatu vrednost1.417.0401.944.2211.438.8021.424.405
Aktivna vremenska razgraničenja3.356.0883.872.9173.891.3265.497.109
VANBILANSNA AKTIVA14.088.68911.786.48613.906.29914.343.030

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA21.699.92522.216.78024.408.41427.506.054
KAPITAL15.187.78915.040.72315.997.45716.200.538
Osnovni kapital11.461.03311.461.03311.461.03311.461.033
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije145.750145.750145.750145.750
Rezerve0000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme0000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata34.23524.62324.92323.832
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata1.9351.6221.4410
Nerasporedjeni dobitak3.840.2063.702.4394.658.6924.861.423
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE206.460234.089308.229274.059
Dugoročna rezervisanja206.460234.089209.169194.692
Dugoročne obaveze0099.06079.367
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000
KRATKOROČNE OBAVEZE6.305.6766.941.9688.102.72811.031.457
Kratkoročne finansijske obaveze00114.06193.122
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.674000
Obaveze iz poslovanja2.732.9602.748.3363.798.2635.683.169
Ostale kratkoročne obaveze219.554224.709217.034240.266
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost0000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine2.636.9083.112.0333.238.1774.124.751
Pasivna vremenska razgraničenja714.580856.890735.193890.149
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA14.088.68911.786.48613.906.29914.343.030

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI20.815.58721.345.37222.597.93723.786.112
Prihodi od prodaje roba8.769.94813.917.57715.794.21516.289.362
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga12.042.5997.424.8456.801.0237.493.923
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.0000
Drugi poslovni prihodi3.0402.9502.6992.827
POSLOVNI RASHODI16.314.54016.723.98517.146.95918.048.679
Nabavna vrednsot prodate robe4.643.1415.810.0066.092.4586.646.645
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe3.493000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga1.501.5335.39500
Troškovi materijala700.740819.672890.637889.210
Troškovi goriva i energije259.637276.881277.741268.007
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi1.535.0061.586.6441.527.6851.710.055
Troškovi proizvodnih usluga3.938.1943.786.6183.623.7133.673.120
Troškovi amortizacije1.036.7361.149.2641.332.6451.390.324
Troškovi dugoročnih rezervisanja23.62629.09818.89318.893
Nematerijalni troškovi2.679.4203.260.4073.383.1873.452.425
POSLOVNI DOBITAK4.501.0474.621.3875.450.9785.737.433
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI337.687153.772126.467127.357
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi0000
Prihodi od kamata86.46584.52458.68123.145
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule251.22269.24867.786104.212
FINANSIJSKI RASHODI267.12571.12366.14677.543
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi0000
Rashodi kamata4.9101.00715.17513.473
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule262.21570.11650.97164.070
DOBITAK IZ FINANSIRANJA70.56282.64960.32149.814
GUBITAK IZ FINANSIRANJA0000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA21.8502.15805.482
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA2.2091.0646012.036
OSTALI PRIHODI66.649209.660172.905117.297
OSTALI RASHODI115.397330.996196.935156.560
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA4.542.5024.583.7945.486.6685.751.430
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA4.542.5024.583.7945.486.6685.751.430
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda731.761752.860881.526939.434
Odloženi poreski rashodi perioda0128.49500
Odloženi poreski prihodi perioda29.465053.55049.427
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK3.840.2063.702.4394.658.6924.861.423
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji324313396417
Umanjena zarada po akciji0000


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA27.651.80429.389.96331.827.25733.763.227
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA7.157.9296.497.4676.236.1016.429.772
Nematerijalna imovina477.827471.195472.228480.219
Nekretnine , postrojenja i oprema6.643.3195.993.9395.729.8275.773.591
Biološka sredstva0000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 36.78332.33334.046175.962
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)2.3792.5772.5772.577
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća0000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji0000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu0000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji0000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu0000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 0000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000145.750
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja34.40429.75631.46927.635
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA222.202283.998294.647322.229
OBRTNA IMOVINA20.271.67322.608.49825.296.50927.011.226
Zalihe1.863.6291.932.9933.981.3133.278.431
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja0000
Potraživanja po osnovu prodaje6.018.0966.401.5575.303.2866.609.297
Ostala kratkoročna potraživanja1.569.4641.291.9971.197.7181.057.780
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI162.404161.678162.500170
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica0000
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica0000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji0000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu0000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti0000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha0000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli145.750145.750145.7500
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 16.65415.92816.750170
Gotovina i gotovinski ekvivalenti5.160.9716.830.2328.913.7558.511.376
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja5.497.1095.990.0415.737.9377.554.172
VANBILANSNA AKTIVA14.343.03015.120.89016.661.54112.263.023

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA PASIVA27.651.80429.389.96331.827.25733.763.227
KAPITAL16.346.28816.872.58917.729.71617.806.364
Osnovni kapital11.461.03311.461.03311.461.03311.461.033
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Emisiona premija0000
Rezerve0000
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata23.83223.83947.45243.343
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak4.861.4235.387.7176.221.2316.301.988
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 274.059416.825316.860269.353
Dugoročna rezervisanja194.692225.164194.211198.890
Dugoročne obaveze79.367191.661122.64970.463
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja0000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije0000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE11.031.45712.100.54913.780.68115.687.510
Kratkoročna rezervisanja41.31652.85472.89466.220
Kratkoročne finansijske obaveze93.122129.983108.843106.961
Primljeni avansi, depoziti i kaucije0000
Obaveze iz poslovanja5.683.1695.614.1677.180.2677.995.584
Ostale kratkoročne obaveze4.323.7015.318.1345.383.1756.066.922
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno0000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja890.149985.4111.035.5021.451.823
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA14.343.03015.120.89016.661.54112.263.023

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
POSLOVNI PRIHODI23.786.11225.702.54228.897.91231.396.959
Prihodi od prodaje roba16.289.36217.795.39520.599.94723.120.199
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga7.493.9237.899.2018.295.2788.275.481
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe0000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda0000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda0000
Ostali poslovni prihodi2.8273.0512.6871.279
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)04.89500
POSLOVNI RASHODI18.070.88219.342.41321.689.20424.337.567
Nabavna vrednsot prodate robe6.646.6457.497.1739.194.92410.738.661
Troškovi materijala, goriva i energije1.157.2171.152.5051.222.8791.279.719
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi1.710.0551.880.1861.985.1202.286.623
Troškovi amortizacije1.390.3241.421.7281.194.2951.099.635
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)22.2039.63340.41663.440
Troškovi proizvodnih usluga3.673.1203.447.5463.758.1004.087.801
Troškovi rezervisanja18.89338.35512.16825.913
Nematerijalni troškovi3.452.4253.895.2874.281.3024.755.775
POSLOVNI DOBITAK5.715.2306.360.1297.208.7087.059.392
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI127.35790.193324.706583.943
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 0000
Prihodi od kamata23.14529.456209.961501.834
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule104.21260.737114.74582.109
Ostali finansijski prihodi0000
FINANSIJSKI RASHODI77.543125.990152.17198.122
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 0000
Rashodi kamata13.47317.81315.73016.091
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule64.070108.177136.44182.031
Ostali finansijski rashodi0000
DOBITAK IZ FINANSIRANJA49.8140172.535485.821
GUBITAK IZ FINANSIRANJA035.79700
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA5.4822.2934280
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA2.0361.035585154
OSTALI PRIHODI117.297161.360132.948251.483
OSTALI RASHODI134.357126.043137.987365.320
UKUPNI PRIHODI24.036.24825.956.38829.355.99432.232.385
UKUPNI RASHODI18.284.81819.595.48121.979.94724.801.163
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA5.751.4306.360.9077.376.0477.431.222
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA0000
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA0000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA5.751.4306.360.9077.376.0477.431.222
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda939.4341.034.4341.168.8481.156.514
Odloženi poreski rashodi perioda0000
Odloženi poreski prihodi perioda49.42761.24414.03227.280
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK4.861.4235.387.7176.221.2316.301.988
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole0000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu0000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE0000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji417464525532
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji0000


11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
FabrikaNiš48.440009.512608
MagacinNiš049.591000
Administrativne zgradeNiš0016.89800

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
NišBul. Zorana ĐinđićaPoslovni prostor u vlasništvu6770
NišČalijeNamenski poslovni prostor u vlasništvu1.268,50

13. Predstavništva

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
NišGrađevinsko zemljište25,24
Niš-ČalijeGrađevinsko zemljište0,56
ŽitorađaGrađevinsko zemljište izvan građevinskog područja3,59
ŽitorađaPoljoprivredno zemljište18,75
ŽitorađaŠumsko zemljište1,08
ŽitorađaOstalo zemljište0,05
LeskovacGrađevinsko zemljište0,45
ProkupljeGrađevinsko zemljište0,14

15. Realni tereti na imovini

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija6.510.0543.308.7681.131.734510.477
CFI kodESVUFREPNNAREPNNPREPNNPR
Vrsta i klasa hartijeObične akcijePreferencijalne akcije prve klasePreferencijalne akcije druge klasePreferencijalne akcije trece klase
Prava iz akcijaRedovna prava iz običnih akcijaBez prava glasa sa učestvovanjem u prihodu. Visina prioritetne dividende je srazmerna procentu učešća u osnovnom kapitalu i ista ne može biti manja od visine prosečne kamatne stope, koju na oročena dinarska sredstva preko 12 meseci priznaje banka kod koje izdavalac ima najveći dinarski depozit u toku godine. Prosečna kamatna stopa se izračunava deljenjem zbira kamatnih stopa sa brojem promena u toku godine, ako je poslovnom politikom banke vršena promena.Bez prava glasa sa učestvovanjem u prihodu. Imalac ove akcije, pored toga što prvi prima dividende po unapred utvrđenoj stopi od 2% godišnje računato na nominalni iznos akcije, učestvuje zajedno sa imaocima običnih akcija u dalјoj raspodeli dividendi i raspodeli kapitala.Bez prava glasa sa učestvovanjem u prihodu. Imalac ove akcije, pored toga što prvi prima dividende po unapred utvrđenoj stopi od 1,5% godišnje računato na nominalni iznos akcije,učestvuje zajedno sa imaocima običnih akcija u dalјoj raspodeli dividendi i raspodeli kapitala.
ISIN brojRSDINNE11951RSDINNE78828RSDINNE87514RSDINNE53565
Nominalna vrednost hartije1.0001.0001.0001.000
Knjigovodstvena vrednost akcije1.5541.5541.5541.554
Datum isplate dividende27.07.2023. 27.07.2023. 27.07.2023. 27.07.2023.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period524,77588,27544,77539,77
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Knjigovodstvena vrednost akcije se obračunava tako što se ukupan kapital iskazan u finansijskom izveštaju deli ukupnim brojem emitovanih akcija. (Kapital) 17,806,364 / (Broj akcija) 11,461,033 = 1,554.00 RSD Korišćen Finansijski izveštaj za godinu završenu 31.12.2023. godine Bilansne pozicije korišćene za izračunavanje KV: AOP 0401-28 / AOP 0402-28; bilans stanja
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini-
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitka-
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluNovosadski sajam a.d. Novi Sad, učešće 0,48783% (3.995 običnih akcija)
Naziv ovlašćenog revizoraPriceWaterhouseCoopers d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u Informatoru za prethodnu izveštajnu godinu, preuzeti su iz Finansijskog izveštaja za 2023. godinu, koji je Odbor direktora odobrio 27.03.2024. godine. Ukupan iznos neto dobiti za 2022. godinu odobren je i raspodeljen za isplatu dividende, koja je isplaćena akcionarima izdavaoca.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuOTP banka Srbija a.d. Novi Sad Odeljenje tržišta kapitala Bulevar Zorana Đinđića br.50 a/b, Novi Beograd Tel: 011/2053-390; 011/2053-396; 011/2053-397; eMail: broker@otpbanka.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Aleksandar Jakovljević, Generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milena Popović, Šef računovodstva____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Aleksandar Jakovljević, Generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad