verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi08.11.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora21.04.2017.SIMBOL: ATSVS1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaDruštvo za proizvodnju, usluge i promet Autoservis AD Čačak
Pravni status izdavaocaAktivno privredno akcionarsko društvo
AdresaMilutina Mandića  2
Čačak
Srbija
Web adresa
Datum osnivanja10.12.2003.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 55516/2006
Matični broj06379028
PIB - poreski identifikacioni broj105416670
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Halkbank ad Beograd155-14468-62
Šifra delatnosti04520
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOdržavanje i popravka motornih vozila
Ime i prezime direktoraVladan Dunjić
Ime i prezime osobe za kontaktVladan Dunjić
Telefon032/374-800
Faks032/373-800
e-mailautoserviscacak@eunet.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaHalkbank ad Beograd - Služba za trgovinu hartijama od vrednosti

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA131.557131.558110.678
Stalna imovina131.113131.351110.125
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja000
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva130.997131.235110.009
- Nekretnine postrojenja i oprema122.459122.928101.933
- Investicione nekretnine8.5388.3078.076
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani116116116
- Učešća u kapitalu116116116
- Ostali dugoročni finansijski plasmani000
Obrtna imovina444207553
- Zalihe000
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja1755
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina427202548
- Potraživanja282101419
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak000
- Kratkoročni finansijski plasmani000
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina9924103
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja467726
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina131.557131.558110.678
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva000

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA131.557131.558110.678
Kapital93.22989.94545.106
- Osnovni kapital115.749115.749115.749
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve000
- Revalorizacione rezerve53.23953.23928.326
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti454545
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak2505
- Gubitak75.82979.08899.019
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze38.32741.61265.571
- Dugoročna rezervisanja000
- Dugoročne obaveze3.0723.0723.072
- Dugoročni krediti000
- Ostale dugoročne obaveze3.0723.0723.072
- Kratkoročne obaveze35.25538.54062.499
- Kratkoročne finansijske obaveze32.79529.35438.318
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja1.7912.0685.091
- Ostale kratkoročne obaveze4987.11818.837
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 1710253
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze111
Vanbilansna pasiva000

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI7.6677.21010.857
- Prihodi od prodaje4.9053.9205.492
- Prihodi do aktiviranja učinaka000
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi2.7623.2905.365
POSLOVNI RASHODI12.51612.46714.466
- Nabavna vrednost prodate robe8110
- Troškovi materijala1.1291.2922.181
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi6.8166.7317.748
- Troškovi amortizacije i rezervisanja2.3132.2382.345
- Ostali poslovni rashodi2.2502.1952.192
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK4.8495.2573.609
Finansijski prihodi01.6924
Finansijski rashodi2.2692.15211.319
Ostali prihodi2832.458130
Ostali rashodi394255.137
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA7.2293.28419.931
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA7.2293.28419.931
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashod perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK7.2293.28419.931
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada110
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA118.117125.030126.395
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA116.345122.715125.191
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema116.229122.599125.086
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani116116105
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA1.7722.3151.204
Zalihe000
Potraživanja po osnovu prodaje8961.289886
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani000
Gotovinski ekvivalent i gotovina453635280
Porez na dodatu vrednost39736538
Aktivna vremenska razgraničenja26260
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA118.117125.030126.395
KAPITAL41.12830.65122.456
Osnovni kapital115.749115.749115.749
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme28.27028.27028.270
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata454533
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak5600
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak102.992113.413121.596
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE3.0723.0720
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze3.0723.0720
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE111
KRATKOROČNE OBAVEZE73.91691.306103.938
Kratkoročne finansijske obaveze47.05155.41261.182
Primljeni avansi, depoziti i kaucije000
Obaveze iz poslovanja7.6148.5698.851
Ostale kratkoročne obaveze18.95026.83632.427
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost00342
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine000
Pasivna vremenska razgraničenja3014891.136
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI10.2109.95710.646
Prihodi od prodaje roba400
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga4.8624.1223.498
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi5.3445.8357.148
POSLOVNI RASHODI11.92112.37412.126
Nabavna vrednsot prodate robe400
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala397489220
Troškovi goriva i energije1.5821.3682.222
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi5.8815.7915.367
Troškovi proizvodnih usluga394443374
Troškovi amortizacije2.3582.3382.344
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi1.3051.9451.599
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK1.7112.4171.480
FINANSIJSKI PRIHODI100
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi000
Prihodi od kamata100
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule000
FINANSIJSKI RASHODI6.0827.9647.833
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi6.0827.9647.833
Rashodi kamata000
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule000
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA6.0817.9647.833
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA23314660
OSTALI PRIHODI4.1135081
OSTALI RASHODI66076
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA3.97810.4779.368
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA3.97810.4779.368
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK3.97810.4779.368
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Zgrada teretnog servisaMilutina Mandića 2 Čačakservis1.7540
Zgrada magacinaMilutina Mandića 2 Čačakmagacin152,70
Mala halaMilutina Mandića 2 Čačakhala75,50
Magacin rezervnih delovaMilutina Mandića 2 Čačakmagacin58,10
Hala servisMilutina Mandića 2 Čačakservis1.9800
Zgrada radne organizacijeMilutina Mandića 2 Čačakkancelarije79,62
Hala tehničkog pregledaMilutina Mandića 2 Čačaktehnički pregled310,40
Zgrada tehničkog pregledaMilutina Mandića 2 Čačaktehnički pregled127,64
PortirnicaMilutina Mandića 2 Čačakportirnica29,92
Zgrada IMTMilutina Mandića 2 Čačak461,50
Deo upravne zgrade AgrostrojBulevar Oslobođenja 37 Čačak68,680

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Milutina Mandića 2 Čačak2,01

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija115.749
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, Pravo na učešće u dobiti, Pravo na učešće u delu stečajne mase, ostala prava predviđena Statutom i Zakonom
ISIN brojRSATSVE98318
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije194,01
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost = vrednost akcije koja se utvrđuje tako što se kapital deli sa ukupnim brojem akcija izdavaoca.22.456.000 / 115.749 =194,01 dinara
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaO pokriću gubitka odluka će biti doneta na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraFINODIT doo , Imotska 1 , Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajOsnov za Mišljenje sa rezervom : U finansijskim izveštajima sastavljenim na dan 31.12.2016. godine nekretnine, postrojenja i oprema su iskazani u iznosu od 125.086 hiljada dinara, dok su revalorizacione rezerve iskazane u iznosu od 28.270 hiljada dinara. U postupku vršenja revizije utvrdili smo da su revalorizacione rezerve Društva formirane u ranijem periodu i da Društvo nije vršilo naknadnu procenu fer vrednosti kako to zahteva MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema. Na osnovu prezentovane dokumentacije nismo bili u mogućnosti da se uverimo da je vrednovanje imovine po fer vrednosti izvršeno u skladu sa MRS 16- Nekretnine,postrojenja i oprema. S obzirom na navedeno, nismo u mogućnosti da utvrdimo iznos potencijalnih korekcija koje mogu nastati iz prethodno navedenog i njihov uticaj na priložene finansijske izveštaje za 2016. godinu. Ukupne kratkoročne obaveze iznose 103.938 hiljada dinara od čega su najznačajnije obaveze po osnovu primljenih pozajmica 31.929 hiljada dinara i obaveze iz poslovanja 8.851 hiljadu dinara. U postupku revizije izvršili smo kontrolu usaglašenosti i izmirenosti navedenih obaveza, kao i analizu starosne strukture, i utvrdili smo da značajan deo obaveza potiče iz ranijih godina, da su obaveze iz poslovanja delimično usaglašene, kao i da je veoma nizak stepen realizacije svih kratkoročnih obaveza. Usled navedenog, nismo bili u mogućnosti da se uverimo da su obaveze priznate u visini očekivanih odliva, te shodno tome ne možemo da utvrdimo efekat potencijalnih korekcija koje mogu proizaći iz prethodno navedenog i njihov uticaj na finansijske izveštaje za 2016. godinu. Napomene uz finansijske izveštaje ne sadrže dodatna obelodanjivanja u skladu sa MRS 1 - Prezentacija finansijskih izveštaja. Takođe, u okviru napomena, nisu obelodanjeni sudski sporovi i zaloge, niti su izvršena obelodanjivanja u skladu sa MRS 24 - Obelodanjivanje povezanih strana. Društvo nije obračunalo i evidentiralo i evidentiralo odložena poreska sredstva/obaveze u skladu sa MRS 12 - Porezi iz dobitka. Ovu reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u delu Odgovornost revizora.Nezavisni smo od Društva u skladu sa Kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za Međunarodne standarde etike za računovođe, kao i uskladu sa etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu sa tim zahtevima. Verujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Mišljenje sa rezervom : Prema našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u delu našeg izveštaja Osnove za mišljenje sa rezervom,priloženi finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje društva Autoservis ad Čačak sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu saZakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji. U Beogradu, 10.04.2017. godine
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Akcije Autoservis ad Čačak su uključene na vanberzansko tržište odlukom Beogradske berze od 8.11.2007. godine, a isključene sa tržišta zbog pokretanja stečajnog postupka odlukom Beogradske berze od 14.4.2009. godine. Na osnovu predloga za pokretanje stečajnog postupka od 31.12.2007. godine nad društvom Autoservis ad Čačak je pokrenut stečajni postupak 23.01.2008. godine rešenjem Trgovinskog suda u Čaku ST. 11/07. Dana 15.04.2008. godine usvojen je Plan reorganizacije društva, a dana 24.07.2008. godine su usvojene dopune i izmene Plana reorganizacije. Privredni sud u Čačku je dana 15.5.2013. godine doneo Rešenje Br.2. St.11/2010 o obustavljanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Autoservis ad Čačak sa obzirom da je Plan reorganizacije u potpunosti ispoštovan, pa privredno društvo Autoservis ad Čačak od ovog datuma nastavlja redovno da posluje.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuHalkbank ad Beograd Služba za trgovinu hartijama od vrednosti, Milutina Milankovića 9e 011 2041 858 ,2041 856

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dunjić Vladan


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dunjić Vladan____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Dunjić Vladan
Potpis korporativnog agenta
Halkbank ad Beograd - Služba za trgovinu hartijama od vrednosti