verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi10.11.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora26.04.2022.SIMBOL: ALFA1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje
Pravni status izdavaocaOtvoreno akcionarsko društvo
AdresaRadnička  1
Vranje
Republika Srbija
Web adresawww.alfaplam.rs
Datum osnivanja16.11.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 14264/2005
Matični broj07137923
PIB - poreski identifikacioni broj100402750
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa160-7007-07
Šifra delatnosti02752
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
Ime i prezime direktoraGoran Kostić
Ime i prezime osobe za kontaktGoran Kostić
Telefon017-421-552
Faks017/421-552
e-mailfirma@alfaplam.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD Tesla Capital ad Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA6.181.946
Stalna imovina1.905.696
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Goodwill0
- Nematerijalna ulaganja4.232
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.785.439
- Nekretnine postrojenja i oprema1.784.422
- Investicione nekretnine1.017
- Biološka sredstva0
- Dugoročni finansijski plasmani116.025
- Učešća u kapitalu115.660
- Ostali dugoročni finansijski plasmani365
Obrtna imovina4.248.360
- Zalihe1.444.282
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja0
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina2.804.078
- Potraživanja696.022
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak0
- Kratkoročni finansijski plasmani2.039.931
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina25.285
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja42.840
- Odlozena poreska sredstva27.890
Poslovna imovina6.181.946
Gubitak iznad visine kapitala0
Vanbilansna aktiva798.677

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013.
UKUPNA PASIVA6.181.946
Kapital5.393.530
- Osnovni kapital1.217.288
- Neuplaćeni upisani kapital0
- Rezerve680.903
- Revalorizacione rezerve0
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti21.511
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti36
- Neraspoređen dobitak3.587.630
- Gubitak0
- Otkupljene sopstvene akcije113.766
Dugoročna rezervisanja i obaveze788.416
- Dugoročna rezervisanja89.206
- Dugoročne obaveze0
- Dugoročni krediti0
- Ostale dugoročne obaveze0
- Kratkoročne obaveze699.210
- Kratkoročne finansijske obaveze132.925
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja0
- Obaveze iz poslovanja489.956
- Ostale kratkoročne obaveze56.938
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 19.391
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak0
Odložene poreske obaveze0
Vanbilansna pasiva798.677

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI4.027.005
- Prihodi od prodaje3.994.585
- Prihodi do aktiviranja učinaka824
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka30.617
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka0
- Ostali poslovni prihodi979
POSLOVNI RASHODI3.614.698
- Nabavna vrednost prodate robe27.300
- Troškovi materijala2.348.193
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi724.722
- Troškovi amortizacije i rezervisanja169.483
- Ostali poslovni rashodi345.000
POSLOVNI DOBITAK412.307
POSLOVNI GUBITAK0
Finansijski prihodi185.317
Finansijski rashodi75.496
Ostali prihodi20.826
Ostali rashodi148.887
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA394.067
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja0
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA394.067
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0
Porez na dobitak0
Poreski rashod perioda0
Odloženi poreski rashod perioda1.850
Odloženi poreski prihodi perioda0
Isplaćena licna primanja poslodavcu0
NETO DOBITAK392.217
NETO GUBITAK0
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica0
ZARADA PO AKCIJI-
Osnovna zarada2
Umanjena zarada po akciji0


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA6.181.9466.898.6847.845.4978.456.1889.067.2719.490.9629.161.3109.624.261
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00000000
STALNA IMOVINA1.905.6962.702.7843.820.2844.065.1064.520.3065.110.7634.970.9204.980.258
Nematerijalna imovina4.23215.632607.033521.794434.492602.064741.383577.087
Nekretnine , postrojenja i oprema1.785.4391.992.6442.332.4972.880.9522.903.1042.734.7392.610.8342.435.120
Biološka sredstva00000000
Dugoročni finansijki plasmani116.025694.508880.754662.3601.182.7101.773.9601.618.7031.968.051
Dugoročna potraživanja00000000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA27.89031.04721.62327.10132.13839.05949.42566.228
OBRTNA IMOVINA4.248.3604.164.8534.003.5904.363.9814.514.8274.341.1404.140.9654.577.775
Zalihe1.444.2821.530.5711.776.7792.187.9042.615.8662.763.9032.357.2931.983.599
Potraživanja po osnovu prodaje687.131669.654604.662625.004534.750705.332552.127592.441
Potraživanja iz specifičnih poslova00000000
Druga potraživanja8.8915.9087.1195.5105.1089.82310.06013.113
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00000000
Kratkoročni finansijki plasmani2.039.9311.850.4331.526.2551.421.0821.231.435713.9491.068.5511.844.551
Gotovinski ekvivalent i gotovina25.28518.48320.03335.66516.79343.271104.91548.931
Porez na dodatu vrednost18.20258.06940.97424.85770.61365.99027.07530.890
Aktivna vremenska razgraničenja24.63831.73527.76863.95940.26238.87220.94464.250
VANBILANSNA AKTIVA798.677886.467739.677615.535743.566876.872825.410882.461

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA6.181.9466.898.6847.845.4978.456.1889.067.2719.490.9629.161.3109.624.261
KAPITAL5.393.5305.902.8136.529.0717.165.7887.849.4448.181.0498.261.4908.060.520
Osnovni kapital1.217.2881.217.2881.217.2881.217.2881.217.2881.217.2881.217.2881.100.172
Upisani a neuplaćeni kapital00000000
Otkupljene sopstevne akcije113.766117.116117.116117.116117.116117.116117.11689.720
Rezerve680.903677.528677.528677.528677.528677.528677.528457.678
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme00000000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata21.5110005.13357.2196.74411.268
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata3650.47828.12730.7720004.551
Nerasporedjeni dobitak3.587.6304.175.5914.779.4985.418.8606.066.6116.346.1306.477.0466.585.673
Učešće bez prava kontrole00000000
Gubitak00000000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE89.20664.649137.15267.86575.99852.95458.63981.773
Dugoročna rezervisanja89.20664.649137.15267.86575.99852.95458.63948.469
Dugoročne obaveze000000033.304
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE00000000
KRATKOROČNE OBAVEZE699.210931.2221.179.2741.222.5351.141.8291.256.959841.1811.481.968
Kratkoročne finansijske obaveze132.9251.2441.6226351.1830074.977
Primljeni avansi, depoziti i kaucije6.38269.29945.711163.60273.244119.238108.366291.673
Obaveze iz poslovanja483.574732.934966.244891.709884.809967.285547.986907.674
Ostale kratkoročne obaveze56.93886.468102.71795.52288.72970.24569.53489.999
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000003.11100
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine19.39141.12062.67870.76593.56296.892115.107117.457
Pasivna vremenska razgraničenja0157302302302188188188
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00000000
VANBILANSNA PASIVA798.677886.467739.677615.535743.566876.872825.410882.461

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI3.995.5644.637.0685.263.6885.775.7276.315.9555.759.0145.253.1254.805.579
Prihodi od prodaje roba34.34632.02844.59453.99452.35046.50243.33551.607
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga3.960.2394.600.9875.210.3555.711.9636.252.9615.703.7595.201.8374.716.825
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.27400000029.857
Drugi poslovni prihodi7054.0538.7399.77010.6448.7537.9537.290
POSLOVNI RASHODI3.583.2573.953.8584.628.5895.213.8585.638.6955.481.2705.162.5434.801.853
Nabavna vrednsot prodate robe27.30025.23842.86944.80541.10145.25944.51065.627
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe82442.40719.61834.67426.7696.08513.7814.286
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga30.617149.30977.858339.973202.963211.04500
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00000098.903398.523
Troškovi materijala2.244.6852.681.8652.923.7813.575.9933.816.7593.684.2523.072.9142.540.767
Troškovi goriva i energije103.508110.020116.163134.030131.255146.172146.043118.790
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi724.722788.772904.194965.309920.678861.023849.631688.518
Troškovi proizvodnih usluga182.086214.330306.244349.811415.149408.992394.312422.884
Troškovi amortizacije152.721142.157166.909292.424328.834351.035366.259426.513
Troškovi dugoročnih rezervisanja16.76322.49083.81547.82737.6227.18215.2816.355
Nematerijalni troškovi162.913160.702182.090178.306177.029194.485188.471138.162
POSLOVNI DOBITAK412.307683.210635.099561.869677.260277.74490.5823.726
POSLOVNI GUBITAK00000000
FINANSIJSKI PRIHODI185.317221.458129.13981.55180.14823.17919.00816.722
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi12.9629.12227.7246.8668.0428.6359.57712.337
Prihodi od kamata85.63464.96543.90424.66932.0175.7832.0483.938
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule86.721147.37157.51150.01640.0898.7617.383447
FINANSIJSKI RASHODI75.49628.68038.08716.582111.37114.14614.7531.783
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi593910917020.7156935521
Rashodi kamata8.0297763.392223108298399195
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule67.40827.86534.58616.18990.54813.77913.9991.567
DOBITAK IZ FINANSIRANJA109.821192.77891.05264.96909.0334.25514.939
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000031.223000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA024.67336.236107.7012.5945.5732.27332
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA92.348130.539000000
OSTALI PRIHODI20.82632.90630.948135.915223.723247.372111.460227.960
OSTALI RASHODI56.53940.87422.67379.23872.307109.79288.020154.832
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA394.067762.154770.662791.216800.047429.930120.55091.825
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00000000
NETO DOBITAK POSLOVANJA00000000
NETO GUBITAK POSLOVANJA00000000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA394.067762.154770.662791.216800.047429.930120.55091.825
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00000000
POREZ NA DOBITAK - - - - - - - -
Poreski rashod perioda00000000
Odloženi poreski rashodi perioda1.85009.42300000
Odloženi poreski prihodi perioda03.15705.4785.0366.92110.36616.803
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00000000
NETO DOBITAK392.217765.311761.239796.694805.083436.851130.916108.628
NETO GUBITAK00000000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00000000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00000000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00000000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00000000
Zarada po akciji - - - - - - - -
Osnovna zarada po akciji24455211
Umanjena zarada po akciji00000000


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA9.713.98110.549.630
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00
STALNA IMOVINA5.069.9785.981.978
Nematerijalna imovina577.087410.223
Nekretnine , postrojenja i oprema2.435.1202.702.024
Biološka sredstva00
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 2.057.7712.869.731
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)297366
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća488.175488.175
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji1.479.5792.281.467
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu00
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji00
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu00
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 00
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli89.72099.723
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja00
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja00
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA66.22890.165
OBRTNA IMOVINA4.577.7754.477.487
Zalihe1.983.5992.732.627
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja00
Potraživanja po osnovu prodaje592.441505.453
Ostala kratkoročna potraživanja44.00382.522
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI1.844.5511.110.164
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica00
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica00
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji24.16331.732
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu00
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti00
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha00
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli00
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 1.820.3881.078.432
Gotovina i gotovinski ekvivalenti48.93112.357
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja64.25034.364
VANBILANSNA AKTIVA882.461715.170

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021.
UKUPNA PASIVA9.713.98110.549.630
KAPITAL8.150.2408.752.173
Osnovni kapital1.100.1721.100.172
Upisani a neuplaćeni kapital00
Emisiona premija00
Rezerve457.678428.453
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata11.26811.336
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata4.5514.551
Nerasporedjeni dobitak6.585.6737.216.763
Učešće bez prava kontrole00
Gubitak00
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 81.773158.011
Dugoročna rezervisanja48.46963.709
Dugoročne obaveze33.30494.302
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja00
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE00
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije00
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE1.481.9681.639.446
Kratkoročna rezervisanja00
Kratkoročne finansijske obaveze74.977123.029
Primljeni avansi, depoziti i kaucije291.673153.147
Obaveze iz poslovanja907.6741.017.037
Ostale kratkoročne obaveze207.456336.419
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno00
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja1889.814
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00
VANBILANSNA PASIVA882.461715.170

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021.
POSLOVNI PRIHODI4.411.3426.936.087
Prihodi od prodaje roba51.60769.412
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga4.716.8256.473.499
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe4.28629.513
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda0329.231
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda398.5230
Ostali poslovni prihodi37.14734.432
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)00
POSLOVNI RASHODI4.407.6166.286.333
Nabavna vrednsot prodate robe65.62763.239
Troškovi materijala, goriva i energije2.659.5574.186.861
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi688.518880.830
Troškovi amortizacije426.513447.040
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)073.665
Troškovi proizvodnih usluga422.884454.073
Troškovi rezervisanja6.35524.782
Nematerijalni troškovi138.162155.843
POSLOVNI DOBITAK3.726649.754
POSLOVNI GUBITAK00
FINANSIJSKI PRIHODI16.72230.646
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 12.22315.244
Prihodi od kamata3.93814.280
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule447660
Ostali finansijski prihodi114462
FINANSIJSKI RASHODI1.7847.939
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 00
Rashodi kamata1955.254
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule1.5672.612
Ostali finansijski rashodi2273
DOBITAK IZ FINANSIRANJA14.93822.707
GUBITAK IZ FINANSIRANJA00
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA32761
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA00
OSTALI PRIHODI227.960310.083
OSTALI RASHODI154.832263.906
UKUPNI PRIHODI4.656.0567.277.577
UKUPNI RASHODI4.564.2326.558.178
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA91.824719.399
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA00
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA91.824719.399
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
POREZ NA DOBITAK - -
Poreski rashod perioda0112.245
Odloženi poreski rashodi perioda00
Odloženi poreski prihodi perioda16.80323.936
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00
NETO DOBITAK108.627631.090
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole00
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu00
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE00
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU00
Zarada po akciji - -
Osnovna zarada po akciji04
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji00


11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Alfa Plam adRadnička br.131.7227.3832.6280612

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostorNišprostor860
Poslovni prostorNovi Sadprostor700
MagacinNovi Sadmagacin5.547,813
ServisNišservis-prostor723
ProdavnicaVranjeprodavnice-prostor2643
Magacin-KoštanaVranjemagacin15.3208
Poslovni prostorBorprostor1580
Poslovni prostorZemunprostor555
Poslovni prostorSurdulicaprostor1900
Poslovni prostorNišprostor2020
Poslovni prostorŠabacprostor3170
Magacinski platoVranjezgrada tehnilkih usluga3.1170
ServisVranjeservis-prostor900
Poslovni prostorVranjeprostor6.1250
Poslovni prostorBeogradprostor1680

13. Predstavništva

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Radnička 1, VranjeGradjevinsko zemljište32,09
Bulevar AVNOJ-a 4, VranjeGrađevinsko zemljište, saobraćajnice6,57
Bulevar AVNOJ-a, VranjeGrađevinsko zemljište1,37

15. Realni tereti na imovini

Nema tereta na imovini preduzeća

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija142.448
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeRedovne (obične) akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na dividendu, pravo na deo likvidacione mase
ISIN brojRSALFAE34014
Nominalna vrednost hartije6.700
Obračunska vrednost akcije60.741,11
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd. Na osnovu odluke skupštine akcionara o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništenja sopstvenih akcija od 21.12.2021. godine, izvršeno je smanjenje osnovnog kapitala društva Alfa-Plam AD Vranje, poništavanjem sopstvenih akcija društva. Ukupan broj emitovanih akcija društva pre poništenja sopstvenih akcija iznosio je 157.332, nominalne vrednosti 6.700,00 dinara po akciji. Nakon poništenja sopstvenih akcija, ukupan broj emitovanih akcija iznosi 142.448, nominalne vrednosti 6.700,00 dinara po akciji. Osnovni kapital društva, nakon smanjenja kapitala iznosi 954.401.600,00 dinara. Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio je predmetno smanjenje kapitala dana 21.04.2022. godine. Trajni kapital društva iskazan u Bilansu stanja na dan 31.12.2021. godine umanjen je za vrednost poništenih akcija i podeljen je novim brojem akcija sa pravom glasa tako da je obračunska vrednost akcija 60.741,11 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaNije bilo gubitaka u prethodne tri godine
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- Komercijalna banka, 0,00036%, - Univerzal banka-u stečaju, 4,9843%, - Gumoplastika- u stečaju, Bujanovac, 0,0195%, - RK Nikšićanka, 0,1274% - FOS doo Surdulica 100%
Naziv ovlašćenog revizoraPrivredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj"Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Akcionarskog društva Metalna industrija Alfa-Plam Vranje, na dan 31.decembra 2021.godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje."
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru poticu iz revidiranih finansijskih izveštaja za 2021. godinu. Finansijski izveštaji za 2021. godinu odobreni su od strane Odbora direktora i predati su Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. Akcije izdavaoca bile su uključenje na Standard Listing-u od 05.11.2008. godine, rešenjem broj 3349/08. Odbor direktora društva je, dana 15.05.2017. godine, doneo odluku o isključenju akcija sa Listinga i uključenju na Open Market te je Beogradskoj berzi podnet zahtev za realizaciju navedene odluke dana 31.05.2017. godine.Na osnovu odluke skupštine akcionara o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništenja sopstvenih akcija od 21.12.2021. godine, izvršeno je smanjenje osnovnog kapitala društva Alfa-Plam AD Vranje, poništavanjem sopstvenih akcija društva. Ukupan broj emitovanih akcija društva pre poništenja sopstvenih akcija iznosio je 157.332, nominalne vrednosti 6.700,00 dinara po akciji. Nakon poništenja sopstvenih akcija, ukupan broj emitovanih akcija iznosi 142.448, nominalne vrednosti 6.700,00 dinara po akciji. Osnovni kapital društva, nakon smanjenja kapitala iznosi 954.401.600,00 dinara. Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio je predmetno smanjenje kapitala dana 21.04.2022. godine.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuTesla Capital ad - brokersko dilersko društvo Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 121, 11000 Beograd, tel/fax 011/3020-030, 011/3020-050 e-mail: office@tesla-capital.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Goran Kostić


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Dubravka Stanojević____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Goran Kostić
Potpis korporativnog agenta
BDD Tesla Capital ad Beograd