verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi10.11.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora31.03.2016.SIMBOL: ALFA1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje
Pravni status izdavaocaOtvoreno akcionarsko društvo
AdresaRadnička  1
Vranje
Republika Srbija
Web adresawww.alfaplam.rs
Datum osnivanja16.11.1998.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 14264/2005
Matični broj07137923
PIB - poreski identifikacioni broj100402750
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa160-7007-07
Šifra delatnosti02752
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
Ime i prezime direktoraGoran Kostić
Ime i prezime osobe za kontaktBranislav Popović
Telefon017-427-056
Faks017/421-552
e-mailfinansije@alfaplam.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD Tesla Capital ad Beograd

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA4.769.0156.099.8796.181.946
Stalna imovina1.573.6591.777.8251.905.696
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja004.232
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.570.0631.776.8541.785.439
- Nekretnine postrojenja i oprema1.568.9781.775.8041.784.422
- Investicione nekretnine1.0851.0501.017
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani3.596971116.025
- Učešća u kapitalu0206115.660
- Ostali dugoročni finansijski plasmani3.596765365
Obrtna imovina3.173.9084.292.3144.248.360
- Zalihe1.120.0531.224.9921.444.282
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina2.053.8553.067.3222.804.078
- Potraživanja1.124.535778.013696.022
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak000
- Kratkoročni finansijski plasmani637.4952.176.9022.039.931
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina214.81729.33725.285
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja77.00883.07042.840
- Odlozena poreska sredstva21.44829.74027.890
Poslovna imovina4.769.0156.099.8796.181.946
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva29.954844.639798.677

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA4.769.0156.099.8796.181.946
Kapital4.039.5185.046.9705.393.530
- Osnovni kapital1.387.3341.217.2881.217.288
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve492.827711.449680.903
- Revalorizacione rezerve197.16600
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti02021.511
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti03636
- Neraspoređen dobitak1.962.1913.195.4133.587.630
- Gubitak000
- Otkupljene sopstvene akcije077.164113.766
Dugoročna rezervisanja i obaveze729.4971.052.909788.416
- Dugoročna rezervisanja127.94191.75089.206
- Dugoročne obaveze0131.8540
- Dugoročni krediti0131.8540
- Ostale dugoročne obaveze000
- Kratkoročne obaveze601.556829.305699.210
- Kratkoročne finansijske obaveze0436.738132.925
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja538.450336.950489.956
- Ostale kratkoročne obaveze62.29054.87256.938
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 81674519.391
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze000
Vanbilansna pasiva29.954844.639798.677

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI4.003.9594.265.8144.027.005
- Prihodi od prodaje3.798.4064.056.3313.994.585
- Prihodi do aktiviranja učinaka13.87016.088824
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka190.067193.30830.617
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi1.61687979
POSLOVNI RASHODI3.623.5043.316.5183.614.698
- Nabavna vrednost prodate robe3.2244.20927.300
- Troškovi materijala2.336.3302.166.1792.348.193
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi705.097698.542724.722
- Troškovi amortizacije i rezervisanja263.929182.697169.483
- Ostali poslovni rashodi314.924264.891345.000
POSLOVNI DOBITAK380.455949.296412.307
POSLOVNI GUBITAK000
Finansijski prihodi113.216216.077185.317
Finansijski rashodi84.67262.47175.496
Ostali prihodi116.32456.30820.826
Ostali rashodi57.997131.446148.887
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA467.3261.027.764394.067
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA467.3261.027.764394.067
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashod perioda001.850
Odloženi poreski prihodi perioda13.2868.2920
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK480.6121.036.056392.217
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada362
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA6.181.9466.898.6847.845.497
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA1.905.6962.702.7843.820.284
Nematerijalna imovina4.23215.632607.033
Nekretnine , postrojenja i oprema1.785.4391.992.6442.332.497
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani116.025694.508880.754
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA27.89031.04721.623
OBRTNA IMOVINA4.248.3604.164.8534.003.590
Zalihe1.444.2821.530.5711.776.779
Potraživanja po osnovu prodaje687.131669.654604.662
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja8.8915.9087.119
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani2.039.9311.850.4331.526.255
Gotovinski ekvivalent i gotovina25.28518.48320.033
Porez na dodatu vrednost18.20258.06940.974
Aktivna vremenska razgraničenja24.63831.73527.768
VANBILANSNA AKTIVA798.677886.467739.677

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015.
UKUPNA PASIVA6.181.9466.898.6847.845.497
KAPITAL5.393.5305.902.8136.529.071
Osnovni kapital1.217.2881.217.2881.217.288
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije113.766117.116117.116
Rezerve680.903677.528677.528
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme000
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata21.51100
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata3650.47828.127
Nerasporedjeni dobitak3.587.6304.175.5914.779.498
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE89.20664.649137.152
Dugoročna rezervisanja89.20664.649137.152
Dugoročne obaveze000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE000
KRATKOROČNE OBAVEZE699.210931.2221.179.274
Kratkoročne finansijske obaveze132.9251.2441.622
Primljeni avansi, depoziti i kaucije6.38269.29945.711
Obaveze iz poslovanja483.574732.934966.244
Ostale kratkoročne obaveze56.93886.468102.717
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost000
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine19.39141.12062.678
Pasivna vremenska razgraničenja0157302
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA798.677886.467739.677

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015.
POSLOVNI PRIHODI3.995.5644.637.0685.263.688
Prihodi od prodaje roba34.34632.02844.594
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga3.960.2394.600.9875.210.355
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.27400
Drugi poslovni prihodi7054.0538.739
POSLOVNI RASHODI3.583.2573.953.8584.628.589
Nabavna vrednsot prodate robe27.30025.23842.869
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe82442.40719.618
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga30.617149.30977.858
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala2.244.6852.681.8652.923.781
Troškovi goriva i energije103.508110.020116.163
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi724.722788.772904.194
Troškovi proizvodnih usluga182.086214.330306.244
Troškovi amortizacije152.721142.157166.909
Troškovi dugoročnih rezervisanja16.76322.49083.815
Nematerijalni troškovi162.913160.702182.090
POSLOVNI DOBITAK412.307683.210635.099
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI185.317221.458129.139
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi12.9629.12227.724
Prihodi od kamata85.63464.96543.904
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule86.721147.37157.511
FINANSIJSKI RASHODI75.49628.68038.087
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi5939109
Rashodi kamata8.0297763.392
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule67.40827.86534.586
DOBITAK IZ FINANSIRANJA109.821192.77891.052
GUBITAK IZ FINANSIRANJA000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA024.67336.236
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA92.348130.5390
OSTALI PRIHODI20.82632.90630.948
OSTALI RASHODI56.53940.87422.673
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA394.067762.154770.662
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA394.067762.154770.662
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda1.85009.423
Odloženi poreski prihodi perioda03.1570
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK392.217765.311761.239
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji244
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
Alfa Plam adRadnička br.126.2407.8961.0690690

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovni prostorNišprostor860
Poslovni prostorNovi Sadprostor700
MagacinNovi Sadmagacin2.6200
ServisNišservis-prostor723
ProdavnicaVranjeprodavnice-prostor3313
Magacin-KoštanaVranjemagacin10.5442
MagacinNovi Sadmagacin2.9273
Poslovni prostorBorprostor1580
Poslovni prostorZemunprostor555
Poslovni prostorSuboticaprostor3950
Poslovni prostorSurdulicaprostor1900
Poslovni prostorNišprostor2020
Poslovni prostorŠabacprostor3170

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Radnička 1, VranjeGradjevinsko zemljište38,62
Bulevar AVNOJ-a 4, VranjeGrađevinsko zemljište, saobraćajnice11,34

12. Realni tereti na imovini

Nema tereta na imovini preduzeća

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija174.812
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeRedovne (obične) akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje, pravo na dividendu, pravo na deo likvidacione mase
ISIN brojRSALFAE34014
Nominalna vrednost hartije6.700
Obračunska vrednost akcije37.349,1
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, podelom trajnog kapitala iskazanog u Bilansu stanja na dan 31.12.2015. godine sa ukupnim brojem akcija. Na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2015.godine iznosi 37.349,10 dinara
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaNije bilo gubitaka u prethodne tri godine
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu- JUBMES banka. 4,99948%, - Komercijalna banka, 0,00036%, - Univerzal banka-u stečaju, 4,9843%, - Gumoplastika Bujanovac, 0,0195%, - VEEDA Vranje, 9,09%, - RK Nikšićanka, 0,1274%
Naziv ovlašćenog revizoraMoore Stephens revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Zahtev za obradu izveštaja Podaci za statističke potrebe za period 01.01.2015.-31.12.2015. prihvaćen je i evidentiran u Agenciji za privredne registre 29.02.2016.godine. Redovni godišnji finansijski izveštaji biće predati APR-u nakon usvajanja na sednici skupštine akcionara, u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuTesla Capital ad - brokersko dilersko društvo Adresa: Cvijićeva 129, 11000 Beograd, tel/fax 011/3020-030, 011/3020-050 e-mail: office@tesla-capital.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Goran Kostić


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Branislav Popović____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Goran Kostić
Potpis korporativnog agenta
BDD Tesla Capital ad Beograd