verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.wisebroker.rs

Datum podnošenja Informatora berzi03.11.2008.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora19.04.2017.SIMBOL: AKDM1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaDVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA a.d. Beograd
Pravni status izdavaocaOtvoreno akcionarsko društvo
AdresaPatrijarha Dimitrija  24
Beograd
Srbija
Web adresa-
Datum osnivanja26.12.1994.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 23199
Matični broj17064134
PIB - poreski identifikacioni broj100169447
Tekući računi i banke kod kojih se vode
NLB banka a.d.310-205948-65
Šifra delatnosti04520
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOdržavanje i popravka motornih vozila
Ime i prezime direktoraMilutin Dobrilović
Ime i prezime osobe za kontaktVesna Pavić
Telefon011/356-4455
Faks011/356-4420
e-mailoffice@dmbautokuca.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD WISE Broker a.d. Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA715.299715.765727.467
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA681.197666.989671.677
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema681.197666.989671.677
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani000
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA34.10248.77655.790
Zalihe2.1391.4771.754
Potraživanja po osnovu prodaje30.51333.57532.059
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja232259284
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani000
Gotovinski ekvivalent i gotovina52112.70120.973
Porez na dodatu vrednost228275359
Aktivna vremenska razgraničenja469489361
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
UKUPNA PASIVA715.299715.765727.467
KAPITAL662.145675.313683.915
Osnovni kapital355.803355.803355.803
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve974.10100
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme309.653304.878313.225
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak31.71717.94314.887
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak1.009.1293.3110
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE000
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE29.32225.22131.792
KRATKOROČNE OBAVEZE23.83215.23111.760
Kratkoročne finansijske obaveze4.46800
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1.486873535
Obaveze iz poslovanja14.54112.4009.526
Ostale kratkoročne obaveze1.721546421
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost528993808
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine1.002115110
Pasivna vremenska razgraničenja86304360
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016.
POSLOVNI PRIHODI66.81881.81777.434
Prihodi od prodaje roba2.5101.990105
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga9211.692198
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi63.38778.13577.131
POSLOVNI RASHODI61.21160.67356.948
Nabavna vrednsot prodate robe2.6101.68382
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe217467
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala3.1426.0553.375
Troškovi goriva i energije8.25413.82713.708
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi9.9139.9056.978
Troškovi proizvodnih usluga15.04015.65617.777
Troškovi amortizacije16.3985.0394.781
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi6.0718.55410.254
POSLOVNI DOBITAK5.60721.14420.486
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI15249
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi000
Prihodi od kamata1599
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule0150
FINANSIJSKI RASHODI10.16352221
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi3510108
Rashodi kamata9.78348102
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule29411
DOBITAK IZ FINANSIRANJA000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA10.14828212
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA00130
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA2452.1718.789
OSTALI PRIHODI6332.1731.791
OSTALI RASHODI15.9929.5737.589
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA011.5455.817
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA20.14500
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA011.5455.817
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA20.14500
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda1.7464.10174
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK015.6465.891
NETO GUBITAK18.39900
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
AK BeogradBeograd2.6058.0823.5254.229,45

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
ServisMali ZvornikServisiranje i popravka3150

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Beogradfabrika4,98
Mali Zvornikfabrika0,95

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija355.803
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeAkcije obične
Prava iz akcijaRedovna prava iz običnih akcija
ISIN brojRSDMAKE54485
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije1.922,17
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd, a na osnovu bilansnih pokazatelja za 31.12.2016. godinu iznosi 1.922,17 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru poticu iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2016. godinu. Revizija finansijskih izveštaja je u toku. Finansijski izveštaji za 2016. godinu odobreni su od strane Generalnog direktora i predati su Agenciji za privredne registre za statističke potrebe u zakonskom roku. Redovni finansijski izveštaji će biti predati APR nakon održavanja skupštine, u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuWISE Broker a.d. Beograd Takovska 23-25 011/333-0-533 jelena.mastelica@wisebroker.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milutin Dobrilović,direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milutin Dobrilović,direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Milutin Dobrilović,direktor
Potpis korporativnog agenta
BDD WISE Broker a.d. Beograd