verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi03.11.2008.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora21.03.2018.SIMBOL: AKDM1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaDVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA a.d. Beograd
Pravni status izdavaocaOtvoreno akcionarsko društvo
AdresaPatrijarha Dimitrija  24
Beograd
Srbija
Web adresa-
Datum osnivanja26.12.1994.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 23199
Matični broj17064134
PIB - poreski identifikacioni broj100169447
Tekući računi i banke kod kojih se vode
NLB banka a.d.310-205948-65
Šifra delatnosti04520
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOdržavanje i popravka motornih vozila
Ime i prezime direktoraMilutin Dobrilović
Ime i prezime osobe za kontaktVesna Pavić
Telefon011/356-4455
Faks011/356-4420
e-mailoffice@dmbautokuca.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaILIRIKA Investments a.d. Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA715.765727.467729.481
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA666.989671.677674.109
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema666.989671.677674.109
Biološka sredstva000
Dugoročni finansijki plasmani000
Dugoročna potraživanja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000
OBRTNA IMOVINA48.77655.79055.372
Zalihe1.4771.7541.689
Potraživanja po osnovu prodaje33.57532.05933.965
Potraživanja iz specifičnih poslova000
Druga potraživanja259284229
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000
Kratkoročni finansijki plasmani000
Gotovinski ekvivalent i gotovina12.70120.97318.569
Porez na dodatu vrednost275359354
Aktivna vremenska razgraničenja489361566
VANBILANSNA AKTIVA000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
UKUPNA PASIVA715.765727.467729.481
KAPITAL675.313683.915679.152
Osnovni kapital355.803355.803355.803
Upisani a neuplaćeni kapital000
Otkupljene sopstevne akcije000
Rezerve000
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme304.878313.225306.444
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak17.94314.88716.905
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak3.31100
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE003.371
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze003.371
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE25.22131.79230.855
KRATKOROČNE OBAVEZE15.23111.76016.103
Kratkoročne finansijske obaveze001.620
Primljeni avansi, depoziti i kaucije873535514
Obaveze iz poslovanja12.4009.52612.421
Ostale kratkoročne obaveze546421375
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost993808726
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine115110107
Pasivna vremenska razgraničenja304360340
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017.
POSLOVNI PRIHODI81.81777.43467.663
Prihodi od prodaje roba1.99010581
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga1.692198404
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000
Drugi poslovni prihodi78.13577.13167.178
POSLOVNI RASHODI60.67356.94859.178
Nabavna vrednsot prodate robe1.6838282
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe4672
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000
Troškovi materijala6.0553.3756.027
Troškovi goriva i energije13.82713.70811.226
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi9.9056.9786.218
Troškovi proizvodnih usluga15.65617.77722.333
Troškovi amortizacije5.0394.7814.453
Troškovi dugoročnih rezervisanja000
Nematerijalni troškovi8.55410.2548.841
POSLOVNI DOBITAK21.14420.4868.485
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI249286
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi000
Prihodi od kamata996
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule150280
FINANSIJSKI RASHODI522210
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi01080
Rashodi kamata481020
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule4110
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00286
GUBITAK IZ FINANSIRANJA282120
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA013079
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA2.1718.7890
OSTALI PRIHODI2.1731.791461
OSTALI RASHODI9.5737.5897.217
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA11.5455.8172.094
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
NETO DOBITAK POSLOVANJA000
NETO GUBITAK POSLOVANJA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA11.5455.8172.094
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashodi perioda000
Odloženi poreski prihodi perioda4.101740
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK15.6465.8912.094
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena zarada po akciji000


8. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
AK BeogradBeograd2.6058.0823.5254.229,44

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
ServisMali ZvornikServisiranje i popravka3150

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Beogradfabrika4,98
Mali Zvornikfabrika0,95

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija355.803
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeAkcije obične
Prava iz akcijaRedovna prava iz običnih akcija
ISIN brojRSDMAKE54485
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije1.908,79
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd, a na osnovu finansijskih izveštaja za statističke potrebe na dan 31.12.2017. godine iznosi 1.908,79 dinara.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci u informatoru su iz nerevidiranih finansijskih izveštaja. Finansijski izveštaj za statističke potrebe za 2017. godinu je odobren od strane direktora Društva i dostavljen je Agenciji za privredne registre u zakonskom roku za statističke i druge potrebe.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuILIRIKA Investments a.d. Beograd Knez Mihailova 11-15/V 11000 Beograd Tel. 011/3301-000 Fax.011/3301-050 info@ilirika.rs www.ilirika.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milutin Dobrilović,direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milutin Dobrilović,direktor____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Milutin Dobrilović,direktor
Potpis korporativnog agenta
ILIRIKA Investments a.d. Beograd