Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi

 
 

PROSPEKT IZDAVAOCA ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA BERZI

UNIFARM A.D. NIŠ

www.mmkgroup.co.yu - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(cija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)

Datum podnošenja prospekta  Berzi:

28.03.2007.

Datum poslednjeg inoviranja prospekta:­

28.03.2007.

 

SIMBOL: UNFN

 

1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv Izdavaoca

Ad Unifarm Niš

Adresa

Dimitrija Tucovica 35

Datum osnivanja

25.05.2000. godine

Broj rešenja upisa u sudski registar

Fi. 721/2000

Maticni broj

17272535

PIB – poreski identifikacioni broj

100618502

Tekuci racuni i banke kod kojih se vode

Banca Intesa        160-35836-44
Kulska Banka        325-47293-55
Findomestic bank   240-0671352101300

Sektor klasifikacije delatnosti

E – Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima 

Šifra delatnosti

51460

Osnovna delatnost

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

Ime i prezime direktora

Andrija Radulovic

Ime i prezime osobe za kontakt

Andrija Radulovic

Telefon

018/264-042

Faks

018/264-148

e – mail

office@unifarmnis.co.yu

2. Vrsta i struktura vlasništva preduzeca

 

Broj akcija

Struktura po nominalnoj vrednosti akcije %

Akcionarski kapital

9.294

100,0 %

Od toga:

 

 

- Akcijski fond 

 

 

- PIO fond

 

 

- Privatizacioni registar

 

 

-Akcije u otplati

 

 

Društveni kapital

 

 

Ukupno

9.294

100,0 %

 

 

 

Akcije koje nisu slobodne za trgovanje (društveni kapital i akcije u otplati – osnov sticanja i rok do kada nisu slobodne za trgovanje)

 

 

Na dan 27.03.2007. godine
(napomena: podaci o strukturi vlasništva raspoloživi su na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu)

3. Knjiga akcionara
Dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu 

4. Fabrike i predstavništva u sastavu izdavaoca 

Fabrika

Lokacija

Površina u m2

Broj zaposlenih

Proizvodnja

Skladište

Kancelarije

Proizvodnja

Niš, D. Tucovica br. 35

100,00

 

 

 

Upravna zgrada sa skladištem

Niš, D. Tucovica br. 35

 

 

725,78

 

Izložbena zgrada

Niš, D. Tucovica br. 35

 

 

140,00

 

Pomocni objekat

Niš, D. Tucovica br. 35

 

105,34

 

 

Garaža

Niš, D. Tucovica br. 35

 

65,00

 

 

 

Lokacija Predstavništva

Površina u m2

Broj zaposlenih

nema

 

 

 

 

 

 5. Zemljište  

Lokacija zemljišta

Namena zemljišta

Površina zemljišta (ha)

nema

 

 

 

 

 

 6. Realni tereti na imovinu:  

nema

 7. Navedite entitete/subjekte koji su povezani sa preduzecem (maticna i zavisna preduzeca i sl.). Navesti oblik i osnovu odnosa (vlasnicki odnos, zajednicko ulaganje i sl.) 

Ucešca drugih pravnih lica u kapitalu preduzeca

Ucešca preduzeca u kapitalu drugih pravnih lica

Naziv preduzeca

Oblik povezivanja

% ucešca u ukupnom kapitalu

Naziv peduzeca

Oblik povezivanja

% ucešca u ukupnom kapitalu

Unifarm a.d. Niš

Sopstvene akcije

3,77%

 

 

 

ICN Galenika

Vlasnicki odnos

22,99%

 

 

 

 8. Osnovni bilansni pokazatelji (u 000 dinara) uskladjeni sa MRS: 

A. Prihodi i rashodi:

31.12.2004.

31.12.2005.

UKUPNI PRIHODI:

92.317

108.496

Poslovni prihodi:

81.331

97.167

 

- Prihodi od prodaje

80.912

96.917

 

-  Prihodi do aktivirnja ucinaka

/

/

 

-  Povecanje vrednosti zaliha ucinaka

/

/

 

- Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka

/

/

 

-  Ostali poslovni prihodi

419

250

Finansijski prihodi

10.472

/

Ostali prihodi

514

11.329

Vanredni prihodi

/

/

UKUPNI RASHODI:

91.660

108.190

Poslovni rashodi

88.632

103.627

 

- Nabavna vrednost prodate robe

77.134

90.811

 

-  Troškovi materijala

1.082

1.560

 

-  Troškovi zarada, i ostali licni rashodi

4.729

5.899

 

- Troškovi amortizacije i rezervisanja

1.765

2.018

 

-  Ostali poslovni rashodi

3.922

3.339

Finansijski rashodi

2.726

764

Ostali rashodi

302

3.799

Vanredni rashodi

/

/

DOBITAK (GUBITAK)

657

306

Porez na dobit

29

/

NETO DOBITAK (GUBITAK):

628

306

B. Aktiva i pasiva:

31.12.2004.

31.12.2005.

UKUPNA AKTIVA:

83.987

107.008

Stalna imovina

52.769

54.015

 

Neuplaceni upisani kapital

/

/

 

Nematerijalna ulaganja

/

/

 

Nekretnine, postojenja, oprema i biol. sredstva

51.831

53.132

 

Dugorocni finansijski plasmani

938

883

                      

Ucešca u kapitalu

173

118

 

Ostali dugorocni fin. plasmani

765

765

Obrtna imovina

31.218

52.993

   

Zalihe

19.544

25.782

 

Krakorocna potraživanja, plasmani i gotovina

11.674

27.211

 

Odložena poreska sredstva

/

/

Poslovna imovina

83.987

107.008

Gubitak iznad visine kapitala

/

/

Vanbilansna  aktiva

/

/

UKUPNA PASIVA:

83.987

107.008

Trajni kapital:

49.803

50.066

 

 osnovni kapital

47.851

47.851

 

neuplaceni upisani kapital

/

/

 

rezerve

/

897

 

revalorizacione rezerve

/

/

 

nerasporedjena dobit

1.952

1.318

 

Gubitak

/

/

 

Otkupljene sopstene akcije

/

/

Dugorocna rezervisanja i obaveze

34.184

56.942

 

Dugorocna rezervisanja

/

/

 

Dugorocne obaveze

/

3.401

 

Dugorocni krediti

/

/

 

Ostale dugorocne obaveze

/

3.401

 

Kratkorocne obaveze

34.109

53.541

 

Kratkorocne finansijske obaveze

806

2.177

 

Obaveze iz poslovanja

33.050

50.825

 

Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda

/

89

 

Ostale kratkorocne obaveze i pas. vr. ogranic.

253

450

 

Odložene poreske obaveze

75

/

Vanbilansna pasiva

/

/

 9.Osnovni bilansni pokazatelji (u 000 dinara) uskladjeni sa izmenjenim MRS i novodonetim MSFI: 

A. Prihodi i rashodi:

31.12.2005.

31.12.2006.

UKUPNI PRIHODI:

108.496

90.446

Poslovni prihodi:

97.167

77.701

 

- Prihodi od prodaje

96.917

77.412

 

-  Prihodi do aktivirnja ucinaka

/

/

 

-  Povecanje vrednosti zaliha ucinaka

/

20

 

- Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka

/

/

 

-  Ostali poslovni prihodi

250

269

Finansijski prihodi

/

45

Ostali prihodi

11.329

12.700

UKUPNI RASHODI:

108.190

89.990

Poslovni rashodi

103.627

83.599

 

- Nabavna vrednost prodate robe

90.811

72.666

 

-  Troškovi materijala

1.560

1.548

 

-  Troškovi zarada, i ostali licni rashodi

5.899

3.879

 

- Troškovi amortizacije i rezervisanja

2.018

2.415

 

-  Ostali poslovni rashodi

3.339

3.091

Finansijski rashodi

764

410

Ostali rashodi

3.799

5.981

DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

306

456

NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA

/

/

DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA

306

456

POREZ NA DOBITAK

/

/

Poreski rashodi perioda

/

/

Odloženi poreski rashodi perioda

41

173

Odloženi poreski prihodi perioda

/

/

Isplacena licna primanja poslodavcu

/

/

NETO DOBITAK (GUBITAK):

265

283

Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima

/

/

Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica

/

/

I zarada po akciji

/

/

1. Osnovna zarada

/

/

2. Umanjena zarada po akciji

/

/

B. Aktiva i pasiva:

31.12.2005.

31.12.2006.

UKUPNA AKTIVA:

107.008

86.352

Stalna imovina

54.015

52.733

 

Neuplaceni upisani kapital

/

/

 

Goodwill

/

/

 

Nematerijalna ulaganja

/

/

 

Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva

53.132

52.615

 

Dugorocni finansijski plasmani

883

118

                      

Ucešca u kapitalu

118

118

 

Ostali dugorocni fin. plasmani

765

 

Obrtna imovina

52.993

33.619

   

Zalihe

25.782

14.925

 

Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja

/

/

 

Krakorocna potraživanja, plasmani i gotovina

27.211

18.694

 

Odložena poreska sredstva

/

/

Poslovna imovina

107.008

86.352

Gubitak iznad visine kapitala

/

/

Vanbilansna  aktiva

/

/

UKUPNA PASIVA:

107.008

86.352

Trajni kapital:

50.066

50.352

 

 osnovni kapital

47.851

47.851

 

neuplaceni upisani kapital

/

/

 

rezerve

897

897

 

revalorizacione rezerve

/

/

 

nerasporedjena dobit

1.318

1.604

 

Gubitak

/

/

 

Otkupljene sopstene akcije

/

/

Dugorocna rezervisanja i obaveze

56.942

36.000

 

Dugorocna rezervisanja

/

/

 

Dugorocne obaveze

3.401

2.502

 

Dugorocni krediti

/

/

 

Ostale dugorocne obaveze

3.401

2.502

 

Kratkorocne obaveze

53.541

33.498

 

Kratkorocne finansijske obaveze

2.177

1.369

 

Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. Poslovanja koja se obustavlja

/

/

 

Obaveze iz poslovanja

50.825

30.910

 

Ostale kratkorocne obaveze i pas. vr. ogranic.

450

805

 

Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda

48

241

 

Obaveze po osnovu poreza na dobitak

41

173

 

Odložene poreske obaveze

/

/

Vanbilansna pasiva

/

/

10. Nacin pokrica gubitka (Za firme koje su u nekoj od prethodne tri godine iskazale gubitak): 

 

 11. Isplacena neto dividenda po akciji (datum i iznos poslednje isplacene dividene) : 

Nije bilo isplatr

 12. Naziv ovlašcenog revizora i mišljenje: 

Preduzece ne podleže reviziji

 13. Podaci o akcijama koje su predmet trgovanja: 

Vrsta hartije od vrednosti

Akcije

Klasa hartija od vrednosti

Obicne akcije

Broj komada akcija

9.294

Nominalna vrednost akcije

1.886,00

CFI kod

ESVUFR

ISIN broj

RSUNFNE54977

14. Podaci o pojedinacnim emisijama akcija:

Osnov po kome su akcije emitovane (Zakon[1]):

Zakon o svojinskoj transformaciji

Datum odluke o emisiji:

12.04.2000. Odluka o podeli “Unifarm” A.D. Podgorica

Ukupan broj akcija:

9.294

Oznaka emisija akcija

I emisija obicnih akcija

Vrsta i klasa akcija

Obicne akcije

Prava iz akcija

Pravo na ucešce u:
- upravljanju,
- dobiti i
- stecajnoj, odnosno likvidacionoj masi

CFI kod

ESVUFR

ISIN broj

RSUNFNE54977

 

Nominalna vrednost akcije:

1.886

Obracunska vrednost akcije (poslednji godišnji bilansi 2006.):

5.417,69

 15. Podaci o izveštajima o okolnostima koje mogu bitnije uticati na poslovanje Izdavaoca i cenu njegovih hartija od vrednosti (izveštavanje o bitnim dogadjajima, datum i ostvarena cena u  ponudi za preuzemanje akcija nakon ukljucenja akcija na vanberzansko tržište ) 

 

 16. Podaci o uspešno završenoj ponudi za preuzimanje akcija izdavaoca pre ukljucenja akcija na vanberzansko tržište (datum zatvaranja ponude i ostvarena cena)

  

17. Podaci o korporativnom agentu :

“MMK Group” a.d. Niš, TC Kalca, lamela DII, lokal 105, 18000 Niš
Tel. 018/521-951 018/521-925

Izjava:

 Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivicnom odgovornošcu, da Prospekt sadrži, istinite, tacne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od znacaja za odlucivanje ulagaca, te da su isti u celosti identicni sa podacima u Osnovnom prospektu

____________________________________
Andrija RAdulovc, direktor

____________________________________
Andrija Radulovic, direktor

________________________________
Andrija Radulovc, direktor

Potpis korporativnog agenta
_________________________
Nataša Dželebdžic, direktor[1]Zakon o društvenom kapitalu,  Zakon o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine,  Zakon o svojinskoj transformaciji,  Zakon o privatizaciji (navsesti metod prodaje), Zakon o privrednim društvima (u slucaju dokapitalizacije i emisije akcija umesto isplate dividende)

 

 
(c) 2005 Beogradska berza a.d. Beograd