Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi

 
 

PROSPEKT IZDAVAOCA ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA BERZI

RECREATOURS A.D. BEOGRAD

http://www.cec.co.yu/ gde se nalazi osnovni prospekt preduzeća čiji sadržaj je propisan Pravilima Komisije za hartije od vrednosti

 

Datum podnošenja prospekta Berzi: 15.10.2004.

 

Datum poslednjeg inoviranja prospketa:11.10.2004.

 

RECT

                                                                          

1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv preduzeća

Preduzeće za turizam, ugostiteljstvo, odmor i rekreaciju “RECREATOURS” A.D. Kraljevo

Adresa

Cara Lazara 49, Kraljevo

Datum osnivanja

07.08.2003.

Broj rešenja upisa u sudski registar

Fi – 1136/03

Matični broj

07217412

PIB – poreski identifikacioni broj

101258383

Tekući - računi i banke kod kojih se vode

355-1018428-53  Vojvođanska banka

Sektor klasifikacije delatnosti

Z - Turistička agencija

Šifra delatnosti

63300

Osnovna delatnost

Turizam

Ime i prezime direktora

Verica Vasiljević

Ime i prezime osobe za kontakt

Verica Vasiljević

Telefon

036/313-995, 334-710

Faks

036/313-995, 334-710

e – mail

recreatorurskv@ptt.yu

2. Vrsta i struktura vlasništva preduzeća

 

Broj akcija

Vrednosna struktura po nominalnoj vrednosti akcije %

Vrednosna struktura po knjigovodstvenoj vrednosti akcije %

Akcionarski

3.826

99,98%

99,98%

 

 

 

 

- Akcijski fond 

1

0,02%

 

- PIO fond

 

 

 

- Privatizacioni registar

 

 

 

Društveni kapital (akcije u otplati)

 

 

 

Ukupno

3.827

100,0 %

100,00 %

 

 

 

 

Akcije koje nisu slobodne za trgovanje (akcije u otplati)

 

 

 

3. Fabrike i predstavništva u sastavu preduzeća

Fabrika

Lokacija

Površina u m2

Broj zaposlenih

Proizvodnja

Skladište

Kancelarije

 

 

 

 

 

 

 

Predstavništva

Površina zemljišta (m2)

Broj zaposlenih

 

 

 

4. Zemljište i najvažniji objekti

Naziv i vrsta zemljišta

Namena zemljišta

Površina zemljišta (m2)

Gradsko građevinsko zemljište

Zemljište pod zgradom

51 m2

 

 

 

 

Naziv i vrsta objekta

Namena objekta

Površina objekta (m2)

Poslovni  prostor (prizemlje) – IV Kralj. Bataljona 6

Ugostiteljstvo

267 m2

Poslovni  prostor (prizemlje) – Cara Lazara 49

Kancelarija – agencija

84,27 m2

Poslovni  prostor (prizemlje) – Miloša Velikog  bb.

Ugostiteljstvo

54,72 m2

 

 

 

 

 

 

5. Navedite entitete/subjekte koji su povezani sa preduzećem (matična i zavisna preduzeća i sl.). Navesti oblik i osnovu odnosa (vlasnički odnos, zajedničko ulaganje i sl.)

Učešća drugih pravnih lica u kapitalu preduzeća

Učešća preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica

Oblik povezivanja

Iznos u 000 din.

% učešća u ukupnom kapitalu

Oblik povezivanja

Iznos u 000 din.

% učešća u ukupnom kapitalu

 

 

 

 

 

 

6. Osnovni bilansni pokazatelji (u 000 dinara):

A. Prihodi i rashodi:

31.12.2001.

31.12.2002.

31.12.2003.

UKUPNI PRIHODI:

             1.380

2.725

1.102

Poslovni prihodi

1.167

2.668

721

Finansijski prihodi

-

-

-

Neposlovni i vanredni prihodi

213

57

381

(Revalorizacioni prihodi)

-

-

-

UKUPNI RASHODI:

1.504

3.102

1.583

Poslovni rashodi

1.501

3.093

1.578

Finansijski rashodi

2

-

-

Neposlovni i vanredni rashodi

1

9

5

(Revalorizacioni rashodi)

-

-

-

DOBITAK (GUBITAK)

(124)

(377)

(481)

Porezi i doprinosi iz dobitka

10

-

-

NETO DOBITAK (GUBITAK):

(134)

(377)

(481)

B. Aktiva i pasiva:

31.12.2001.

31.12.2002.

31.12.2003.

UKUPNA AKTIVA:

5.729

6.873

5.112

Neuplaćeni upisani kapital

-

-

-

Stalna imovina

2.609

2.898

3.147

Obrtna imovina

71

116

39

AVR

-

-

-

Gubitak

3.049

3.859

1.926

Vanposlovna aktiva

-

-

-

UKUPNA PASIVA:

5.729

6.873

5.112

Trajni kapital:

5.308

6.061

3.827

 

- osnovni kapital

3.827

3.827

3.827

 

- emisiona premija

-

-

-

 

- rezerve iz dobitka

-

-

-

 

- neraspoređeni dobitak

-

-

-

 

- revalorizacione rezerve

1.481

2.234

-

Dugoročna rezervisanja

-

-

-

Obaveze:

421

812

1.285

 

- dugoročne

-

-

  111

 

- kratkoročne

421

812

1.174

PVR

-

-

-

Vanposlovna pasiva

-

-

-

 7. Način pokrića gubitka (Za firme koje su u nekoj od prethodne tri godine iskazale gubitak):

Gubitak u 2003. godini je pokriven iz revalorizacionih rezervi

 8. Realni tereti na imovinu:

Preduzeće  nema realnih tereta na imovini

 9. Broj akcionara sa učešćem u kapitalu :

 

domaća lica

strana lica

Do 5%

9

 

 preko :  5%

2

 

10%

 

 

20%

 

 

33%

 

 

66%

1 - konzorcijum

 

75%

 

 

 10. Isplaćena neto dividenda po akciji (Datum i iznos poslednje isplaćene dividene) :

Nije bilo isplate dividende

 

11. Naziv ovlašćenog revizora i mišljenje:

Preduzeće ne podleže reviziji (malo preduzeće).

 12. Podaci o svim emisijama akcija:

Osnov po kome su akcije emitovane (Zakon[1]):

Zakon o privatizaciji (“Sl. Glasnik RS br. 38/01”)

Datum odluke o emisiji:

31.03.2003.

Ukupan broj akcija:

3.827

Oznaka emisija akcija

MAČOR

Vrsta i klasa akcija

Obične, sa pravom glasa

Prava iz akcija

Pravo na upravljanje, na dividendu i udeo u stečajnoj odnosno likvidacionoj masi

CFI kod

ESVUFR

ISIN broj

RSRECTE87542

Nominalna vrednost akcije:

1.000,00 din.

Korigovana knjigovodstvena vrednost akcije(poslednji godišnji bilansi 2003.):

496,73 din.

 13. Podaci o korporativnom agentu :

ALCO BROKER AD BEOGRAD
Požeška 65b, 11000 Beograd
Tel. 011/3050 376  3050 416; Fax: 011/3540 930
E-mail:  sanja.jovanovic@abanka.co.yu
Web:     www.cec.co.yu

 

Izjava:

Lice odgovorno za sadržinu prospekta potpisuje sledeću izjavu:

Izjavljujem, da prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača.

 Verica Vasiljević, direktor

 

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje preduzeća                       

__________________________
Verica Vasiljević

Potpis korporativnog agenta

_________________________
Ime i prezime

 [1]Zakona o društvenom kapitalu ,  Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine,  Zakona o svojinskoj transformaciji,  Zakona o privatizaciji , Zakon o preduzećima (u slučaju dokapitalizacije i emisije akcija umesto isplate dividende)

Napomena: za preduzeća koja su se transformisala po Zakonu o privatizaciji iz 2001. godine, navesti metod prodaje 70% kapitala.

 
(c) 2005 Beogradska berza a.d. Beograd