Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi

 
 

PROSPEKT IZDAVAOCA ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA BERZI

NISSAL A.D. NIŠ

www.mmkgroup.co.yu - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(cija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)

Datum podnošenja prospekta  Berzi:

22.2.2006

Datum poslednjeg inoviranja prospekta:­

2.4.2007

 

SIMBOL: NSSL

 

1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv Izdavaoca

Preduzece za preradu aluminijuma NISSAL a.d. Niš

Adresa

Bul. Svetog cara Konstantina bb

Datum osnivanja

13.12.1955. godine

Broj rešenja upisa u sudski registar

Fi. 1602/03

Maticni broj

07185090

PIB – poreski identifikacioni broj

100666382

Tekuci racuni i banke kod kojih se vode

160-7196-22 Banca Intesa

Sektor klasifikacije delatnosti

G- preradjivacka industrija

Šifra delatnosti

27423

Osnovna delatnost

Prarada  Aluminijuma

Ime i prezime direktora

Dragan Jovanovic

Ime i prezime osobe za kontakt

Petar Drezga

Telefon

018/502-485

Faks

018/541-464

e – mail

petar.drezga@nissal.co.yu

2. Vrsta i struktura vlasništva preduzeca

 

Broj akcija

Struktura po nominalnoj vrednosti akcije %

Akcionarski kapital

202.069

100,0 %

Od toga:

 

 

- Akcijski fond 

 

 

- PIO fond

 

 

- Privatizacioni registar

11.303

5,59

-Akcije u otplati

 

 

Društveni kapital

 

 

Ukupno

202.069

100,0 %

 

 

 

Akcije koje nisu slobodne za trgovanje
(društveni kapital i akcije u otplati – osnov sticanja i rok do kada nisu slobodne za trgovanje)

179.554

88,86%

Na dan 30.03.2007. godine

Napomena  Na osnovu Ugovora o prodaji društvenog kapitala putem javnog tendera od 13.08.2003.  kupac se obavezuje da u periodu od 5 godina nece prodati, preneti ili na drugi nacin raspolagati  Paketom Akcija, niti bilo kojim novim akcijama koje naknadno stekne ili upiše prilikom povecanja kapitala.
(napomena: podaci o strukturi vlasništva raspoloživi su na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu)

3. Knjiga akcionara
Dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu 

4. Fabrike i predstavništva u sastavu izdavaoca 

Fabrika

Lokacija

Površina u m2

Broj zaposlenih

Proizvodnja

Skladište

Kancelarije

Hala plastifikacije

Niš

1.810

 

 

 

Proizvodno-magacinska hala

Niš

3.500

 

 

 

 

Lokacija Predstavništva

Površina u m2

Broj zaposlenih

 Stovarište Beograd

150

2

Stovarište Kragujevac

250

2

 5. Zemljište  

Lokacija zemljišta

Namena zemljišta

Površina zemljišta (ha)

Bul. Svetog Cara Konstantina

Poslovni objekti

9,45

Bul. Svetog Cara Konstantina

Gradjevinsko zemljište

3,73

 6. Realni tereti na imovinu:  

Avalirane menice u iznosu od 45.000.000,00 din. Prema Fondu za razvoj Beograd

 7. Navedite entitete/subjekte koji su povezani sa preduzecem (maticna i zavisna preduzeca i sl.). Navesti oblik i osnovu odnosa (vlasnicki odnos, zajednicko ulaganje i sl.) 

Ucešca drugih pravnih lica u kapitalu preduzeca

Ucešca preduzeca u kapitalu drugih pravnih lica

Naziv preduzeca

Oblik povezivanja

% ucešca u ukupnom kapitalu

Naziv peduzeca

Oblik povezivanja

% ucešca u ukupnom kapitalu

Domal Inženjering d.o.o. Beograd

Vecinski vlasnik

88,86%

 

 

 

Privatizacioni registar

Vlasnicki odnos

5,59%

 

 

 

 8. Osnovni bilansni pokazatelji (u 000 dinara) uskladjeni sa MRS: 

A. Prihodi i rashodi:

31.12.2004.

31.12.2005.

UKUPNI PRIHODI:

1.176.124

1.289.902

Poslovni prihodi:

1091065

1.269.414

 

- Prihodi od prodaje

998.817

1.079.606

 

-  Prihodi do aktivirnja ucinaka

93.816

38.833

 

-  Povecanje vrednosti zaliha ucinaka

/

145.229

 

- Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka

5.606

/

 

-  Ostali poslovni prihodi

4.038

5.746

Finansijski prihodi

4.065

4.919

Ostali prihodi

80.994

15.569

Vanredni prihodi

/

/

UKUPNI RASHODI:

1.172.615

1.285.092

Poslovni rashodi

1.132.025

1.216.240

 

- Nabavna vrednost prodate robe

5.485

92

 

-  Troškovi materijala

619.797

762.297

 

-  Troškovi zarada, i ostali licni rashodi

327.141

308.990

 

- Troškovi amortizacije i rezervisanja

44.152

51.031

 

-  Ostali poslovni rashodi

135.450

93.830

Finansijski rashodi

10.771

55.211

Ostali rashodi

29.819

13.641

Vanredni rashodi

/

/

DOBITAK (GUBITAK)

3.509

4.810

Porez na dobit

/

/

NETO DOBITAK (GUBITAK):

3.509

4.810

B. Aktiva i pasiva:

31.12.2004.

31.12.2005.

UKUPNA AKTIVA:

1.102.213

1.438.851

Stalna imovina

654.176

744.871

 

Neuplaceni upisani kapital

/

/

 

Nematerijalna ulaganja

882

692

 

Nekretnine, postojenja, oprema i biol. sredstva

646.281

730.091

 

Dugorocni finansijski pasmani

7.013

14.088

                      

Ucešca u kapitalu

54

30

 

Ostali dugorocni fin. plasmani

6.959

14.058

Obrtna imovina

448.037

693.980

   

Zalihe

277.364

417.069

 

Krakorocna potraživanja, plasmani i gotovina

170.673

276.911

 

Odložena poreska sredstva

/

/

Poslovna imovina

1.102.213

1.438.851

Gubitak iznad visine kapitala

/

/

Vanbilansna  aktiva

/

45.000

UKUPNA PASIVA:

1.102.213

1.438.851

Trajni kapital:

737.913

787.133

 

 osnovni kapital

614.170

658.580

 

neuplaceni upisani kapital

/

/

 

rezerve

119.870

119.870

 

revalorizacione rezerve

/

/

 

nerasporedjena dobit

3.873

8.683

 

Gubitak

/

/

 

Otkupljene sopstene akcije

/

/

Dugorocna rezervisanja i obaveze

364.300

651.718

 

Dugorocna rezervisanja

/

/

 

Dugorocne obaveze

/

262.753

 

Dugorocni krediti

/

262.753

 

Ostale dugorocne obaveze

/

/

 

Kratkorocne obaveze

364.300

388.965

 

Kratkorocne finansijske obaveze

96.811

140.315

 

Obaveze iz poslovanja

22.8482

211.690

 

Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda

6.109

772

 

Ostale kratkorocne obaveze i pas. vr. ogranic.

32.898

36188

 

Odložene poreske obaveze

/

/

Vanbilansna pasiva

/

45.000

 9.Osnovni bilansni pokazatelji (u 000 dinara) uskladjeni sa izmenjenim MRS i novodonetim MSFI: 

A. Prihodi i rashodi:

31.12.2005.

31.12.2006.

UKUPNI PRIHODI:

1.289.902

2.070.099

Poslovni prihodi:

1.269.414

2.012.201

 

- Prihodi od prodaje

1.079.606

1.808.431

 

-  Prihodi do aktivirnja ucinaka

38833

56.984

 

-  Povecanje vrednosti zaliha ucinaka

145.229

142.196

 

- Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka

/

/

 

-  Ostali poslovni prihodi

5.746

4.590

Finansijski prihodi

4.919

32.007

Ostali prihodi

15.569

25.891

UKUPNI RASHODI:

1.285.092

2.041.105

Poslovni rashodi

1.216.240

1.959.879

 

- Nabavna vrednost prodate robe

92

70

 

-  Troškovi materijala

762.297

1.387.197

 

-  Troškovi zarada, i ostali licni rashodi

308.990

306.332

 

- Troškovi amortizacije i rezervisanja

51.031

56.754

 

-  Ostali poslovni rashodi

93.830

209.526

Finansijski rashodi

55.211

58.863

Ostali rashodi

13.641

22.363

DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

4.810

28.994

NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA

/

/

DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA

4.810

28.994

POREZ NA DOBITAK

/

/

Poreski rashodi perioda

/

/

Odloženi poreski rashodi perioda

/

/

Odloženi poreski prihodi perioda

/

/

Isplacena licna primanja poslodavcu

/

/

NETO DOBITAK (GUBITAK):

4.810

28.994

Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima

536

2.125

Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica

4.274

26.869

I zarada po akciji

/

/

1. Osnovna zarada

/

/

2. Umanjena zarada po akciji

 

 

B. Aktiva i pasiva:

31.12.2005.

31.12.2006.

UKUPNA AKTIVA:

1.439.664

1.702.756

Stalna imovina

744.871

769.383

 

Neuplaceni upisani kapital

/

/

 

Goodwill

/

/

 

Nematerijalna ulaganja

692

512

 

Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva

730.091

758.441

 

Dugorocni finansijski plasmani

14.088

10.430

                      

Ucešca u kapitalu

30

30

 

Ostali dugorocni fin. plasmani

14.058

10.400

Obrtna imovina

694.793

933.373

   

Zalihe

402.501

568.924

 

Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja

14.568

14.568

 

Krakorocna potraživanja, plasmani i gotovina

277.724

349.881

 

Odložena poreska sredstva

/

/

Poslovna imovina

1.439.664

1.702.756

Gubitak iznad visine kapitala

/

/

Vanbilansna  aktiva

45.000

45.000

UKUPNA PASIVA:

1.439.664

1.702.756

Trajni kapital:

/

/

 

 osnovni kapital

658.580

658.580

 

neuplaceni upisani kapital

/

/

 

rezerve

119.870

119.870

 

revalorizacione rezerve

/

/

 

nerasporedjena dobit

8.683

37.677

 

Gubitak

/

/

 

Otkupljene sopstene akcije

/

/

Dugorocna rezervisanja i obaveze

652.531

886.629

 

Dugorocna rezervisanja

 

 

 

Dugorocne obaveze

262.753

229.005

 

Dugorocni krediti

262.753

229.005

 

Ostale dugorocne obaveze

 

 

 

Kratkorocne obaveze

389.778

657.624

 

Kratkorocne finansijske obaveze

140.315

169.347

 

Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. Poslovanja koja se obustavlja

/

/

 

Obaveze iz poslovanja

211.690

401.853

 

Ostale kratkorocne obaveze i pas. vr. ogranic.

36.188

80.447

 

Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda

1.585

5.977

 

Obaveze po osnovu poreza na dobitak

/

/

 

Odložene poreske obaveze

/

/

Vanbilansna pasiva

45.000

45.000

10. Nacin pokrica gubitka (Za firme koje su u nekoj od prethodne tri godine iskazale gubitak): 

NEMA

 11. Isplacena neto dividenda po akciji (datum i iznos poslednje isplacene dividene) : 

Nije bilo isplate dividende

 12. Naziv ovlašcenog revizora i mišljenje: 

PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA
1.Izvršili smo reviziju Bilansa stanja preduzeca „Nissal“,akcionarsko društvo,Niš,Bulevar Svetog Cara Konstantina bb(u daljem tekstu „Nissal“ AD),na dan 31.decembra 2005.godine,Bilansa uspeha,Bilansa tokova gotovine kao i Izveštaja o promenama na kapitalu za 2005.godinu,koji su prikazani na stranama 3 do 8 u nastavku.
Kao i prethodne godine u skladu sa propisima „Nissal“ AD je uradio i prezentirao Napomene uz finansijske izveštaje za 2005.godinu.U ovom izveštaju revizije prezentirana je forma Napomena koja odgovara standardima revizije i izveštavanja.
Rukovodstvo „Nissal“ AD,je odgovorno za podatke prikazane u prezentiranim finansijskim izveštajima.Naša odgovornost je da,na osnovu izvršenih ispitivanja,izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim izveštajima.
2.Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o racunovodstvu i reviziji,Medjunarodnim standardima revizije(MSR-ISA) i Kodeksom etike za profesionalne racunovodje.Ova regulativa nalaže da reviziju planiramo i izvršimo na nacin koji omogucava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno znacajne pogrešne iskaze.Revizija koju smo obavili je ukljucila ispitivanje dokaza,na bazi provere uzoraka,koji potkrepljuju iznose i obelodanjivanja u finansijskim izveštajima.Takodje smo izvršili ocenu korišcenih racunovodstvenih nacela i znacajnih procena izvršenih od strane rukovodstva preduzeca,kao i ocenu celokupnog prikaza finansijskih izveštaja.Smatramo da revizija koju smo obavili pruža razumnu osnovu za naše navedeno mišljenje.
3.Nismo prisustvovali popisu zaliha na dan sastavljanja finansijskih izveštaja zbog naknadnog ugovaranja revizije(ugovor sklopljen 06.02.2006.godine).
4.Kao što je dato u tacki 5 Mišljenja u Izveštaju o reviziji za 2004.godinu i Napomeni 23-Obaveze po kratkorocnim kreditima istog izveštaja,navedene obaveze su bile iskazane u iznosu od Din.96.811 hiljada,odnosno kao deo devizni kredit dobijen od Kulske banke,Novi Sad je iskazan iznos od Din. 16.064 hiljade.Devizna kreditna obaveza nije bila svedena na srednji kurs na dan sastavljanja finansijskih izveštaja za 2004.godinu.Ova obaveza je manje iskazana za Din. 3.658 hiljada a time i Negativne kursne razlike kao rashod finansiranja u Bilansu uspeha za isti iznos.
Kao što je dato u delu Izveštaja o reviziji za 2004.godinu,Napomena 26.3-Dogadjaji nakon dana sastavljanja Bilansa stanja,“Nissal“ AD je preuzeo obaveze da izvrši ispravku navedenog pogrešnog prikaza u 2005.godini.
5.Po našem mišljenju,uz rezerve iznete u tackama 3.i 4. gore,finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim bitnim pitanjima,prikazuju stanja imovine,obaveza i kapitala „Nissal“ AD na dan 31.decembra 2005.godine,tokove gotovine kao i rezultate poslovanja za 2005.godinu,u skladu sa srpskim propisima o racunovodstvu i na nacin opisan u Napomenama uz finansijske izveštaje za posmatranu godinu.
6.Bez uticaja na prethodno navedeno mišljenje,skrecemo pažnju na Napomenu 2 uz finansijske izveštaje u kojoj je objašnjeno da se srpska prateca racunovodstvena regulativa razlikuje od pojedinih zahteva Medjunarodnih racunovodstvenih standarda(MRS) jer u tu regulativu nisu ukljucena poboljšanja MRS kao ni novi MSFI koji su u primeni od 1.januara 2005.godine.
7.Ne izražavajuci rezervu u odnosu na dato mišljenje,skrecemo pažnju na Napomene 10-11 za Potraživanja i 16-19 za Obaveze uz finansijske izveštaje.U skladu sa zahtevima clana 18.Zakona o racunovodstvu i reviziji nije nam prezentiran odnosno obelodanjen propisani podatak o iznosu neusaglašenih stanja potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja.
Testovima je delimicno potvrdjena ispravnost izvršenih usaglašavanja kod pojedinih kategorija potraživanja i obaveza.
Beograd,28.avgusta 2006.godine
                                                                                                  Direktor
                                                                                   „Privredni Savetnik-Revizija“
                                                                                             Miloš Petrovic

 13. Podaci o akcijama koje su predmet trgovanja: 

Vrsta hartije od vrednosti

akcije

Klasa hartija od vrednosti

Obicne akcije

Broj komada akcija

202.069

Nominalna vrednost akcije

1.000,00

CFI kod

ESVUFR

ISIN broj

RSNISLE86542

14. Podaci o pojedinacnim emisijama akcija:

Osnov po kome su akcije emitovane (Zakon[1]):

Zakon o privatizaciji-tender

Zakon o privatizaciji-obavezna dokapitalizacija

Datum odluke o emisiji:

04/08/2003

24/12/2004

Ukupan broj akcija:

75.048

127.021

Oznaka emisija akcija

A

B

Vrsta i klasa akcija

Obicne akcije

Obicne akcije

Prava iz akcija

-pravo na upravljanje
-pravo na dividendu
-pravo na ucešce u stecajnoj masi

pravo na upravljanje
-pravo na dividendu
-pravo na ucešce u stecajnoj masi

CFI kod

ESVUFR

ESVUFR

ISIN broj

RSNISLE86542

RSNISLE86542

Nominalna vrednost akcije:

1.000,00

1.000,00

Obracunska vrednost akcije
(poslednji godišnji bilansi 2006.):

4.038,85

4.038,85

 15. Podaci o izveštajima o okolnostima koje mogu bitnije uticati na poslovanje Izdavaoca i cenu njegovih hartija od vrednosti (izveštavanje o bitnim dogadjajima, datum i ostvarena cena u  ponudi za preuzemanje akcija nakon ukljucenja akcija na vanberzansko tržište ) 

Kupac se obavezuje da ukoliko nakon Dana Ispunjenja (25.09.2003) odluci da otkupi akcije Zaposlenih, za te akcije na berzi ponudi da plati Zaposlenima najmanje cenu po akciji koju je platio za Paket Akcija (3,06 eur po akciji) 

 16. Podaci o uspešno završenoj ponudi za preuzimanje akcija izdavaoca pre ukljucenja akcija na vanberzansko tržište (datum zatvaranja ponude i ostvarena cena)

 Nije bilo ponude 

17. Podaci o korporativnom agentu : 

“MMK Group” a.d. Niš, TC Kalca, lamela DII, lokal 105, 18000 Niš
Tel. 018/521-951 018/521-925

Izjava: 

 Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivicnom odgovornošcu, da Prospekt sadrži, istinite, tacne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od znacaja za odlucivanje ulagaca, te da su isti u celosti identicni sa podacima u Osnovnom prospektu

_____________________________
Dragan Jovanovic, direktor

_____________________________
Petar Drezga, finansijski direktor

________________________
Dragan Jovanovic, direktor

Potpis korporativnog agenta
_________________________
Nataša Dželebdžic, direktor


[1]Zakon o društvenom kapitalu,  Zakon o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine,  Zakon o svojinskoj transformaciji,  Zakon o privatizaciji (navsesti metod prodaje), Zakon o privrednim društvima (u slucaju dokapitalizacije i emisije akcija umesto isplate dividende)

 

 
(c) 2005 Beogradska berza a.d. Beograd