Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi

 
 

PROSPEKT IZDAVAOCA ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA BERZI

NK-1. MAJ A.D. BOGATIC

Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(c ija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti):www.maxdill.co.yu

Datum podnošenja prospekta  Berzi:

2.08.2005.

Datum poslednjeg inoviranja prospekta:­

17.05.2007.

 

SIMBOL: NKMJ

 

1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv Izdavaoca

Preduzec e za proizvodnju poljoprivrednih mašina i opreme ’’NK-1.MAJ’’ Bogatic

Adresa

Pavla Orlovic a bb

Datum osnivanja

13.02.2003.god

Broj rešenja upisa u sudski registar

Fi 203-03

Matic ni broj

07208618

PIB – poreski identifikacioni broj

101442242

Tekuc i rac uni i banke kod kojih se vode

245-66602101154-75       AGROBANKA
205-50078-10                  KOMERCIJALNA BANKA
220-7463-13                    PRO-KREDIT BANKA
265-6210310003214-68   RAIFFEISEN BANKA

Sektor klasifikacije delatnosti

G-PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

Šifra delatnosti

29320

Osnovna delatnost

Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu

Ime i prezime direktora

Đurdj evic Vladica

Ime i prezime osobe za kontakt

Marija Vlajkovic

Telefon

015/273-390  015/273-391  015/273-840  015/273-841

Faks

015/273-390  015/273-391  015/273-840  015/273-841

e – mail

Nk.1maj@ptt.yu

2. Vrsta i struktura vlasništva preduzec a

 

Broj akcija

Struktura po nominalnoj vrednosti akcije %

Akcionarski kapital

51.319

100.00%

Od toga:

 

 

- Akcijski fond 

 

 

- PIO fond

 

 

- Privatizacioni registar

 

 

-Akcije u otplati

 

 

Društveni kapital

 

 

Ukupno

51.319

100,0 %

 

 

 

Akcije koje nisu slobodne za trgovanje (društveni kapital i akcije u otplati – osnov sticanja i rok do kada nisu slobodne za trgovanje)

 

 

Na dan ________. godine
(napomena: podaci o strukturi vlasništva raspoloživi su na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu)

3. Knjiga akcionara
Dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu 

4. Fabrike i predstavništva u sastavu izdavaoca 

Fabrika

Lokacija

Površina u m2

Broj zaposlenih

Proizvodnja

Skladište

Kancelarije

’’NK-1.MAJ’’

Bogatic

2.722

1.024

371

37

 

 

 

 

 

 

 

Lokacija Predstavništva

Površina u m2

Broj zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 5. Zemljište  

Lokacija zemljišta

Namena zemljišta

Površina zemljišta (ha)

Fabric ka hala

Vršenje delatnosti

2.560

Zgrada tehnic kog pregleda

Usluge tehn.pregleda

215

Zgrada prod.servis.centra

Prodaja

505

Upravna zgrada

 

30

 6. Realni tereti na imovinu:  

 

 7. Navedite entitete/subjekte koji su povezani sa preduzec em (matic na i zavisna preduzec a i sl.). Navesti oblik i osnovu odnosa (vlasnic ki odnos, zajednic ko ulaganje i sl.) 

Uc ešc a drugih pravnih lica u kapitalu preduzec a

Uc ešc a preduzec a u kapitalu drugih pravnih lica

Naziv preduzec a

Oblik povezivanja

% uc ešc a u ukupnom kapitalu

Naziv peduzec a

Oblik povezivanja

% uc ešc a u ukupnom kapitalu

 

 

 

Šabac ka banka

Vlasnic ki deo

neznatan

 

 

 

 

 

 

 8. Osnovni bilansni pokazatelji (u 000 dinara) uskladj eni sa MRS: 

A. Prihodi i rashodi:

31.12.2004.

31.12.2005.

UKUPNI PRIHODI:

64.689

71.671

Poslovni prihodi:

64.198

70.959

 

- Prihodi od prodaje

60.856

63.356

 

-  Prihodi do aktivirnja uc inaka

7.115

36

 

-  Povec anje vrednosti zaliha uc inaka

 

7.368

 

- Smanjenje vrednosti zaliha uc inaka

3.824

 

 

-  Ostali poslovni prihodi

51

199

Finansijski prihodi

76

273

Ostali prihodi

415

436

Vanredni prihodi

 

3

UKUPNI RASHODI:

64.536

71.579

Poslovni rashodi

62.181

70.176

 

- Nabavna vrednost prodate robe

26.387

42.096

 

-  Troškovi materijala

21.526

17.803

 

-  Troškovi zarada, i ostali lic ni rashodi

6.853

3.347

 

- Troškovi amortizacije i rezervisanja

3.110

3.024

 

-  Ostali poslovni rashodi

4.305

3.906

Finansijski rashodi

2.025

1.109

Ostali rashodi

330

294

Vanredni rashodi

 

 

DOBITAK (GUBITAK)

153

92

Porez na dobit

121

80

NETO DOBITAK (GUBITAK):

32

12

B. Aktiva i pasiva:

31.12.2004.

31.12.2005.

UKUPNA AKTIVA:

70.955

78.850

Stalna imovina

45.804

42.977

 

Neuplac eni upisani kapital

12.014

12.014

 

Nematerijalna ulaganja

 

 

 

Nekretnine, postojenja, oprema i biol. sredstva

33.784

30.957

 

Dugoroc ni finansijski plasmani

6

6

                      

Uc ešc a u kapitalu

6

6

 

Ostali dugoroc ni fin. plasmani

 

 

Obrtna imovina

25.151

35.873

   

Zalihe

9.447

20.290

 

Krakoroc na potraživanja, plasmani i gotovina

15.704

15.583

 

Odložena poreska sredstva

 

 

Poslovna imovina

70.955

78.850

Gubitak iznad visine kapitala

 

 

Vanbilansna  aktiva

3.072

2.795

UKUPNA PASIVA:

70.955

78.850

Trajni kapital:

47.555

47.568

 

 osnovni kapital

51.326

47.228

 

neuplac eni upisani kapital

 

 

 

rezerve

296

296

 

revalorizacione rezerve

 

 

 

nerasporedj ena dobit

32

44

 

Gubitak

4.099

 

 

Otkupljene sopstene akcije

 

 

Dugoroc na rezervisanja i obaveze

23.400

31.282

 

Dugoroc na rezervisanja

 

 

 

Dugoroc ne obaveze

 

 

 

Dugoroc ni krediti

 

 

 

Ostale dugoroc ne obaveze

 

 

 

Kratkoroc ne obaveze

23.400

31.282

 

Kratkoroc ne finansijske obaveze

2.547

10.369

 

Obaveze iz poslovanja

11.333

10.329

 

Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda

1.587

1.720

 

Ostale kratkoroc ne obaveze i pas. vr. ogranic .

7.933

8.864

 

Odložene poreske obaveze

 

 

Vanbilansna pasiva

3.072

2.795

 9.Osnovni bilansni pokazatelji (u 000 dinara) uskladj eni sa izmenjenim MRS i novodonetim MSFI: 

A. Prihodi i rashodi:

31.12.2005.

31.12.2006.

UKUPNI PRIHODI:

71.671

42.005

Poslovni prihodi:

70.959

41.254

 

- Prihodi od prodaje

63.356

40.042

 

-  Prihodi do aktivirnja uc inaka

36

12

 

-  Povec anje vrednosti zaliha uc inaka

7.368

1.200

 

- Smanjenje vrednosti zaliha uc inaka

 

 

 

-  Ostali poslovni prihodi

199

 

Finansijski prihodi

273

735

Ostali prihodi

439

16

UKUPNI RASHODI:

71.579

41.752

Poslovni rashodi

70.176

39.361

 

- Nabavna vrednost prodate robe

42.096

9.429

 

-  Troškovi materijala

17.803

14.774

 

-  Troškovi zarada, i ostali lic ni rashodi

3.347

5.680

 

- Troškovi amortizacije i rezervisanja

3.024

2.210

 

-  Ostali poslovni rashodi

3.906

7.268

Finansijski rashodi

1.109

2.393

Ostali rashodi

294

 

DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

92

251

NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA

 

 

DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA

92

251

POREZ NA DOBITAK

80

29

Poreski rashodi perioda

 

 

Odloženi poreski rashodi perioda

 

 

Odloženi poreski prihodi perioda

 

 

Isplac ena lic na primanja poslodavcu

 

 

NETO DOBITAK (GUBITAK):

12

222

Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagac ima

 

 

Neto dobitak koji pripada vlasnicima matic nog pravnog lica

 

 

I zarada po akciji

 

 

1. Osnovna zarada

 

 

2. Umanjena zarada po akciji

 

 

B. Aktiva i pasiva:

31.12.2005.

31.12.2006.

UKUPNA AKTIVA:

78.850

72.782

Stalna imovina

42.977

40.917

 

Neuplac eni upisani kapital

12.014

12.014

 

Goodwill

 

 

 

Nematerijalna ulaganja

 

 

 

Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva

30.957

28.897

 

Dugoroc ni finansijski plasmani

6

6

                      

Uc ešc a u kapitalu

6

6

 

Ostali dugoroc ni fin. plasmani

 

 

Obrtna imovina

35.873

31.865

   

Zalihe

20.290

16.652

 

Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja

 

 

 

Krakoroc na potraživanja, plasmani i gotovina

15.583

15.213

 

Odložena poreska sredstva

 

 

Poslovna imovina

78.850

72.782

Gubitak iznad visine kapitala

 

 

Vanbilansna  aktiva

2.795

298

UKUPNA PASIVA:

78.850

72.782

Trajni kapital:

47.568

47.790

 

 osnovni kapital

47.228

47.228

 

neuplac eni upisani kapital

 

 

 

rezerve

296

296

 

revalorizacione rezerve

 

 

 

nerasporedj ena dobit

44

266

 

Gubitak

 

 

 

Otkupljene sopstene akcije

 

 

Dugoroc na rezervisanja i obaveze

31.282

24.992

 

Dugoroc na rezervisanja

 

 

 

Dugoroc ne obaveze

 

 

 

Dugoroc ni krediti

 

 

 

Ostale dugoroc ne obaveze

 

 

 

Kratkoroc ne obaveze

31.282

24.992

 

Kratkoroc ne finansijske obaveze

10.369

15.967

 

Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. Poslovanja koja se obustavlja

 

 

 

Obaveze iz poslovanja

10.329

5.889

 

Ostale kratkoroc ne obaveze i pas. vr. ogranic .

8.864

2.195

 

Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda

1.519

710

 

Obaveze po osnovu poreza na dobitak

201

231

 

Odložene poreske obaveze

 

 

Vanbilansna pasiva

2.795

298

10. Nac in pokric a gubitka (Za firme koje su u nekoj od prethodne tri godine iskazale gubitak): 

Gubitak je pokriven iz kapitala preduzec a

 11. Isplac ena neto dividenda po akciji (datum i iznos poslednje isplac ene dividene) : 

Preduzec e nije isplac ivalo dividendu

 12. Naziv ovlašc enog revizora i mišljenje: 

/

 13. Podaci o akcijama koje su predmet trgovanja: 

Vrsta hartije od vrednosti

AKCIJA

Klasa hartija od vrednosti

OBIČNA

Broj komada akcija

51.319

Nominalna vrednost akcije

1.000.00

CFI kod

ESVUFR

ISIN broj

RSNKMJE50210

14. Podaci o pojedinac nim emisijama akcija:

Osnov po kome su akcije emitovane (Zakon[1]):

Zakon o privatizaciji

Zakon o preduzec ima

Datum odluke o emisiji:

09.01.2003

30.01.2004

Ukupan broj akcija:

43.035

8.284

Oznaka emisija akcija

5

02

Vrsta i klasa akcija

Obic na akcija,svaka akcija ima jedan glas,prenos vlasništva nije ogranic en,u potpunosti otplac eno,glase na ime i registrovane u centralnom registru

Obic na akcija,svaka akcija ima jedan glas,prenos vlasništva nije ogranic en,u potpunosti otplac eno,glase na ime i registrovane u centralnom registru

Prava iz akcija

 Upravljanje,dividenda ,uc ešc e u delu stec ajne mase nakon namirenja poverilaca

Upravljanje,dividenda ,uc ešc e u delu stec ajne mase nakon namirenja poverilaca

CFI kod

ESVUFR

ESVUFR

ISIN broj

RSNKMJE50210

RSNKMJE50210

Nominalna vrednost akcije:

1.000.00

1.000.00

Obrac unska vrednost akcije
(poslednji godišnji bilansi 2006.):

931,23

931,23

 15. Podaci o izveštajima o okolnostima koje mogu bitnije uticati na poslovanje Izdavaoca i cenu njegovih hartija od vrednosti (izveštavanje o bitnim dogadjajima, datum i ostvarena cena u  ponudi za preuzemanje akcija nakon ukljuc enja akcija na vanberzansko tržište )

 

 16. Podaci o uspešno završenoj ponudi za preuzimanje akcija izdavaoca pre ukljuc enja akcija na vanberzansko tržište (datum zatvaranja ponude i ostvarena cena)

  

17. Podaci o korporativnom agentu :

Max Dill a.d. Cac ak
Matic ni broj:              17110845
PIB:                            101117742
Šifra u CRHoV:              80600

 - ČLAN CENTRALNOG REGISTRA,
- ČLAN   BEOGRADSKE BERZE,
- ČLAN POSLOVNOG UDRUŽENJA  BERZI I BERZANSKIH POSREDNIKA
- ČLAN  CENTRA ZA BONITET 

www.maxdill.co.yu
e-mail:office@maxdill.co.yu
SEDIŠTEČac ak Krenov prolaz bb,   032/227-516
FILIJALA BEOGRAD:  Beograd, Mutapova 48,  011/3440-653
Predsednik Upravnog odbora: Vesna Stankovic ,
kontakt osoba: Marina Stepanovic  

Izjava:

 Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivic nom odgovornošc u, da Prospekt sadrži, istinite, tac ne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od znac aja za odluc ivanje ulagac a, te da su isti u celosti identic ni sa podacima u Osnovnom prospektu

Potpis lica ovlašc enog za zastupanje izdavaoca

_________________________
Đurdj evic Vladica , direktor

Potpis odgovornog lica koje je uc estvovalo u pripremi prospekta                                                                                     ________________________
Đurdj evic Vladica ,direktor

Potpis lica ovlašc enog za zastupanje izdavaoca
_____________________
Đurdj evic Vladica , direktor

Potpis korporativnog agenta
BDD „MAX DILL“ AD CACAK
_________________________

                                                                                                         Predsednik UO Stankovic Vesna


[1]Zakon o društvenom kapitalu,  Zakon o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine,  Zakon o svojinskoj transformaciji,  Zakon o privatizaciji (navsesti metod prodaje), Zakon o privrednim društvima (u sluc aju dokapitalizacije i emisije akcija umesto isplate dividende)

 

 
(c) 2005 Beogradska berza a.d. Beograd