Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi

 
 

PROSPEKT IZDAVAOCA ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA BERZI

JUGOBANKA JUGBANKA AD . KOSOVSKA MITROVICA

www.emissiobroker.com

Datum podnošenja prospekta  Berzi:

10.5.2005

Datum poslednjeg inoviranja prospketa:­

 12.05.2006

 

SIMBOL: JBKM  

 

1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv Izdavaoca

„JUGOBANKA JUGBANKA AD .

Adresa

Kosovska Mitrovica, Kralja Petra I broj165

Datum osnivanja

09.06.1995

Broj rešenja upisa u sudski registar

FI 1827/95

Matični broj

09023321

PIB – poreski identifikacioni broj

100018950

Tekući računi i banke kod kojih se vode

908-36501-85

Sektor klasifikacije delatnosti

I - FINANSIJSKO POSREDOVANJE

Šifra delatnosti

65121

Osnovna delatnost

bankarske organizacije

Ime i prezime direktora

Dimitrijević  Milica

Ime i prezime osobe za kontakt

Dimitrijević Milica

Telefon

028-425-455, 425-453

Faks

028-425-452

e – mail

yugbankakm@yahoo.com

 2. Vrsta i struktura vlasništva preduzeća

 

Broj akcija

Struktura po nominalnoj vrednosti akcije %

Akcionarski kapital

79.625

100%

Od toga:

 

 

- Akcijski fond 

 

 

- PIO fond

 

 

- Privatizacioni registar

 

 

-Akcije u otplati

 

 

Društveni kapital

 

 

Ukupno

79.625

100%

 

 

 

Akcije koje nisu slobodne za trgovanje
(društveni kapital i akcije u otplati – osnov sticanja i rok do kada nisu slobodne za trgovanje)

 

 

Na dan 15.03.2006. godine
(napomena: podaci o strukturi vlasništva raspoloživi su na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu)

3. Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

 

domaća lica

strana lica

Do 5%

7

 

 preko :  5%

1

 

10%

 

 

20%

1

 

33%

1

 

66%

 

 

75%

 

 

Na dan 15.03.2006.godine
(napomena: podaci o prvih deset akcionara po veličini učešća u kapitalu preduzeća raspoloživi su na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu)

  4. Fabrike i predstavništva u sastavu preduzeća 

Fabrika

Lokacija

Površina u m2

Broj zaposlenih

Proizvodnja

Skladište

Kancelarije

 

 

 

 

 

 

 

Lokacija Predstavništva

Površina u m2

Broj zaposlenih

 

 

 

 5. Zemljište i najvažniji objekti

Lokacija zemljišta

Namena zemljišta

Površina zemljišta (ha)

 

 

 

Naziv i vrsta objekta

Namena objekta

Površina objekta(m²)

POSLOVNE ZGRADE

POSLOVNI PROSTOR

13.202

 

 

 

 6. Realni tereti na imovinu:

Nema

 7. Navedite entitete/subjekte koji su povezani sa preduzećem (matična i zavisna preduzeća i sl.). Navesti oblik i osnovu odnosa (vlasnički odnos, zajedničko ulaganje i sl.) 

Učešća drugih pravnih lica U kapitalu preduzeća

Učešća preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica

Naziv preduzeća

Oblik povezivanja

% učešća u ukupnom kapitalu

Naziv peduzeća

Oblik povezivanja

% učešća u ukupnom kapitalu

JUGOBANKA  AD U STEČAJU BEOGRAD

akcionar

51,25%

RMHK TREPCA

akcionar

2.36%

FON ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE-BEOGRAD

akcionar

30,62%

TRZISTE NOVCA BEOGRAD

akcionar

0.31%

BEOBANKA A.D. U STEĆAJU - BEOGRAD

akcionar

10,00%

JUBMES BEOGRAD

akcionar

0.0309%

GENERALEKSPORT DP BEOGRAD

akcionar

2,65%

 

 

 

RMHK “TREPĆA” ZVEČAN

akcionar

1,25%

 

 

 

“SARTID” SMEDEREVO

akcionar

1,09%

 

 

 

INDUSTRIJA BATERIJA GNJILANE

akcionar

0,63%

 

 

 

“MINEL- HOLDING” BEOGRAD

akcionar

0,63%

 

 

 

“JUKO -HOLDING”ŽITIŠTE

akcionar

1,25%

 

 

 

“FERONIKL” GLOGOVAC

akcionar

0,63%

 

 

 

 8. Osnovni bilansni pokazatelji (u 000 dinara): 

A. Prihodi i rashodi:

31.12.2003.

31.12.2004.

31.12.2005.

UKUPNI PRIHODI:

 

 

 

Prihodi kamata

3.598

4.103

5.866

rashodi kamata

425

143

648

Prihodi od naknada i provizija

3.167

5.625

8.860

Rashodi od naknada i provizija

1.565

1.160

1.542

Neto dobitak po osnovu prodaje hov

-

-

-

Neto gubitak po osnovu prodaje hov

-

-

-

Neto prihod od kursne razlike

48.588

77.686

54.343

Neto rashod od kursnih razlike

-

-

-

Prihod od dividendi i učešća

-

-

-

Ostali poslovni prihodi

20.986

10.628

359.939

Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

62.191

78.400

407.371

Ostali poslovni rashodi

12.134

18.337

19.428

Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza

-

10

-

Rashodi od promene vrednosti imovine

-

-

-

Vanredni prihodi

-

-

-

Vanredni rashodi

-

-

-

DOBITAK (GUBITAK)

24

12

19

Porez  na dobit

-

1

2

NETO DOBITAK (GUBITAK):

24

11

17

 

31.12.2003.

 

 

B. Aktiva i pasiva:

 

31.12.2004.

31.12.2005.

UKUPNA AKTIVA:

6.464.388

7.200.303

7.931.805

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

16.245

20.626

34.458

Depoziti kod centalne banke i hov koje se mogu refinansirati

6.552

-

-

Potraživanja za kamatu i naknadu

2.170

2.013

1.634

Plasmani bankama

424.929

481.697

233.675

Plasmani klijentima

5.046.809

5.737.703

6.705.287

Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje

-

881

-

Ulaganje u hov koje se drže do dospeća

29.066

11.148

7.432

Učešće u kapitalu i ostale hov raspoložive za prodaju

156.586

171.891

175.159

Nematrijalna ulaganja

-

-

-

Osnovna sredstva

712.529

712.008

711.357

Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja

69.502

62.336

62.803

Odložena poreska sredstva

-

-

-

 

 

 

 

UKUPNA PASIVA

6.464.388

7.200.303

7.931.805

Ukupne obaveze

5.598.687

6.334.591

7.066.077

Obaveze prema bankama

4.951.674

5.626.290

6.263.438

Obaveze prema klijentima

23.383

20.594

19.704

Obaveze za kamate i naknade

-

-

-

Obaveze po osnovu hartija od vrednosti

-

-

-

Obaveze iz dobitka

-

-

-

Ostale obaveze iz poslovanja

12.279

10.450

803

Odloženi negativni goodwill

-

-

-

Rezervisanja

191.306

254.983

655.608

Ostale obaveze i aktivna vremenska razgraničenja

420.045

422.274

126.524

Odložene poreske obaveze

-

-

-

Ukupno kapital

865.701

865.712

865.728

Akcijski i ostali kapital

796.307

796.307

796.250

Rezerve

69.370

69.394

69.461

Akumulirana dobit

24

11

17

Akumuliran gubitak

-

-

-

Vanbilansne pozicije

22.140.888

20.292.020

19.868.612

Poslovi u ime i za račun trećih lica

48.997

53.472

4.000

Garancije, jemstva, imovina za obezbeđenje obaveza I preuzete neopozive obaveze

1.852.104

2.089.474

2.354.716

Druge vanbilansne pozicije

20.239.787

18.149.074

17.509.896

9. Način pokrića gubitka (Za firme koje su u nekoj od prethodne tri godine iskazale gubitak): 

Banka nije poslovala sa gubitkom

 10. Isplaćena neto dividenda po akciji (datum i iznos poslednje isplaćene dividene) : 

Dividenda nije isplaćivana

 11. Naziv ovlašćenog revizora i mišljenje: 

Nije vršena revizija(“Jugbanka“ Jugobanka a.d. Kosovska Mitrovica je od Narodne banke dobila prećutnu dozvolu o neobaveznosti za revizijom poslovanja zbog prekinutog kontinuiteta u poslovanju a zbog posebne situacije usled ratnih dejstava na ovom područiju)

 12. Podaci o akcijama koje su predmet trgovanja: 

Vrsta hartije od vrednosti

Akcije

Klasa hartija od vrednosti

Obične, redovne

Broj komada akcija

79.625

Nominalna vrednost akcije

10.000,00

CFI kod

ESVUFR

ISIN broj

CSJUBKE54899

13. Podaci o pojedinačnim emisijama akcija:

Osnov po kome su akcije emitovane (Zakon[1]):

Zakon o bankama i drugimfinansijskim organizacijama( Sl.list SRJ br.32/93; 44/99; 36/02),Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata – homogenizacija akcija

Datum odluke o emisiji:

01.06.2005

Ukupan broj akcija:

79.625

Oznaka emisija akcija

Serija A    

Vrsta i klasa akcija

Obićne, redovne

Prava iz akcija

-pravo na upravljanje
-pravo na dividendu
-pravo na učešće u delu stečajne mase

CFI kod

ESVUFR

ISIN broj

CSJUBKE54899

Nominalna vrednost akcije:

10.000,00

Obračunska vrednost akcije (poslednji godišnji bilansi 2005.):

10.872,57

 14. Podaci o izveštajima o okolnostima koje mogu bitnije uticati na poslovanje Izdavaoca i cenu njegovih hartija od vrednosti (izveštavanje o bitnim dogadjajima, datum i ostvarena cena u  ponudi za preuzemanje akcija nakon uključenja akcija na slobodno berzansko tržište ) 

Dolazak snaga KFOR-a i UNMIK-a na ovim prostorima, po rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN

 15. Podaci o uspešno završenoj ponudi za preuzimanje akcija izdavaoca pre uključenja akcija na slobodno berzansko tržište (datum zatvaranja ponude i ostvarena cena)

 

16. Podaci o korporativnom agentu :

“EMISSIO BROKER” A.D. BEOGRAD- Zemun, Karađorđeva 15/2, tel: 3165-900, 3165-901

Izjava: 

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti identični sa podacima u Osnovnom prospektu 

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Dimitrijević Milica, gen. direktor

Potpis lica odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi prospekta
Zlatomir Arsić, izvršni direktor

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Milica Dimitrijević, generalni direktor                                               

Potpis korporativnog agenta

_________________________ [1]Zakon o društvenom kapitalu,  Zakon o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine,  Zakon o svojinskoj transformaciji,  Zakon o privatizaciji (navsesti metod prodaje), Zakon o preduzećima (u slučaju dokapitalizacije i emisije akcija umesto isplate dividende)

 

 
(c) 2005 Beogradska berza a.d. Beograd